תיאור הקורסים

  • קורסי חובה
  • קורסי בחירה
  • סמינרים
קורסי חובה


1071.1102.01  מבוא למדעי הפסיכולוגיה
מטרת הקורס היא לחשוף את התלמידים לנושאים מרכזיים בחקר המדעי של תהליכים מנטליים והתנהגות. יושם דגש בעיקר על השאלה כיצד ניתן לחקור תהליכים ומשתנים פסיכולוגיים בשיטות מדעיות אמפיריות. הקורס יכלול את הנושאים המרכזיים בתחום הפסיכולוגיה ביניהם למידה, קוגניציה, חקר המוח, פסיכולוגיה חברתית, אישיות, התפתחות ופסיכופתולגיה. הקורס ישלב סקירה של מחקרים קלאסיים עם מחקרים עדכניים בתחומים השונים. הקורס כולל  8 הרצאות מקוונות ו 4-5 הרצאות פרונטליות בכיתה בהתאם לתאריכים שיפורטו בסילבוס הקורס.

 
1071.1116.01  סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'
הקורס מקנה ידע במושגים בסיסיים בסטטיסטיקה תיאורית ובסיס לסטטיסטיקה היסקית. הנושאים אשר נלמדים בקורס הינם: סולמות מדידה, קומבינטוריקה: קומבינציות, פרמוטציות, סדרות והסתברות. תוחלת, הצגות גראפיות, חוקי סכימה, מדדים לנטייה מרכזית, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי: אחוזונים וציון תקן. התפלגות נורמלית, משפט הגבול המרכזי, התפלגות דגימה, בדיקת השערות על ממוצע בודד, טעויות מסוג I ו-II, עוצמה, גודל מדגם מינימלי ורווח בר סמך.

 

1071.1117.01  סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'
הקורס עוסק בסטטיסטיקה היסקית. שתי השאלות העיקריות בהן מתמקד הקורס הן: האם מדגם לקוח מאוכלוסייה נתונה והאם קיים קשר בין שני משתנים. המבחנים אותם נלמד ע"מ לענות על שאלות אלה הם: מבחן t למדגם בודד, מבחן t לשני מדגמים תלויים ובלתי תלויים, מבחן ווילקוקסון לשני מדגמים תלויים ובלתי תלויים, מבחן הבינום המדויק, קירוב נורמלי של הבינום. התפלגות חי בריבוע: מבחנים לבדיקת טיב התאמה ואי תלות, מבחן מק-נמר. מתאמי: פירסון, ספירמן, פי ו-point-biserial. רגרסיה  פשוטה ומרובה. שיטות סטטיסטיות "אלטרנטיביות": bootstrapping.

 

1071.1121.01  פסיכולוגיה פיזיולוגית -א'
הקורס עוסק ביסודות העצביים והביו-כימיים להתנהגות בני אדם ובעלי חיים אחרים. ייסקרו: הולכה עצבית והעברה סינפטית, נוירואנטומיה בסיסית, שיטות מחקר בפסיכוביולוגיה והבסיס העצבי של תפיסה.

 

1071.1122.01  פסיכולוגיה פיזיולוגית  - ב'
הקורס מיועד לדון בבסיס הביולוגי של התנהגויות כגון עוררות ושינה ופעילות מינית, אספקטים של למידה כגון: חיזוק, רכישה של אינפורמציה וזיכרון, סגנון קוגניטיבי, הפרעות בתחום הפסיכופתולוגיה והשפעת לחץ ומצבי נפש על מערכות פיזיולוגיות, כגון: המערכת החיסונית ותחושת כאב. מעורבות מערכת עצבים מרכזית בהתנהגויות אלו תידון ברמה אנטומית, פיזיולוגית, ביוכימית ופרמקולוגית.

 

1071.1123.01  מבוא לתורות האישיות
באמצעות הרצאות פרונטאליות לכלל תלמידי שנה א', יסקור הקורס את שאלות היסוד של תחום האישיות ואת תיאוריות האישיות המרכזיות. ייסקרו תיאוריות ממגוון גישות תיאורטיות וכן ממצאים אמפיריים המעריכים את התיאוריות הללו.

1071.2904.01  מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
קורס מבוא לתהליכים התפתחותיים, בדגש על גילאי ינקות, ילדות והתבגרות. ייסקר מקומו של התחום בהיסטוריה של הפסיכולוגיה בויכוח ביחס לתורשה-סביבה, ויוצג ההיבט ההתפתחותי בתאוריות אישיות ואינטלקט מרכזיות, דוגמת אלה של פרויד ופיאז'ה. יוצגו תיאורטיקנים בולטים בשדה (אריקסון, בולבי ואחרים) ומושגי היסוד שפיתחו. בנוסף יסקרו ממצאי מחקר רלוונטיים והתאוריות בהן הם מעוגנים.
 

1071.2103.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה
הקורס מלמד כלים בסיסיים לתכנון וביצוע מחקר אמפירי בפסיכולוגיה, ולהסקה מנתונים הנאספים במחקר. בין נושאי הקורס: הסקה סיבתית, מאפייני הקהילה המדעית בפסיכולוגיה, מערכי מחקר נפוצים, תוקף המחקר, איומים נפוצים על תוקף המחקר ופתרונות לאיומים אלו, מדידת משתנים ותפעולם.
​הקורס מועבר במתכונת של למידה היברידית: הסטודנטים ילמדו עצמאית את מושגי היסוד באתר הקורס, ויפגשו עם המרצה אחת לשבועיים לדיון והעמקה בנושאי הקורס. את נושאי הקורס נמחיש באמצעות חשיפה למחקרים בפסיכולוגיה חברתית. 

 

1071.2109.01 פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית
הקורס מתרכז בצד היישומי של החומר אשר נלמד בקורס לשיטות מחקר. הקורס מקנה את הכלים הדרושים לתכנון ולביצוע עבודה מחקרית מתחילתה ועד סופה. התלמידים יתנסו בקריאה ביקורתית, עריכת מחקר עצמאי וכתיבתו.

 

1071.2114.01  ניתוח שונות ויישומי מחשב
הקורס יעסוק במודלים לניתוח מערכי מחקר ניסויים, בהם החוקר מתפעל מספר משתנים. ההבחנה בין מערכי מחקר עם משתנים בין-נבדקים לעומת משתנים תוך-נבדקים תוביל לבניית מודלים תאורטיים שונים. בתרגיל יושם דגש על ניתוח מערכי המחקר בעזרת תוכנות סטטיסטיות.

 

1071.2815.01  פסיכולוגיה חברתית - מהאישי לבינאישי
שיעור זה יציג את הגישות והתיאוריות העיקריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית וכן את המחקרים שהתפתחו במסגרת גישות אלה. בסמסטר א' ייסקרו שיטות המחקר והבעיות הנלוות. לאחר מכן ייסקר התחום של תהליכים תוך אישיים כולל יחוס, האני, עמדות ותפיסה בין אישית.

 

1071.2816.01  פסיכולוגיה חברתית - מהבינאישי לקבוצתי
החלק השני של הקורס מבוא לפסיכולוגיה חברתית ימשיך ויציג בפני הסטודנטים תיאוריות וממצאים עכשוויים בתחום הפסיכולוגיה החברתית. הקורס יעסוק במגוון רחב של נושאים, כגון התנהגות אנטי- ופרו-חברתית, יחסים בין ובתוך קבוצות, ויחסים בין אישיים (למשל, משיכה והתקשרות). הציון הסופי ייקבע על פי מבחן רב-ברירה וכן קבלת ציון "עובר" ב-6 מטלות שיוגשו במהלך הקורס.

 

1071.2907.01  מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
המטרה העיקרית של הקורס הינה לחשוף את התלמידים לתכנים ולאופן החשיבה המאפיינים את המחקר בפסיכולוגיה קוגניטיבית. מחקר זה מתבסס על ניסויים אמפיריים שמטרתם לבחון מודלים ותיאוריות של תהליכים קוגניטיביים: לכן, הקורס יסקור את הממצאים הקלאסיים והחדשים יותר כמו גם את התיאוריות המרכזיות בנושאים מגוונים: תפיסה, קשב, מודעות, זיכרון, רגש, ידע, ועוד.

 

1071.2909.01  תפיסה ופסיכופיזיקה
כיצד מייצרים בני אדם את עולמם התפיסתי על בסיס מגוון הגירויים הפיסיקליים הפוגעים במשטח החושי? התפיסה האנושית נשלטת ע"י חוקים המשותפים לכל המערכות החושיות אך גם ע"י כללי פעולה המאפיינים מערכות חושיות פרטיות. מטרתו של קורס זה היא לעשות היכרות יסודית עם שתי קבוצות החוקים ולהרוויח באמצעותן הבנה מעמיקה של התפיסה האנושית.

 

1071.2911.01  למידה - התניה קלאסית ואופרנטית: תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי
הקורס יסקור תופעות בסיסיות בהתניה קלסית ואופרנטית בבעלי חיים ובבני אדם כולל, רכישה, הכחדה, הכללה והבחנה, התניה אקסיטטורית ואינהיביטורית, התניה אפטטיבית ואברסיבית, חיזוק חיובי, חיזוק שלילי, עונש והמנעות. יתוארו גורמים המשפיעים על יעילות ההתניה, כולל חסך, גודל החיזוק, עיכוב בחיזוק. יודגם יישום של עקרונות התניה קלסית והתניה אופרנטית בטיפול עם בני אדם. בנוסף, יוצג ניתוח תאורטי של התניה קלאסית והתניה אופרנטית.

 

1071.3109.01  מבוא לפסיכופתולוגיה
​בקורס יידונו סוגיות יסוד בתחום האבחון הפסיכו-פתולוגי ויוצגו דילמות הקשורות במתח שבין הנורמאלי והפתולוגי. יסקרו גישות ושיטות הסיווג המרכזיות תוך התייחסות ליתרונות ולחסרונות של כל גישה. ההתמקדות תהיה על מספר אבחנות ותופעות קליניות מרכזיות כגון: דיכאון, הפרעות חרדה, סכיזופרניה, הפרעת קשב והיפראקטיביות, אוטיזם, והפרעות אישיות.

 

1071.3663.01 מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיה
הקורס יפגיש את הסטודנטים\ות עם סוגיות יסוד העומדות בבסיס ההגות של מדעי הפסיכולוגיה ועם ציוני דרך מרכזיים בתולדות החשיבה המערבית הפסיכולוגית. יושם דגש על תפישות שונות אודות טבע האדם, מושג העצמי, יחסים בינאישיים ועוד, כאשר המטרה תהיה לבחון את האידיאות העיקריות שעיצבו את תודעת האדם המודרני ואת התנאים המקדימים להתפתחותם של תחומי הידע השונים במדעי הפסיכולוגיה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף