לימודי תואר שלישי

היחידות בהן ניתן ללמוד לקראת תואר שלישי:

ביה"ס לכלכלה

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה

ביה"ס ללימודי חברה ומדיניות


מלגות לתלמידי תארים מתקדמים

מלגות הצטיינות

אחת לשנה, במהלך סמסטר א', מעניקה הפקולטה מלגות הצטיינות לתלמידי תארים מתקדמים על סמך הישגים הראויים להערכה מיוחדת בשנת הלימודים הקודמת. ועדת מלגות פקולטטית מחליטה, מתוך רשימות המומלצים המועברות ע"י החוגים, מיהם התלמידים הזוכים במלגה. 
רכזת ועדת המלגות: מלכה גולן, חדר 307 בניין נפתלי.

פירוט הנהלים ומידע נוסף ניתן למצוא ב:
בתקנון מדעי החברה לתלמידי מחקר
בתמצית הוראות האוניברסיטה ללימודים לקראת התארים "דוקטור לפילוסופיה" 
במדור תלמידי מחקר 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive