תקנון הפקולטה

הרחב הכל
תחולת התקנון ותכניות הלימודים

תקנון הפקולטה למדעי החברה

תקנון הפקולטה למדעי-החברה, נקבע ע"י מועצת הפקולטה וכפוף לתקנון האוניברסיטה.

תחולת התקנון

 1. התקנון החל על התלמיד הוא התקנון המתפרסם בידיעון שנת הלימודים השוטפת ובנוסף לו, התקנות המתפרסמות  בהודעות ובחוזרים.
 2. תקנות חדשות חלות על כל התלמידים, ללא תלות בשנה בה החלו ללמוד, אלא אם נאמר בהן אחרת.
 3. בנוסף על תקנון הפקולטה, חל על התלמיד תקנון החוג בו הוא לומד.
 4. התקנון חל על כל הלומדים קורסים בפקולטה, כולל תלמידי פקולטות אחרות.
 5. יועץ החוג וועדת ההוראה הם הגופים המוסמכים לאשר חריגות מן התקנון.

תחולת תכניות לימודים

 1. תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא זו המתפרסמת בידיעון השנה בה החל ללמוד.
 2. תלמיד, המחליף חוג לימוד, חלה עליו תכנית הלימודים של השנה בה החליף את חוג הלימוד (ולא של השנה בה החל ללמוד בפקולטה או באוניברסיטה).
משך הלימודים
 1. הלימודים לקראת התואר הראשון נמשכים שלוש שנים (שישה סמסטרים לפחות). תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור החוג/בית הספר. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל, לכל היותר, אורכה לשנה אחת נוספת, באישור ועדת ההוראה הפקולטטית. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס "פניה לוועדת ההוראה" באתר הפקולטה.
 2. הלימודים לקראת התואר השני נמשכים שנתיים. במסלול עם עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת, באישור החוג/בית הספר ובמקרים חריגים בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה הפקולטטית. במסלול ללא עבודת גמר ניתן להאריך את משך הלימודים בשנה אחת בלבד. הארכת משך הלימודים כפופה לאישור ועדת ההוראה הפקולטטית. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס "פניה לוועדת הוראה" באתר הפקולטה. בגין כל שנת חריגה, מעבר לשנות התקן, ייגבו "דמי גרירת לימודים" בנוסף לשכר הלימוד, בהתאם לתקנות שכר הלימוד". תלמיד במסלול עם עבודת גמר חייב להגיש הצעת תזה עד תום השנה השנייה ללימודיו ולקבל אישור להצעה (בסמכות החוגים לקבוע מועד מוקדם יותר). תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו עד תום השנה השלישית - יופסקו ללימודיו.
 3. בחלק מהחוגים ניתן לבחור במסלול לימודי צבירה לקראת תואר שני (במעמד מיוחד). במסלול זה ניתן ללמוד עד 3 שנים לכל היותר. לפחות 25% מהחובות לתואר יילמדו במעמד "מן המניין" בתואר השני. לא ניתן להתחיל ללמוד במעמד מן המניין לתואר שני ובהמשך לעבור למסלול לימודי צבירה. 
  פרטים במבוא הכלל אוניברסיטאי. 
 4. תלמיד שלא סיים את כל תכנית הלימודים לתואר ראשון או שני במועד, לא יהיה זכאי להמשיך את לימודיו, אלא באישור ועדת ההוראה. האישור יינתן רק במקרים חריגים והתלמיד יחויב בקורסי רענון.
הכרה בלימודים אקדמיים קודמים (מאוניברסיטת ת"א או ממוסד אחר)

נוהל

טופס בקשה להכרה בקורסים ניתן להוריד ממאגר הטפסים של הפקולטה או לקבל במזכירויות הפקולטה (חדר 311). את הטופס עם חתימות היועצים ובצירוף אישורים מקוריים יש להחזיר למזכירות הפקולטה. ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור ממזכירת סטודנטים וחטיבות. תלמיד המעוניין לסיים את תהליך ההכרה בקורסים לפני תחילת סמסטר, חייב להחזיר את הטופס למזכירות הפקולטה לכל המאוחר חודש לפני תחילת אותו סמסטר.

תקנות

 1. תלמיד המתחיל ללמוד בפקולטה תואר ראשון או תואר שני לאחר שלמד באוניברסיטה מוכרת, חייב לעמוד במלוא תכנית הלימודים ככל תלמיד אחר. סמכות ההכרה בקורסים היא בידי יועצי החוגים/רכזי המקצועות. כל יועץ רשאי לאשר פטור מקורסים שבתחומו (יועץ החוג למדע המדינה - מקורסי מדע המדינה, יועץ ביה"ס לכלכלה - מקורסי כלכלה וכו'). על התלמיד להציג לפני היועץ אישור ציונים רשמי מטעם המוסד בו למד וסילבוס (פירוט התוכן) של הקורס המהווה בסיס לפטור. לא יוכרו קורסים של מוסדות לא-אקדמיים כגון: מכללות, בתי-מדרש למורים, מכינות קדם-אקדמיות וכו', אלא אם כן הוכרו ע"י הפקולטה ומוסדות האוניברסיטה המוסמכים.
 2. היקף לימודים מינימלי לקראת תואר:
 • תלמיד הלומד לתואר ראשון חייב ללמוד לפחות 1/3 מתכנית הלימודים של החוג. כל זאת בתנאי שהתלמיד לא קיבל תואר על לימודיו הקודמים. קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על 2/3 מתכנית הלימודים של החוג, יהיה עליו להשלים שעות לימוד כך שמכסת לימודיו בחוג באוניברסיטת תל-אביב תסתכם בלפחות 1/3 מהמכסה הנדרשת ע"י החוג.  בסמכות החוגים לקבוע שעל התלמיד ללמוד היקף גדול יותר  מ-  1/3 מתכנית הלימודים. לדוגמה, בביה"ס לכלכלה. 
 •  תלמיד הלומד לקראת תואר שני או בעל תואר הלומד חוג אחד מתכנית דו-חוגית (חוג לאחר תואר) או בתכנית חד-חוגית לתואר ראשון יהיה חייב ללמוד לפחות 2/3 מתכנית הלימודים של החוג. קיבל התלמיד פטור בהיקף העולה על 1/3 מתכנית הלימודים של החוג, יהיה עליו להשלים שעות לימוד כך שמכסת לימודיו בחוג באוניברסיטת תל-אביב תסתכם בלפחות 2/3 מהמכסה הנדרשת ע"י החוג. מזכירת סטודנטים וחטיבות היא הסמכות לקביעת מכסת השעות להשלמה.
 1. לא ניתן להכיר בקורסים שהציון הסופי בהם נמוך מ-60 (ציון המעבר הנמוך ביותר באוניברסיטת תל-אביב), אך בסמכות החוגים לקבוע ציון גבוה יותר.
 2. ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר.
 3. קורסים שנלמדו באוניברסיטת תל-אביב והוכרו ע"י יועצי החוגים כקורסי חובה או כקורסי בחירה - ציוניהם ישוקללו במסגרת ציון הגמר, ובתנאי שלא שוקללו ביחידת לימוד אחרת של התלמיד.
 4. לא ניתן לקבל פטור מקורס בחירה על סמך קורס הכלול במרכיב אחר של תכנית הלימודים של התלמיד.
 5. כל קורס יוכל לשמש בסיס לפטור מקורס אחד בלבד.

קורסים חופפים בתכנים

קורסים חופפים הם קורסים בעלי תוכן זהה או דומה במידה ניכרת הניתנים ביחידות לימוד שונות (בפקולטה או מחוצה לה).
תלמיד, שבתכנית לימודיו כלולים קורסי חובה חופפים, חייב לקבל פטור מאחד מהם ולהשלים שעות לימוד בהתאם לדרישות מסלול לימודיו. מכסת הפטור המרבית בגין קורסי חובה חופפים היא 4 ש"ס בכל חוג. נא לעיין בטבלת "פטורים והשלמות בגין קורסי חובה חופפים" בחוגים.
את הבקשה לפטור על סמך קורס חופף יגיש התלמיד למזכירת סטודנטים וחטיבות פקולטטית, וזאת רק לאחר קבלת ציון בקורס המהווה בסיס לפטור.
למד התלמיד קורסים חופפים, יילקח בחשבון לצורך שקלול ציון הגמר רק אחד מהם והתלמיד יחויב בהשלמת שעות בהתאם למכסת שעות הלימוד המינימלית הנדרשת בכל חוג.

מילוי חובות קורס
 1. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה

 • חובת נוכחות חלה בכל השיעורים ובמיוחד באלה המחייבים השתתפות פעילה מצד התלמיד, כגון: תרגילים, סמינריונים וכיו"ב.

 • רישום הנוכחות הוא על-פי הנהלים הפנימיים של כל יחידת לימוד. נעדר התלמיד או לא השתתף השתתפות פעילה בשיעור המחייב זאת, רשאי המורה לדווח למזכירות כי התלמיד לא זכאי להיבחן. במקרה זה ידווח ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול 240/340).

 1.  עבודות, תרגילים וכו'
  תלמיד חייב למלא את כל החובות המוטלות במשך הקורס (הגשת תרגילים ועבודות,  השתתפות בניסויים ודרישות  נוספות המוטלות ע"י המורה) במועד הנקבע ע"י המורה.
  בכל מקרה לא יהיה מועד זה מאוחר מן היום האחרון של הסמסטר בו רשום התלמיד לקורס. (למעט עבודה סמינריונית).
  תלמיד, אשר לא יגיש את כל העבודות והתרגילים כפי שנקבע ע"י המורה - ידווח לו ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול 240/340). ציון זה אינו ניתן לתיקון.
  תלמיד החוזר על קורס חייב למלא מחדש את כל חובות הקורס, אלא אם כן שוחרר מחובה זו ע"י מורה הקורס

 2. בחינה או עבודת סיום קורס
  בחירה בין בחינה, בחינת בית או עבודה כמטלת סיום קורס, אפשרית רק אם הוצעה ע"י המורה לכל תלמידי הקורס.
 • ​קורס שבו מטלת הסיום היא בחינה: קבלת ציון חיובי בקורס מותנית בקבלת ציון חיובי בבחינה, אלא אם צויין במפורש אחרת. אי השתתפות  בבחינה אינה גוררת דיווח ציון נכשל.
 • קורס שבו מטלת הסיום היא בחינת בית, על התלמיד להחזיר את הבחינה במועד שנקבע ע"י המורה. בקורס כזה, בתואר ראשון, ייקבע מועד ב'.
 • קורס שבו מטלת הסיום היא עבודה (בהבדל מבחינת בית) יהיה מועד הגשתה עד חודש מתום השיעור האחרון, אלא אם ייקבע מועד מוקדם יותר ע"י מורה הקורס. 
  בקורס כזה אין מועד ב'. לתלמיד שלא יגיש את העבודה במועד ידווח ציון "לא מילא חובות הקורס" (סימול 250).

  מועדי הגשת עבודות סיום קורס/סדנה:
  הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר א' תשע"ז - 1.3.17 ג' אדר תשע"ז.
  הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר ב' תשע"ז - 30.7.17 ז' אב תשע"ז.
  הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר קיץ תשע"ז - 15.10.17 כ"ה תשרי תשע"ח

 1. עבודה סמינריונית
  על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספ/ים.
  מועד הגשת עבודה סמינריונית נקבע ע"י החוג/המורה (ראה סעיף  "תקנות" בפרקי החוגים).
  בכל מקרה המועד האחרון להגשת העבודה בתשע"ז יהיה (בביה"ס לכלכלה המועדים שונים):
  סמינרים שיינתנו בסמסטר א' – יום א' 14.5.17 (י"ח באייר תשע"ז). 
  סמינרים שיינתנו בסמסטר ב' וסמינרים שנתיים – יום א'  1.10.17 (י"א בתשרי תשע"ח). 
  סמינרים שיינתנו בסמסטר קיץ (בתכניות החוץ תקציביות) יום ה'  23.11.17 (ה' בכסלו תשע"ח).
  התלמידים ימסרו את העבודות הסמינריוניות במזכירות החוג. אין להגיש עבודות סמינריוניות ישירות למורה.
  התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
  תלמיד שלא יגיש עבודה סמינריונית במועד ידווח לו ציון  "לא מילא חובות הקורס" (סימול 250). 

  לתשומת לבכם תקנה ג' בסעיף ציונים

בחינות

1.

השתתפות בבחינות

 

1.1

רשאי להיבחן תלמיד אשר מילא את כל החובות האקדמיות של הקורס ושילם שכ"ל.

 

1.2

בקורסים בהם הזכאות להיבחן מותנית במילוי חובות אקדמיות, יורשה תלמיד, ששמו אינו כלול ברשימת הזכאים, להיבחן אך הוא מתחייב לפנות למזכירות תוך שבוע לבירור זכאותו להיבחן.
תלמיד כנ"ל שנבחן ולא הסדיר את זכאותו תוך שבוע מיום הבחינה ידווח לו ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול 240) בקורס.

 

1.3

א.

תלמיד חייב להציג בכניסה לחדר בחינה:
 תעודה מזהה נושאת תצלום. תלמיד שאין בידו תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.

 

 

ב.

כחצי שעה לפני תחילת הבחינה, מתפרסמות על לוחות המודעות בקומת הכניסה לבניין רשימות נבחנים ובהן חלוקה לחדרים.
התלמיד ייכנס לחדר הבחינה אך ורק לפי חלוקה זו. תלמיד, ששמו אינו מופיע ברשימות (כולל תלמיד הניגש לשיפור ציון), ייכנס לחדר הבחינה המתאים על-פי החלוקה לחדרים.

 

 

ג.

על התלמיד להגיע לחדר הבחינה 15 דקות לפני תחילתה.

 

 

ד.

על התלמיד להישמע להוראות המשגיחים.

 

 

ה.

תלמיד, שנכנס לחדר הבחינה והחליט לא להיבחן, חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות חצי שעה לאחר תחילת הבחינה ולהחזיר את מחברת הבחינה והשאלון. במקרה זה ידווח ציון "נכשל" (0).

 

 

ו.

במהלך הבחינה חל איסור מוחלט על הנבחן לעזוב את חדר הבחינה.

 

 

ז.

על הנבחן חל איסור להצטייד באמצעי תקשורת לסוגיהם, מחשבונים אלקטרונים, מילון אלקטרוני ומחשבים ניידים (איסור זה חל גם על מבחנים עם חומר פתוח). 

2.

מועדי בחינות- לוח בחינות לשנה"ל הנוכחית מתפרסם ב "לוח בחינות", תואר ראשון  , תואר שני  
בקורסי תואר ראשון מתקיימים שני מועדי בחינה. אופן הבחינה הוא אחיד בשני המועדים. בשום מקרה לא ניתן להיבחן יותר מפעמיים בגין רישום אחד ויותר מארבע פעמים בקורס אחד על כל רישומיו.
בקורסי תואר שני מתקיים מועד בחינה אחד.
בקורסים שאינם חוזרים מדי סמסטר מתקיים מועד ב' במהלך הסמסטר העוקב.
בקורסי בחירה הניתנים בסמסטר העוקב ע"י מורה אחר, מתקיים מועד ב' במהלך הסמסטר העוקב. מומלץ לתלמיד לגשת לבחינה במועד א'. תלמיד שלא ניגש לבחינה במועד א' או עשה כן ומעוניין לשפר ציון, רשאי להיבחן במועד ב'.
החליט התלמיד להיבחן במועד ב' עקב כישלון במועד א' או מסיבה אחרת - חובה עליו לבדוק אם החומר שנלמד בסמסטר בו הוא עומד להיבחן, שונה מן החומר שנלמד בסמסטר הקודם. הבדיקה תעשה בתיאום עם המורה. אם חלו שינויים בדגשים, חובה על התלמיד להתעדכן בחומר.  
מחובתו של התלמיד לעקוב אחר הפרסומים באינטרנט המתייחסים למועדי הבחינות.

לתשומת הלב:
תלמיד שלא ניגש למועד א' חייב לקחת בחשבון כי אם לא יוכל להיבחן במועד ב' מסיבה לא מוצדקת על פי התקנון כמפורסם בידיעון, יהיה חייב להירשם לקורס פעם נוספת.

מועד בחינה נוסף
ועדת ההוראה היא הסמכות היחידה לאישור מועד נוסף. את הבקשה יש להגיש למזכירות החוג/ביה"ס באמצעות טופס "פניה לוועדת הוראה" באתר הפקולטה.
דיון בבקשות למועד בחינה נוסף,  יתקיים אך ורק במקרים הבאים:

 • תלמיד שאילוצי לוח הבחינות (חפיפה במועד הבחינות בקורסי חובה) או אילוצים אישיים (מחלה) מנעו ממנו להיבחן, במועד א'  ובמועד ב' יוכל להגיש לוועדת ההוראה בקשה למועד נוסף, בצירוף אסמכתאות מתאימות.
 • תלמיד שנבצר ממנו להיבחן בשל שירות מילואים פעיל. במקרה זה חלים כללי האוניברסיטה ("מועד/הסדר בחינות מיוחד לסטודנטים בשירות מילואים") והכללים המוצגים בהמשך ("מועדי בחינות למשרתים במילואים").
 • תלמידה שילדה ועקב הלידה נעדרה מבחינות שהתקיימו שלושה שבועות מיום הלידה.
 • תלמיד שנעדר מבחינה בתקופה של עד שבועיים מפטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת).   
 • חובת ההתעדכנות בחומר הבחינה לתלמיד שאושר לו מועד נוסף, חלה על התלמיד.         

3.

מועדי בחינות למשרתים במילואים

סעיף זה כפוף להגדרות המופיעות בחלק הכלל - אוניברסיטאי,  בפרק "מועד/הסדר בחינות מיוחד  לסטודנטים בשירות מילואים". הטפסים שיוכרו כאסמכתא לשירות מילואים הינם טופס 3021  או טופס 3010 או טופס 510 בצירוף צו התייצבות. על התלמידים המבקשים להיבחן במועד המיוחד בגין מילואים להצטייד באחד הטפסים הנ"ל.

 

 

3.1

א.

תלמיד, הזכאי למועד נוסף/מיוחד בגין שירות מילואים יגיש את הבקשה למועד זה למזכירות החוג הנותן את הקורס בצירוף אישור מתאים.

 

 

ב.

תלמיד העומד לפני סיום לימודיו אשר לא ניגש לבחינה עקב שירות מילואים בסוף תקופת  לימודיו, ולכן נאלץ להאריכם - זכאי למועד מיוחד/נוסף את הבקשה יש להגיש למזכירות החוג/בית הספר.

 

3.2

תלמיד, אשר עקב שירות מילואים לא ניגש לבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס אחר, יגיש ליועץ יחידת הלימוד בקשה לאשר לו לימודים  "על תנאי" בקורס המתקדם. הלימודים בקורס המתקדם יוכרו רק לאחר שהתלמיד יעמוד בבחינה בקורס המהווה דרישה מוקדמת. הזכות ללמוד בקורס מתקדם "על תנאי" מוגבלת לסמסטר אחד.

 

3.3

תלמיד, אשר עקב שירות מילואים נבצר ממנו לגשת לשני מועדים בקורס המהווה תנאי מעבר,  יפנה ליועץ יחידת הלימוד. בסמכות היועץ לאשר לו להשתתף בקורסי השנה המתקדמת במשך סמסטר אחד בלבד וזאת אם עמד בתנאים הבאים:

 

 

א.

השלים את כל תנאי המעבר למעט ציון בבחינה אחת.

 

 

ב.

זכאי להיבחן בבחינה הנ"ל, כלומר, מילא את כל חובות הקורס (ראה סעיף: "מילוי חובות  הקורס" לעיל).

4.

סדרי בחינות מיוחדים 

 

4.1

תלמידים הסובלים ממגבלה תפקודית
תלמיד המבקש לקבל אישור לסידורים מיוחדים בבחינות בשל בעיה תפקודית או בריאותית המונעת תפקוד רגיל בבחינה, יפנה למזכירות החוג/בית הספר מיד בתחילת לימודיו (תלמיד אשר יפנה באיחור לא מובטח לו שיטופל עד תחילת מועד הבחינות). במקרה של בעיה רפואית יש להמציא אישורים רפואיים עדכניים.

 

4.2

לקות למידה
במקרה של לקויות למידה, על התלמיד לעבור אבחון במרכז לייעוץ לימודי ואבחון לקויות למידה, בדקאנט הסטודנטים באוניברסיטה. גם תלמיד שיש בידיו אבחון ממוסד חיצוני (כגון: ניצן) נדרש לפנות לדקאנט הסטודנטים באוניברסיטה

 

4.3

עולים חדשים
עולים חדשים זכאים לתוספת חצי שעה בזמן בחינה. כעולה חדש מוגדר מי שנמצא בארץ עד 5 שנים. תלמידים עולים המעוניינים לקבל תוספת זמן חייבים להביא אתם לבחינה תעודה המעידה על תאריך עלייתם ארצה.

 
ציונים

1.

פרסום ציונים
ציוני הבחינות מתפרסמים באינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" .
על התלמיד מוטלת האחריות לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם. מחברות הבחינה נשמרות למשך סמסטר אחד בלבד ומושמדות בתום הסמסטר העוקב למועד הבחינה.

2.

שיפור ציון

 

א.

תלמיד המבקש לשפר ציון חיובי יוכל לעשות זאת במסגרת המועדים העומדים לרשותו והציון האחרון הוא הציון הסופי. רישום למועד ב' לשם שיפור ציון נעשה דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד". תלמיד המבקש לשפר ציון לאחר שעברו כל המועדים שעמדו לרשותו - חייב להירשם שנית לקורס ולמלא את כל החובות בו. במקרה זה יופיעו ברשומת לימודיו של התלמיד שני הרישומים לקורס, גם אם לא ניגש שנית לבחינה. (ראה תקנון החוג).

 

ב.

לא ניתן לשפר ציון בחינה ע"י הגשת עבודה.

 

ג.

לא ניתן לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.

3.

ציון סופי בקורס
נבחן התלמיד יותר מפעם אחת בקורס, הציון האחרון הוא ציונו הסופי בקורס.
לא נבחן התלמיד באף אחד מהמועדים העומדים לזכותו ידווח ציון 250 (לא השלים חובות הקורס) כציון סופי.

4.

סריקת מחברת בחינה
ניתן לעיין בסריקה של מחברת הבחינה למעט בחינות חסויות[1] באמצעות אתר האינטרנט "מידע אישי לתלמיד". 
על מנת שאיכות הסריקה תהיה טובה, יש לכתוב את הבחינה בעט שחור או כחול. כמו כן אין לכתוב בשוליים המסומנים של מחברת הבחינה.

5.

ערעורים
משך הזמן המרבי להגשת ערעור על ציון סופי בקורס לא יעלה על 5 ימים מיום פרסום הציון (פרטים ראה תקנון החוג).
הערעור יוגש בכתב למזכירות המתאימה (קורסים כלל פקולטטיים מטופלים במזכירות בחינות - חדר 313).
תלמיד, אשר הגיש ערעור ומעוניין להבטיח לעצמו את האפשרות ללמוד שנית את הקורס בסמסטר העוקב, חייב להירשם לקורס בזמן הרישום הרגיל. אם יתקבל הערעור יבטל התלמיד מיד את הרישום לקורס.

6.

רשימת סימולי ציונים

 

200

 עבר

 

210

 השתתף ומילא חובותיו

 

220

 נכשל

 

230/380

 לא מילא חובותיו (מינהלית)

 

260/360

 לא נבחן

 

250

 לא השלים חובות קורס

 

240/340

 לא זכאי להיבחן

 

310

 נבחן, הציון טרם נקבע

 

320

 הגיש עבודה, הציון טרם נקבע

 

330

 חייב עבודה

 


[1]     בבחינות חסויות יינתן הסבר על הבחינה בהתאם לנהלי החוג.

הפסקת לימודים ע"י הפקולטה עקב אי עמידה בדרישות אקדמיות
 1. תלמיד שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית תוך שנה מתחילת לימודיו (עולים חדשים  מארצות שאינן דוברות אנגלית - תוך שנתיים) אינו זכאי להמשיך לימודיו (פרטים בסעיף "חובות כלליות" בפרק "לימודי תואר ראשון").

 2. תלמיד בעל תעודת בגרות מחו"ל שלא הגיע לרמת "פטור" בעברית עד תום השנה הראשונה ללימודיו אינו זכאי להמשיך לימודיו.
 3. תלמיד שלא סיים לימודיו לקראת תואר בפרק הזמן הנדרש (3 שנים לקראת תואר ב.א., 2  שנים לקראת תואר מ.א) אינו זכאי להמשיך לימודיו.
 4. תלמיד שמיצה את הזכות להיבחן ארבע פעמים, וציונו הסופי בקורס חובה הוא נכשל, אינו זכאי להמשיך לימודיו בחוג.
 5. תלמיד שלא עמד בכל תנאי המעבר לשנה ב'  (כמוגדר ע"י חוג לימודיו)  תוך שנה מתחילת לימודיו בחוג (כולל פרקי זמן של הפסקת לימודים), אינו זכאי להמשיך לימודיו.
 6. תלמיד באופן לימוד חד-חוגי אשר לימודיו בחוג הופסקו, חדל להיות תלמיד באוניברסיטה ואינו רשאי להמשיך ללמוד בשום יחידת לימוד (כגון חטיבה או לימודי העשרה), אלא אם כן התקבל לחוג אחר.
 7. תלמיד אשר לימודיו באחד מחוגי הפקולטה הופסקו לצמיתות, לא יהיה זכאי לחדש לימודים או להתקבל מחדש לאותו חוג. אם יהיה מעוניין להתקבל לחוג אחר בפקולטה, יהיה חייב לעבור הליכי קבלה כמועמד חדש לאוניברסיטה.
 8. תלמיד שלימודיו הופסקו רשאי לגשת לבחינות בקורסים בהם עומד לרשותו מועד בחינה ובהם יש לו זכאות להיבחן.

 

 

 

הפסקת לימודים ע"י התלמיד

הנחיות כלליות - ראה במבוא הכלל אוניברסיטאי.
תלמיד המודיע על הפסקת לימודים בחוג/ים חדל להיות תלמיד האוניברסיטה בתקופת הפסקת הלימודים ואינו רשאי ללמוד קורסים בשום יחידת לימוד.
תלמיד המודיע על הפסקת לימודים לאחר תחילת סמסטר יוודא במזכירויות המתאימות שהרשמתו לקורסים באותו סמסטר בוטלה. ביטול קורסים לתלמיד שהודיע על הפסקת לימודים יבוצע רק עד תום השבוע השישי של הסמסטר.
תיקים של תלמידים המפסיקים לימודיהם נשמרים באוניברסיטה שבע שנים בלבד.

חידוש לימודים

הגשת הבקשה

תלמיד שהיה בהפסקת לימודים, אפילו למשך סמסטר אחד, חייב להגיש למזכירות החוג/בית הספר בקשה לחידוש לימודים. תלמיד דו-חוגי יגיש בקשה לכל חוג בנפרד. חידוש לימודים כרוך בתשלום לפי תעריף הנקבע ע"י האוניברסיטה. את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס "חידוש לימודים" הנמצא באתר הפקולטה.
יש להגיש את הבקשה למזכירות החוג/בית הספר כחודשיים לפני תחילת הסמסטר, בו מתכוון התלמיד לחדש לימודיו, ולכל המאוחר חודש לפני תחילתו.
תלמיד שלימודיו הופסקו לצמיתות מסיבות אקדמיות אינו רשאי להגיש בקשה לחידוש לימודים באותו חוג.
תלמיד אשר לא הגיע לרמת "פטור" בעברית או באנגלית תוך שנה מתחילת לימודיו בפקולטה אינו זכאי לחדש לימודיו עד להשלמת החובה הנ"ל.
לתשומת לב, מי שהתקבל ללימודים אך לא השלים לימודים של סמסטר אחד לפחות (כולל בחינות) אינו זכאי לחידוש לימודים.

שקלול ציון הגמר

ציון הגמר הוא הציון המשוקלל של התלמיד בקורסים הכלולים בתכנית לימודיו (ציונים בחובות כלליות כגון אנגלית אינם משוקללים בציון הגמר). ציוני מוסדות אחרים אינם נכללים בשקלול.
למד התלמיד קורסים עודפים מעבר למתחייב ממכסת השעות לתואר, יחושבו בשקלול ציון הגמר הקורסים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר מבין הקורסים העודפים, תוך שמירה על מסגרת מכסת השעות לתואר כמתחייב מהידיעון. הקורסים שלא ישוקללו בציון הגמר יוותרו במסגרת קורסים עודפים. תלמיד הבוחר כי בציון הגמר ישוקללו קורסים בעלי הישגים נמוכים יותר (ולהעביר את הקורסים בהם הישגיו גבוהים יותר למסגרת קורסים עודפים) יבקש זאת בכתב ממזכירות החוג בעת הגשת הבקשה לשקלול ציון הגמר.
למד התלמיד שעות עודפות שהן חלק משעות קורס ישוקללו מלוא שעות הקורס.
במקרים בהם לא פורט מפתח לשקלול ציון הגמר ביחידת לימוד כלשהיא יהיה משקלו של כל קורס כמספר שעות הלימוד שלו.

להלן פירוט הרכב ציון הגמר בתואר הראשון באופני הלימוד השונים:

אופן לימוד חד-חוגי:
עם חטיבה מורחבת
לימודי החוג                                 - 70%
לימודי חטיבה מורחבת                  - 30%
עם חטיבה רגילה וחטיבת העשרה או שתי חטיבות רגילות
לימודי החוג                                 - 70%  (בפסיכולוגיה 80%)
לימודי חטיבה רגילה                    - 15%  (בפסיכולוגיה 10% לכל חטיבה)
חטיבת העשרה                            - 15%  (בפסיכולוגיה 10%).
ציון הגמר הסופי יעוגל למספר שלם.

אופן לימוד דו-חוגי:
ישוקלל ציון הגמר בכל אחד מן החוגים. הציונים יעוגלו למספרים שלמים.
באישור ציון הגמר יופיע הציון הסופי בכל אחד מן החוגים.

זכאות לתואר-תקנות
 1. תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר צריך להגיש בקשה לאישור זכאות לתואר. האישור אינו ניתן אוטומטית אלא רק על סמך פניית התלמיד. על התלמיד להגיש את הבקשה לאישור זכאות לתואר לא יאוחר מתום שנה ממועד סיום החובה האחרונה.
 2. אין לערער על ציון בקורס לאחר הגשת בקשה לאישור זכאות לתואר.
 3. תלמיד שלא הגיש בקשה לאישור זכאות לתואר תוך שנה מיום היותו זכאי לכך, ניתן להטיל עליו השלמות לימודים בהתאם לתכנית הלימודים של השנה בה יגיש את הבקשה.
 4. בקשה לאישור זכאות לתואר יש להגיש דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד".
 5. הבקשה תוגש רק לאחר קבלת ציון בבחינה/בעבודה האחרונה, ולאחר שהתלמיד בדק שכל הציונים הוזנו כהלכה. בהגשת בקשת הזכאות יש משום הצהרת התלמיד לנכונות רשומת הלימודים.
 6. אין לשפר ציון לאחר קבלת אישור זכאות לתואר.
 7. לפני מתן אישור הזכאות לתואר נערכת בדיקה יסודית של תיק התלמיד, הכוללת:
 • בדיקת מילוי חובות החוג/ים, החטיבה ולימודי ההעשרה.
 • בדיקת מילוי החובות הכלליות (אנגלית, עברית).
 • תשלום שכ"ל והחזרת ספרים לספריות האוניברסיטה.
 1. באישור הזכאות מפורטים: החוג/ים שאותו סיים התלמיד, ציון הגמר ומועד הזכאות לתואר.
 2. טקס חלוקת התארים תשע"ז יתקיים בחודש יוני. על המסיימים המעוניינים להשתתף בטקס להגיש את הבקשות לאישור זכאות לתואר לא יאוחר מיום 15.3.2017.
סיום לימודים בהצטיינות ובהצטיינות יתרה

תואר ראשון

אמות המידה לקבלת ציון גמר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה נקבעות מדי שנה.
תלמידים המסיימים לימודיהם באופן לימוד דו-חוגי, תצוין הצטיינות או הצטיינות יתרה בתעודה אם הצטיינו באחד החוגים או בשניהם. ההצטיינות או ההצטיינות היתרה תירשם בתעודה ליד שם החוג המתאים.
תלמידים המסיימים לימודיהם באופן לימוד חד-חוגי, תצוין הצטיינות או הצטיינות יתרה בתעודה אם ציון הגמר שלהם, הכולל גם את ציוניהם בחטיבות, יעמוד בקריטריוני ההצטיינות של החוג.
לתלמיד שקיבל פטור מקורסים על סמך לימודים במוסד אקדמי אחר בהיקף העולה על 6 ש"ס יוענק התואר בהצטיינות או בהצטיינות יתרה, רק אם ממוצע ציוניו הן במוסד האחר והן באוניברסיטת ת"א עומד בקריטריוני ההצטיינות.
לידיעת התלמידים אשר יקבלו את תעודת התואר הראשון בטקס שיתקיים ביוני 2017: הקריטריון להצטיינות או להצטיינות יתרה ביחידות הפקולטה הוא:

  הצטיינות הצטיינות יתרה
כלכלה 92 96
לימודי עבודה 92 95
מדע המדינה 92 95
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 93 95
תקשורת 91 95
פסיכולוגיה 95 97
 

תואר שני
התנאים להענקת תואר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה יהיו שילוב בין ציון לאחוזון.

לידיעת התלמידים אשר יקבלו את התואר השני בטקס שיתקיים ביוני 2017, להלן ציוני הגמר המזכים קבלת תואר שני בהצטיינות ובהצטיינות יתירה ביחידות הפקולטה:     

חוג הצטיינות[1] הצטיינות יתרה[1]
לימודי דיפלומטיה 93.00 95.00
לימודי עבודה 93.00 95.00
מדיניות ציבורית 92.00 96.00
מדע המדינה 93.00 95.00
מדע המדינה - תקשורת פוליטית 93.00 95.00
תקשורת 92.00 95.00
לימודי ביטחון 94.00 96.00
לימודי עבודה למנהלים 93.00 95.00
מדע המדינה - דיפלומטיה וביטחון לבכירים 93.00 96.00
מדיניות ציבורית למנהלים 93.00 96.00
מדיניות ציבורית - ניהול סכסוכים וגישור 94.00 96.00
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 95.00 96.00
כלכלה 96.00 97.00
פסיכולוגיה 97.00 98.00
 

                                  
הרשימה הסופית של המצטיינים תיקבע סמוך למועד טקס חלוקת התארים בהתאם לציונים הנ"ל ובלבד ששיעור המקבלים תואר שני בהצטיינות בכל אחד מהחוגים יהיה עד 15%, שליש מהם לכל היותר, יקבלו תואר בהצטיינות יתרה.
 

__________________
[1] ציון עבודת הגמר חייב להיות שווה או גבוה מהממוצע הכללי לתואר כדי לסיים לימודים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף