תיאור הקורסים

מדיניות ציבורית

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

תואר שני

  • קורסי ליבה וחובה
  • קורסי בחירה
  • סמינרים

1084.4000.01 הדרכה במאגרי מידע ביישוב סכסוכים וגישור

כל תלמידי התכנית חייבים להשתתף בהדרכה חד פעמית בנושא שימוש במאגרי מידע. ההדרכה כוללת: הקניית עקרונות בסיסיים באוריינות מידע, הכרת משאבי המידע השונים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים, אתרי אינטרט) בלימודי יישוב סכסוכים, שלבים בתהליך איתור המידע.ההדרכה מתקיימת בכיתת המחשבים בספריית מדעי החברה.
 

1084.4002.01 ADR -  גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים - ד"ר מיכאל רוטנברג

בעשורים האחרונים החלו להתפתח בעולם - וגם בישראל - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים (ADR - Alternative Dispute Resolution). במרוצת השנים גישות אלו הופכות לחלק אינטגרלי מהמערכת הרשמית ותופסות מקום מרכזי לצד הגישות המסורתיות (כמו מערכת המשפט). הקורס יציג את התפתחות תפיסת העולם של ה-ADR ואת המנעד הרחב של הגישות האלטרנטיבות ליישוב הסכסוכים. נעסוק בנושאים כגון סוגי בוררות, סוגי תיווך, סוגי גישור, צדק מאחה, תהליכי בניית קונצנזוס, מפגשים בין קבוצות, תפקידי צד שלישי, ועוד. נעסוק בעקרונות המנחים את הגישות והתפיסות השונות תוך דיון תיאורטי-עקרוני-ביקורתי בהן, ועל-סמך בחינת מקרי-מבחן.
 

1084.4003.01 גישות פסיכולוגיות-חברתיות לקונפליקטים ופתרונם - ד"ר נמרוד רוזלר

הקורס יתאר גישות פסיכולוגיות-חברתיות לקונפליקטים בין יחידים ובין קבוצות ותהליכי פתרון סכסוכים. במסגרת הקורס יידונו נושאים כמו קונפליקטים ודעות קדומות, סכסוכי אינטרסים וסיומם, מקומה של זהות חברתית בתהליכי קונפליקט ופתרונם.
 

1084.4004.01 גישות משפטיות – ד"ר קרני פרלמן

הקורס מעניק מבט רוחב על סוגיות עדכניות בתחום ניהול ויישוב סכסוכים בדגש על הקשר שבין המשפט הנוהג לתחום. נדון בשינוי שחל במעבר מגישה לעומתית (אדברסרית) להתנהלות הכוללת גם גישה שיתופית לניהול ויישוב סכסוכים, בדין ובמערכות בתי המשפט. יתוארו החלופות הקיימות כיום להליך השפיטה האדברסרי הקלאסי הן מחוץ לכתלי בית משפט והן במערכת בית המשפט (בשפיטה עצמה ובבתי משפט מיוחדים), בהטמעת הליכים חלופיים במערכת בתי המשפט והשלכות הטמעה זו. דגש יינתן למשפט הישראלי- לפרוייקט המהו"ת הקבוע בדין, לפתיחתם של בתי המשפט פותרי הבעיות הקהילתיים ולחידושים צפויים.
 

1084.4005.01 גישות פוליטיות - ד"ר אריה גרוניק

מטרת קורס זה הינו לסכם את מגוון הגישות והאסטרטגיות השונות הנוגעות לסכסוכים בינלאומיים, מקורותיהם, דרך ניהולם ופתרונם. הדיון יסב תחילה על הגישות התיאורטיות השונות באשר למקורות הסכסוך הבינלאומי. לחלק זה ילווה המשך אשר יעסוק באופנים השונים בהם תיאוריות אלה מציעות לנהל ולפתור סכסוכים אלה.
זאת – הן במימד התיאורטי והן במימד האידיאולוגי. בין השאר יידונו בקורס תיאוריות של השלום הדמוקרטי, תיאוריות מרקסיסטיות ותיאוריות פמיניסטיות. זאת, בנוסף לדיון על תרומתם של צדדים שלישיים והדיפלומטיה להגעה לפתרון מוצלח של סכסוכים.
לבסוף, ינסה הקורס לבחון אספקטים תיאורטיים אלה תוך יישמם על פי מקרי בוחן נבחרים מההיסטוריה של היחסים הבינלאומיים אחרי 1945.
 

1084.4103.01 גישות כלכליות - תורת המשחקים - גב' מאיה דיאמנט

הקורס ידון בניתוח סכסוכים ויישובם מנקודת מבט של תורת המשחקים. תורת המשחקים עוסקת בקבלת החלטות בתנאים של אינטראקציה בין מספר מקבלי החלטות. לקבלת החלטות בתנאים כאלה מאפיינים ייחודיים, הנובעים מההשפעה שיש לכל החלטה של הפרט על כלל מקבלי ההחלטות.
במובן זה סכסוך הוא "משחק". תוצאת הסכסוך תלויה בהחלטות ובפעולות שנוקט כל צד בסכסוך. ניתוח של סכסוך בכלים של תורת המשחקים עשוי להורות לנו כיצד ינהגו הצדדים לסכסוך. ניתוח כזה עשוי להראות פעמים רבות שאין לסכסוך, במתכונתו הקיימת, פתרון "טוב". אבל שימוש באותם כלים עצמם עשוי להציע דרכים לשינוי "כללי המשחק", באופן כזה שבמשחק החדש תביא הכרעתם הרציונאלית והאנוכית של המשתתפים עצמם לתוצאה רצויה.
 

1084.4007.01 מבוא לניהול משא ומתן - ד"ר מור שירה
כל יום ביומו בחיינו רווי בניהול משאים ומתנים וניהול קונפליקטים. הסיטואציות נעות בין מחלוקות על סכומים נמוכים, נושאים פעוטים ועד לכדי ניהול מו"מ מורכב עם מספר גורמים על סכומים גבוהים. המטרה של נושאים ונותנים אפקטיביים היא להפיק את המרב מסכסוכים, לא רק במונחים של ערך אינסטרומנטלי או כספי, אלא גם להפיק ערך במונחים של היחסים והמוניטין שהם משאירים על שולחן המו"מ. למרבה המזל, כמעט כל אחד יכול לשפר את כישורי המשא ומתן שלו והמטרה של הקורס היא לפתח הבנה וכישורים אלו בסטודנטים דרך תאוריה וסימולציות משא ומתן.
המתודה של הקורס פועלת בשתי דרכים בסיסיות. האחת היא מוכוונת ידע: התלמידים ילמדו פרדיגמות ומושגים לניתוח סכסוכים. תלמידים ילמדו מודלים פסיכולוגיים לזיהוי סוגי סכסוכים קיימים וניתוח העלויות והתועלות האפשריות של אסטרטגיות וטקטיקות שונות. על בסיס זה, התלמידים ירכשו כישורים לפרש מצבים שונים וטקטיקות מו"מ, ולדעת איך להגיב להתנהגות של בן הזוג שלהם.
הדרך השניה לשיפור יכולות הסטודנטים כנושאים ונותנים היא דרך עשייה בפועל: הסטודנטים יקבלו השלמה לכלים אנליטיים דרך מיומנויות התנהגותיות- סימולציות בכיתה. כישורי משא ומתן ופתירת קונפליקטים בסופו של דבר מושלכות לביצועים בשטח, כגון: איך פותחים שיחה, איך וכיצד חושפים מידע, וכיצד נותנים הצעה לפרטנר או מציעים ויתור. תרגול התנהגויות אלו, והבנת התמונה הכוללת- כיצד צדדים אחרים תופסים ומגיבים אל ההתנהגות שלך, הינו שלב חיוני לשיפור מיומנות הסטודנטים כנושאים ונותנים. מטרת הקורס היא להקנות הזדמנויות להשתמש בטקטיקות שונות דרך סימולציות ולדון בתוצאות הסימולציות בכיתה.
באמצעות משחקי התפקידים, הרצאות, קריאה, ודיונים בכיתה, הקורס יאפשר לתלמידים לפתח כישורי משא ומתן וליישם ולנתח טקטיקות שונות שיכולות להניב פירות בשבילהם בעולם המקצועי והאישי כאחד.
 

1084.4211.01 גישות תרבותיות באסלאם - מר זבדה מוחמד 
מטרת הקורס היא הקניית ידע בדרכי יישוב סכסוכים באסלאם. במסגרת הקורס תעשה סקירה למקורות המשפט המוסלמי, דיון בכללי השפיטה, הבוררות, הפשרה והסולחה בכל סוגי הסכסוכים: האזרחיים, הבינלאומיים, הפליליים והמעמד האישי. בשלב השני של הקורס נכיר ונתייחס למוסדות הפישור הקיימים בחברה הערבית על חלקיה: הבדווית, הכפרית והעירונית. נקיים תרגול מעשי ביישוב סכסוכים מתחומים שונים ונקיים מפגשים עם אישים העוסקים ביישוב סכסוכים בחברה הערבית.


1084.4101.01 שיטות מחקר כמותיות ביישוב סכסוכים וגישור - ד"ר תמר לרנטל
מטרות המחקר החברתי, בעיות קלאסיות במחקר אמפירי ומקורות הידע, תיאוריה ומחקר, תוקף המחקר, קשר וסיבתיות, מערכי מחקר: ניסויי ומתאמי, ממד הזמן במחקרים מתאמיים, יחידות מדידה ודגימה, איסוף נתונים: הסקר, התצפית,ניתוח תוכן.
 

1084.4102.01 שיטות מחקר איכותיות ביישוב סכסוכים וגישור – ד"ר שרון רמר-ביאל
הקורס מציע הכרות עם מאפיינים בולטים של גישות המחקר האיכותניות במדעי החברה וכלי המחקר המשמשים אותם, דרך ארבעה אשנבים: הצגת המאפיינים הייחודיים של גישות מחקריות הנמנות עם הזרם האיכותני; סקירת שיטות לאיסוף נתונים ועיבודם; בחינת צורות לייצוג הידע המעובד; בעיות אתיות. יתרה מזאת, במסגרת הניסיון להקנות מיומנויות מתקדמות בשימוש בכלים אלו בתחומי העניין הנכללים תחת התוכנית ליישוב סכסוכים, יבחנו התרומות הייחודית של שיטות המחקר האיכותניות במקרים של חקר קונפליקטים ויישובם.
 

פיתוח מיומנויות לניהול הליך הגישור והכרת תפקיד המגשר

מטרת הסדנה להקנות למשתתפים הבנה, כלי עבודה ומיומנויות לניהול תהליך של גישור בין בני פלוגתא על פי מודל של פתרון בעיות. הסדנה תעסוק בתפקיד המגשר כמסייע לצדדים להידבר, להגדיר לעצמם את האינטרסים, לזהות את מגוון הפתרונות העומדים לרשותם במטרה להגיע באופן רצוני ומושכל לפתרון הסכסוך המקובל עליהם. יתורגלו המיומנויות הנדרשות של המגשר בשלבים השונים של ההליך, לדוגמא: הקשבה אמפטית, שיקוף, הגדרה מחדש, מיקוד והגדרת סוגיות. כן יועלו דילמות ייחודיות לתפקיד המגשר.
שתי הסדנאות הן אינטגרטיביות מן ההיבט של תוכן, שיטות ותהליך הלמידה. בליווי מדריך מיומן יתורגלו בעזרת סימולציות, בקבוצות קטנות, אירועים מעולמות תוכן שונים. דרך למידה זאת תבטיח למידה חוויתית ועשירה המאפשרת הפנמה ויישום החומר הנלמד.
דרישות הקורס:
השתתפות חובה בהיקף של 90% מההרצאות.
השתתפות בסימולציות: כמגשר, כצד וכצופה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף