המגמה קלינית-מחקרית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני
 


 

תיאור הקורסים


1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה
הקורס יעסוק במודלים שונים של ניתוחים סטטיסטיים רב-משתנים: ניתוחי שונות עם מספר משתנים תלויים ומפוקחים (MANOVA, MANCOVA), רגרסיה מרובה, בחינת מיתון ותיווך, ניתוח נתיבים וניתוח גורמים. דגש יושם על הבנת הבסיס התיאורטי, השוואה בין שיטות שונות, שימוש בתוכנות סטטיסטיות וכתיבה מדעית של הממצאים.

 

1071.5600.01 אבחון והערכה
מטרת הקורס היא לימוד שיטות באבחון והערכת אינטליגנציה ואישיות של ילדים ומבוגרים באמצעות שימוש במבחנים פסיכולוגיים למטרה זו. הקורס יתמקד בלימוד עקרונות העברה, ניתוח, ופירוש של כל אחד מהמבחנים תוך מתן דגש על שילוב בין ממצאי המבחנים השונים ותרומתם לחוות דעת אינטגרטיבית ולכתיבת דוח מסכם. יינתן מקום לדיון הנוגע למשותף והשונה בין המבחנים ולהערכת משקלם היחסי בבטריה הכוללת. ההוראה תשלב אספקטים תיאורטים עם הדרכה ואימון מעשיים. סטודנטים יידרשו לכתוב דוחות וכן מבחן סופי.

 

1071.5601.01 פסיכופתולוגיה פנומנולוגית
הקורס יעסוק באחד מאבני היסוד של עולם הפסיכולוגיה הקלינית – תחום הפסיכופתולוגיה. במהלך הקורס נבצע היכרות מעמיקה עם הפתולוגיות השונות תוך התמקדות בהבדלים ובנקודות הדימיון שבין הפנומנולוגיה של ההפרעות השונות בילדות לזו שבבגרות. מטרת הקורס היא להוות דלת כניסה לקלינאי המתחיל את דרכו בעולם הטיפולי והמחקרי ולהוות בסיס נרחב של ידע לקראת המשך ההכשרה בתחום הפסיכולוגיה הקלינית.

 

1071.5602.01 מבוא לטיפול בילדים ומתבגרים
הקורס יתייחס לדרכי הטיפול היחודיות במפגש עם ילדים ונוער. ניתן מקום להכרת והבנת טיפול במשחק כחלק משמעותי מתהליך הטיפול בילדים. נתייחס גם למאפייני טיפול במתבגרים.
נסקור 3 פריזמות עיקריות להבנת טיפול בילדים ונוער: 1. המודל הפרויידיאני, 2. המודל הקלייניאני, 3. המודל הביוניאני. נתייחס למושגים משמעותיים בטיפול בילדים ונוער כגון: סטינג טיפולי, טרנספרנס, הזדהות השלכתית, סיומי טיפול ועוד. נתאר מודלים להדרכה והתערבויות עם הורים.
הקורס יתייחס הן לתיאורייה והן לדוגמאות קליניות.

 

1071.4593.01 טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים
הקורס יסקור גישות טיפוליות שונות המייצגות את הטיפולים הקוגניטיביים התנהגותיים. אלה כוללות את הגישה ההתנהגותית, הטיפול הקוגניטיבי וגישות חדשות המתבססות על התיאוריה המטא קוגניטיבית לפסיכופתולוגיה. הקורס יכלול קריאת מאמרים, הדגמות באמצעות תיאורי טיפול ותרגול חוויתי של העקרונות הקוגניטיביים התנהגותיים. 

 

1071.6103.01 הדרכה בפסיכותרפיה א' - ילדים
ההדרכה בפסיכותרפיה תעסוק בתהליך האישי של אימוץ זהות מקצועית, תהליכי העברה והעברה נגדית בסביבה הטיפולית, התמודדות עם אבחון וטיפול בילדים בעלי פתולוגיה וכן הדרכת הורים. ההדרכה תתמקד ביישום הגישות הטיפוליות תוך כדי דיון במקרים מהפרקטיקום שיוצגו ע"י התלמידים. מטרת הקורס הינה ללוות את הפרקטיקום הקליני.

 

1071.4135.01 הדרכה בפסיכותרפיה א' - מבוגרים
הקורס מיועד למשתתפים בפרקטיקום הקליני של שנה א' במגמה הקלינית. כל משתתף מביא מקרים הנמצאים בטיפולו להדרכה בקבוצה. בהדרכה עולים נושאים שונים הקשורים בתהליך הפסיכותרפויטי, כגון גיבוש העמדה הטיפולית, תכנון הטיפול, יחסי מטפל-מטופל, דילמות תיאורטיות ואישיות של המטפל, שלבים שונים במהלך הטיפול וסיומו, ושאלות אתיות. עולים גם נושאים של השתלבות המשתתפים בצוות הטיפולי במקום הפרקטיקום ושל קבלת ההדרכה המקצועית במקום.1071.4617.01 אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קלינית (לא יינתן בשנה"ל תשע"פ)
מטרת הקורס לקדם הבנה מעמיקה של האתיקה המקצועית בפסיכולוגיה, מקורותיה החברתיים-תרבותיים והפסיכולוגיים והקשר שלה לעבודה מקצועית נכונה בכל תחומי הפסיכולוגיה.
נכיר את החוקים, הסטנדרטים והקודים האתיים הרלוונטיים לעבודת הפסיכולוג, תוך דיון במקרים שיוצגו על ידי המרצה או באלה שיובאו מתוך ההתנסות של התלמידים. כמו כן נעסוק בחשיבה האתית המתפתחת בשירותי הבריאות ומקצועות העזרה האחרים.

 

1071.4306.01 הדרכה קלינית בריאיון ילדים
הקורס יכלול התנסות מעשית בראיון ילדים הנמצאים בשלבי התפתחות שונים. במסגרת הקורס נדון בתיאוריות שונות של טיפול במשחק, בחשיבות המשחק ככלי ביטוי עבור הילד, בתהליכי העברה והעברה נגדית המתרחשים בחדר הטיפולים, וביכולת להבין את עולמו הפנימי המורכב של כל ילד באמצעות המשחק. כל אחד מהתלמידים יראיין ילד ולאחר מכן יערך ניתוח בכיתה תוך קבלת משוב אישי והדרכה מהמרצה. דגש מיוחד יושם על פיתוח היכולת להבין את שפתו ואת דרכי התקשורת של הילד.

 

1071.4568.01 מושגי יסוד בפסיכותרפיה דינאמית
חלק א' של הקורס יקרא את כתביו הטכניים של פרויד וידון בהם בכיתה באופן ביקורתי. הקורס יפתח מסקירה היסטורית של התיאוריה הפרוידיאנית וימשיך עם מאמרים שעוסקים במושגי יסוד כמו אסוציאציות חופשיות, פירוש, התנגדות, העברה, התחלה וסיום אנליזה ועוד. חלק ב של הקורס יעסוק בהרחבות של קליין, פרנצי וויניקוט, ובסוף יתרכז בתיאוריה הלאקניאנית. הוא יעסוק במושגים כמו הזדהות, פיצול, הזדהות השלכתית, סימבוליות ועוד.
ספרי הטקסט של הקורס הם:(1) פרויד, הכתבים הטכניים (עברית); (2) מיטשל ובלאק, פרויד ומעבר (עברית); (3) מלקולם בואי: לאקאן (עברית).

 

1071.4380.01 זהות הפסיכולוג הקליני
הקורס ילווה את תלמידי שנה א' במגמה הקלינית בתהליך התהוותם כפסיכולוגים. זהו תהליך מורכב הנמשך שנים רבות, ויש לו היבטים אישיים מאד לצד היבטים המשותפים לקבוצה. הקורס יהווה הזדמנות להתבונן ביחד בראשיתו של תהליך זה על גווניו השונים.

 

1071.5604.01  קולוקויום - א'
בסמינר תוצג סדרת הרצאות של מומחים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית. כמו כן, יוצגו עבודות של תלמידי מחקר מתקדמים ויתנהל דיון בנושאים הקשורים לפסיכופתולוגיה והתפתחות תקינה. ההשתתפות לתלמידי המגמה הינה חובה. הסמינר לא נכלל במניין השעות לתואר.

 

1071.4698.01 עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות
 הסמינר מציג פרדיגמה מחקרית לבחינת ההשפעות של חסך, טראומה ואלימות פוליטית על ילדים וכן לחקר גורמי העמידות המחזקים את יכולת התמודדותם. במסגרת הסמינר יוצגו שיטות התערבות חדשניות שמטרתן שיפור עמידותם של ילדים אשר נחשפו לאירועי חיים לוחצים.
הסמינר יתחלק לשני שלבים. בשלב ראשון תוצג סקירה תיאורטית והיכרות עם תחום המחקר, ובשלב שני יערוך כל סטודנט מחקר עצמאי שיהווה בסיס לעבודת הגמר.
 

 

1071.4691.01 הפרעה אובססיבית קומפולסיבית: תיאוריה ומחקר
הקורס יעסוק במודלים קוגניטיביים של הפרעה אובססיבית קומפולסיבית. נסקור תיאוריות חברתיות-קוגניטיביות בתחום של שליטה והערכת שליטה, ביטחון וביטחון יתר, מערכות שליטה מבוססות – פידבק, אוטומטיות, רמות של עיבוד קוגניטיבי. הקורס יבחן את הקשרים של תיאוריות אלה להפרעה אובססיבית-קומפולסיבית ויפתח דרכים לבחינה אמפירית של קשרים אלה.

 

1071.4878.01 ויסות רגשות ושליטה עצמית
כיצד אנשים מווסתים את הרגשות שלהם? אילו אסטרטגיות לוויסות רגשות נחשבות יעילות? עבור מי? מתי? ולמה? מה הקשר בין קשיים בוויסות רגשות לפסיכופתולוגיות שונות? בסמינר אמפירי זה נסקור מודלים תיאורטיים וממצאים אמפיריים העוסקים בשאלות אלו. בנוסף ובאופן מעשי יותר סטודנטים יתבקשו לתכנן ולבצע מחקר המתייחס לאחד מנושאים אלו.

 

1071.4876.01 סמינר קליני בהפרעות חרדה
הקורס פתוח לתלמידי תואר שני ושלישי במגמה הקלינית מחקרית.
בקורס יידונו סוגיות נבחרות בתיאוריה ובפרקטיקה של המחקר הקליני בפסיכופתולוגיה עם דגש על הפרעות חרדה ודחק. עיקר הזמן בקורס יוקדש לקריאת מאמרים עדכניים ודיון בסוגיות מתודולוגיות. כן נעסוק בבחינת נתונים ממחקרים הנערכים בארץ ובחו"ל ושעדיין לא פורסמו. דרישות הקורס הן: נוכחות חובה, הצגת וקריאת מאמרים, תכנון מחקר בתחום הפסיכופתולוגיה הקלינית.

 

1071.5704.01 ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונות
ניטור: ״לעקוב מקרוב לצורך השגת ביטחון, שליטה או ידע...״
תגמול חיובי: ״גירוי בעל מאפיינים חיוביים מבחינה מוטיבציונית, המביא להתנהגות אפטטיבית...״
ניסיון קליני מלמד כי מטופלים עם הפרעות שונות מציגים מאפיין משותף - ניטור מוגבר אחר גירויים מאיימים, שעלול להוביל לדיכאון, חרדה והתנהגויות לא אדפטיביות. מהם המאפיינים של תהליכי ניטור אלו בפתולוגיות שונות? מה עשוי להיות הקשר שבין תהליכי ניטור איומים לבין הערך המתגמל של הגירוי המאיים? מה יכולים להיות יחסי הגומלין בין שני התהליכים הללו? והאם להגברת הערך המתגמל של הגירוי עשויה להיות השפעה מיטיבה על תהליכי ניטור?
מטרת הסמינר הינה לנסות ולתת מענה לשאלות אלו. נתחיל בסקירה ודיון במסגרות תיאורטיות, מתודולוגיות ניסוייות וממצאים מחקריים בתחום, אשר עשויים לאפשר לנו להשיג מטרה זו. לאחר מכן, כל סטודנט יתכנן פרויקט מחקר עצמאי המתייחס לסוגיות שונות שנידונו בסמינר.
דרישות הסמינר: נוכחות, קריאת מאמרים והצגתם ותכנון מחקר.

 

1071.6507.01 פסיכופתולוגיה חישובית לחקר התנהגות אבנורמלית
הסמינר יציג את המודלים והאלגורתימים הבסיסיים בתחום של אינטליגנציה מלאכותית חיזוקים (reinforcement learning). נלמד כיצד מודלים אלו מחזקים את היכולת להסיק לגבי תהליכים ומנגנונים פסיכולוגיים (בעיקר תהליכי הסקה וקבלת ההחלטות) וכיצד תהליכים אלו משמשים כיום כדי לאמוד ולהסביר סימפטומים קליניים (ובעיקר אימפולסביות וקומפוסלביות).
 

1071.4543.01 להיות פסיכולוג קליני - זהות אישית ומקצועית
קורס זה ילווה את הצעדים הראשונים בדרך להתהוות כפסיכולוג קליני, זהות המקפלת בתוכה היבטים מקצועיים לצד היבטים אישיים ואישיותיים. כניסה אל תוך עולם זה הינה תהליך מורכב בעל רבדים רבים, הנוגעים לקבוצת הלמידה ולפרט, על נטיותיו האישיותיות וההיסטוריה שלו. קורס זה יהווה הזדמנות לחקירת אספקטים אלה בתוך קונטקסט קבוצתי של תלמידי המגמה. נתמודד עם שאלות הנוגעות לבחירת המקצוע, לאופן בו אנו מתמקמים בתוכו, נקודות ההשקה בין הזהות האישית לזהות המקצועית ועוד, זאת תוך בחינת הדינמיקה התוך נפשית לצד הדינמיקה הקבוצתית במגמה ויחסי הגומלין ביניהן.

 

1071.6500.01 מהפרקטיקה לתיאוריה: העמקה תיאורטית בוינייטות מחדר הטיפול
הקורס מיועד לחדד את יכולתינו להעמיק בהבנת וינייטות טיפוליות (בילדים ובמבוגרים) ולקשרן למונחים תאורטיים. בקורס נציג מידי שבוע וינייטה טיפולית או ורבטים (של פסיכולוגים מומחים). לאחר מכן ייערך דיון בוינייטה בהתמקדות במונחים כמו: סטינג, העברה, העברה נגדית, הזדהות השלכתית ועוד.


1071.6501.01 טיפול פסיכודינמי: מבט מקרוב
רכישת מיומנויות עדינות ומורכבות כוללת באופן מסורתי תקופת חניכה, במהלכה ניתן לשהות זמן משמעותי לצד איש מקצוע מנוסה, לצפות בעבודתו ולהתנסות התנסויות ראשונות בנוכחותו. כך למדו ולומדים להיות ציירים, פסלים, נפחים ורופאים, ורק פסיכולוגים קליניים נשלחים לחדר הטיפול לבדם... בקורס הנוכחי נלמד מחוכמת המסורת הוותיקה, ונלווה את כניסתכם לתפקיד מטפלים פסיכודינמיים במבט מקרוב על תהליך טיפולי מהקליניקה שלי. הקורס יתנהל בפורמט של סדנה פעילה: בחלקו הראשון של השיעור נאזין ביחד לקטעים מטיפול. בסיום ההאזנה נאסוף אסוציאציות משותפות, ונשתדל להישאר קרובים לחוויה ופתוחים לגילויים. בחלקו השני של השיעור נקרא ביחד טקסט תיאורטי ונדון בו בסגנון בית-מדרש. בסיום הקורס תוגש עבודה.    

1071.6502.01 טיפול מערכתי הדרכת הורים


1071.4397.01 הדרכה בפסיכותרפיה ב' - ילדים
היבט היסטורי של פסיכותרפיה. התפתחות החשיבה בפסיכותרפיה אנליטית - הרעיונות המרכזיים. הסוגיות התיאורטיות והקליניות המטופלות דרכם. התייחסות להיבטים השונים והמשלימים בתיאוריות והטכניקות הטיפוליות שנגזרות מכך. קריאת מאמרים של תיאורטיקנים במקור, תוך דיון וחיבור לדילמות תיאורטיות וקליניות אקטואליות.

 

1071.4121.01 הדרכה בפסיכותרפיה ב' - מבוגרים
הקורס מיועד למשתתפים בפרקטיקום קליני של שנה ב'. כל משתתף יביא מקרים הנמצאים בטיפולו להדרכה בקבוצה. נושאים שונים הקשורים בתהליך הפסיכותרפויטי כגון תכנון טיפול, יחסי מטפל-מטופל וכו'. יובאו לדיון גם כן.

 

1071.5606.01 אבחון והערכה 2 (תרגיל)
הדרכה קבוצתית בדיאגנוסטיקה - עיבוד וניתוח מערכת מבחני אינטליגנציה ואישיות בעיקר של ילדים ונוער. תרגיל המשלב הדרכה אינדיבידואלית כקבוצה קטנה. (למסיימי הקורס אבחון והערכה 1071.4304.01).

 

1071.4877.01 פסיכותרפיה דינאמית
היבט היסטורי על פסיכותרפיה. התפתחות החשיבה בפסיכותרפיה אנליטית - הרעיונות המרכזיים, הסוגיות התיאורטיות והקליניות המטופלות דרכם. התייחסות להיבטים השונים והמשלימים בתיאוריות והטכניקות הטיפוליות שנגזרות מכך. קריאת מאמרים של תיאורטיקנים במקור, תוך דיון וחיבור לדילמות תיאורטיות וקליניות אקטואליות.

 

1071.4279.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית
הקורס מתמקד בהפרעות אישיותיות בפריסה רחבה מההיבט של המודל הפסיכיאטרי רפואי ועד למודלים פסיכודינמיים. מהות המושג הפרעת אישיות נבדק תוך התייחסות לתיאוריות שונות ובעיקר התיאוריות של קרנברג וקוהוט.

 

1071.4306.01 הדרכה קלינית בריאיון ילדים
הקורס יכלול התנסות מעשית בראיון ילדים הנמצאים בשלבי התפתחות שונים. במסגרת הקורס נדון בתיאוריות שונות של טיפול במשחק, בחשיבות המשחק ככלי ביטוי עבור הילד, בתהליכי העברה והעברה נגדית המתרחשים בחדר הטיפולים, וביכולת להבין את עולמו הפנימי המורכב של כל ילד באמצעות המשחק. כל אחד מהתלמידים יראיין ילד ולאחר מכן יערך ניתוח בכיתה תוך קבלת משוב אישי והדרכה מהמרצה. דגש מיוחד יושם על פיתוח היכולת להבין את שפתו ואת דרכי התקשורת של הילד.


1071.4593.01 טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים
הקורס יסקור גישות טיפוליות שונות המייצגות את הטיפולים הקוגניטיביים התנהגותיים. אלה כוללות את הגישה ההתנהגותית, הטיפול הקוגניטיבי וגישות חדשות המתבססות על התיאוריה המטא קוגניטיבית לפסיכופתולוגיה. הקורס יכלול קריאת מאמרים, הדגמות באמצעות תיאורי טיפול ותרגול חוויתי של העקרונות הקוגניטיביים התנהגותיים. 
 

1071.5613.01  קולוקויום ב'
בסמינר תוצג סדרת הרצאות של מומחים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית. כמו כן, יוצגו עבודות של תלמידי מחקר מתקדמים ויתנהל דיון בנושאים הקשורים לפסיכופתולוגיה והתפתחות תקינה. ההשתתפות לתלמידי המגמה הינה חובה. הסמינר לא נכלל במניין השעות לתואר.

 

1071.4879.01 עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב'  
הסמינר מציג פרדיגמה מחקרית לבחינת ההשפעות של חסך, טראומה ואלימות פוליטית על ילדים וכן לחקר גורמי העמידות המחזקים את יכולת התמודדותם.
במסגרת הסמינר יוצגו שיטות התערבות חדשניות שמטרתן שיפור עמידותם של ילדים אשר נחשפו לאירועי חיים לוחצים.הסמינר יתחלק לשני שלבים. בשלב ראשון תוצג סקירה תיאורטית והיכרות עם תחום המחקר, ובשלב שני יערוך כל סטודנט מחקר עצמאי שיהווה בסיס לעבודת הגמר.


1071.6503.01 ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונות
ניטור: ״לעקוב מקרוב לצורך השגת ביטחון, שליטה או ידע...״
תגמול חיובי: ״גירוי בעל מאפיינים חיוביים מבחינה מוטיבציונית, המביא להתנהגות אפטטיבית...״
ניסיון קליני מלמד כי מטופלים עם הפרעות שונות מציגים מאפיין משותף - ניטור מוגבר אחר גירויים מאיימים, שעלול להוביל לדיכאון, חרדה והתנהגויות לא אדפטיביות. מהם המאפיינים של תהליכי ניטור אלו בפתולוגיות שונות? מה עשוי להיות הקשר שבין תהליכי ניטור איומים לבין הערך המתגמל של הגירוי המאיים? מה יכולים להיות יחסי הגומלין בין שני התהליכים הללו? והאם להגברת הערך המתגמל של הגירוי עשויה להיות השפעה מיטיבה על תהליכי ניטור?
מטרת הסמינר הינה לנסות ולתת מענה לשאלות אלו. נתחיל בסקירה ודיון במסגרות תיאורטיות, מתודולוגיות ניסוייות וממצאים מחקריים בתחום, אשר עשויים לאפשר לנו להשיג מטרה זו. לאחר מכן, כל סטודנט יתכנן פרויקט מחקר עצמאי המתייחס לסוגיות שונות שנידונו בסמינר.
דרישות הסמינר: נוכחות, קריאת מאמרים והצגתם ותכנון מחקר.

 

1071.5700.01 מחקרים על התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים - ב'
הסמינר יעסוק בהתערבויות למניעת אלימות ופעולות הרסניות של ילדים ונוער במסגרת הבית ובית הספר.


1071.3627.01 פסיכואנליזה ומעורבות חברתית - ב'
הקורס יסקור מגוון תוצאות פסיכולוגיות של כיבוש בכלל ובשטחים בפרט והשפעתו על הכובשים והנכבשים. הוא יכלול את הנושאים הבאים: זהות וניכור (אישית ולאומית); דפוסי שיח במפגש כובש-נכבש; תפיסת הזולת והגישות לסבל; מעמד הילד כסובייקט.

 

1071.6504.01 ספק וקושי בגישה למצבים פנימיים בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית
הקורס יעסוק במודלים קוגניטיביים של הפרעה אובססיבית קומפולסיבית. נסקור תיאוריות חברתיות-קוגניטיביות בתחום של שליטה והערכת שליטה, ביטחון וביטחון יתר, מערכות שליטה מבוססות – פידבק, אוטומטיות, רמות של עיבוד קוגניטיבי. הקורס יבחן את הקשרים של תיאוריות אלה להפרעה אובססיבית-קומפולסיבית ויפתח דרכים לבחינה אמפירית של קשרים אלה.


1071.4482.01 הקונפליקט היהודי-ערבי
קורס מיוחד המשלב התנסות ותיאוריה בהתמודדות והבנת קונפליקטים בין קבוצות תוך התייחסות ספציפית לקונפליקט הערבי-יהודי. הקבוצה תורכב מתלמידים יהודים וערבים ממחלקות שונות שיעבדו כקבוצת התנסות ולימוד. הקורס יכלול התנסות בתהליך בין קבוצתי מתמשך והרצאות בנושאים הבאים: קונפליקטים בין קבוצות, שינוי עמדות וסטריאוטיפים, עיבוד אינפורמציה, תהליכים אמוציונליים וקוגניטיביים של קונפליקט.
הקורס יועבר ע"י צוות מרצים מהחוג לפסיכולוגיה וצמד מנחים - יהודי וערבי מנווה שלום.

 

1071.5941.01  מיינדפולנס: המהפכה השקטה
קורס זה מפגיש את המשתתפים עם גישת הקשיבות (מיינדפולנס) כפרקטיקה טיפולית, תוך הכרות עם ההיבטים התרגולים, התיאורטיים והמחקריים המרכזיים בתחום כיום. הקורס מתמקד במרכיבים אקטיביים מהותיים בפרקטיקה של פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס, תוך הדגמת האופן שבו אילו באים לכדי ביטוי במרחבים האישיים, הבינאישיים והטיפוליים.


1071.4858.01 פסיכואנליזה התייחסותית
 


 

1071.6502.01 טיפול מערכתי הדרכת הורים

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף