תכנית בינתחומית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני

 

תיאור הקורסים

 

1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה
הקורס יעסוק במודלים שונים של ניתוחים סטטיסטיים רב משתנים: ניתוח שונות עם משתנים בין ותוך נבדקים, רגרסיה מרובה, ניתוח גורמים וסילום רב מימדי. דגש יושם על הבנת הבסיס התיאורטי, השוואה בין שיטות שונות, שימוש בתוכנות סטטיסטיות וכתיבה מדעית של הממצאים.
 

1071.4102.01 פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'
הקורס סוקר תיאוריות עכשויות ומחקר בפסיכולוגיה חברתית.


1071.4410.01
פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'
הקורס מיועד לתת היכרות עם מספר סוגיות בפסיכולוגיה חברתית בת-זמננו. הוא יעסוק בנושאים של תהליכים אוטומטיים ונשלטים בעיבוד מידע חברתי, מוטיבציה ומטרות, שליטה עצמית, רגשות, אינטליגנציה רגשית והקשר שבין רגש לבין מוטיבציה, וכן בתהליכים בקבוצות. חומר הקריאה לקורס כולל מספר מאמרי סקירה עדכניים בכל אחד מתחומים אלה.
 

1071.4431.01 בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית
הקורס יציג בפני התלמידים סוגיות נבחרות מתחום המחקר של המרצה. יוצגו מודלים תיאורטיים ומחקרים, וייבחנו יישומים שלהם. תחומי המחקר הם: פסיכולוגיה בריאותית, קבלת החלטות. התלמידים יבצעו מחקר אישי בהנחיית המרצה בנושא שיתואם ביניהם. דוגמאות לעבודות שבוצעו במסגרת הקורס: תפיסות על מחלת סרטן השד בקרב גברים נשאים של המוטציה הקשורה במחלה; השפעת הימצאות במצב חירום על התנהגויות מקדמות בריאות; תהליכים הגנתיים בתפיסות של מחלות והסיכון לחלות בהן.


1071.4470.01
שיטות מחקר בפסיכולוגיה חברתית (לא יינתן בתש"ף)
הקורס עוסק בשיטות מחקר לא ניסוייות ובמערכי מחקר המתאימים, בעיקר, למחקרי שדה ולמחקרי הערכה. שלושת הנושאים העיקריים שיידונו בקורס: מערכי מחקר כעין ניסויים, מערכי מחקר לנבדק יחיד וניתוח סדרות עתיות ומבחני רנדומיזציה. הצגת הנושאים תיעשה תוך כדי השוואה בין מערכים לא ניסויים או כעין ניסויים למערכים ניסויים.

 

1071.4934.01 סמינר מגמה - א'
הקורס יעסוק בנושאים הקשורים לעבודת הגמר, כגון, פיתוח רעיונות מחקריים, מתודולוגיה, כלי מחקר וכתיבה.


1071.4482.01 הקונפליקט היהודי-ערבי
קורס מיוחד המשלב התנסות ותיאוריה בהתמודדות ובהבנת קונפליקטים בין קבוצות תוך התייחסות ספציפית לקונפליקט הערבי-יהודי. הקבוצה תורכב מתלמידים יהודים וערבים ממחלקות שונות שיעבדו כקבוצת התנסות ולימוד. הקורס יכלול התנסות בתהליך בין קבוצתי מתמשך והרצאות בנושאים הבאים: קונפליקטים בין קבוצות, שנוי עמדות וסטריאוטיפים, עיבוד אינפורמציה, תהליכים אמוציונליים וקוגניטיביים של קונפליקט.
הקורס יועבר ע"י צוות מרצים מהחוג לפסיכולוגיה וצמד מנחים - יהודי וערבי מנווה שלום.

 

1071.4499.01 פרקטיקום שנה ב' 
הפרקטיקום צמח מן הרצון לאפשר  לתלמידי המגמה החברתית שהשתתפו בקבוצה היהודית -ערבית לצפות במסגרת תצפית מודרכת בקבוצה (בהנחיית פרופ' קלר) שנה-שנתיים לאחר מכן, דבר המאפשר להם למשל גם להשתלב אח"כ בקורסי הנחייה בנווה שלום של קבוצות בקונפליקט. ניתנת גם אפשרות לפרקטיקומים אירגוניים-מחקרים מחוץ לאוניברסיטה שהתלמידים מגיעים אליהם מיוזמתם או בעקבות פניות של ארגונים כאלה אלינו. הדבר הזה מותנה באישור פרטני מראש לגבי מבנה \ איכות הפרקטיקום המוצע (למשל, האם קיימת הדרכה נאותה \מה מבנה ההשתלמות \ המטלות שם וכ"ד).
בשתי האפשרויות (תצפית מודרכת או פקרטיקום חיצוני) יש לכתוב בסופו של דבר עבודת סיכום עם מרכיבים תיאורטיים ותצפיתיים. העבודה מוגשת לפרופ' חיליק קלר.
 

 

1071.4929.01 אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלה
האוריינטציה הקוגניטיבית היא תיאוריה כוללת של מוטיבציה קוגניטיבית המבוססת על התיזה העיקרית שתכנים קוגניטיביים מכוונים התנהגות ותורמים בצורה משמעותית גם להתנהגויות פתולוגיות שונות ולמצבי בריאות וחולי פיזיים. ההנחה - שאושרה בהרבה מחקרים - היא שהתכנים הקוגניטיביים שמונחים ביסוד כל התנהגות או הפרעה הם ספציפיים לאותה התנהגות או הפרעה וכן לאדם.
השיטה מבוססת על זיהוי התכנים הקוגניטיביים הרלבנטיים להתנהגות או המצב המסויימים ועל בנייה שיטתית של תכנים קוגניטיביים שתומכים בקו ההתנהגותי הרצוי.האורינטציה הקוגניטיבית כוללת מערכת הנחות תיאורטיות, שיטה מובניית לניבוי התנהגויות בתחומים רבים, ושיטה מובניית להתערבות ולשינוי התנהגויות. השיטה היא אמפירית ועשרות מחקרים תומכים בהיבטים שונים שלה.
השיעור יוקדש להקנית הכרות עם התיאוריה, ועם הכלים המחקריים וההתערבותיים שפותחו במסגרתה. יוצגו דוגמאות מתחומים שונים, למשל, זוגיות, הפרעות אכילה ודפרסיה. הקנית הכלים תהיה תיאורטית ומעשית ומלווה בהדרכה.

 

1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי
הקורס יוקדש ללמידה בנושאי הנחיה קבוצתית. הוא יועבר בצורה התנסותית שבה המשתתפים יתנסו בהנחיה ויערך ניתוח של התהליך ושל הדפוסים האישיים של המנחים.
הרישום מותנה באישור המרצה.
 

1071.6100.01 השפעות מרחק פסיכולוגי על קבלת החלטות
הקורס מתמקד בתחום של קבלת החלטות. ננסה לבחון מחדש הטיות מרכזיות בקבלת החלטות, כגון הטיית היציגות, הנגישות, החיתוך, וביטחון בניבוי לאורה של תיאורית רמת הבניה. נשאל באילו מקרים מרחק פסיכולוגי יגביר את ההטייה ובאילו מקרים דווקא יקטין אותה.


1071.6104.01 "ערך עצמי, גזענות, וסקסיזם: שיפוט חברתי אוטומטי"
שיפוט עצמי ושיפוט אחרים אלו פעולות שכיחות מאוד בקרב בני-אדם, וקשה להגזים בהערכת השפעתן על רווחתנו ורווחת הזולת. בני-אדם מסוגלים לשפוט את עצמם ואחרים באופן אוטומטי, ללא מאמץ, ללא כוונה, ואולי אפילו ללא מודעות. בקורס זה, נלמד כיצד פסיכולוגים חוקרים שיפוט חברתי אוטומטי, בהקשר של ערך עצמי, גזענות וסקסיזם. כמו כן, נבחן דרכים להוסיף ידע בנושא באמצעות מחקר אמפירי. שאלות מחקר לדוגמה: כיצד נבחין בין אנשים הנוטים לשפוט את עצמם באופן אוטומטי לחומרה ואנשים הנוטים להאדיר את עצמם באופן אוטומטי? מה ההשפעה של שליפה אוטומטית של סטריאוטיפים גזעניים וסקסיסטים? האם סקסיזם אוטומטי משמר את יחסי הכח בין המינים באופן סמוי, גם בקרב אנשים המאמינים שאינם סקסיסטים?


1071.6105.01 כיצד הפילטרים הסובייקטיביים משפיעים על ייצוג מוחי של סיטואציות
ניסיוננו בעולם, כמו גם מחקרים התנהגותיים, מראים שגם אם שני אנשים נמצאים באותה סיטואציה, הם לא בהכרח יחוו ויפרשו אותה בצורה דומה. אנחנו חווים את העולם דרך פילטרים סובייקטיביים התלויים בין השאר בידע והניסיון שצברנו, מצבנו הרגשי וההורמונלי וכו'. בסמינר נדון במחקרים העוסקים במנגנונים המוחיים העומדים בבסיס תפיסה סובייקטיבית זו, בקשר של מנגנונים אלו לתקשורת בין אישית, ונחשוב כיצד ניתן להרחיב ידע זה.

 

1071.7000.01 פיוס בין אינדיבידואלים וקבוצות

 

 

1071.4836.01 תכנות ותכנון ניסויים ב-MATLAB - מתחילים
 MATLABהיא שפת תכנות גבוהה המשלבת ממשק ידידותי ונוח עם כוח חישובי וגמישות יישומית. בשילוב עם ערכת כלים (ToolBox) ייעודית לתכנון ניסויים מהווה MATLAB פלטפורמה איכותית לתכנון ניסויים בפסיכולוגיה המערבים גירויים חושיים (וויזואליים, אודיטוריים וכו...). הקורס יהווה מבוא לעקרונות התכנות והשימוש בשפת תכנות ככלי עבודה בסביבה ממוחשבת. כמו כן יסקור הקורס שלבים חשובים המעורבים בהכנת ניסוי, כגון קלט, פלט, עבודה עם תצוגות, עיצוב גרפי ותזמון של גירויים, אינטראקציה עם חומרה חיצונית, וארגון הנתונים לקראת ניתוח. חובות הקורס יהיו תרגילים שבועיים שיהוו מרכיב אינטגראלי בתהליך הלמידה (חובת הגשה 80%).
 

1071.4748.01 Decision - Making: Theories Models and Cognitive Processs
הקורס יבחן תהליכים המונחים בבסיס תהליכי קבלת ההחלטות, החל בבעיות תפיסה פשוטות, וכלה בבעיות מורכבות המערבות סיכון או שבהן האופציות מאופיינות על ידי מימדים רבים. הקורס יתמקד במחקרים התנהגותיים בקבלת החלטות, המראים שאנשים אינם תמיד אופטימליים בבחירתם, וינסה לאמוד את הסיבות לכך. לשם כך נעמת תיאוריות אלטרנטיביות כגון תיאורית הערך לעומת הגישה ההיוריסטית, ונבדוק את תפקיד הרגש בקבלת ההחלטות (התיאוריה הסומטית).
מטלת סיום הקורס תהיה עבודת בית.
 

1071.4737.01 חקר התודעה: התנהגות ומוח
הקורס יתן ידע בסיסי אודות הכלים השונים בחקר המוח מנקודת המבט של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית. בעוד שיודגשו מגבלות הכלים הנ"ל, תובלט התרומה הייחודית שלהם להבנת התיפקודים הקוגניטיביים ובעיקר להבנת התהליכים של קשב ומודעות חזותית.


1071.4769.01 קשב: התנהגות ומוח
הקורס יתמקד במחקר אמפירי מהשנים האחרונות בנושא קשב. הקורס מאורגן סביב סוגיות מרכזיות בחקר הקשב ויספק בסיס ידע רחב על תיאוריות של קשב ועל הפרדיגמות הניסוייות המאפשרות להבין מה קובע את הפניית הקשב, כיצד היא מתפרסת על פני הזמן, כיצד קשב משפיע על התפיסה ועל ההתנהגות ועוד. אסקור את הממצאים החשובים בתחום תוך הישענות על ניסויים התנהגותיים ועל ניסויים מתחום מדעי המוח. כל ההרצאות יינתנו בשיעורים פרונטליים.
 

1071.4933.01 אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגים
מדי יום,  אנו מבצעים אינטגרציה סמנטית המחברת מושגים לכדי רעיונות חדשים ומשמעויות חדשות. כיצד מושגים כאלה מקודדים במוח? אילו תהליכים מתרחשים כאשר אנו מחברים יחד מושגים שונים ליצירת מושג חדש, או שופטים את הקשר בין שני מושגים נפרדים? הקורס יסקור את הספרות העדכנית לגבי מושגים ואינטגרציה ביניהם. ההרצאות ייסובו סביב מאמרי מפתח שידונו בכיתה. ראשית, נסקור את התיאוריות השונות של ייצוג מושגים במוח. לאחר מכן, נתמקד במנגנונים האפשריים שדרכם מושגים אלה מעובדים ומאוחדים יחד – תהליך יסוד בלמידה, ביצירתיות ובחשיבה בכל.

1071.5519.01  Human Memory 1
Our understanding of basic memory processes is based on participants' behavior on a relatively small number of tasks.  In the course, we focus on the theoretical models that have been developed—and their corresponding interpretation of the data—to addresses behaviors that have been observed on some of these tasks.  We will also examine a few instances where neuroscientific research was ill guided by lack of awareness of possible interpretive models.  The topics covered will include some of the following:  implicit memory, short and long term memory, encoding specificity, repetition effect, contiguity effects. 

 

1071.4775.01 זיכרון עבודה - מגישה מבנית לגישה תהליכית
זיכרון העבודה מאפשר לנו להחזיק מידע באופן אקטיבי כדי שנוכל לשנות אותו או לפעול על פיו. הבדלים אינדיבידואלים בקיבולת זיכרון העבודה קשורים לטווח רווח של יכולות. בקורס, נסקור טווח רחב של תאוריות המסבירות את התהליכים בזיכרון העבודה, וגם תאוריות המסבירות מדוע יש הבדלים אינדיבידואלים בקיבולת שלו. בנוסף, נבחן תאוריות אלו לאור תוצאות ממחקרים המבוססים אל התנהגות ומדדי frmi ו eeg.

 

​1071.4770.01 מודעות וקשב


1071.4758.01 זיכרון עבודה
זיכרון העבודה הינו מחסן זמני המכיל אינפורמציה בכמות מוגבלת אך הוא יודע לשמור אותה באופן אקטיבי ונגיש לתהליכים קוגניטיביים גבוהים. למרות מגבלות האחסון שלו (יכול להחזיק רק בין 3 או 4 פריטים), לזיכרון העבודה תפקיד חשוב בקביעת ההתנהגות כך שלהבדלים אינדיבידואלים בקיבולת של זיכרון העבודה יש מתאם עם יכולות קוגניטיביות גבוהות כמו הישגים בבית הספר ואינטליגנציה. בסמינר נכסה את התאוריות השונות של זיכרון העבודה, נבין כיצד הן מסבירות את ההבדלים האינדיבידואליים בקיבולת שלו, כיצד מודדים את הקיבולת של זיכרון העבודה, ומדוע יש לקיבולת זו מתאם עם תהליכים גבוהים. הסמינר יתרכז בזיכרון עבודה וורבלי וזיכרון עבודה וויזואלי עם דגש על האחרון. במסגרת הסמינר, הסטודנטים יתכננו ויריצו ניסוי אמפירי שיבדוק שאלה שנדונה במהלכו.


1071.5900.01 עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוני
בעיות התודעה – מהי, כיצד היא נוצרת ומהי היא עושה – ריתקו דורות של חוקרים לאורך השנים. בעשורים האחרונים שאלות אלה נחקרו באמצעות פרדיגמות שונות שבהן גירויים דו מימדיים המופיעים על המסך הוצגו כך שלא יתפסו בצורה מודעת. לאחרונה, פיתחנו שיטה חדשה המאפשרת למנוע את התפיסה המודעת של אובייקטים תלת מימדיים באמצעות משקפי מציאות רבודה. בסמינר נבצע ניסויים באמצעות השיטה הזו, ונשאר שאלות חדשות שנשענות על היכולת למנוע את התפיסה המודעת של גירויים אמיתיים.

 

1071.5936.01 היבטים פסיכולוגיים בחווית המשתמש (UX)
בקורס זה נכיר את הגורמים המשפיעים על חווית המתשמש (User Experience), על שמישות ממשקים (Usability), וכן על תהליך התכנון, ואפשרויות ההערכה והמדידה שלהם.
נלמד על היבטים פסיכולוגיים של חווית המשתמש (UX ותכנון ממשקי אדם-מחשב (Human-Computer Interaction). נסקור מודלים שונים להערכת ממשקים, מושגים מרכזיים בתחום (כגון Mental models, affordances, metaphors, universal usability), ונכיר דוגמאות קלאסיות לממשקים מוצלחים ופחות מוצלחים.
כמו כן מתייחס לטכנולוגיות שונות ולייחוד של החוויה בכל אחת מהן. הסטודנטים ייקראו מאמרים בתחום, וכן יבצעו מחקרי משתמשים, ומטלות נוספות.

הנושאים המרכזיים שילמדו בקורס

  • אבני הבסיס ליצירת חווית משתמש טובה
  • עקרונות ומתודולוגיות מתקדמות ליצירת מסמכי אפיון ואבות טיפוס אינטראקטיביים
  • שיטות אפיון ופיצוח ערך
  • החיבור שבין פסיכולוגיה קוגניטיבית לעיצוב חווית משתמש
  • מחקר מקדים ועיצוב מונחה משתמש
  • בדיקות שמישות ותיקוף ממשק

 

1071.4772.01 פיתרון בעיות: המודלים הקלסיים וגישות חדשות
הקורס יעסוק בפיתרון בעיות ונקיטת החלטות בתחומים שונים, למשל, מדע, מתימטיקה, כלכלה, חברה, חינוך, משפחה, תקשורת, קונפליקטים בינאישיים, ניהול, מפעל או עסק וכו'. יוצגו שיטות שונות ומודלים שפותחו לחקר פיתרון בעיות בתחומים שונים ובמסגרות שונות. כו כן יוצגו אסטרטגיות, מתודולוגיות, טכניקות וכישורים שפותחו לשם פיתרון בעיות ונקיטת החלטות, על ידי אדם אחד, צוותים, ועדות, וגופים גדולים יותר, לעיתים תוך שילוב גישה ממוחשבת. יושם דגש על השילוב של תהליכים קוגניטיביים עם תהליכים רגשיים, מוטיבציוניים, אישיותיים ומצביים במסגרת פיתרון בעיות. יידונו בעיות כגון, מהי בעיה, כיצד נוצר מצב שבו יש נטייה להתחיל בתהליכי פיתרון הבעיה, מהו פיתרון של בעיה, מהם האיפיונים של בעיה קשה או סבוכה, ומהם המשתנים המשפיעים על הצלחת תהליכי פיתרון הבעיה.

 

1071.4773.01 חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית
הקורס יעסוק בסוגים, יישומים והיבטים שונים של חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית בתחומים מגוונים, כולל מדע, טכנולוגיה, יחסים בינאישיים, אמנות, וספורט. יושם דגש על איפיונים של יצירתיות והמצאתיות, על ההבדלים ביניהם ועל התנאים הקוגניטיביים, האישיותיים והסביבתיים אשר מקדמים סוגי חשיבה אלה או מעכבים אותם. בקורס יידונו רמות ואופני גילוי שונים של יצירתיות והמצאתיות, שלבים של התהליכים האופיניים לסוגי חשיבה אלה, ושיטות טיפוח שונות של יצירתיות והמצאתיות בתחומים שונים יודגמו.


1071.2337.01 מודלים חישוביים בפסיכולוגיה
הקורס יציג שיטות חישוביות בהן ניתן להשתמש לפיתוח מודלים של זיכרון, קשב, בחירה-תפישתית, קבלת החלטות, סיווג, ופתרון בעיות, ושבהן ניתן להשתמש לניבוי כמותי לגבי הדיוק וזמן התגובה. המודלים ישמשו במחקר נוירו-קוגניטיבי, אך יתמקדו בהסבר נתונים התנהגותיים במשימות קוגניטיביות (צורה-רקע, סטרופ, מבחני זיכרון, בחירה, מטה-קוגניציה). הקורס יתמקד במיוחד בעימות בין מודלים ותאוריות מתחרות. למרות שזו אינה דרישת קדם, רקע חישובי (כגון Matlab) מהווה יתרון. חלק גדול מההערכה יתבסס על פרוייקט חישובי או סקירה ביקורתית של ספרות.
 

1071.4823.01 הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות
השימוש בשיטות להדמיה מוחית בצורה לא פולשנית לצרכים קליניים ומחקריים גדל בצורה אקספוננציאלית בעשורים האחרונים. בקורס זה נדון במנגנוני הפעולה של שיטות אלה, מה מקור האות הנמדד, הקשר שלו לפעילות מוחית, שיטות עיבוד האות, ומסקנות שאפשר או אי אפשר להסיק משיטות אלה. דגש מיוחד יושם על תהודה מגנטית תיפקודית (FMRI).
דרוש ידע מוקדם ב-MRI מיפוי ותפקוד מוח האדם.

 

1071.4830.01 מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם
הקורס יעסוק בהיבטים המתודלוגיים של מחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם. נסקור את השיטות השונות למחקר אלקטרופיזיולוגי בבני אדם: רישום אלקטרופיזיולוגי קרקפתי (EEG), רישום אלקטרו-מגנטי (MEG) ורישומים תוך-מוחיים מסוגים שונים. בפרט נתמקד בשיטות מחקר שונות ב- EEG וביניהן: ERP, time-frequency analysis, phase coherence, source analysis. נדון בפן הישומי של שיטות מחקר אלו ובדוגמאות לממצאים עדכניים שעולים משימוש בהן.

 

1071.2316.01 היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרנית
הבינגאוס, מייסד המחקר הניסויי של הזיכרון, אמר כי לפסיכולוגיה עבר ארוך אבל היסטוריה קצרה. החלק הראשון מתייחס לתורות פסיכולוגיות שרווחו בעת העתיקה ובעצם מאז עמד האדם על דעתו. החלק השני מתייחס למאה השנים האחרונות, תקופה בה הופיעה הפסיכולוגיה כמדע אמפירי מודרני. מודלים, שיטות וצורות אינטרפטציה משתי התקופות יידונו בהרחבה. בחינות מדוקדקות של טקסטים ושיטות מקוריות ייתמכו בדיון ובהבנה כיצד הגיעה הפסיכולוגיה למצבה העכשווי.

 

MATLAB B 1071.4781.01  המשך
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים יכולות פיתוח של ניסויים בפסיכולוגיה בעזרת שפת מטלב. החל מכתיבת הניסוי, ועד ניתוח התוצאות והצגת גרפים. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בכתיבת ניסויים מסוגים שונים אשר מייצגים את הניסויים המתבצעים במעבדות השונות בבית הספר לפסיכולוגיה. כמו כן הסטודנטים ינתחו את התוצאות בעזרת כלים סטטיסטיים, כגון: ttest, anova, linear regression. רישום לקורס מותנה באישור המרצה.

 

1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה
בני אדם מומחים בלמידה ע"י התבוננות וחיקוי של אחרים. בסמינריון זה נעסוק במנגנונים המוחיים התומכים בהתנהגות זו ובקשר בינם לבין הבנת האחר.

 

1071.4831.01 מודולציה מוחית של זיכרונות בבני אדם (לא יינתן בתש"ף)
למוח שלנו יש יכולת מרשימה לעבור שינויים פלסטיים המאפשרים שיפור הדרגתי בביצועים של מטלות תפיסתיות ומוטוריות נרכשות, תוך יצירת זיכרונות ארוכי-טווח. בסמינר זה נדון במחקרים שמטרתם להבין את הקשר בין יצירת זיכרונות אלו, עדכונם, והדרך בה הם מיוצגים במוח, לבין למידה פרוצדורלית. בנוסף, נדון גם בהשלכות הקליניות של מחקרים אלו.1071.4838.01 נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריות
בקורס זה נעסוק במנגנונים העצביים שמעורבים בכוונה (intention), בתכנון (planning), והוצאה לפועל (execution) של פעולות רצוניות. נדון במאמרים עדכניים העוסקים בפיתוח ושימוש של שיטות מתקדמות (בעיקר fMRI, EEG) על מנת לבחון מנגנונים אלה.
הקורס מיועד לתלמידים העוסקים בנושאים אלה. הרשמה באישור המרצה.

 

1071.4768.01 שחמט וקוגניציה
משחק השחמט מספק מצע אידיאלי לחקירה של מגוון תהליכים קוגניטיביים. אלה כוללים מיומנות ומומחיות, קבלת החלטות, זיכרון, עיבוד אינפורמציה, תכונות אישיות, ותהליכים לא מודעים. במהלך הקורס יידונו בהרחבה כל אחד מנושאים אלה תוך סקירת הספרות הרלוונטית בצומת של שחמט וקוגניציה. יוקדש מקום גם לסקירה של השורשים ההיסטוריים, התרבותיים והספרותיים של משחק השחמט והתפתחותו.

 

1071.5706.01 מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני-אדם (לא יינתן בתש"ף)
הקורס יתמקד במנגנונים המוחיים של למידה וזיכרון בבני-אדם, במגוון סוגים (תפיסתי, מוטורי, דקלרטיבי). נדון בספרות עדכנית בנושא, והסטודנטים ייחשפו למערכי מחקר עדכניים בתחום, המערבים פסיכופיזיקה, fMRI, EEG, פרמקולוגיה, וגרייה מוחית לא פולשנית.
​דרישות: קריאה ודיון של ספרות עדכנית (מיוצגת מטה), הצגה בכיתה.


1071.4756.01 המערכת המוטורית במוח האדם
​המערכת המוטורית בבעלי חיים (ובבני אדם בפרט) מאפשרת אינטראקציה עם הסביבה ועל ידי כך הגדלה של סיכויי השרידות (בריחה מטורף, אכילה, וכו'). בקורס זה נלמד על המבנה האנטומי והפונקציונאלי של קליפת המח המוטורית באדם ועל סינדרומים ייחודיים הנובעים מפגיעה באזורים אלה.


1071.5800.01
 ממדע בסיסי למדע יישומי: זיכרון במסדר זיהוי
במשך 30 השנים האחרונות, נחקרו היסודות התיאורטיים של מבחני היכר (old/new recognition). בערוץ מקביל, נערך מחקר מקיף אודות מסדרי זיהוי משטרתיים.  המחקר שעלה משני הערוצים לא תמיד הניב תוצאות מתכנסות.  מיד שבוע ייבחר מאמר אשר ייקרא על –ידי כלל התלמידים ויוצג על-ידי תלמיד אחד. נדון בתרומה התיאורטית והיישומית של המאמר.  על הדרך נעמוד על הבדלים מהותיים בין משתנים תלויים שונים אשר כולם בודקים לכאורה "דיוק". ולמד לבחור את המשתנה הנכון על פי מטרת המחקר והנחות החוקר. תנאי קדם לקורס הינו "זיכרון אנושי א".
מטלת סיום הקורס:  כתיבת הצעת מחקר.
מהי מכסת התלמידים בקורס?
​הקורס פתוח לכל תלמיד אשר בעבר בהצלחה את הקורס "זיכרון אנושי א". מקסימום 15 תלמידים.  מעבר לכך- זקוק לאישור על-ידי המרצה.

 

1071.4480.01  שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדה
מטרת הקורס היא להעביר ידע תיאורטי ומעשי במחקר התנהגותי במודלים של מכרסמיםעכברים וחולדות) תוך כדי העלאת מודעות לדרך שבה כל שיטה מסייעת לזהות פנוטיפים התנהגותיים במודלים שונים.  במהלך הסמסטר נלמד על סוגי המבחנים השונים בחלוקה לתכונות שונות: מבחנים מוטוריים,  קוגניטיביים,ופסיכיאטריים.
בנוסף, כל סטודנט יבצע פרויקט קצר עם עכברי ניסוי, ביחידת ההתנהגות בבית הספר לרפואה. במהלך הפרויקט נלמד איך ניגשים לעבודה התנהגותית, ונלמד לעבוד עם כלים התנהגותיים מתקדמים EthoVision, CatWalk)  וכו') שיסייעו  בפרויקט.

 

1071.4880.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגית 
בקורס זה ייחשפו הסטודנטים לשיטות וטכניקות המחקר המקובלות בתחום מדעי המוח. ייסקרו טכניקות בתחומים של התנהגות, מניפולציות תוך מוחיות, פיזיולוגיה, הדמיה, קוגניציה, אימונולוגיה, גנטיקה, מודלים בבעלי חיים, ושאר שיטות בהן משתמשים החוקרים לשם השפעה על מערכת העצבים ולשם רישום פעילות מערכת העצבים. הקורס יכלול הרצאות והדגמות מעשיות של חלק מהשיטות בהן תעסוקנה ההרצאות, כך שההשתתפות בהדגמות ובהתנסויות תקנה ידע ומיומנויות בסיסיות הרלוונטיות לחוקרים בתחום הפסיכוביולוגיה. ההשתתפות בהדגמות ובהתנסויות הינה רשות.
 

1071.4644.01 סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותיים והקוגניטיביים
במהלך הסמינר ייחשפו התלמידים למגוון הנושאים ושיטות המחקר הקיימים בתחום מדעי העצב דרך הרצאות של חוקרים מהחוג לפסיכולוגיה אשר יציגו את עבודות המחקר שלהם. במהלך סמסטר א' יציגו בעיקר חוקרים מהמחלקה בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב על מנת לאפשר לתלמידים לבחור את המעבדה בה הם מעוניינים לבצע את עבודת המחקר שלהם. בסמסטר ב' ירצו חוקרים ממחלקות אחרות באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטאות אחרות בארץ ובעולם. אחת למספר שבועות יציגו תלמידי תואר שני את עבודות המאסטר או הדוקטוראט שלהם.1071.4809.01 פסיכופרמקולוגיה
הקורס יעסוק בחקר המנגנונים המוחיים העומדים בבסיסן של מחלות נפש ויתמקד בטיפול הפרמקולוגי בהן כגון נוגדי דיכאון, תרופות הרגעה, ותרופות אנטי-פסיכוטיות. כמו כן יושם דגש על הנוירוטרנסמיטרים הראשיים במערכת העצבים ותפקידם בויסות מצבי רוח, התמכרות, שינה ועוד.
 

 

1071.4540.01 השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורות
סמינר אמפירי בו ילמדו בסמסטר הראשון עקרונות פעילות המערכות החיסונית, במיוחד כנגד תאים סרטניים, והשפעות לחץ, הורמוני לחץ, והתערבויות כירורגיות על פעילות המערכת החיסונית. ניסויים אמפיריים בבעלי חיים יתוכננו ויבוצעו בסמסטר השני. מטרות המחקר הן הבנת המנגנונים ההורמונאליים האחראיים על ויסות פעילות חיסונית והשלכות ויסות זה לפגיעות לגרורות סרטניות, כמו גם פיתוח התערבויות למניעת אפקטים שליליים על פעילות המערכת החיסונית.1071.4827.01 מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול
אלכוהוליזם הוא מההפרעות הפסיכיאטריות הנפוצות ביותר בעולם, והנזקים הבריאותיים, חברתיים וכלכליים של הפרעה זו הם עצומים. למרבה הצער עדיין אין טיפול תרופתי או התנהגותי יעיל להפרעה זו ורוב המטופלים חוזרים לשימוש באלכוהול בתוך כמה חודשים. במסגרת הסמינר נסקור את העדויות לבסיס המוחי-ביולוגי להתמכרויות לסמים, עם דגש על אלכוהוליזם. בנוסף, נעסוק בקשרי הגומלין בין תהליכי למידה וזיכרון לבין התמכרות, ונדון במודלים התיאורטיים ההתנהגותיים-פיזיולוגיים העיקריים בתחום. כמו-כן, נדון בהיבטים תרופתיים והתנהגותיים של טיפול באלכוהליזם, ונסקור מודלים בבעלי-חיים המסייעים להבין את התהליכים הקוגניטיביים והנוירוביולוגיים המופרעים בהתמכרות, ולפתח דרכי הטיפול חדשות, תוך מניפולציות של זיכרון ושל תהליכים ביולוגיים. העבודה האמפירית בסמינר תעשה במודלים בבע"ח.
הסמינר משותף לתלמידי תואר ראשון ושני.


1071.3644.01 מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה
בני אדם מומחים בלמידה ע"י התבוננות וחיקוי של אחרים. בסמינריון זה נעסוק במנגנונים המוחיים התומכים בהתנהגות זו ובקשר בינם לבין הבנת האחר.

 

1071.3658.01 היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות  
בסמינר זה נעסוק בהבנת המנגנונים הנוירוביולוגיים האחראיים להתפתחות הפרעות נוירופסיכיאטריות כגון אוטיזם, תסמונת ויליאמס, חרדה ועוד. נלמד על הבסיס הגנטי האחראי להפרעות נוירופסיכיאטריות, והמעגלים  העצביים אשר אחראיים על התנהגויות הנפגעות בהפרעות אלה, בדגש על התנהגות חברתית וחרדה. נסקור את הכלים המחקריים בעזרתם חוקרים את הנוירוביולוגיה האחראית להתפתחות הפרעות אלה, וביניהם עכברים מוטנטים מהונדסים גנטית, שיטות למיפוי איזורים מוחיים ואיפיון תפקודם, היבטים מולקולריים, וכלים לבחינת התפקוד ההתנהגותי הקשור להפרעות אלה. במהלך הסמינר נסקור מחקרים מרכזיים אשר הובילו לתפיסות המובילות כיום, בבעיות המרכזיות אשר עדיין קיימות בתחום, ונדון מה הם הצעדים הבאים הנדרשים כדי להבין טוב יותר את הסיבות והטיפולים האפשריים להפרעות אלו.   
 מטלה: בסיום הסמינר יהיה על הסטודנטים לחבר סיכום קצר בנוגע למאמרי מחקר הקשורים לנושאים הנלמדים בסמסטר א', או לחבר הצעת מחקר קצרה המתארת מחקר בנושאים הקשורים לנושא הסמינר.

 

1071.5607.01 מדעי המוח הקוגניטיביים: בין מחקר ליישום
מטרת הקורס להקנות ידע מתקדם בנושאים נבחרים במדעי המוח הקוגניטיביים, תוך התייחסות להשפעה של הידע מתחום זה על פתוח ויישום חדשנות טכנולוגית בחיי היום יום. ההרצאות יתמקדו על מערכות מוח תפקודיות מרכזיות: תפיסה, רגש, תנועה, שפה וחווית העצמי/מודעות. כדי להדגים את הממשק בין המחקר וליישום יוזמנו להרצות נציגי חברות שתחום הפעילות שלהן נשען על ידע מתוך אחד הנושאים שילמדו בקורס.

 

1071.4779.01 היבטים תיאורטיים וממצאים חדשים בזיכרון עבודה
בקורס נקרא מאמרים מהשנים האחרונות הרלוונטיים למחקר של זיכרון עבודה ויזואלי, נציג רעיונות למחקרים, ואת התוצאות של מחקרים אלו. הקורס מיועד למי שתחום המחקר שלו קשור באופן ישיר לזיכרון עבודה. בכל שבוע סטודנט אחר יציג מאמר/עובדה אמפירית (בשלב התחלתי או מתקדם) ונדון באופן ביקורתי אך ידידותי בממצאים.

 

1071.4760.01 נושאים מתקדמים בקבלת החלטות: מפרדוקסים ועד Neuroeconomics
הקורס יבחן מקרוב מספר נושאים מתקדמים בתיאוריות של קבלת החלטות שנמצאים בלבו של הדיון העכשווי בספרות. נתחיל בפער שבין קבלת החלטות מתוך תיאור לבין קבלת החלטות מתוך התנסות. נמשיך לבחון תופעות שנמצאות במחלוקת כמו פחד מהפסד והיפוך העדפות (decoy effects). בנוסף נעסוק בבסיס העצבי של תהליכי קבלת החלטות ונתייחס לתיאורית ה- somatic-marker וכן למספר נושאים שנויים במחלוקת כמו החלטות בלתי מודעות (האם מקבלים החלטות יותר טובות אחרי ש"ישנים על זה"). הקורס יהיה בנוי סביב הצגת הנושאים ע"י תלמידים ודיונים בכיתה.

 

1071.4782.01 מגמות חדשות בחקר מודעות וקשב
הקורס עוסק בכיוונים תאורטיים חדשים, חידושים מתודולוגיים ומחקרים עכשוויים בתחום הקשב והמודעות. בכל שיעור, סטודנט ינהיג את הדיון על מאמר עדכני או יציג כיוונים חדשים למחקר וממצאים ממחקרים אלו. הקורס שואף לספק סנפשוט של התפתחויות חדשות בתחום הקשב והמודעות, לעודד דיונים מחקריים , לפתח חשיבה ביקורתית ולספק חלון לתוך מחקר בהתהוות.

 

1071.3664.01 פרקים נבחרים בפילוסופיה של תהליכים מנטליים
הקורס יבחן סוגיות שעומדות במרכז הדיון בפילוסופיה של תהליכים מנטליים ואשר מהוות נושא למחקרים אמפיריים. נתחיל בפונקציונליזם, התיאוריה הדומיננטית על טיבם של תהליכים מנטליים, ונבדוק מספר בעיות העומדות בפני תיאוריה זו: למשל בעיית הקוואליה  (qualia)וארגומנט הספקטרום ההפוך, וטבעם של ייצוגים מנטליים. לאחר מכן נעסוק באבחנה בין מודעות חווייתית (phenomenal) למודעות של גישה (access)והקשר בין מודעות ויזואלית לקשב ממוקד. לסיום נדון בתיאוריה ובמחקר האמפירי על טיבו וקיומו של רצון חופשי, אחריות מוסרית ויכולת פעולה עצמאית.

 

1071.8500.01 נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעילות מוטורית-קבוצת ודיון

 

 

1071.8000.01 הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו-חברתית 

 

 

1071.4929.01 אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלה
האוריינטציה הקוגניטיבית היא תיאוריה כוללת של מוטיבציה קוגניטיבית המבוססת על התיזה העיקרית שתכנים קוגניטיביים מכוונים התנהגות ותורמים בצורה משמעותית גם להתנהגויות פתולוגיות שונות ולמצבי בריאות וחולי פיזיים. ההנחה - שאושרה בהרבה מחקרים - היא שהתכנים הקוגניטיביים שמונחים ביסוד כל התנהגות או הפרעה הם ספציפיים לאותה התנהגות או הפרעה וכן לאדם.
השיטה מבוססת על זיהוי התכנים הקוגניטיביים הרלבנטיים להתנהגות או המצב המסויימים ועל בנייה שיטתית של תכנים קוגניטיביים שתומכים בקו ההתנהגותי הרצוי.האורינטציה הקוגניטיבית כוללת מערכת הנחות תיאורטיות, שיטה מובניית לניבוי התנהגויות בתחומים רבים, ושיטה מובניית להתערבות ולשינוי התנהגויות. השיטה היא אמפירית ועשרות מחקרים תומכים בהיבטים שונים שלה.
השיעור יוקדש להקנית הכרות עם התיאוריה, ועם הכלים המחקריים וההתערבותיים שפותחו במסגרתה. יוצגו דוגמאות מתחומים שונים, למשל, זוגיות, הפרעות אכילה ודפרסיה. הקנית הכלים תהיה תיאורטית ומעשית ומלווה בהדרכה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף