תיאור הקורסים

החוג ללימודי עבודה

תואר ראשון

  • קורסי חובה
  • קורסי בחירה
  • סמינרים
קורסי חובה

שנה א'

1041.2209.01 יסודות המחקר החברתי וכתיבה אקדמית
זהו קורס מבוא על שיטות מחקר המשמשות חוקרים במדעי החברה. לקורס שתי מטרות עיקריות: ללמד את התלמידים לקרוא ולהבין מחקרים אמפיריים ולתכנן ולכתוב עבודות סמינריוניות אמפיריות. הקורס עוסק בעקרונות ובמושגים בסיסיים של המחקר ובדרכים השונות שבאמצעותן ניתן לצבור ידע אמפירי. במסגרת הקורס נלמד כיצד לנסח שאלות מחקר, לתכנן מחקרים מסוגים שונים וכיצד לאסוף נתונים אמפיריים. הקורס עוסק בשיטות מחקר כמותיות ואיכותיות כאחד. הקורס עוסק בנושאים הבאים: סוגיות בסיסיות בפילוסופיה של המדע, הקשר שבין מחקר לתיאוריה, דדוקציה ואינדוקציה, המשגה ומדידה, תוקף ומהימנות במחקר, קשר וסיבתיות, מערכי מחקר, אתיקה במחקר, שימוש במאגרי מידע, עקרונות הכתיבה האקדמית, ועוד. הקורס יתנהל כסדרת הרצאות וקבוצות תרגיל. הנוכחות בהם היא חובה. כמו כן חובה להגיש תרגילים מדי שבוע ולעבור את בחינת הסיום. 

 

1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בניתוח כמותי של נתונים: תאור, ניתוח והסקה סטטיסטית, תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש במחשב.
משך הקורס 3 שעות הרצאה 2 שעות תרגול (בחדרי המחשב)
דרישות הקורס/מטלות: מידי שבוע יינתן, בשעת התרגול, תרגיל אותו יש להגיש בשבוע העוקב.
הרכב הציון הסופי:
1) בחינה מסכמת בסוף הסמסטר - 80%;
2) בוחן SPSS בחדר מחשבים בסוף הסמסטר - 15%; לבוחן אין מועד ב' ואין עליו ערעור
3) הגשת תרגילים אשר כוללים שאלות ב- SPSS ושאלות פרונטאליות - 5%;
הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:
· תלמיד שמגיש בין 0 ל- 3 תרגילים מקבל 0 נקודות עבור הגשת התרגילים
· תלמיד שמגיש 4 תרגילים ויותר מקבל נקודה אחת עבור כל תרגיל מוגש (עד למקסימום של 5 נקודות
. חלק מהתרגילים כוללים שאלות שיש לבצע ב-SPSS. תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS (אם ניתנו כאלה)
לא יירשם כהוגש.
 

1041.1105.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה
הקורס מפגיש את הסטודנטים עם המקורות האינטלקטואלים וההיסטוריים שהצמיחו את ההגות והשיטות של מדעי החברה. המעטפת הכללית של הקורס היא המודרניות, כאשר הנחת היסוד היא שמדעי החברה צומחים בד בבד אתה. החל מתהליך הפיצול בין דת ומדע במאה ה-17, באמצעות ייתורו (או ייתורו לכאורה) של אלוהים, המשך בפילוסופיה של המדעים, ועד לצמיחת מושגי היסוד בכלכלה, פוליטיקה וחברה. ההלימה בין מדעי החברה ותודעת האדם המודרני, תיסדק בסופו של הקורס על ידי הסטת המבט להגות לא מערבית, ולביקורות של האנשים והכוחות "הלא מודרניים".

 

1051.4010.01 התנהגות ארגונית
מטרת הקורס להקנות לתלמידים הכרות יסודית עם ספרות מדעי בנושא ארגונים ועם הסוגיות והגישות המרכזיות בחקר ארגונים. נדון בתיאוריות העוסקות בהתנהגות של יחידים בארגון (כגון הנעת עובדים, קבלת החלטות, ומנהיגות), בתיאוריות העוסקות בהתנהגות של קבוצות בארגון ובתיאוריות המתמקדות באופן הארגון מתנהג כיחידה (למידה ארגונית ושינוי ארגוני). התלמידים יתבקשו לקרוא מאמרים אקדמיים בתחומים אלו, ויכתבו עבודות שיביאו לידי ביטוי את התיאוריות והממצאים המצויים בספרות.
 

1051.1102.01 על העבודה
מטרת הקורס היא להעניק היכרות ראשונית עם תפישת מושג העבודה, על דרך של עיון באופן שתחומי חשיבה שונים מתייחסים לעבודה. במסגרת הקורס נקרא טקטסים קלאסיים על העבודה מתחומים שונים – סוציולוגיה, כלכלה, פסיכולוגיה, מדע המדינה, משפטים וגם טקסטים ספרותיים ואומנותיים. דרך טקסטים אלה נחשוב על הרבדים השונים של מושג העבודה והאופן שבו הם מתחברים או מתחרים זה בזה. בנוסף נעשה שימוש בטקסטים הקלאסיים על מנת לחשוב על סוגיות אקטואליות בעולם העבודה ולראות כיצד התפתחות המחשבה על העבודה רלוונטית לאופן שבו אנחנו מנתחים את המציאות מסביבנו.

 

1051.4009.01  שוק העבודה
מטרת הקורס ​להורות ולפתח ידע והבנה של התהליכים הבסיסיים המתרחשים בשווקי העבודה של מדינות מפותחות. תהליכים אלו יוסברו באמצעות ניתוח מודלים כלכליים ניאו-קלאסיים ומודלים מוסדיים מתחום שוק העבודה. כמו כןהקורס דן באספקטים תיאורטיים ואמפיריים וכן בשאלות של מדיניותקיימת ורצויה כאחד. התהליכים העיקריים שיילמדו: מגמות בשיעורי השתתפות בכוח העבודה, אבטלה, היצע וביקוש לעבודה, הון אנושי והשכלה, קביעת שכר ואי שוויון בשכר, שווקי עבודה מפוצלים, איגודים מקצועיים, סגרגציה מקצועית, אפליה, ומהגרים בשוק העבודה.


 

שנה ב'

1051.4040.01 דיני עבודה
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים נקודת מבט רחבה על דיני העבודה בישראל. בתחילת הקורס יוצגו שאלות תיאורטיות שילוו את הדיון במהלך הקורס כולו: מדוע נדרשת רגולציה בתחום העבודה? מה ייחודו של חוזה העבודה לעומת חוזה מסחרי? כיצד מתמודדים דיני העבודה עם השינויים בעולם העבודה? בהמשך הקורס יוצגו בהרחבה תתי הענפים של משפט העבודה: משפט העבודה הפרטי, משפט העבודה הקיבוצי ודיני איסור אפליה בתעסוקה. במהלך השיעורים נעסוק בסוגיות המשפטיות אשר עומדות במרכז דיני העבודה בישראל ובמסגרתן, בין היתר, יחסי עובד מעביד (השאלות: "מי הוא עובד?" "מי הוא מעביד?"), שעות עבודה ומנוחה, התארגנות עובדים, הסכמים קיבוציים, זכות השביתה, סיום יחסי עבודה, פנסיה ופרישה.

 

1051.2100.01 מבוא ליחסי עבודה
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים נקודת מבט רחבה על יחסי העבודה בישראל ובעולם. הקורס יעסוק במערכת היחסים המשולשת בין עבודה מאורגנת (ארגוני עובדים), מעסיקים (לרבות ארגוני מעסיקים) והמדינה. הקורס יפתח בהצגת גישות תיאורטיות ליחסי עבודה ובהצגת דגמים שונים של מערכות יחסי עבודה. בהמשך הקורס יידונו שלושת השחקנים המרכזיים בתחום יחסי העבודה: המדינה, מעסיקים וארגוני עובדים.  נושאים נוספים שיילמדו בקורס הם: סכסוכי עבודה, שביתות, משאים ומתנים קיבוציים, הסכמים קיבוציים, דגמים שונים לשיתוף עובדים וגלובליזציה.  

 

1051.4030.01 ניהול משאבי אנוש
בקורס נעסוק בניתוח הפעילויות המרכזיות הכרוכות עם ניהול עובדים, ונדון בהיבטים שונים של תחום ניהול משאבי האנוש למשל גיוס כח אדם והערכת עובדים. נשים דגש על המודלים התיאורטיים וכן על יישומם בעולם משאבי האנוש בארץ ובחו"ל וכן נדון בביקורתיות באופן יישום התהליכים הללו בארגונים שונים תוך מתן דגש על השינויים החלים בתחום בעשורים האחרונים.

 

1051.2001.01  שיטות מחקר איכותניות
הקורס הינו קורס מתודולוגי אשר מיועד להקנות רקע והכרות עם הפרדיגמה האיכותנית, ומיומנות יסוד בכלים שונים לאיסוף ולניתוח נתונים התואמים פרדיגמה זו. במסגרת הקורס נעסוק בתחומים הבאים: המחקר האתנוגרפי ותוצריו, תצפית משתתפת, ראיון העומק המחקרי, ניתוח טקסט, עקרונות הניתוח התמתי, אתיקה במחקר, רפלקסיביות ומקומו של החוקר ככלי המחקר.
הקורס ישלב בין סקירה עיונית-תיאורטית של שיטות מחקר איכותניות, לבין התנסות מעשית-חווייתית בעבודת האיסוף, התיעוד והניתוח הפרשני של נתונים איכותניים.


1041.3389.01 שיטות מחקר כמותיות
הקורס נועד להכיר לתלמידים עקרונות בסיסיים של ניתוח נתונים בהם משתמש המחקר הכמותני בסוציולוגיה. יילמדו בו מספר שיטות סטטיסטיות לאמידת סוגים שונים של קשרים בין משתנים (עם דגש על רגרסיה ליניארית רב משתנית), אשר באמצעותן ניתן לתאר תופעות ולבחון השערות תיאורטיות. הקורס מתמקד בנקודת המפגש של החוקר עם הנתונים, ובאופן בו הוא מעמיד תיאוריות בתחום הריבוד לבחינה אמפירית, במטרה להכשיר את התלמידים למחקר כמותני אישי בעתיד, ולקריאה מושכלת של עבודות מחקר העושות שימוש בנתונים כמותיים. הקורס מתנהל כסדרת הרצאות המלווה בהתנסות מעשית הכוללת ניתוח נתונים באמצעות תוכנת SPSS.

 

 

שנה ג'

1051.3300.01 סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודה
הקורס יעסוק בגישות תיאורטיות מרכזיות להבנה וניתוח של אי שוויון בשוק העבודה. נדון בשאלות הקשורות לאופן בו משאבים כגון הכנסה, כוח, ותנאים מחולקים בשוק העבודה, ואיך ומדוע חלוקה זו משתנה לאורך זמן. מטרת הקורס היא להקנות כלים אנליטיים לבחינה ביקורתית של תהליכים חברתיים וארגוניים המשפיעים על חלוקת משאבים בשוק העבודה.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף