תיאור הקורסים

בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

תואר ראשון

  • קורסי חובה
  • קורסי בחירה

יסודות הכלכלה
מספר הקורס: 1011.1102

הקורס מהווה מבוא ללימודי הכלכלה בתואר הראשון והוא יכלול היכרות עם הכלים היסודיים בעבודה הכלכלית, עם מודלים כלכליים בסיסיים ועם כמה מההוגים וההוגות החשובים בתחום המחשבה הכלכלית. דגש מיוחד יינתן לאופן בו כלכלניות/ים חושבות/ים על בעיות באמצעות מודלים פורמאליים ועל המשמעות של עבודה זו.      
​בקורס יוצגו כמה מן המושגים והרעיונות המרכזיים במחשבה הכלכלית בתחומי המיקרו כלכלה,  תוך הקניית כלי ניתוח בסיסיים לעבודה עם מודלים פורמאלים וכן היכרות עם הרעיונות העומדים מאחורי המודלים הללו. השיעורים יעסקו במסחר בינלאומי, שיווי משקל בשוק המוצר, התערבות ממשלה, מונופול, תורת המשחקים ובנושאים נוספים. 

 

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'
מספר הקורס: 1011.1108

הקורס עוסק במושגי יסוד בהסתברות, על פי הנושאים הבאים: (1) אקסיומטיקה של ההסתברות; (2) קומבינטוריקה; (3) הסתברות מותנה, נוסחת ההסתברות השלמה, חוק בייז, אי-תלות בין מאורעות; (4) משתנה מקרי בדיד, התפלגות מצטברת, ערכי חלוקה, תוחלת ושונות; (5) התפלגויות מיוחדות: אחידה (בדידה), בינומית, גיאומטריתהיפרגיאומטרית, פואסונית; (6) משתנה דו-ממדי, כולל מתאם ורגרסיה; (7) משתנה מקרי רציף, כולל התפלגות אחידה (רציפה).

 

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'
דרישה מוקדמת: זכאות להיבחן בסטטיסטיקה לכלכלנים א'
מספר הקורס: 1011.1109

הקורס עוסק בהסקה סטטיסטית, לפי הנושאים הבאים: (1) התפלגות נורמלית, מדגמים מאוכלוסיות בדידות ורציפות; (2) משפט הגבול המרכזי, החוק החלש של המספרים הגדולים; (3) אמידה נקודתית: חוסר הטיה, שיטת הנראות המקסימלית; (4) אמידה ברווח - רווחי סמך לתוחלת ולפרופורציה; (5) בדיקת השערות סטטיסטיות: מושגי יסוד, מבחני ניימן-פירסון; (6) בדיקת השערות על מדגם בודד - פרופורציה ותוחלת במודל נורמלי; (7) השוואת שני מדגמים - מבחני t למדגם מזווג ולשני מדגמים, השוואת שתי שונויות (מבחן F); (8) ניתוח לוחות שכיחות - מבחני חי-בריבוע לטיב התאמה ולאי-תלות.

 

מתמטיקה לכלכלנים א'
מספר הקורס: 1011.1110

הגדרות בסיסיות של פונקציה במשתנה אחד, פעולות בין פונקציות הגדרת הגבול, גבולות באין סוף, פונקציות רציפות, הגדרת הנגזרת, כלל השרשרת, גזירה סתומה, שימושי הנגזרת, נקודות קיצון ושימושים, חקירת פונקציה.

 

מתמטיקה לכלכלנים ב'
דרישה מוקדמת: זכאות להיבחן במתמטיקה לכלכלנים א'
מספר הקורס: 1011.1112

הגדרה של פונקציות רבות משתנים, דיפרנציאל של פונקציה במשתה אחד, כלל השרשרת לפונקציות רבות משתנים, הגרדינט, נקודות קיצון, נקודות קיצון עם אילוץ, הגדרת האינטגרל, חישובי שטחים, שיטות אינטגרציה, משוואות דיפרנציאליות.

 

מיקרו כלכלה א' - תורת היצרן והפירמה
דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א', לימוד במקביל של מתמטיקה לכלכלנים ב'
מספר הקורס: 1011.2103

הקורס עוסק בהתנהגות הפרט (צרכן או פירמה) בתוך שוק בו אין לפרט השפעה על המחירים. בחלק הדן בתורת הצרכן יוגדרו מושגי יסוד כגון העדפות, פונקצית תועלת, עקומות אדישות ומגבלת תקציב. תורת הצרכן תשמש דוגמא לבעיה הכללית של אופטימיזציה תחת אילוצים, ופתרונה בהנחת קמירות. יוצגו פתרונות הבעיה בכלים גרפיים, מתמטיים, ואינטואיטיביים, ושימושם לסטטיסטיקה השוואתית, כגון גזירת פונקציות ביקוש.
בהמשך הקורס ייעשה שימוש בכלים שהוצגו כדי לבחון מגוון בעיות בקבלת החלטות: היצע עבודה, תצרוכת על-פני זמן, וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. לבסוף, בעיית היצרן תוצג כיישום נוסף של עקרונות האופטימיזציה הכלליים.

 

מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה ושווי משקל תחרותי
דרישות מוקדמות: ציון עובר במתמטיקה לכלכלנים א'+ב', זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
מספר הקורס: 1011.2109

הקורס עוסק בבעיות הכרוכות בהקצאת משאבים מוגבלים העומדים לרשותו של משק. בקורס מוצעת הגדרה ליעילות כלכלית, מוצגים תבחינים (קריטריונים) להערכת יעילות, ותבחינים אלה משמשים לצורך הערכת יעילותם של מנגנוני הקצאה שונים, ובפרט, מנגנוני השוק. יעילותו של מנגנון השוק התחרותי מוצגת באמצעות משפטי הרווחה של תורת הכלכלה, ובאמצעות הצגת העיוותים הנגרמים על-ידי מנגנונים בלתי תחרותיים או על-ידי התערבות במנגנון התחרותי. כמו כן, נבחנות הסתייגויות ממשפטי הרווחה ומוצגים מצבי כשל שוק, המצביעים על הנסיבות בהן מנגנון השוק אינו מצליח להביא ליעילות בהקצאת המשאבים.

 

מיקרו כלכלה ג' - כח שוק, תורת המשחקים, וכלכלת אינפורמציה
דרישות מוקדמות: ציון עובר בקורסי החובה של שנה א', זכאות להיבחן מיקרו כלכלה ב'
מספר הקורס: 1011.2104

הקורס מתרכז בנושאים מרכזיים בתורת היצרן ובאפיון שווי משקל ענפי תחת הנחות שונות לגבי מבנה הענף וצורת התחרות בו. מטרת הקורס היא לבחון שתי בעיות עקריות העומדות בפני היצרן: כמה ליצר, ואיזה מחיר לגבות עבור המוצר, וכן לבחון את התנהלות הפירמה בהינתן מצבי אינפורמציה שונים. לשם כך נשתמש במושגי יסוד בתורת היצרן (כגו פונקציית הוצאות, ועלות שולית) ונציג טכניקות בסיסיות לפתרון בעיית היצרן (כגון מקסימיזציה תחת אילוצים, ניתוח באמצעות גראפים, העדפה נגלית, וכלים מתורת המשחקים). חלקו הראשון והמרכזי של הקורס יוקדש לשאלה כמה ליצר ואיזה מחיר לגבות עבור המוצר. כדי לענות על שאלה זאת נבחין בין מבני שוק שונים בהם עשוי היצרן לפעול: תחרות משוכללת, מונופול, קרטל, ותחרות בין מעטים. עבור כל מבנה שוק נפתור את בעיית היצרן ונמצא את שווי המשקל שישרור בענף שבו היצרן פועל. בחלקו השני של הקורס נתמקד במקרים של אינפורמציה א-סימטרית וניתוח ופתרון בעיות העולות במצבים מיוחדים אלו.

 

מאקרו כלכלה א'
דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א', נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב' וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
מס' הקורס: 1011.2102

הקורס עוסק בנושאים הבאים: (1) מושגי יסוד במאקרו כלכלה: תמ"ג, תל"ג, ההכנסה הלאומית, פחת הון, אינפלציה (ריאלית מול נומינלית); (2) ביקוש מצרפי: מודל של תקופה אחת, מודל של שתי תקופות, תיאורית ההכנסה הפרמננטית, מודל מחזור חיים של הצריכה, נזילות, מדיניות פיסקלית, השקעות. (3); היצע מצרפי: מאפיינים של פונקציית הייצור הנאו-הקלסית, הביקוש לגורמי ייצור, שוק העבודה, היצע העבודה ברמת הפרט והמצטבר, היצע הון, שיווי משקל תחרותי של גורמי הייצור, היצע המצרפי תחת תחרות משוכללת, קשיחות שכר והיצע מצרפי בטווח הרחב. (4) שוק הכסף: הגדרת מושג הכסף, הקצאת נכסים והביקוש לכסף, גורמים המשפיעים על הביקוש לכסף, קביעת היצע הכסף, המכפיל בשוק הכסף, מדיניות מוניטריות, בנקים והמערכת הבנקאית, שיווי משקל בשוק הכסף.

 

מאקרו כלכלה ב'
דרישה מוקדמת: ציון עובר בקורסי החובה של שנה א', זכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'
מס' הקורס: 1011.2105

קורס זה עוסק בנושאים הבאים: (1) משק כלכלי פתוח: מאזן התשלומים (החשבון השוטף, החשבון הפיננסי), מערכות שער חליפין, שערי חליפין נומינלים וריאלים, שיווי משקל בשוק המוצרים, עקומת ה IS, שיווי משקל בשוק הכסף ועקומת ה LM, דיון בנושאים כגון משברי מטבע וה Eurozone, חסכון והשקעה; (2) שיווי משקל מאקרו כלכלי:  שיווי משקל בטווח הקצר; שיווי משקל בטווח הארוך;  צמיחה.

 

מבוא לאקונומטריקה
דרישות מוקדמות: ציון עובר בסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב', במתמטיקה לכלכלנים א', נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב', זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'.
מספר הקורס: 1011.2106

קורס זה עוסק בנושאים הבאים:
(1) מושגי יסוד בסטטיסטיקה;
(2) רגרסיה של משתנה יחיד (S.R.M)
(3) רגרסיה מרובה (M.R.M);
(4) מבחני השערות וחיזוי (Hypothesis Testing and Forecasting);
(5) שחרור ההנחות הקלאסיות: (א) מתאם סדרתי (Serial Correlation). (ב) שונות משתנה (Heteroscedasticity);
(6) משתני עזר ומשוואות סימולטניות (Instrumental Variables);
(7) בחירה: משתנים בדידים וסלקציה (Binary choice model and Heckman's selection model).

 

​חשבונאות לכלכלנים
המרצה: ד"ר ג. אינגבר
מספר הקורס: 1011.2500
הקורס מיועד להקנות למשתתפים מושגי יסוד בכללי הדיווח של חברות עסקיות, תוך דגש על איסוף וניתוח נתונים הדרושים לצורך קבלת החלטות כלכליות וניהוליות לטווח הקצר ולטווח הארוך. הנושאים הנדונים במסגרת הקורס: מדידת הרווח הכלכלית מול המדידה החשבונאית; ערך נכסי מול ערך כלכלי; העקרונות החשבונאיים הבסיסיים (GAAP) מול התקינה הבינלאומית (IFRS) שהופעלה בישראל בחברות הציבוריות החל מ-2008; מבנה הדוחות הכספיים: דוח רווח והפסד, מאזן, הדוח על השינויים בהון, והדוח על תזרימי המזומנים; ניתוח תזרימי המזומנים מהפעילות השוטפת, מפעילות ההשקעה, ומפעילות המימון; הפחת והשפעתו על הרווח; שיטות לרישום מלאי (ממוצע משוקלל,(LIFO, FIFO ; חובות מסופקים ואבודים; השפעת חלוקת רווחים על ערך הפירמה; מקורות המימון העיקריים של חברה בע"מ: הון עצמי מול הון זר, מניות, איגרות חוב, כתבי אופציה, וניירות ערך המירים; מבוא לניתוח דוחות כספיים, כולל ניתוח רווחיות, נזילות, מנוף פיננסי ויעילות תפעולית.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף