תנאי קבלה

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב - תואר שני תנאי קבלה

תנאי רישום וקבלה כלליים לתכנית

רשאים להירשם מועמדים, שסיימו את לימודיהם לקראת התואר בוגר (תואר ראשון) בפסיכולוגיה כולל תכנית ההשלמות/חוג לאחר תואר כדלהלן

  • למגמה הקלינית  מחקרית - ציון ממוצע 90 לפחות בתואר בוגר (תואר ראשון) בפסיכולוגיה וציון מתאם 105 לפחות. בעלי תעודת בוגר (תואר ראשון) מחו"ל - בלבד, יכולים להציג את מבחן ה- GRE Psychology  באחוזון 63 לפחות, במקום מבחן המתאם.   למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. 
    •  ועדת חריגים:
    • ועדת הקבלה של המגמה הקלינית מחקרית בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה תדון בכל בקשה לזימון חריג למרכז ההערכה ותחליט על פי מגוון שיקולים, בהםנסיבות חיים אישיות, שפת אם שאינה עברית, וכישורי המועמד כפי שהם משתקפים בנתוניו האישיים. פרמטרים אלו ייבחנו מול מספר המקומות הפנויים. מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת לאחר הרישום המקוון באתר הרישום . במידה ונתוני המועמד אינם מתאימים לדרישות סף הקבלה למגמה הקלינית, תשלח הודעה מאגף המרשם על דחיה בשל נתונים שאינם מתאימים, מכתב זה אינו מבטל את הדיון בוועדת החריגים. במידה וועדת חריגים תאשר את קבלת המועמד, המחלקה תפעל מול משרד המרשם לאישור הקבלה החריגה.

על הפונים לוועדת חריגים לשלוח בקשה מפורטת לקבלה חריגה (בהיקף של עד דף) לכתובת דוא"ל: vitapsy@tauex.tau.ac.il  בנושא ההודעה יש לרשום "וועדת חריגים" ולציין שם מלא ומספר ת.ז..

מכתב הפניה הינו בנוסף לכל המסמכים הנדרשים למועמדי התואר השני בפסיכולוגיה – (טופס פרטים אישיים, תמונת פספורט, גיליון ציונים, וקו"ח). כמו כן יש להעביר המלצות כנדרש כל זאת עד לתאריך: 01.05.24. מידע מלא על הנחיות לרישום ניתן לקרא בקישור

 

 

למגמה החברתיתבציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה. לא נדרש מבחן מתאם. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. בעת הרישום ניתן לבחור את המגמה בעדיפות ראשונה ובעדיפות שנייה - רק אם העדיפות הראשונה היא מביה"ס לפסיכולוגיה.  יזומנו לראיון  מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

  • למגמה הפסיכוביולוגית בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח או בביה"ס למדעי המחהוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצה האקדמית וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.
  • למגמה הקוגניטיבית בציון ממוצע 88 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגית, התכנית הבינתחומית או בביה"ס למדעי המח.  הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.
  • למגמת קוגניציה ומוחבציון ממוצע  88 לפחות  בתואר ראשון  בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה הקוגניטיבית, המגמה הפסיכוביולוגית, התכנית הבינתחומית או בביה"ס למדעי המח. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית
  • לתכנית הבינתחומית בציון ממוצע 88 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגית, קוגנטיבית, חברתית או בביה"ס למדעי המח.  הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות, הצהרת מחקר שתוגש ע"י המועמד (research statement) בה יצוין מהו הניסיון המחקרי שנצבר עד כה (למשל סמינר אמפירי/סדנת מחקר/עוזרי מחקר), שאלות מחקר בתחומים הנבחרים ובאילו מעבדות בביה"ס ניתן יהיה לחקור אותן, וראיון עם חברי הסגל של התכנית. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

 

הממוצע הרלוונטי לדיון בקבלה הוא ממוצע כלל הקורסים בחוג לפסיכולוגיה- כפי שנקבע על ידי האוניברסיטה בה למדתם. מועמדים שלמדו תואר דו חוגי, ציוניהם בחוג הנוסף לא ייחשבו בשקלול הממוצע

מבחן המיון הארצי בפסיכולוגיה  - מבחן מתאם נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות. (טלפון: 02-6759555).

 

מספר המתקבלים מצומצם. הקבלה מותנית הן בהישגים בלימודים והן בהתאמת המועמדים ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה, שתיקבע על סמך ריאיון אישי או מרכז הערכה (במגמה הקלינית - מחקרית) ומבחן מיון ארצי. הזימון לריאיון אישי הוא עפ"י שיקולי כל מגמה. המגמות שומרות לעצמן את הזכות לעשות שינוי באופן המיון בכל  עת.
 

מועמדים בוגרי מוסדות ששפת הלימוד בהם אינה אנגלית ובוגרי שלוחות למיניהן יידרשו להשיג רמת "פטור" באנגלית עד תחילת לימודי התואר השני
  

תאריכי ההרשמה למגמה הקלינית מחקרית: 

החל מה 11/2/2024 ועד ליום 01/5/2024

תאריכי ההרשמה למגמות המחקריות:

(המגמה החברתית, המגמה הפסיכוביולוגית, המגמה הקוגנטיבית, המגמה לקוגניציה ומח והתכנית הבינתחומית) הרישום החל מה 11/2/2024 ועד ליום 01/5/2024

מבחן המיון בפסיכולוגיה (מתאם):

במגמה הקלינית מחקרית, אחד מתנאי הקבלה לתואר השני הוא מעבר  מבחן מיון ארצי בפסיכולוגיה (מתאם) או מבחן ה-   GRE Psychology.- למועמדים המציגים תעודת בוגר מחו"ל.
מבחן מתאם" נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות, (טלפון: 02-6759555) והתקיים בחודש דצמבר 2023
מועדי המתא"ם התקפים להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה הם:  מועד 2019, מועד 2020, מועד 2021 מועד 2022, מועד 2023, מועד 2024


בעלי תארים מחו"ל בלבד:

רשאים להבחן במבחן   GRE Psychology.

ראיון אישי ומרכזי הערכה:

יזומנו רק מועמדים שיימצאו מתאימים על-ידי ועדת הקבלה של כל מגמה, לאחר שתעיין ותדון בכל הנתונים הנמצאים בתיק המועמד (ציוני תואר בוגר (תואר ראשון), קורות חיים, המלצות וכו').

הראיונות למגמות השונות יערכו במהלך החודשים, מאי ויוני 2024

יימי הערכה למגמה הקלינית יתקיימו ב- 19.6.2024 ו- 26.6.2024

סטודנטים אשר יתקבלו (על תנאי עד להצגת זכאות לתואר ראשון) יהיו חייבים להציג אישור זכאות לתואר הראשון עד תום סמסטר א', בשנה הראשונה ללימודיהם.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף