תנאי קבלה

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב - תואר שני תנאי קבלה

 

תנאי רישום וקבלה כלליים לתכנית

רשאים להירשם מועמדים, שסיימו את לימודיהם לקראת התואר בוגר (תואר ראשון) בפסיכולוגיה כולל תכנית ההשלמות/חוג לאחר תואר כדלהלן

  • למגמה הקלינית  מחקרית - בציון מתאם 105 לפחות או אחוזון 63 לפחות במבחן ה- GRE Psychology  וציון ממוצע 90 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיהלמגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד.
    •  ועדת חריגים: ועדת הקבלה של המגמה הקלינית מחקרית בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה תדון בכל בקשה לזימון חריג למרכז ההערכה ותחליט על פי מגוון שיקולים, בהםנסיבות חיים אישיות, שפת אם שאינה עברית, וכישורי המועמד כפי שהם משתקפים בנתוניו האישיים. פרמטרים אלו ייבחנו מול מספר המקומות הפנויים. מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת לאחר הרישום המקוון באתר הרישום. הם ידרשו להעביר בקשה מפורטת לקבלה חריגה (בהיקף של עד דף) בנוסף לכל המסמכים הנדרשים לרישום, לכתובת מייל: vitapsy@tauex.tau.ac.il, (בנושא ההודעה יש לרשום "וועדת חריגים"). כמו כן יש להעביר המלצות כמפורט.  כל זאת עד לתאריך: 20/2/2019..
  • למגמה החברתיתבציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה בעלי ציון מתאם 100 לפחות או אחוזון 50 ומעלה במבחן ה- GRE Psychology. . בעלי ממוצע 93 ומעלה בתואר הראשון בפסיכולוגיה רשאים להציג מועמדות גם ללא ציון מתאם. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. בעת הרישום ניתן לבחור את המגמה בעדיפות ראשונה ובעדיפות שנייה - רק אם העדיפות הראשונה היא מביה"ס לפסיכולוגיה.  יזומנו לראיון  מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.
  • למגמה הפסיכוביולוגית בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח או בביה"ס למדעי המחהוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצה האקדמית וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.
  • למגמה הקוגניטיבית בציון ממוצע 88 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגית או בביה"ס למדעי המח.  הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.
  • למגמת קוגניציה ומוחבציון ממוצע  88 לפחות  בתואר ראשון  בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה הקוגניטיבית, המגמה הפסיכוביולוגית או בביה"ס למדעי המח. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית
  • לתכנית הבינתחומית בציון ממוצע 85 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגית, קוגנטיבית, חברתית או בביה"ס למדעי המח.  הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

הממוצע הרלוונטי לדיון בקבלה הוא ממוצע כלל הקורסים בפסיכולוגיה- כפי שנקבע על ידי האוניברסיטה בה למדתםמועמדים שלמדו תואר דו חוגי, ציוניהם בחוג הנוסף לא ייחשבו בשקלול הממוצע

מבחן המיון הארצי בפסיכולוגיה  - מבחן מתאם נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות. (טלפון: 02-6759555).

 מספר המתקבלים מצומצם. הקבלה מותנית הן בהישגים בלימודים והן בהתאמת המועמדים ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה, שתיקבע על סמך ריאיון אישי או מרכז הערכה (במגמה הקלינית - מחקרית) ומבחן מיון ארצי. הזימון לריאיון אישי הוא עפ"י שיקולי כל מגמה. המגמות שומרות לעצמן את הזכות לעשות שינוי באופן המיון בכל עת.
 

מועמדים בוגרי מוסדות ששפת הלימוד בהם אינה אנגלית ובוגרי שלוחות למיניהן יידרשו להשיג רמת "פטור" באנגלית עד תחילת לימודי התואר השני
  

תאריכי ההרשמה למגמה הקלינית מחקרית: 

החל מה 20.01.2019   ועד ליום 20.02.2019.

תאריכי ההרשמה למגמות המחקריות:

(המגמה החברתית, המגמה הפסיכוביולוגית, המגמה הקוגנטיבית והמגמה לקוגניציה ומח) הרישום החל מה- 20.1.2019 ועד ל- 11.5.2019.

מבחן המיון בפסיכולוגיה (מתאם):

אחד מתנאי הקבלה לתואר השני (במגמות: קלינית מחקרית, חברתית ) הוא מעבר  מבחן מיון ארצי בפסיכולוגיה (מתאם) או מבחן ה-   GRE Psychology.
"
מבחן מתאם" נערך ע"י המרכז הארצי לבחינות, (טלפון: 02-6759555) והתקיים בחודש אוקטובר 2017.
מועדי המתאם התקפים להרשמה לשנת הלימודים ה'תש"פ  הם:   אוקטובר 2015, אוקטובר 2016 ואוקטובר 2017 ואוקטובר 2018.


בעלי תארים מחו"ל בלבד:

רשאים להבחן במבחן   GRE Psychology.

ראיון אישי ומרכזי הערכה:

יזומנו רק מועמדים שיימצאו מתאימים על-ידי ועדת הקבלה של כל מגמה, לאחר שתעיין ותדון בכל הנתונים הנמצאים בתיק המועמד (ציוני תואר ראשון, קורות חיים, המלצות וכו').

הראיונות למגמות השונות יערכו במהלך החודשים, מאי ויוני 2018.  

ימי הערכה למגמה הקלינית יתקיימו ב- 3/5/2019 ו- 5/5/2019.

סטודנטים אשר יתקבלו (על תנאי עד להצגת זכאות לתואר ראשון) יהיו חייבים להציג אישור זכאות לתואר הראשון עד תום סמסטר א', בשנה הראשונה ללימודיהם.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive