נוהל ועדה מלווה

 בית הספר למדעי הפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב - תואר שלישי נוהל ועדה מלווה

1. תאור כללי,מטרות, והנחות יסוד:

הנוהל ייושם בכול חוג בפקולטה למדעי החברה שיחליט לאמצו, ויחול על  כול הדוקטורנטים בחוג, על פי ההנחיות המפורטות בחלקו השני של המסמך.

תאור כללי של אופן עבודת הוועדה מול הדוקטורנט:

הוועדה תיפגש עם הדוקטורנט כדי לבחון, לדון, להכווין, ולאשר את (1) הצעת הדוקטורט ואת (2) עבודת הדוקטורט.  ככול שהדבר אפשרי מבחינה אקדמית, יפרסם הדוקטורנט ב peer-reviewed journals חלקים מעבודתו במהלך הדוקטורט. שופט חיצוני אחד (מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב) שאינו חבר הוועדה המלווה (ואינו מקיים שיתוף פעולה מדעי עם הדוקטורנט) ייתן אף הוא חוות דעת לגבי עבודת הדוקטורט.  חוות דעת זאת תינתן עד מועד ההגנה על עבודת הדוקטורט. השופט החיצוני יוכל לשמור על אנונימיות או להצטרף להגנה הסופית על העבודה.

מטרות החלופה של וועדה מלווה הן:

 • העשרת הדיון האקדמי של התלמיד ומנחהו עם אנשי אקדמיה נוספים בעלי רקע וגישות מגוונים.
 • יצירת אחריות ומחויבות של חברי הוועדה המלווה לאיכות אקדמית גבוהה של עבודת הדוקטורט.
 • ליווי צמוד של עבודת הדוקטורט ברמה הטכנית והרעיונית ע"י חברי הוועדה, ובעצם תמיכה בהנחיית הדוקטורט וחשיפת הדוקטורנט למגוון גישות ואינטראקציות אקדמיות.
 • הפיכת תהליכי ההערכה של הצעת הדוקטורט ושל עבודת הדוקטורט לשקופים ופתוחים לכול גורם חיצוני, דרך מנגנון ההגנה הפומבית על ההצעה ועל העבודה.
 • עידוד כתיבה אקדמית ופרסום ב peer-reviewed journals ע"י הדוקטורנט.
 • ייעול והעמקת המשוב האקדמי, וקיצור משך הזמן של הערכת העבודה הסופית.

השגה של מטרות אלו תבטיח גישה רב ממדית לשאלות אקדמיות, הנחיה מגוונת, ותוצרים אקדמיים (דוקטורנטים ועבודות דוקטורט) ברמה גבוהה.

ההנחות העומדות בבסיס הגישה הנ"ל להנחית ואישור עבודת דוקטורט הן:

 • אנשי האקדמיה בישראל ובחו"ל שואפים למצוינות אקדמית, הם בעלי יושרה אישית ואקדמית, ושואפים לשמירה על המוניטין האקדמי שלהם.
 • אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, בפרט בקהילה האקדמית.
 • פרסום ב peer-reviewed journals מהווה הערכה אובייקטיבית (יחסית) לתרומה ולאיכות אקדמית.

בתום כול שנה מתחילת הנהגתו של נוהל זה תיערך בדיקה של הצלחתו האקדמית, ויוחלט אם לאשר את המשכו, לשנותו, או להפסיקו.

 

2. נוהל וועדה מלווה לתלמידי מחקר (תואר שלישי) בפקולטה למדעי החברה

הנוהל ייושם בכול חוג בפקולטה שיחליט לאמצו, ויחול על  כול הדוקטורנטים בחוג. נוהל זה הוא חלופה ל סעיפים 2 ו 5-13 לתקנון תלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה בנוסחו הקיים.

הגדרות

ועדה חוגית – ועדת תלמידי מחקר הקיימת בכל אחד מהחוגים.

ועדה מלווה – כהגדרתה בסעיף 2.4. להלן.

ועדה יחידתית – ועדת תלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה.

ס' 2: שלב א

 

חובות התלמיד בשלב א' והקמת הוועדה המלווה

2.1. עם קבלת התלמיד למסלול לימוד לתואר שלישי, או מוקדם ככול האפשר במהלך השנה הראשונה לאחר מכן, יקבע לתלמיד מנחה/ים על ידי הועדה החוגית. על המנחה להיות חבר סגל במסלול הרגיל, בדרגת מרצה בכיר לפחות, בחוג בו לומד התלמיד.

2.2. תלמיד שלב א' יהיה חייב תוך שנה לעמוד בלימודי חובה בהיקף של 8 ש"ס לפחות, בנוסף להשלמות דיסציפלינאריות, ודרישות נוספות של החוג. תוכנית הלימודים של התלמיד תאושר על ידי הועדה החוגית.

2.3. עם מינוי המנחה, כאמור בס' 2.1, ולכל המאוחר בעת כתיבת הצעת המחקר, ימליץ המנחה, בהתייעצות עם התלמיד והוועדה החוגית, על הרכב הוועדה המלווה. המנחה יעמוד בראש הוועדה המלווה, והרכבה הסופי של הוועדה יאושר על ידי הוועדה החוגית והועדה היחידתית.

2.4. הוועדה המלווה תימנה, פרט למנחה או המנחים, בין שניים לארבעה חברים. מספר החברים יקבע ע"י ראש הוועדה על פי הצורך ומגוון הנושאים בהם תעסוק עבודת המחקר. במינוי חברי הוועדה המלווה יש להבטיח כי:

   (א)            ככלל חברי הועדה יהיו חברי סגל באוניברסיטת ת"א או אוניברסיטה מחקרית אחרת בעלת מוניטין אקדמי דומה (או גבוהה יותר) בארץ או בחו"ל.

   (ב)            לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה חבר סגל במחלקה אחרת או באוניברסיטה אחרת.

    (ג)             כול חברי הועדה יהיו בדרגת מרצה בכיר לפחות, ובמסלול תקני.

   (ד)            באישור הוועדה היחידתית יכול חבר ועדה אחד להיות בדרגת מרצה ומעלה במסלול הרגיל, או בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול המקביל או הנלווה. כמו כן ניתן למנות גם במסגרת קבוצה זו מרצים ממוסדות אקדמיים אחרים בישראל או בחו"ל. הדיווח לוועדה האוניברסיטאית בנושא זה ייעשה באמצעות פרוטוקול הוועדה היחידתית.

   (ה)            הוועדה החוגית תאשר את הרכב הוועדה המלווה בהתאם לכללים הנ"ל, וההרכב יובא לאישור הוועדה היחידתית.

     (ו)            לצורך המינוי יצהיר כול חבר וועדה (בטופס סטנדרטי) כי אינו קרוב משפחה או חבר אישי של הדוקטורנט ואין לו אינטרס לא אקדמי ביחס לעבודת הדוקטורט או לדוקטורנט. כמו כן תכלול ההצהרה התחייבות להיות שותף פעיל בעבודת הוועדה, כפי שמתחייב מהנוהל.

נוהל אישור הצעת המחקר

5.1. התלמיד יגבש עם המנחה תוכנית מחקר תוך התייעצות עם כלל חברי הוועדה המלווה ויגיש את ההצעה הכתובה לוועדה. במהלך גיבוש ההצעה, וליפני פגישת הוועדה, ייפגש התלמיד לפחות פעם אחת ללא נוכחות המנחה עם כול אחד מחברי הוועדה (אשר נמצא בארץ).

הוועדה המלווה תתכנס, תבחן את התלמיד, ותחליט אם:

 • שליטתו של התלמיד בנושא המחקר ובנושאים הקרובים הולמת.
 • שליטתו של התלמיד בכלים מחקריים ושיטות מחקר רלוונטיות נאותה.
 • תכנית המחקר המוצעת מתאימה לתואר השלישי.
 • התלמיד מתאים לביצוע עבודה מחקרית ברמה הנדרשת.
 • לאשר את המשך לימודי התלמיד ואת עבודת המחקר לפי התוכנית המוצעת.
 • לאשר את המשך עבודת המחקר, לאחר מילוי התנאים המבוקשים והמפורטים בחוות דעתם.
 • להורות על הגשת תכנית חדשה ועריכת בחינה שנייה.
 • להפסיק את לימודי התלמיד לקראת התואר השלישי במסגרת זו.

לפחות שלושה מבין חברי הוועדה המלווה ישתתפו בבחינה זאת. במידה ויעדר חבר וועדה מהבחינה, הוא יעביר חוות דעת כתובה על הצעת הדוקטורט בהתאם לנקודות אלו עד למועד הבחינה.

בתום הבחינה יסכמו חברי הוועדה המלווה את מסקנותיהם:

5.2. לאחר עריכת תיקונים שידרשו על ידי חברי הוועדה המלווה, מומלץ כי הדוקטורנט יציג את הצעת המחקר בסמינר מחלקתי או פורום אקדמי פתוח אחר (בחוג לפסיכולוגיה חלה חובה כזאת במסגרת סמינר דוקטורנטים).

5.3. עם אישורה הסופי של תוכנית המחקר על ידי הוועדה המלווה, יעביר הדוקטורנט עותק מתוכנית המחקר לוועדה החוגית. להצעת המחקר יצרף המנחה את חוות דעת הוועדה בדבר התאמת ההצעה לעבודת מחקר, ויסכם את אופן עבודת הוועדה המלווה עד שלב זה (הערותיה, התייחסות הדוקטורנט, והשינויים שנערכו). חברי הוועדה המלווה יחתמו על חוות דעת זו, ובמידה וחבר הוועדה המלווה יהיה מעוניין בכך, הוא יוכל לצרף גם חוות דעת נפרדת. הוועדה החוגית תאשר את הצעת המחקר, תוודא כי התלמיד השלים את חובותיו כאמור בס' 2.2 ו 5.2 ותעביר העתק של תוכנית המחקר ודו"ח ראש הוועדה המלווה לידיעת הוועדה היחידתית, יחד עם המלצה לאשר או לדחות סיום שלב א'. הוועדה היחידתית תבחן החומר ותחליט אם לאשר את סיום שלב א', ותעבירו לאישורה הסופי של הוועדה האוניברסיטאית. 

5.4. פרק הזמן המוקצב לסיום שלב א' הוא שנה, ושנתיים ביחס לדוקטורט ישיר. במידת הצורך תאושר אורכה של עד שנה נוספת ע"י הוועדה היחידתית בהמלצת הוועדה החוגית. עם סיום תהליך אישור הצעת המחקר יעבור התלמיד לשלב ב'.

חובות תלמיד מחקר שלב ב' והערכת עבודת הדוקטורט

8. המנחה והוועדה המלווה ילוו את עבודתו של התלמיד במהלך המחקר וכתיבת עבודת המחקר. התלמיד יפעל בהתאם לסדרי ההנחיה שיותוו לו.

9. כל שינוי בהרכב הוועדה יקבל את אישור הוועדה החוגית והוועדההיחידתית. בעת מינוי חבר וועדה חדש יש לשמור על כללי הרכב הוועדה כמפורט בסעיף 2.4.

10. התלמיד יגיש לוועדה דו"ח ביניים כתוב אחד, שמטרתו לידע את חברי הוועדה לגבי התקדמותה של העבודה או הבעיות שעלו במהלך ביצועה. דו"ח זה יוגש לא יאוחר משנתיים לאחר אישור ההצעה. הוועדה תאשר את הדו"ח ותעבירו לוועדה היחידתית. בנוסף, לפי בקשת מי מחברי הוועדה, יתקיים דיון לגבי התקדמות המחקר, והוועדה תעביר דו"ח המפרט מסקנותיה והשינויים המומלצים.  חברי הוועדה מצופים להעלות הסתייגויות או דרכי פעולה חלופיות מוקדם ככול האפשר. היה והוועדה המלווה תהיה חלוקה לגבי התאמתה ואיכותה של עבודת המחקר ולא תוכל להגיע להסכמות על שינויים המקובלים על כול חבריה, יובאו חילוקי דעות אלה לדיון בוועדה היחידתית. הוועדה היחידתית תחליט כיצד לנהוג בכל מקרה ומקרה. ללא קשר לדו"ח הביניים הנ"ל, יקוים נוהל מעקב שנתי בכול חוג, ובו גם יאשר מנחה הדוקטורנט את המשכה התקין של העבודה. עותק מדו"ח זה יועבר גם לכול חברי הוועדה המלווה.

11. על התלמיד להגיש את עבודת המחקר תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור הוועדה היחידתית. משך הזמן המינימאלי להגשת עבודת המחקר הוא שנה אחת מיום אישור תוכנית המחקר, אלא אם כן המליצה הוועדה החוגית על הגשה תוך זמן קצר יותר והמלצה זו אושרה על ידי הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית.

12. ככול האפשר מבחינת ההתקדמות האקדמית, יפרסם התלמיד במהלך הדוקטורט בכתבי עת מוכרים (ועדיף ב peer-reviewed journals) חלקים נרחבים ממחקריו. בנוסף, הוועדה והתלמיד ישאפו לכך שעבודת הדוקטורט תכיל קובץ מאמרים, בהתאם להנחיות ודרישות הנוהל האוניברסיטאי הקיים, או שתכתב במתכונת המתאימה לפרסום אקדמי. יחד עם זאת, אי פרסומה של העבודה לא יפחית מהערכתה האקדמית כעבודה המזכה את מחברה בתואר דוקטור.

13. בהתאם להתקדמות והתפתחות המחקר וליעדים שנקבעו מראש, תגדיר הוועדה המלווה לדוקטורנט מתי הוא יכול לסיים את עבודתו. הוועדה תוכל להמליץ עלמועדהגשתעבודתהמחקר כבר לאחרהגשת דו"ח הביניים, אך לא מאוחר יותר מחמש שנים מתחילת הדוקטורט.

14. עבודת המחקר תכתב בשפה העברית. הוועדה היחידתית רשאית לאשר הגשת עבודת המחקר בשפה אחרת. העבודה תכלול תקציר בשפה העברית ובשפה האנגלית (או בשפה אחרת בה נכתבה העבודה) בהיקף של עד 5 אחוזים מהיקף העבודה.  

15. עם סיום כתיבת עבודת המחקר ובאישור המנחה, תוגש העבודה לכל חברי הוועדה המלווה ויקבע מועד בו יציג ויגן הדוקטורנט על עבודתו (להלן הגנה). ככלל, ראש הוועדה יוודא לפני מועד ההגנה כי חברי הוועדה המלווה קראו את הנוסח הסופי של העבודה, מאשרים את סיום הפרק המחקרי, ומעריכים כי העבודה ראויה לשמש באופן עקרוני (לאחר תיקונים ושינויים נדרשים) כעבודת דוקטורט (יחתמו ע"ג הטופס). כמו כן כל חברי הוועדה יגישו חוות דעת כתובה למנחה. לאחר קבלת חוות הדעת הכתובה מכל אחד מחברי הוועדה המלווה (בצירוף לטופס הנ"ל) ומהמנחה, תשלח העבודה ע"י הוועדה היחידתית לשופט חיצוני אחד. 

(חיצוני לאוניברסיטה, לפי הנוהל האוניברסיטאי לוועדה מלווה) שלא היה מעורב בתהליך ההנחיה. השופט ישמור על אנונימיות ויגיש את הערכתו בכתב לוועדה היחידתית עד למועד ההגנה. מאידך, יוזמן השופט גם לקחת חלק בהגנה אם יביע את נכונותו. השופט יקבל התראה מראש על שליחת העבודה ועל תאריך ההגנה, ויאשר את יכולתו לעמוד בלוח הזמנים. הערות השופט החיצוני תועברנה לתלמיד ולמנחה ליפני ההגנה, והתלמיד והוועדה יתייחסו אליהן במהלך ההגנה.

א.      בהגנה יהיו נוכחים לפחות שלושה מחברי הוועדה המלווה (חבר אשר לא יהיה נוכח יעביר דו"ח כתוב לראש הוועדה). הודעה על מועד ההגנה תימסר לוועדה היחידתית שתוכל גם לשלוח משקיף מטעמה. לאחר הצגת המחקר יסכמו חברי הוועדה המלווה את מסקנותיהם: (על גבי טופס אישור עבודת דוקטורט)

 • לאשר את העבודה כפי שהוצגה ונכתבה.
 • להורות על עריכת מחקר נוסף או תיקונים בכתיבת העבודה אשר לא יחייבו הגשה נוספת אלא אישור המנחה בלבד.
 • לקיים בחינה שנייה לאחר שיפור העבודה.
 • לסיים את לימודי התלמיד ללא מתן תואר שלישי.

ב.       לאחר עריכת תיקונים שידרשו על ידי חברי הוועדה המלווה, תאשר הוועדה את עבודת הדוקטורט ע"י חתימה אישית של כול אחד מחבריה על דף שייכלל בראשית העבודה ויבהיר את עמידת העבודה בקריטריונים אקדמיים המצדיקים תואר דוקטור. חבר וועדה  אשר לא יהיה נוכח בהגנה יעביר הערכה כתובה של העבודה לראש הוועדה עד למועד ההגנה ויחתום אף הוא על האישור הסופי לאחר אישור התיקונים.

ג.        ראש הוועדה יעביר עותק מעבודת המחקר לוועדה היחידתית. ראש הוועדה יצרף לעבודה סיכום של התייחסות הוועדה לעבודה עצמה, להגנה, ולשינויים שנערכו בהתאם להתייחסויות של הוועדה המלווה. סיכום זה יאושר בחתימה ע"י כול חברי הוועדה.

ד.       תיקונים שהתבקשו ע"י השופט החיצוני יעשו במקביל ויקבלו את אישורו של ראש הוועדה המלווה. מודגש שנוהל עבודתו של השופט החיצוני זהה לנוהל האוניברסיטאי בו נשמר חיסיונו של השופט והוא מעביר את הערכתו לוועדה היחידתית ובודק שוב את העבודה במידת הצורך.

ה.      הוועדה היחידתית תחליט אם לאשר את העבודה לאחר שתבחן את סיכומי הוועדה המלווה והשופט החיצוני, ותעביר את העבודה לאישור הוועדה האוניברסיטאית.

ו.        לאחר אישור העבודה ע"י הוועדה היחידתית תוצג העבודה ע"י הדוקטורנט בסמינר מחלקתי או בכל פורום אחר שייקבע על ידי הוועדה החוגית. הודעה על הצגה זאת תישלח לכלל הסגל ולכלל תלמידי המחקר בפקולטה.

16. להענקת הציון "מעולה" לעבודת דוקטור יידרשו שלוש חוות דעת נוספות לחוות דעתו של המנחה, ומתוכן יהיו לפחות שתי חוות דעת של שופטים מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב (על פי הנוהל האוניברסיטאי). בנוסף, רק תמימות דעים בין חברי הוועדה המלווה תאפשר מתן ציון מעולה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף