החלטות ועדת משמעת

זיוף דף תשובות

הגשת אותה עבודה בשני קורסים שונים

הגשת עבודה שחלקים ממנה מועתקים מהאינטרנט

העתקה מהאינטרנט ללא אזכור המקור

החזקת טלפון סלולרי בזמן בחינה

הונאה בעבודה והפרת הוראות

הפרת הוראות בעת בחינה

חלקים מועתקים מספר ללא הפניה למקור

הגשת עבודה שחלקים ממנה הוגשו בעבר למתרגל אחר

החזקת טלפון בזמן בחינה ועימות קולני עם המשגיח

הגשת מטלת ביניים בקורס ובה חלקים מועתקים ממקורות באינטרנט האינטרנט ללא הפניה אל המקור

שימוש במקורות ללא מתן אינדיקציה לכך בעבודה

העתקת חלקים נרחבים בעבודה, תוך תרגום ושיניי נוסחים קלים מאתר אינטרנט - ללא שימוש בכללי ציטוט

העתקת חלקים נרחבים בעבודה ללא שימוש בכללי ציטוט

העתקת עבודה מתלמיד אחר

העתקה מאתר אינטרנט

טלפון נייד בזמן בחינה

עבודה שמועתקת בחלקה מהאינטרנט

אזכור מקור בעבודה

העתקת חלקים נרחבים מהאינטרנט

העתקת חלקים מעבודת אמצע

עבודה עם נקודות דמיון לעבודה של תלמידה אחרת בסמינר

הגשת עבודה עם קטעים מתורגמים מאתר אינטרנט

שימוש בעבודה אינטרנטית ללא שימוש בכללי ציטוט

הונאה בבחינה

העתקה תוך ציון המקור, אך ללא סימני ציטוט

קטעים מועתקים ממקורות שונים ללא הפניות לפי כללי ציטוט

חלקים נרחבים מהעבודה הועתקו מאתר אינטרנט

הנחת סילבוס המכיל מלל רב בכתב יד, שלא הותר לשימוש בבחינה

שימוש במילון ובו כיתוב רב בעיפרון, של החומר הנבחן

הגשת תרגיל המועתק ממקורות באינטרנט

העתקה חלקית של עבודה מחבר ללימודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive