מועמדים.ות בעלי.ות תואר "מוסמך אוניברסיטה" בניהול סכסוכים וגישור (מסלול 61)

הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי

רשאים.ות להגיש מועמדות "כתלמידי.ות מחקר שלב א'" בעלי.ות תואר "מוסמך אוניברסיטה" מאוניברסיטת תל אביב או מאוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו"ל בציון משוקלל של 90 לפחות ובציון עבודת גמר 90 לפחות, אשר קיבלו הסכמתו של חבר.ת סגל הרשאי.ת להנחות תלמידי מחקר לשמש כמנחה.

 

מועמדות ללימודי תואר שלישי במסלול לניהול סכסוכים וגישור תוגש למזכירות התכנית dispute@tauex.tau.ac.il

הוועדה הבית-ספרית לתלמידי מחקר תשמש כוועדה לתלמידי מחקר במסלול לניהול סכסוכים וגישור.

 

מסמכים שיש לצרף עם הגשת המועמדות למזכירות התכנית:

 • גיליונות ציונים ואישורי זכאות לתואר מקוריים של הב.א. וה- מ.א.
 • עבודת הגמר למ.א. (בשפה בה נכתבה) ותקציר באנגלית
 • 2 מכתבי המלצה מחברי.ות סגל אקדמי, אחד.ת מתוכם.ן מהמנחה המיועד.ת לתואר שלישי
 • קורות חיים ורשימת פרסומים (אם יש).
 • הצהרת כוונות בת כשלושה עמודים, בה יפורט נושא המחקר ודרך המחקר המוצעים, תרומתה התיאורטית והאמפירית המתוכננת של העבודה וביבליוגרפיה עיקרית
 • מכתב מחבר.ת סגל בכיר.ה ובו הצהרה כי חבר.ת הסגל מעוניין.ת להנחות את התלמיד.ה בעבודת הדוקטור וכי הוא/היא מאשר.ת את ההצעה המקדימה
 • טופס ניגוד עניינים של התלמיד.ה ושל המנחה

 

במידת הצורך, ייערך למועמדים.ות ראיון עם הוועדה הבית-ספרית לתלמידי מחקר.

לאחר קבלת אישור הוועדה היחידתית לרישום לתואר שלישי יהיה על התלמיד לבצע רישום מקוון.

קבלה ללימודים תאושר על ידי הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

1. תלמיד.ת מחקר שלב א'

חובות הלימודים

תלמידי המסלול יחויבו בהיקף לימודים של 9 ש"ס בשלב א', בהתאם לתקנון תלמידי מחקר ולפי הפירוט הבא:

"סדנת דוקטורנטים" (3 ש"ס)

קורס "דילמות מתודולוגיות במדעי החברה" (2 ש"ס)

1-2 קורסים מתודולוגיים ו/או תיאורטיים נוספים בהיקף של 4 ש"ס לפי המלצת מנחה העבודה, וזאת בהתאם לרקע של התלמיד.ה ולצרכי המחקר.

 

יש להשלים את כל אחד מהקורסים בציון 80 לפחות.

 

ועדה מלווה

 הלימודים יתבססו על מודל של ועדה מלווה המקובל בפקולטה.

 

לכל המאוחר בעת כתיבת הצעת המחקר, ועד שנה מיום הקבלה ללימודים, ת.ימליץ המנחה על הרכב הוועדה המלווה. המנחה יעמוד בראש הוועדה המלווה, והרכבה הסופי של הוועדה יאושר על ידי הוועדה הבית-ספרית ויועבר לאישור הוועדה היחידתית בפקולטה.

 

הרכב הוועדה המלווה:

הוועדה המלווה תמנה, פרט למנחה או המנחים.ות, בין שניים/שתים לארבע/ה חברים.ות. מספר החברים.ות ייקבע ע"י ראש.ת הוועדה על פי הצורך ומגוון הנושאים בהם תעסוק עבודת המחקר.

 

במינוי חברי.ות הוועדה המלווה יש להבטיח כי:

 • חברי.ות הוועדה יהיו חברי.ות סגל באוניברסיטת ת"א או אוניברסיטה מחקרית אחרת בעלת מוניטין אקדמי דומה (או גבוה יותר) בארץ או בחו"ל.
 • לפחות אחד.ת מחברי.ות הוועדה ת.יהיה חבר.ת סגל במחלקה אחרת או באוניברסיטה אחרת.
 • כל חברי.ות הוועדה יהיו בדרגת מרצה בכיר.ה לפחות, ובמסלול הרגיל.
 • באישור הוועדה היחידתית יכול חבר.ת ועדה אחד/אחת להיות בדרגת מרצה במסלול הרגיל, או בדרגת מרצה בכיר.ה ומעלה במסלול המקביל או הנלווה. כמו כן ניתן למנות גם במסגרת קבוצה זו מרצים.ות ממוסדות אקדמיים אחרים בישראל או בחו"ל. הדיווח לוועדה האוניברסיטאית בנושא זה ייעשה באמצעות פרוטוקול הוועדה היחידתית.
 • לצורך המינוי ת.יצהיר כל חבר.ת ועדה  (בטופס ייעודי)  כי אינו קרוב.ת משפחה או חבר.ה אישי.ת של הדוקטורנט.ית ואין לו.ה אינטרס לא אקדמי ביחס לעבודת הדוקטור או לתלמיד.ה. כמו כן, תכלול ההצהרה התחייבות להיות שותף.ה פעיל.ה בעבודת הוועדה, כפי שמתחייב מהנוהל.

 

2. אישור הצעת המחקר

עד שנתיים מיום הקבלה ללימודים ולאחר אישור הרכב הוועדה המלווה,  התלמיד.ה ת.יגבש עם המנחה הצעת מחקר תוך התייעצות עם כלל חברי.ות הוועדה המלווה ות.יגיש את ההצעה הכתובה לוועדה. במהלך גיבוש ההצעה, ולפני פגישת הוועדה לבחינה על הצעת המחקר, ת.ייפגש התלמיד.ה לפחות פעם אחת באופן אישי ללא נוכחות המנחה עם כל אחד.ת מחברי.ות הוועדה. הפגישות צריכות להיות מתועדות ומנוהלות ע"י התלמיד.ה – כולל תאריכים ותוכן הפגישה. חומר זה ישמש לאחר מכן בעת הגשת הצעת המחקר לאישור.

הוועדה המלווה תתכנס, ותבחן את התלמיד.ה. לפחות שלוש.ה מבין חברי.ות הוועדה המלווה ישתתפו בבחינה זו.  אם ת.יעדר חבר.ת וועדה מהבחינה, הוא/היא ת.יעביר חוות דעת כתובה על הצעת המחקר.

כל הצעות המחקר יעברו שיפוט של חברי.ות הועדה המלווה.

לאחר בחינת התלמיד.ה ובהתאם להמלצת הוועדה המלווה, תחליט ועדת התכנית האם להמליץ על אישור הצעת המחקר והעברת התלמיד.ה לשלב ב'. ההמלצה טעונה אישור הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

כמו כן, מעבר משלב א' לשלב ב' מותנה בהשלמת הקורסים שהוטלו על התלמיד לצורך המעבר.

 

3. תלמיד.ה מחקר שלב ב'

לאחר אישור הצעת המחקר ע"י מוסדות האוניברסיטה ת.יעבור התלמיד.ה למעמד של תלמיד.ת מחקר שלב ב'.

ככלל, תלמידי.ות המחקר בשלב ב' יידרשו להשתתף בפעילות האקדמית השוטפת המוצעת בתכנית. בנוסף, יהיה עליהם.ן להשלים את הקורס "סמינר בית ספרי לתלמידי מחקר" (2 ש"ס) בציון "עובר".

 

 

על התלמידים.ות להגיש דוחות התקדמות שנתיים חתומים על ידי המנחה וחברי.ות הוועדה המלווה לאחר המעבר לשלב ב'. הדוחות יועברו לאישור הועדה הבית-ספרית והוועדה היחידתית.

 

על התלמיד.ה להגיש את עבודת הדוקטור בתוך חמש שנים ממועד קבלתו לשלב א'. כל חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור של הוועדה היחידתית ובהמלצת הוועדה הבית-ספרית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור הצעת המחקר.

בהתאם לסעיף 76 בתקנון האוניברסיטאי עבודת הדוקטור תוגש בשפה העברית או בשפה האנגלית ותכלול תקצירים בעברית ובאנגלית באורך של %5 מהיקפה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף