מסלול ישיר לדוקטורט

בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

תואר שלישי

1. תנאי הקבלה כתלמיד שלב א' על תנאי

1.1  רשאים להגיש מועמדות למסלול  בוגרי תואר ראשון בכלכלה, מאוניברסיטאות מחקר  בציון משוקלל 93 לפחות. תלמיד אשר עומד בתנאים הנ"ל, ולא הגיש מועמדות למסלול הישיר, רשאי לעשות זאת במהלך השנה הראשונה ללימודי התואר השני.

1.2  בנוסף, זכאים להציג מועמדותם למסלול הישיר תלמידים מצטיינים אשר בתום השנה הראשונה ללימודי התואר השני השלימו לפחות 20 ש"ס ממכסת שעות הלימודים לתואר, ובהם קורסי החובה של השנה הראשונה, בממוצע ציונים של 90 לפחות.

הוועדה של בית הספר רשאית לאשר בקשה להתקבל למסלול הישיר או לדחותה, לפי שיקול דעתה.

החליטה הוועדה של בית הספר לאשר את הבקשה, תמליץ בפני ועדת תלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה על קבלת המועמד לשלב א' על תנאי. הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר שולחת למועמדים אישור קבלה רשמי.

לצורך הגשת מועמדות למסלול הישיר לדוקטורט, יש להגיש למזכירות תארים מתקדמים בביה"ס לכלכלה את המסמכים האלו:

 • מכתב פנייה לוועדה, הכולל הצהרת כוונות
 • קורות חיים מעודכנים
 • גליון ציונים מקורי ואישור זכאות לתואר ראשון
 • בעלי תעודת "בוגר אוניברסיטה" מחו"ל ישלחו אלינו את האישורים הבאים:
  • תעודת בוגר (תואר ראשון) ותעודות נוספות, אם יש, ממוסדות אקדמיים מוכרים בחו"ל, מקוריות בלבד.
  • אישור על הציונים והציון הממוצע הסופי, בשפת המקור, כולל הסבר על סולם הציונים וציון המעבר המקובל במוסד שבו למד המועמד.
  • תרגום לעברית של גליונות הציונים (במידת הצורך גם של התעודה), פרט לתעודות שבשפה האנגלית, על התרגומים להיות מאושרים על ידי נוטריון או על ידי עורך-דין.
 • שתי המלצות אקדמיות.

על המבקשים להתקבל לפי סעיף 1.1 לעיל להגיש את כל המסמכים עד ל-31 במאי.

בעלי תעודת "בוגר אוניברסיטה" מחו"ל נדרשים להגיש את כל המסמכים עד ל-15 באפריל.

מומלץ לאלו השוקלים להירשם לתואר שני, אם לא יתקבלו למסלול הישיר, להגיש את כל המסמכים עד ל-15 באפריל.

 

2. חובות תלמיד המסלול הישיר ותלמיד שלב א' על תנאי

2.1  מכסת שעות הלימוד

       היקף השעות הכולל 48 ש"ס.

2.1.1 תלמיד שהתקבל לפי סעיף 1.1 לעיל צריך ללמוד 40 ש"ס בשנתיים הראשונות ולסיים עד תחילת השנה השלישית.

2.1.2 תלמיד שהתקבל לפי סעיף 1.2 לעיל, צריך לסיים את יתרת שעות הלימוד, עד למכסה של 40 ש"ס, עד לסוף השנה הראשונה שלו בתכנית.

2.2  תלמיד המסלול חייב בציון 85 לפחות בכל קורס.

2.3  תלמיד המסלול נדרש להגיש למזכירות תארים מתקדמים בביה"ס לכלכלה, מכתב של חבר  סגל של ביה"ס המוכן להיות מנחה הדוקטורט, עד בחינת הכשירות.

2.4  בחינת כשירות

תלמיד שלב א' על תנאי,  יהיה חייב לעמוד ב"בחינת כשירות" לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו בעבודה מחקרית עצמאית. תלמיד שעבר את בחינת הכשירות, וקיבל הסכמה של חבר סגל להנחותו בדוקטורט  יעבור למעמד תלמיד דוקטורט שלב א' מן המניין.

בחינת הכשירות תהיה כתיבת עבודה, השקולה לעבודת תזה.

2.4.1 לתלמיד שהתקבל לפי סעיף 1.1 לעיל תיערך בחינת הכשירות בתום השנה השנייה בתכנית.

2.4.2 לתלמיד שהתקבל לפי סעיף 1.2 לעיל, תיערך בחינת הכשירות בתום השנה הראשונה בתכנית.         

2.5  מועד הגשת הצעת המחקר

2.5.1 תלמיד שהתקבל למסלול הישיר ע"פ סעיף 1.1 חייב בהגשת הצעת המחקר תוך שלוש שנים מתחילת לימודיו.

2.5.2 תלמיד שהתקבל למסלול הישיר ע"פ סעיף 1.2 חייב בהגשת הצעת המחקר תוך שנתיים מתחילת לימודיו.

על תלמידי המסלול חל נוהל אישור הצעת מחקר, הכלול בנוהל ועדה מלווה של תלמידי מחקר בפקולטה למדעי החברה.

במהלך גיבוש הצעת המחקר ולפני הגשתה לוועדה המלווה, ייפגש התלמיד לפחות פעם אחת, ללא נוכחות המנחה, עם כל אחד מחברי הוועדה המלווה, הנמצא בארץ.

 

3. תכנית הלימודים

שנתיים ראשונות 40 ש"ס

קורסי חובה של התואר השני – 28 ש"ס

קורסי בחירה של התואר השני – 10 ש"ס

סדנה בתחום המחקר – 2 ש"ס

החל מהשנה השנייה גם השתתפות קבועה בסדנת דוקטורט, ומהשנה השלישית סדנה בתחום המחקר וסמינר מחלקתי, כנדרש בתכנית הדוקטורט.

שנה שלישית

קורסי בחירה - 8 ש"ס

השתתפות קבועה בסדנת דוקטורט, סמינר מחלקתי, סדנה בתחום המחקר.

 

4. הענקת תואר שני במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט

התואר יוענק לתלמיד שסיים קורסים בהיקף של 40 ש"ס, מתוכם 28 ש"ס קורסי חובה, שעבר בהצלחה את מבחן הכשירות, ושהצעת המחקר שלו אושרה.

 

5. חובות תלמיד מחקר שלב ב'

5.1  להגיש לוועדה המלווה דו"ח ביניים כתוב לא יאוחר משנתיים לאחר אישור הצעת המחקר. מטרת הדו"ח ליידע את חברי הוועדה לגבי ההתקדמות בעבודת המחקר, או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודה.

5.2  להשתתף באופן מלא בסדנת הדוקטורנטים ולהציג את המחקר פעם אחת בשנה לכל הפחות. להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנה אחת בתחום המחקר לפחות. להשלים קורסים עד להיקף הנדרש במסלול, 48 ש"ס לפחות.

5.3  על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל לשלב א', כל חריגה מפרק זמן זה טעונה המלצת ועדת הפקולטה ואישור הוועדה האוניברסיטאית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר, אלא אם כן המליצה ועדת הפקולטה אחרת והוועדה האוניברסיטאית אישרה ההמלצה.

5.4  התלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה ועדת תלמידי מחקר בפקולטה, לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת המחקר.

5.5  עבודת הדוקטורט תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר בשפה האנגלית, באורך של 5% מהיקפה. ועדת תלמידי מחקר בפקולטה רשאית לאשר הגשת עבודת הדוקטורט בשפה האנגלית. במקרה זה תכלול העבודה תקציר בשפה העברית, באורך של 5% מהיקפה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף