תיאור הקורסים

בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

תואר ראשון

  • קורסי חובה
  • קורסי בחירה

יסודות הכלכלה
מספר הקורס: 1011.1102
היקף הקורס: 5 ש"ס
הקורס מהווה מבוא ללימודי הכלכלה בתואר הראשון והוא יכלול היכרות עם הכלים היסודיים בעבודה הכלכלית, עם מודלים כלכליים בסיסיים ועם כמה מההוגים וההוגות החשובים בתחום המחשבה הכלכלית. דגש מיוחד יינתן לאופן בו כלכלניות/ים חושבות/ים על בעיות באמצעות מודלים פורמאליים ועל המשמעות של עבודה זו.      
בקורס יוצגו כמה מן המושגים והרעיונות המרכזיים במחשבה הכלכלית בתחומי המיקרו כלכלה,  תוך הקניית כלי ניתוח בסיסיים לעבודה עם מודלים פורמאלים וכן היכרות עם הרעיונות העומדים מאחורי המודלים הללו. השיעורים יעסקו במסחר בינלאומי, שיווי משקל בשוק המוצר, התערבות ממשלה, מונופול, תורת המשחקים ובנושאים נוספים

 

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'
מספר הקורס: 1011.1108
היקף הקורס: 5 ש"ס
הקורס עוסק במושגי יסוד בהסתברות, על פי הנושאים הבאים: (1) אקסיומטיקה של ההסתברות; (2) קומבינטוריקה; (3) הסתברות מותנה, נוסחת ההסתברות השלמה, חוק בייז, אי-תלות בין מאורעות; (4) משתנה מקרי בדיד, התפלגות מצטברת, ערכי חלוקה, תוחלת ושונות; (5) התפלגויות מיוחדות: אחידה (בדידה), בינומית, גיאומטריתהיפרגיאומטרית, פואסונית; (6) משתנה דו-ממדי, כולל מתאם ורגרסיה; (7) משתנה מקרי רציף, כולל התפלגות אחידה (רציפה).

 

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב'
דרישה מוקדמת: לימוד בעבר וזכאות להיבחן בסטטיסטיקה לכלכלנים א'
מספר הקורס: 1011.1109
היקף הקורס: 4 ש"ס
הקורס עוסק בהסקה סטטיסטית, לפי הנושאים הבאים: (1) התפלגות נורמלית, מדגמים מאוכלוסיות בדידות ורציפות; (2) משפט הגבול המרכזי, החוק החלש של המספרים הגדולים; (3) אמידה נקודתית: חוסר הטיה, שיטת הנראות המקסימלית; (4) אמידה ברווח - רווחי סמך לתוחלת ולפרופורציה; (5) בדיקת השערות סטטיסטיות: מושגי יסוד, מבחני ניימן-פירסון; (6) בדיקת השערות על מדגם בודד - פרופורציה ותוחלת במודל נורמלי; (7) השוואת שני מדגמים - מבחני t למדגם מזווג ולשני מדגמים, השוואת שתי שונויות (מבחן F); (8) ניתוח לוחות שכיחות - מבחני חי-בריבוע לטיב התאמה ולאי-תלות.

 

מתמטיקה לכלכלנים א'
מספר הקורס: 1011.1110
היקף הקורס: 4 ש"ס
הגדרות בסיסיות של פונקציה במשתנה אחד, פעולות בין פונקציות הגדרת הגבול, גבולות באין סוף, פונקציות רציפות, הגדרת הנגזרת, כלל השרשרת, גזירה סתומה, שימושי הנגזרת, נקודות קיצון ושימושים, חקירת פונקציה.

 

מתמטיקה לכלכלנים ב'
דרישה מוקדמת: לימוד בעבר וזכאות להיבחן במתמטיקה לכלכלנים א'
מספר הקורס: 1011.1112
היקף הקורס: 4 ש"ס
קבוצות, יחסים, גבולות ורציפות פונקציות בשני משתנים, דיפרנציאביליות, כלל השרשרת, מישור משיק, דיפרנציאל וקירוב לינארי, פונקציות סתומות, פונקציות הומגניות ומשפט Euler, גרדיאנט ונגזרת כוונית. קיצון תחת אילוץ, קיצון בקבוצות קומפקטיות. אינטגרל של פונקציות במשתנה אחד, אינטגרל לא מסוים, אינטגרל מסוים, המשפט היסודי, חישובי שטחים.


המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית
דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה, לימוד בעבר וזכאות של מתמטיקה א'
מספר הקורס: 1011.2110
היקף הקורס: 2 ש"ס
​מטרת הקורס: הקורס יהווה מעין מבוא למאקרו כלכלה עם דגש רב על המשק הישראלי והסביבה הגלובלית. יוסברו וינותחו בו המושגים הבסיסיים כגון צמיחה כלכלית, תעסוקה ואבטלה, מאזן התשלומים, מדיניות פיסקלית ומונטרית, שער החליפין, וכדומה. אנו נעשה שימוש רב ביישום המושגים הנ"ל ואחרים ובאקטואליה הכלכלית בעולם ובארץ. למשל, נדון בקורס בנושאים כגון ברקזיט, מדיניות ממשל טראמפ, המצב הכלכלי בסין, וכדומה. הקורס יתרום להבנת נושאי מאקרו כלכלה אקטואליים.
נושאים עיקריים: צמיחה כלכלית ורמת הפעילות המשקית, שוק העבודה ושיעור האבטלה, אינפלציה ונזילות מונטרית, מאזן התשלומים ותנועות הון בינ"ל, גלובליזציה, חלוקת ההכנסות והרכוש, מדיניות תקציב המדינה ומערכת המסים, מדיניות בנק מרכזי ורמת הריבית במשק, השפעת הגורמים הדמוגרפים על הכלכלה, ויכוחים בין אסכולות שונות במאקרו כלכלה, תחזיות כלכליות.
 

מיקרו כלכלה א' - קבלת החלטות כלכליות
דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א', לימוד במקביל של מתמטיקה לכלכלנים ב'
מספר הקורס: 1011.2103
היקף הקורס: 5 ש"ס
הקורס עוסק בהתנהגות הפרט (צרכן או פירמה) בתוך שוק בו אין לפרט השפעה על המחירים. בחלק הדן בתורת הצרכן יוגדרו מושגי יסוד כגון העדפות, פונקציית תועלת, עקומות אדישות ומגבלת תקציב. תורת הצרכן תשמש דוגמא לבעיה הכללית של אופטימיזציה תחת אילוצים, ופתרונה בהנחת קמירות. יוצגו פתרונות הבעיה בכלים גרפיים, מתמטיים, ואינטואיטיביים, ושימושם לסטטיסטיקה השוואתית, כגון גזירת פונקציות ביקוש. יבחנו יישומים שונים: היצע עבודה של הפרט וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. לסיום, בעיית היצרן תוצג כיישום נוסף של עקרונות האופטימיזציה הכלליים.
 

מיקרו כלכלה ב' - כלכלת רווחה והשוק התחרותי
דרישות מוקדמות: ציון עובר במתמטיקה לכלכלנים א'+ב', לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'
מספר הקורס: 1011.2109
היקף הקורס: 5 ש"ס

הקורס עוסק בבעיות הכרוכות בהקצאת משאבים מוגבלים העומדים לרשותו של משק. מוצעת הגדרה ליעילות כלכלית, מוצגים קריטריונים להערכת יעילות, ותבחינים אלה משמשים לצורך הערכת יעילותם של מנגנוני הקצאה שונים, ובפרט מנגנוני השוק - בהקשרים של צריכה, יצור ומסחר בתנאי אי ודאות. יעילותו של מנגנון השוק התחרותי מוצגת באמצעות משפטי הרווחה של תורת הכלכלה, ובאמצעות הצגת העיוותים הנגרמים על-ידי התערבות במנגנון התחרותי באמצעות מיסים או מגבלות מסחר (כמו שכר מינימום). כמו כן, נבחנות הסתייגויות ממשפטי הרווחה ומוצגים כשלי שוק במצבים של השפעות חיצונות, משאבים ציבוריים ומוצרים ציבוריים, בהם מנגנון השוק אינו מצליח להביא ליעילות בהקצאת המשאבים.


מיקרו כלכלה ג' - כוח שוק, כלכלת אינפורמציה ותורת המשחקים
דרישות מוקדמות: ציון עובר בקורסי החובה של שנה א', לימוד בעבר וזכאות להיבחן מיקרו כלכלה ב'
מספר הקורס: 1011.2104
היקף הקורס: 5 ש"ס

חלקו הראשון של הקורס עוסק בשני נושאים: תורת היצרן וכלכלת אינפורמציה. שתי החלטות מרכזיות שעל יצרנים לקבל הן כמה ליצר ואיך לתמחר. נראה כיצד החלטות אלה מושפעות מכוח השוק של היצרן, המידע שיש לו אודות הצרכנים והעדפותיהם, והיכולת שלו לספק מחירים הכוללים הנחות, חבילות ומנויים. נראה כיצד כוח שוק מניב רווח חיובי ליצרן, וכיצד אפליית מחירים--גביית מחירים שונים מצרכנים שונים--מאפשרת להבחין בין צרכנים גם בהעדר מידע מדויק על העדפותיהם. עוד נדון במצבים בהם מצבים לצדדים השונים בשוק אין מידע מלא ומשותף, ומדוע אז שווי משקל תחרותי אינו בהכרח יעיל פארטו.
החלק השני של הקורס מתמקד במודלים של תחרות בין מעטים. על מנת לנתח סיטואציות אלו, נלמד את מושגי היסוד של תורת המשחקים תוך שימוש נרחב בדוגמאות מעולם המכרזים. לאחר מכן, נשתמש בכלים אלו לזהות את שיווי המשקל הענפי תחת מבני תחרות שונים. לבסוף, נשתמש במודלים שנלמדו על מנת לזהות התנהגות לא תחרותית של חברות.

 

מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה
דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א', נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב', לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א', לימוד בעבר או במקביל של המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית ומיקרו כלכלה ב'
מס' הקורס: 1011.2102
היקף הקורס: 4 ש"ס

הקורס עוסק בנושאים הבאים: (1) מושגי יסוד במאקרו כלכלה: תמ"ג, תל"ג, ההכנסה הלאומית, פחת הון, אינפלציה; (2) ביקוש מצרפי: מודל של תצרוכת וחיסכון על פני זמן, תיאורית ההכנסה הפרמננטית, מודל מחזור חיים של צריכה, נזילות. (3); היצע מצרפי: מאפיינים של פונקציית הייצור הנאו-הקלסית, הביקוש לגורמי ייצור, שוק העבודה, היצע העבודה ברמת הפרט והמצטבר, היצע הון, שיווי משקל תחרותי של גורמי הייצור, היצע המצרפי תחת תחרות משוכללת, וקשיחות שכר. (4) צמיחה כלכלית (5) אי שוויון.

 

מאקרו כלכלה ב' - שיווי משקל, מדיניות, והמשק הפתוח
דרישות מוקדמות: ציון עובר בקורסי החובה של שנה א', לימוד בעבר וזכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'
מס' הקורס: 1011.2105
היקף הקורס: 4 ש"ס
הקורס יעסוק בקביעת התוצר במשק סגור ובמשק פתוח קטן בעזרת מודל של שיווי משקל כללי בשוק הכסף, שוק העבודה ושוק המוצרים. הניתוח ישים דגש על קביעת התוצר בטווח הקצר ובטווח הארוך ועל יעילותם של הכלים הפיסקליים והמוניטריים בייצוב התוצר בטווח הקצר. בעזרת המודל יבחנו התופעות של אינפלציה, אבטלה והתחלופה בניהן. בנוסף הקורס ישים דגש על תפקידו של הבנק המרכזי בטיפול במשברים פיננסיים.   

 

מבוא לאקונומטריקה
דרישות מוקדמות: ציון עובר בסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב', במתמטיקה לכלכלנים א', נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב', לימוד בעבר וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'.
מספר הקורס: 1011.2106
היקף הקורס: 6 ש"ס

קורס זה עוסק בנושאים הבאים:
(1) מושגי יסוד בסטטיסטיקה;
(2) רגרסיה של משתנה יחיד
(3) רגרסיה מרובה
(4) מבחני השערות וחיזוי (Hypothesis Testing and Forecasting);
(5) שחרור ההנחות הקלאסיות: (א) השמטת משתנים, (ב) שונות שונה (Heteroscedasticity);
(6) משתני עזר (Instrumental Variables) ומשוואות סימולטניות
(7) מודל של הפרש הפרשים, מודלים עם אפקטים קבועים (Fixed Effects)
הקורס משלב בין הקניית ידע תיאורטי לבין ניתוח מעשי של נתונים בעזרת תכנת R


 

​חשבונאות לכלכלנים
המרצה: ד"ר ג. אינגבר
מספר הקורס: 1011.2500
היקף הקורס: 2 ש"ס
הקורס מיועד להקנות למשתתפים מושגי יסוד בכללי הדיווח של חברות עסקיות, תוך דגש על איסוף וניתוח נתונים הדרושים לצורך קבלת החלטות כלכליות וניהוליות לטווח הקצר ולטווח הארוך. הנושאים הנדונים במסגרת הקורס: מדידת הרווח הכלכלית מול המדידה החשבונאית; ערך נכסי מול ערך כלכלי; העקרונות החשבונאיים הבסיסיים (GAAP) מול התקינה הבינלאומית (IFRS) שהופעלה בישראל בחברות הציבוריות החל מ-2008; מבנה הדוחות הכספיים: דוח רווח והפסד, מאזן, הדוח על השינויים בהון, והדוח על תזרימי המזומנים; ניתוח תזרימי המזומנים מהפעילות השוטפת, מפעילות ההשקעה, ומפעילות המימון; הפחת והשפעתו על הרווח; שיטות לרישום מלאי (ממוצע משוקלל,(LIFO, FIFO ; חובות מסופקים ואבודים; השפעת חלוקת רווחים על ערך הפירמה; מקורות המימון העיקריים של חברה בע"מ: הון עצמי מול הון זר, מניות, איגרות חוב, כתבי אופציה, וניירות ערך המירים; מבוא לניתוח דוחות כספיים, כולל ניתוח רווחיות, נזילות, מנוף פיננסי ויעילות תפעולית.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף