המגמה קלינית-מחקרית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני
 


 

תיאור הקורסים

1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה
הקורס יעסוק במודלים שונים של ניתוחים סטטיסטיים רב-משתנים: ניתוחי שונות עם מספר משתנים תלויים ומפוקחים (MANOVA, MANCOVA), רגרסיה מרובה, בחינת מיתון ותיווך, ניתוח נתיבים וניתוח גורמים. דגש יושם על הבנת הבסיס התיאורטי, השוואה בין שיטות שונות, שימוש בתוכנות סטטיסטיות וכתיבה מדעית של הממצאים.

 

1071.5600.01 אבחון והערכה
מטרת הקורס היא לימוד שיטות באבחון והערכת אינטליגנציה ואישיות של ילדים ומבוגרים באמצעות שימוש במבחנים פסיכולוגיים למטרה זו. הקורס יתמקד בלימוד עקרונות העברה, ניתוח, ופירוש של כל אחד מהמבחנים תוך מתן דגש על שילוב בין ממצאי המבחנים השונים ותרומתם לחוות דעת אינטגרטיבית ולכתיבת דוח מסכם. יינתן מקום לדיון הנוגע למשותף והשונה בין המבחנים ולהערכת משקלם היחסי בבטריה הכוללת. ההוראה תשלב אספקטים תיאורטים עם הדרכה ואימון מעשיים. סטודנטים יידרשו לכתוב דוחות וכן מבחן סופי.

 

1071.5601.01 פסיכופתולוגיה של הילד והמבוגר - פנומנולוגיה
הקורס יעסוק באחד מאבני היסוד של עולם הפסיכולוגיה הקלינית – תחום הפסיכופתולוגיה. במהלך הקורס נבצע היכרות מעמיקה עם הפתולוגיות השונות תוך התמקדות בהבדלים ובנקודות הדימיון שבין הפנומנולוגיה של ההפרעות השונות בילדות לזו שבבגרות. מטרת הקורס היא להוות דלת כניסה לקלינאי המתחיל את דרכו בעולם הטיפולי והמחקרי ולהוות בסיס נרחב של ידע לקראת המשך ההכשרה בתחום הפסיכולוגיה הקלינית.

 

1071.5602.01 מבוא לטיפול בילדים ומתבגרים
הקורס יתייחס לדרכי הטיפול היחודיות במפגש עם ילדים ונוער. ניתן מקום להכרת והבנת טיפול במשחק כחלק משמעותי מתהליך הטיפול בילדים. נתייחס גם למאפייני טיפול במתבגרים.
נסקור 3 פריזמות עיקריות להבנת טיפול בילדים ונוער: 1. המודל הפרויידיאני, 2. המודל הקלייניאני, 3. המודל הביוניאני. נתייחס למושגים משמעותיים בטיפול בילדים ונוער כגון: סטינג טיפולי, טרנספרנס, הזדהות השלכתית, סיומי טיפול ועוד. נתאר מודלים להדרכה והתערבויות עם הורים.
הקורס יתייחס הן לתיאורייה והן לדוגמאות קליניות.

 

1071.6103.01 הדרכה בפסיכותרפיה א' - ילדים
ההדרכה בפסיכותרפיה תעסוק בתהליך האישי של אימוץ זהות מקצועית, תהליכי העברה והעברה נגדית בסביבה הטיפולית, התמודדות עם אבחון וטיפול בילדים בעלי פתולוגיה וכן הדרכת הורים. ההדרכה תתמקד ביישום הגישות הטיפוליות תוך כדי דיון במקרים מהפרקטיקום שיוצגו ע"י התלמידים. מטרת הקורס הינה ללוות את הפרקטיקום הקליני.

 

1071.4135.01 הדרכה בפסיכותרפיה א' - מבוגרים
הקורס מיועד למשתתפים בפרקטיקום הקליני של שנה א' במגמה הקלינית. כל משתתף מביא מקרים הנמצאים בטיפולו להדרכה בקבוצה. בהדרכה עולים נושאים שונים הקשורים בתהליך הפסיכותרפויטי, כגון גיבוש העמדה הטיפולית, תכנון הטיפול, יחסי מטפל-מטופל, דילמות תיאורטיות ואישיות של המטפל, שלבים שונים במהלך הטיפול וסיומו, ושאלות אתיות. עולים גם נושאים של השתלבות המשתתפים בצוות הטיפולי במקום הפרקטיקום ושל קבלת ההדרכה המקצועית במקום.

 

1071.4617.01 אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קלינית
מטרת הקורס לקדם הבנה מעמיקה של האתיקה המקצועית בפסיכולוגיה, מקורותיה החברתיים-תרבותיים והפסיכולוגיים והקשר שלה לעבודה מקצועית נכונה בכל תחומי הפסיכולוגיה.
נכיר את החוקים, הסטנדרטים והקודים האתיים הרלוונטיים לעבודת הפסיכולוג, תוך דיון במקרים שיוצגו על ידי המרצה או באלה שיובאו מתוך ההתנסות של התלמידים. כמו כן נעסוק בחשיבה האתית המתפתחת בשירותי הבריאות ומקצועות העזרה האחרים.

 

1071.4306.01 הדרכה קלינית בריאיון ילדים
הקורס יכלול התנסות מעשית בראיון ילדים הנמצאים בשלבי התפתחות שונים. במסגרת הקורס נדון בתיאוריות שונות של טיפול במשחק, בחשיבות המשחק ככלי ביטוי עבור הילד, בתהליכי העברה והעברה נגדית המתרחשים בחדר הטיפולים, וביכולת להבין את עולמו הפנימי המורכב של כל ילד באמצעות המשחק. כל אחד מהתלמידים יראיין ילד ולאחר מכן יערך ניתוח בכיתה תוך קבלת משוב אישי והדרכה מהמרצה. דגש מיוחד יושם על פיתוח היכולת להבין את שפתו ואת דרכי התקשורת של הילד.

 

1071.4568.01 מושגי יסוד בפסיכותרפיה דינאמית
חלק א' של הקורס יקרא את כתביו הטכניים של פרויד וידון בהם בכיתה באופן ביקורתי. הקורס יפתח מסקירה היסטורית של התיאוריה הפרוידיאנית וימשיך עם מאמרים שעוסקים במושגי יסוד כמו אסוציאציות חופשיות, פירוש, התנגדות, העברה, התחלה וסיום אנליזה ועוד. חלק ב של הקורס יעסוק בהרחבות של קליין, פרנצי וויניקוט, ובסוף יתרכז בתיאוריה הלאקניאנית. הוא יעסוק במושגים כמו הזדהות, פיצול, הזדהות השלכתית, סימבוליות ועוד.
ספרי הטקסט של הקורס הם:(1) פרויד, הכתבים הטכניים (עברית); (2) מיטשל ובלאק, פרויד ומעבר (עברית); (3) מלקולם בואי: לאקאן (עברית).

 

1071.4380.01 הראיון הקליני - מבוגרים
שאלה מרכזית העולה ביחס לראיון, היא האם ראיון קליני הוא אומנות או מיומנות. בקורס זה ננסה לענות יחד על שאלה זו, תוך התייחסות הן להיבטים טכניים הניתנים ללמידה ותרגול, והן להיבטים תיאורטיים הנוגעים לאופן בו אנו חושבים וממשיגים את הסוגיות המרכזיות העולות בראיון. אנו רואים את הראיון הקליני כהתערבות טיפולית ראשונה בעלת חשיבות מכרעת. נקודה זו, נוגעת להיות המראיין פסיכולוג ולתרומתו והבנתו הייחודית את תהליך הראיון ואת נפש האדם. ראיונות קליניים משמשים למטרות שונות, דוגמת אבחון, הערכה לפני טיפול ועוד. בקורס נכיר את המטרות השונות ואת השפעתן על הדגשים ואופי הראיון. בה בעת, יודגש המשותף בין כל סוגי הראיונות והאופן בו המראיין מתמקם בחדר אל מול המרואיין. דרך ההתנסויות והתרגול במהלך הקורס, יוכל כל משתתף להיחשף לאופי הראיון שלו ולסגנונות ראיון נוספים, תוך כדי חשיבה משותפת ודיון. תהליך למידה זה יועשר על ידי קריאה תיאורטית מגוונת, המציגה זרמים וגישות שונות. הלמידה תתבצע במליאה, לצד תרגול בקבוצות קטנות.

 

1071.5604.01  קולוקויום - א'
בסמינר תוצג סדרת הרצאות של מומחים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית. כמו כן, יוצגו עבודות של תלמידי מחקר מתקדמים ויתנהל דיון בנושאים הקשורים לפסיכופתולוגיה והתפתחות תקינה. ההשתתפות לתלמידי המגמה הינה חובה. הסמינר לא נכלל במניין השעות לתואר.

 

1071.4698.01 עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות
 הסמינר מציג פרדיגמה מחקרית לבחינת ההשפעות של חסך, טראומה ואלימות פוליטית על ילדים וכן לחקר גורמי העמידות המחזקים את יכולת התמודדותם. במסגרת הסמינר יוצגו שיטות התערבות חדשניות שמטרתן שיפור עמידותם של ילדים אשר נחשפו לאירועי חיים לוחצים.
הסמינר יתחלק לשני שלבים. בשלב ראשון תוצג סקירה תיאורטית והיכרות עם תחום המחקר, ובשלב שני יערוך כל סטודנט מחקר עצמאי שיהווה בסיס לעבודת הגמר.

 

1071.4691.01 קוגניציה, מטא-קוגניציה ו-OCD
הקורס יעסוק במודלים קוגניטיביים של הפרעה אובססיבית קומפולסיבית. נסקור תיאוריות חברתיות-קוגניטיביות בתחום של שליטה והערכת שליטה, ביטחון וביטחון יתר, מערכות שליטה מבוססות – פידבק, אוטומטיות, רמות של עיבוד קוגניטיבי. הקורס יבחן את הקשרים של תיאוריות אלה להפרעה אובססיבית-קומפולסיבית ויפתח דרכים לבחינה אמפירית של קשרים אלה.

 

1071.4878.01 ויסות רגשות ושליטה עצמית
כיצד אנשים מווסתים את הרגשות שלהם? אילו אסטרטגיות לוויסות רגשות נחשבות יעילות? עבור מי? מתי? ולמה? מה הקשר בין קשיים בוויסות רגשות לפסיכופתולוגיות שונות? בסמינר אמפירי זה נסקור מודלים תיאורטיים וממצאים אמפיריים העוסקים בשאלות אלו. בנוסף ובאופן מעשי יותר סטודנטים יתבקשו לתכנן ולבצע מחקר המתייחס לאחד מנושאים אלו.

 

1071.4876.01 סמינר קליני בהפרעות חרדה
הקורס פתוח לתלמידי תואר שני ושלישי במגמה הקלינית מחקרית.
בקורס יידונו סוגיות נבחרות בתיאוריה ובפרקטיקה של המחקר הקליני בפסיכופתולוגיה עם דגש על הפרעות חרדה ודחק. עיקר הזמן בקורס יוקדש לקריאת מאמרים עדכניים ודיון בסוגיות מתודולוגיות. כן נעסוק בבחינת נתונים ממחקרים הנערכים בארץ ובחו"ל ושעדיין לא פורסמו. דרישות הקורס הן: נוכחות חובה, הצגת וקריאת מאמרים, תכנון מחקר בתחום הפסיכופתולוגיה הקלינית.
 

1071.4681.01 טיפול דינמי קצר מועד
הקורס יעסוק ביסודות המושגיים והמעשיים של טיפול קצר מועד בכל אוריינטציה טיפולית. המשתתפים ילמדו ויתרגלו את הנושאים הבאים: ניסוח פוקוס לטיפול, דרכי פתיחה הממריצים את התהליך הטיפולי, ניסוח סיכומים לפגישה בודדת או למקטעים בטיפול, הגברת האימפקט של מסרים והתערבויות טיפוליות והסוגים השונים של תהלכי פרידה. עבודת הסיום תכלול ניתוח של טיפול שנעשה בתוך הדגשת המרכיבים ההופכים אותו לטיפול קצר מועד.


1071.4543.01 להיות פסיכולוג קליני - זהות אישית ומקצועית
קורס זה ילווה את הצעדים הראשונים בדרך להתהוות כפסיכולוג קליני, זהות המקפלת בתוכה היבטים מקצועיים לצד היבטים אישיים ואישיותיים. כניסה אל תוך עולם זה הינה תהליך מורכב בעל רבדים רבים, הנוגעים לקבוצת הלמידה ולפרט, על נטיותיו האישיותיות וההיסטוריה שלו. קורס זה יהווה הזדמנות לחקירת אספקטים אלה בתוך קונטקסט קבוצתי של תלמידי המגמה. נתמודד עם שאלות הנוגעות לבחירת המקצוע, לאופן בו אנו מתמקמים בתוכו, נקודות ההשקה בין הזהות האישית לזהות המקצועית ועוד, זאת תוך בחינת הדינמיקה התוך נפשית לצד הדינמיקה הקבוצתית במגמה ויחסי הגומלין ביניהן.

 

1071.4482.01 הקונפליקט היהודי-ערבי
קורס מיוחד המשלב התנסות ותיאוריה בהתמודדות והבנת קונפליקטים בין קבוצות תוך התייחסות ספציפית לקונפליקט הערבי-יהודי. הקבוצה תורכב מתלמידים יהודים וערבים ממחלקות שונות שיעבדו כקבוצת התנסות ולימוד. הקורס יכלול התנסות בתהליך בין קבוצתי מתמשך והרצאות בנושאים הבאים: קונפליקטים בין קבוצות, שינוי עמדות וסטריאוטיפים, עיבוד אינפורמציה, תהליכים אמוציונליים וקוגניטיביים של קונפליקט.
הקורס יועבר ע"י צוות מרצים מהחוג לפסיכולוגיה וצמד מנחים - יהודי וערבי מנווה שלום.

 

1071.4766.01 הנחיית קבוצות בנושאי מין ומגדר: צפייה וניתוח
הקורס מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה ובלימודי מגדר, שלמדו את הקורס "ורוד/כחול..." או לומדים אותו השנה. הרישום מותנה באישור המרצה. עדיפות לבעלות רקע בנושא מגדר ובהנחיית קבוצות.
מטרת הקורס ללמוד להנחות קבוצות בנושאי מין מגדר בגישה המשלבת טכניקות עבודה בקבוצות קונפליקט, בקבוצות להעלאת מודעות ובקבוצות דינמיות. הקורס כולל צפייה בקבוצה מעין זו בהנחית מורת הקורס (2 ש"ס) ולאחריה ניתוח התהליכים שהתרחשו בקבוצה בה צפיתן/ם (2 ש"ס).
הקבוצה בה תצפו היא קבוצת תרגול של תלמידי/ות תואר ראשון שניתנת במסגרת הקורס "ורוד/כחול זה צבע של בנות? סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר". מטרת קבוצת התרגול היא לאפשר לתלמידות התואר הראשון לדון ברגשות, בתהיות ובמחשבות שיעלו בהן בעקבות החשיפה לסוגיות הקשורות במין ובמגדר במסגרת הקורס "ורוד/כחול...".


1071.4397.01 הדרכה בפסיכותרפיה ב' - ילדים
היבט היסטורי של פסיכותרפיה. התפתחות החשיבה בפסיכותרפיה אנליטית - הרעיונות המרכזיים. הסוגיות התיאורטיות והקליניות המטופלות דרכם. התייחסות להיבטים השונים והמשלימים בתיאוריות והטכניקות הטיפוליות שנגזרות מכך. קריאת מאמרים של תיאורטיקנים במקור, תוך דיון וחיבור לדילמות תיאורטיות וקליניות אקטואליות.

 

1071.4121.01 הדרכה בפסיכותרפיה ב' - מבוגרים
הקורס מיועד למשתתפים בפרקטיקום קליני של שנה ב'. כל משתתף יביא מקרים הנמצאים בטיפולו להדרכה בקבוצה. נושאים שונים הקשורים בתהליך הפסיכותרפויטי כגון תכנון טיפול, יחסי מטפל-מטופל וכו'. יובאו לדיון גם כן.

 

1071.5606.01 אבחון והערכה 2 (תרגיל)
הדרכה קבוצתית בדיאגנוסטיקה - עיבוד וניתוח מערכת מבחני אינטליגנציה ואישיות בעיקר של ילדים ונוער. תרגיל המשלב הדרכה אינדיבידואלית כקבוצה קטנה. (למסיימי הקורס אבחון והערכה 1071.4304.01).

 

1071.4877.01 פסיכותרפיה דינאמית
היבט היסטורי על פסיכותרפיה. התפתחות החשיבה בפסיכותרפיה אנליטית - הרעיונות המרכזיים, הסוגיות התיאורטיות והקליניות המטופלות דרכם. התייחסות להיבטים השונים והמשלימים בתיאוריות והטכניקות הטיפוליות שנגזרות מכך. קריאת מאמרים של תיאורטיקנים במקור, תוך דיון וחיבור לדילמות תיאורטיות וקליניות אקטואליות.

 

1071.4593.01 טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים: היבטים תאורטיים
השיעור יסקור שיטות טיפוליות שונות המצייגות את הטיפולים הקוגניטיביים-התנהגותיים. אלה כוללות את הגישה ההתנהגותית, הטיפול הקוגניטיבי ה"קלאסי", ושיטות חדשות המתבססות על הגישה המטא-קוגניטיבית לפסיכופתולוגיה. החומר יכלול קריאת מאמרים, צפייה בסרטי וידאו והרצאות אורח של מטפלים שיציגו את גישתם האישית לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי.

 

1071.4279.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית
הקורס מתמקד בהפרעות אישיותיות בפריסה רחבה מההיבט של המודל הפסיכיאטרי רפואי ועד למודלים פסיכודינמיים. מהות המושג הפרעת אישיות נבדק תוך התייחסות לתיאוריות שונות ובעיקר התיאוריות של קרנברג וקוהוט.

 

1071.4306.01 הדרכה קלינית בריאיון ילדים
הקורס יכלול התנסות מעשית בראיון ילדים הנמצאים בשלבי התפתחות שונים. במסגרת הקורס נדון בתיאוריות שונות של טיפול במשחק, בחשיבות המשחק ככלי ביטוי עבור הילד, בתהליכי העברה והעברה נגדית המתרחשים בחדר הטיפולים, וביכולת להבין את עולמו הפנימי המורכב של כל ילד באמצעות המשחק. כל אחד מהתלמידים יראיין ילד ולאחר מכן יערך ניתוח בכיתה תוך קבלת משוב אישי והדרכה מהמרצה. דגש מיוחד יושם על פיתוח היכולת להבין את שפתו ואת דרכי התקשורת של הילד.

 

1071.5613.01  קולוקויום ב'
בסמינר תוצג סדרת הרצאות של מומחים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית. כמו כן, יוצגו עבודות של תלמידי מחקר מתקדמים ויתנהל דיון בנושאים הקשורים לפסיכופתולוגיה והתפתחות תקינה. ההשתתפות לתלמידי המגמה הינה חובה. הסמינר לא נכלל במניין השעות לתואר.

 

1071.5607.01 חקירה תיאורטית ואמפירית על חיפוש האושר בעולם עויין
השאלות על טיבו של האושר כבסיס לרווחה הנפשית ולמשמעות חייו של האדם הטרידו פילוסופים בכל הדורות. המחקר האמפירי בנושא האושר מתרכז בתחום המכונה "subjective well-being " (רווחה סובייקטיבית) לצד התחום של "meaning in life" (משמעות בחיים). לאחר מבוא עיוני והיסטורי על הגישות לנושא האושר, יתוארו מחקרים מרכזיים, שתוצאותיהם אינן הולמות בהכרח את האינטואיציה המקובלת. לתלמידים יוצג מודל תיאורטי אינטגרטיבי על התפקידים של הרווחה הסובייקטיבית והמשמעות בחיים מול תרחישים של "עולם עויין" (hostile-world scenarios ), הכוללים סכנות, מצוקות וטראומות לאורך החיים. המודל מתאר את הרווחה הסובייקטיבית והמשמעות בחיים כמערכות אדפטציה הפועלות בתוך מרחב וזמן פסיכולוגיים. הקורס יעודד את התלמידים להרחיב את המודל המוצע (Shmotkin, 2005 ) ע"י בחינת קשריו עם מערכים נפשיים מרכזיים כמו תכונות ותפיסות עצמיות. נתמקד לדוגמה על שני מערכים כאלה: "פתיחות לחוויה" (תכונה המשקפת גמישות פסיכולוגית במודל האישיות Big Five ) ו"דימוי הגוף" (מקבץ התפיסות העצמיות של הפרט על גופו בתוך מכלול הזהות העצמית). ככלל, הקורס יחתור לשיפור הבנת הדיאלקטיקה שביסוד החיפוש האנושי אחר האושר בתנאי חיים עויינים.
קורס הסמינר נחשב ל-4 נקודות זכות (ש"ס) במערכת. הוא כולל שתי מטלות מחייבות: (1) השתתפות במשימת מחקר קבוצתית, שעשויה להיות בעלת אופי עיוני או מעשי/אמפירי; (2) הגשת הצעת מחקר קצרה (3-4 עמודים) הקשורה למשימה האמורה ו/או לנושא הקורס. הציון הניתן עבור הקורס הזה ישקף גם את השתתפות התלמיד בשתי מטלות הקורס, ובכלל זה את תרומתו לפעילות הלימודית בכתה והיכרותו עם חומר ביבליוגרפי.
בנוסף, קורס זה עשוי גם לשמש מסגרת להגשת סמינר אמפירי והצעת תיזה. יש לציין שהגשת סמינר אמפירי נדרשת מכל מי שפונה למסלול ישיר לדוקטוראט. מי שממשיך במסלול תיזה לתואר מ"א, יצטרך להגיש, לחילופין, הצעת תיזה. הסמינר האמפירי ו/או הצעת התיזה יוכלו להיות מוגשים, כמובן בתיאום והדרכה מראש, למורה קורס זה או לכל מרצה אחר בביה"ס (כגון המרצה שממנו מבקשים הנחייה לעבודת התיזה או הדוקטוראט). הציון הסופי של קורס סמינר המחקר יהיה ממוצע של הציון שיינתן ע"י מורה הקורס הזה ושל ציון הסמינר האמפירי או הצעת התיזה – בין שהוגשו למורה קורס זה או לכל מרצה אחר בביה"ס. הציון הסופי הזה בקורס סמינר המחקר משוקלל בתור 10 אחוז מהציון הסופי של התואר.

 

1071.5608.01 תחושת הספק וההתמודדות איתה בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית
הקורס יעסוק במודלים קוגניטיביים של הפרעה אובססיבית קומפולסיבית. נסקור תיאוריות חברתיות-קוגניטיביות בתחום של שליטה והערכת שליטה, ביטחון וביטחון יתר, מערכות שליטה מבוססות – פידבק, אוטומטיות, רמות של עיבוד קוגניטיבי. הקורס יבחן את הקשרים של תיאוריות אלה להפרעה אובססיבית-קומפולסיבית ויפתח דרכים לבחינה אמפירית של קשרים אלה.

 

1071.5609.01 ויסות רגשי ושליטה עצמית
כיצד אנשים מווסתים את הרגשות שלהם? אילו אסטרטגיות לוויסות רגשות נחשבות יעילות? עבור מי? מתי? ולמה? מה הקשר בין קשיים בוויסות רגשות לפסיכופתולוגיות שונות? בסמינר אמפירי זה נסקור מודלים תיאורטיים וממצאים אמפיריים העוסקים בשאלות אלו. בנוסף ובאופן מעשי יותר סטודנטים יתבקשו לתכנן ולבצע מחקר המתייחס לאחד מנושאים אלו.

 

1071.5610.01 חרדה והפרעות חרדה
הקורס פתוח לתלמידי תואר שני ושלישי במגמה הקלינית מחקרית
בקורס ידונו סוגיות נבחרות בתיאוריה ובפרקטיקה של המחקר הקליני בפסיכופתולוגיה עם דגש על הפרעות חרדה ודחק. עיקר הזמן בקורס יוקדש לקריאת מאמרים עדכניים ודיון בסוגיות מתודולוגיות. כן נעסוק בבחינת נתונים ממחקרים הנערכים בארץ ובחו"ל ושעדיין לא פורסמו. דרישות הקורס הן: נוכחות חובה, הצגת וקריאת מאמרים, תכנון מחקר בתחום הפסיכופתולוגיה הקלינית.

1071.4680.01 טיפול התנהגותי קוגניטיבי – צפייה ודיון

בקורס זה יצפו התלמידים בטיפול קצר-מועד של סמסטר אחד מאחורי חלון תצפית חד-כיווני. לאחר כל פגישה טיפולית ייערך דיון בהשתתפות המטפל והצופים. הקורס פתוח בדרך כלל רק לתלמידי השנה השנייה במגמה הקלינית.

 

1071.4858.01 פסיכואנליזה התייחסותית


 

1071.4482.01 הקונפליקט היהודי-ערבי

קורס מיוחד המשלב התנסות ותיאוריה בהתמודדות והבנת קונפליקטים בין קבוצות תוך התייחסות ספציפית לקונפליקט הערבי-יהודי. הקבוצה תורכב מתלמידים יהודים וערבים ממחלקות שונות שיעבדו כקבוצת התנסות ולימוד. הקורס יכלול התנסות בתהליך בין קבוצתי מתמשך והרצאות בנושאים הבאים: קונפליקטים בין קבוצות, שינוי עמדות וסטריאוטיפים, עיבוד אינפורמציה, תהליכים אמוציונליים וקוגניטיביים של קונפליקט.
הקורס יועבר ע"י צוות מרצים מהחוג לפסיכולוגיה וצמד מנחים - יהודי וערבי מנווה שלום.

 

1071.4766.01 הנחיית קבוצות בנושאי מין ומגדר: צפייה וניתוח
הקורס מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה ובלימודי מגדר, שלמדו את הקורס "ורוד/כחול..." או לומדים אותו השנה. הרישום מותנה באישור המרצה. עדיפות לבעלות רקע בנושא מגדר ובהנחיית קבוצות.
מטרת הקורס ללמוד להנחות קבוצות בנושאי מין מגדר בגישה המשלבת טכניקות עבודה בקבוצות קונפליקט, בקבוצות להעלאת מודעות ובקבוצות דינמיות. הקורס כולל צפייה בקבוצה מעין זו בהנחית מורת הקורס (2 ש"ס) ולאחריה ניתוח התהליכים שהתרחשו בקבוצה בה צפיתן/ם (2 ש"ס).
הקבוצה בה תצפו היא קבוצת תרגול של תלמידי/ות תואר ראשון שניתנת במסגרת הקורס "ורוד/כחול זה צבע של בנות? סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר". מטרת קבוצת התרגול היא לאפשר לתלמידות התואר הראשון לדון ברגשות, בתהיות ובמחשבות שיעלו בהן בעקבות החשיפה לסוגיות הקשורות במין ובמגדר במסגרת הקורס "ורוד/כחול...".


​1071.4981.01 אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם
הקורס יציג עקרונות אתיים ונהלים מקצועיים למחקר פסיכולוגי עם בני אדם. הנושאים שיידונו בקורס יכללו: מחקרי מעבדה לעומת מחקרי שדה; שימוש בהטעיית נבדקים במחקר; גיוס נבדקים למחקר; הסכמה מדעת; בטחון מידע פרטי וסודיות; סוגיות אתיות במחקר באינטרנט; ביצוע מחקר בקרב אוכלוסיות פגיעות; אתיקה בדיווח תוצאות מחקר; ניגודי עניינים פוטנציאליים; סוגיות של קניין רוחני.
 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף