תנאי קבלה

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני

 

רשאים להירשם מועמדים, שסיימו את לימודיהם לקראת תואר בוגר (תואר ראשון) בפסיכולוגיה ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג  כדלהלן:

למגמה הקלינית-מחקרית - בציון ממוצע 90 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה ובציון מתאם 105 לפחות או אחוזון 63 לפחות במבחן ה-GRE Psychology . למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד.

 למגמה החברתית – בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה בעלי ציון מתאם 100 לפחות או אחוזון 50 ומעלה במבחן ה- GRE Psychology. בעלי ממוצע 93 ומעלה בתואר הראשון בפסיכולוגיה רשאים להציג מועמדות גם ללא ציון מתאם. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. בעת הרישום ניתן לבחור את המגמה בעדיפות ראשונה ובעדיפות שנייה – רק אם העדיפות הראשונה היא מביה"ס לפסיכולוגיה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

למגמה הפסיכוביולוגית – בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח או בביה"ס למדעי המח. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון. ההמלצה האקדמית וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

למגמה הקוגניטיבית – בציון ממוצע 88 לפחות בתואר הראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגית או בביה"ס למדעי המח. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.

למגמת קוגניציה ומוח – בציון ממוצע 88 לפחות בתואר ראשון בפסיכולוגיה, לא נדרש מבחן מתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שניה רק אם העדיפות הראשונה היא המגמה הקוגניטיבית, המגמה הפסיכוביולוגית או בביה"ס למדעי המח. הוועדה תשקול בעת הדיון בקבלה את ציוני התואר הראשון, ההמלצות האקדמיות וראיון עם חברי הסגל של המגמה. יזומנו לראיון מועמדים שימצאו מתאימים על ידי ועדת הקבלה של התכנית.
מספר המתקבלים מצומצם. הקבלה מותנית הן בהישגים בלימודים והן בהתאמת המועמדים ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה, שתיקבע על סמך ריאיון אישי או מרכז הערכה (במגמה הקלינית מחקרית) ומבחן מיון ארצי. הזימון לריאיון אישי הוא עפ"י שיקולי כל מגמה, בהתאם לנתוני המועמדים.


מועמדים בעלי תואר מוסמך (תואר שני) שאינו פסיכולוגיה, ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג 


למגמה הקלינית המחקרית
מועמדים בעלי תואר אקדמי לא בפסיכולוגיה, המעוניינים ללמוד לתואר השני בפסיכולוגיה במגמה הקלינית המחקרית חייבים, כתנאי מוקדם, להשלים לימודים מתכנית התואר הראשון בפסיכולוגיה. לשם כך עליהם להירשם ללימודי התואר הראשון וקבלתם תישקל עפ"י דרישות הקבלה הרגילות לתואר הראשון בפסיכולוגיה (כולל הבחינה הפסיכומטרית).
מתקבלים, אשר במסגרת לימודיהם הקודמים לא למדו קורסים מתחום הפסיכולוגיה, ילמדו  בתכנית הנקראת "חוג לאחר תואר". היקף לימודים אלו שווה להיקף הנדרש מתלמידי אופן הלימוד הדו-חוגי בפסיכולוגיה, דהיינו 60 ש"ס. בסיום לימודים אלה ניתנת תעודה שוות-ערך מבחינה אקדמית לתואר ב.א. במסלול זה ניתן לקבל פטור עד 20 ש"ס.
מתקבלים, אשר למדו קורסים של יותר מ-10 ש"ס בפסיכולוגיה, במסגרת לימודיהם הקודמים, לרבות אלה שסיימו לימודי חטיבה בפסיכולוגיה, ילמדו בתכנית ההשלמות. מתקבלים אלו מתבקשים לפנות, לאחר קבלת ההודעה על קבלתם, ליועץ התואר הראשון בחוג, ולהמציא אישור המפרט את לימודיהם הקודמים. היועץ יקבע לכל תלמיד את הרכב תכנית ההשלמות והיקפה. סיום תכנית ההשלמות אינו מזכה בתעודה או בתואר אקדמי, אך מקנה זכות להגשת מועמדות לתואר שני. סיום תכנית ההשלמות אינו מבטיח קבלה אוטומטית.

למגמות המחקריות
במקרים מיוחדים ועל פי החלטה מיוחדת של ראש המגמה הרלוונטית, יתאפשר למי שאינם בעלי ב.א. בפסיכולוגיה, להגיש מועמדות ללימודי השלמה במגמות החברתית, הקוגניטיבית, הפסיכוביולוגית או קוגניציה ומח במעמד "על תנאי". רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג בציון "טוב מאד" (88) לפחות. בנוסף, יתקיים ראיון קבלה. מועמדים שהתקבלו יחויבו בקורסי השלמה מתכנית התואר הראשון (פירוט להלן).
תלמידי שנה ג' המסיימים עד סוף שנת הלימודים השלישית את כל חובותיהם לתואר הראשון, חייבים לסיים חובות שמיעה בשנה זו. תלמידים במסלול דו-חוגי חייבים לסיים חובות שמיעה גם בחוג השני. סטודנטים (תלמידי שנה ג') אשר יתקבלו (על תנאי) יהיו חייבים להציג אישור זכאות לתואר הראשון עד תום סמסטר א' ללימודיהם. התנאי לקבלה כתלמידים מן המניין לתואר שני למגמות המחקריות של ביה"ס לפסיכולוגיה הוא ממוצע של 88 לפחות בציוני ההשלמות.
במגמה החברתית מועמדי ההשלמות לא יחוייבו במבחן המתאם.
במגמות הקוגניטיבית, קוגניציה ומח, והפסיכוביולוגית העמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה קבלה לתואר שני אלא מאפשרת הגשת מועמדות כמו כל שאר הנרשמים. קורסי ההשלמה אינם נכללים במניין השעות לתואר שני ואינם משתקללים בציון הגמר. 

 

קורסי ההשלמה הם:

חובה

א.         סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'+ב' (שיעור ותרגיל).
ב.         שיטות מחקר (שיעור ותרגיל).
ג.          ניתוח שונות ויישומי מחשב -  (שיעור ותרגיל).
ד.         סמינר אמפירי (אב).

בחירה - 6 קורסים סמסטריאליים מתוך קורסי החובה בב.א. וזאת עפ"י קביעת ראש המגמה ובאישור היועץ לתואר ראשון.

למגמה הפסיכוביולוגית - פסיכולוגיה פיזיולוגית א+ב, למידה ועוד 3 קורסים מתוך קורסי החובה של תואר ראשון בפסיכולוגיה.

התלמידים לא יעברו למעמד מן המניין בטרם יסיימו את כל ההשלמות שהוטלו עליהם ויעמדו בתנאי הסף. עם זאת, על פי שיקולי ראש המגמה יוכלו התלמידים, באישור, לקחת קורסים מתכנית המ.א. במקביל לתקופת ההשלמות. במקרה זה יחתמו התלמידים על הצהרה  כי ידוע להם שהשתתפותם בשיעורי התואר השני היא על תנאי עד לסיום חובות ההשלמה, בכפוף לתנאי קבלתם.

כל מגמה רשאית להחמיר בתנאי הקבלה מעבר למפורט בפסקה זו. יודגש שוב כי הקבלה לתואר שני ללא תואר ראשון בפסיכולוגיה הינה אך ורק במקרים מיוחדים ויוצאי דופן המצדיקים זאת.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף