המגמה החברתית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני
 

תיאור הקורסים

 

1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה
הקורס יעסוק במודלים שונים של ניתוחים סטטיסטיים רב משתנים: ניתוח שונות עם משתנים בין ותוך נבדקים, רגרסיה מרובה, ניתוח גורמים וסילום רב מימדי. דגש יושם על הבנת הבסיס התיאורטי, השוואה בין שיטות שונות, שימוש בתוכנות סטטיסטיות וכתיבה מדעית של הממצאים.
 

1071.4102.01 פסיכולוגיה חברתית למתקדמים א'
הקורס סוקר תיאוריות עכשויות ומחקר בפסיכולוגיה חברתית.
 

1071.4410.01 פסיכולוגיה חברתית למתקדמים ב'
הקורס מיועד לתת היכרות עם מספר סוגיות בפסיכולוגיה חברתית בת-זמננו. הוא יעסוק בנושאים של תהליכים אוטומטיים ונשלטים בעיבוד מידע חברתי, מוטיבציה ומטרות, שליטה עצמית, רגשות, אינטליגנציה רגשית והקשר שבין רגש לבין מוטיבציה, וכן בתהליכים בקבוצות. חומר הקריאה לקורס כולל מספר מאמרי סקירה עדכניים בכל אחד מתחומים אלה.

 

1071.4470.01 שיטות מחקר בפסיכולוגיה חברתית
הקורס עוסק בשיטות מחקר לא ניסוייות ובמערכי מחקר המתאימים, בעיקר, למחקרי שדה ולמחקרי הערכה. שלושת הנושאים העיקריים שיידונו בקורס: מערכי מחקר כעין ניסויים, מערכי מחקר לנבדק יחיד וניתוח סדרות עתיות ומבחני רנדומיזציה. הצגת הנושאים תיעשה תוך כדי השוואה בין מערכים לא ניסויים או כעין ניסויים למערכים ניסויים.

 

1071.4431.01 בעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית
הקורס יציג בפני התלמידים סוגיות נבחרות מתחום המחקר של המרצה. יוצגו מודלים תיאורטיים ומחקרים, וייבחנו יישומים שלהם. תחומי המחקר הם: פסיכולוגיה בריאותית, קבלת החלטות. התלמידים יבצעו מחקר אישי בהנחיית המרצה בנושא שיתואם ביניהם. דוגמאות לעבודות שבוצעו במסגרת הקורס: תפיסות על מחלת סרטן השד בקרב גברים נשאים של המוטציה הקשורה במחלה; השפעת הימצאות במצב חירום על התנהגויות מקדמות בריאות; תהליכים הגנתיים בתפיסות של מחלות והסיכון לחלות בהן.
 

1071.4969.01 סמינר מגמה - א'
הקורס יעסוק בנושאים הקשורים לעבודת הגמר, כגון, פיתוח רעיונות מחקריים, מתודולוגיה, כלי מחקר וכתיבה.


1071.4482.01 הקונפליקט היהודי-ערבי
קורס מיוחד המשלב התנסות ותיאוריה בהתמודדות ובהבנת קונפליקטים בין קבוצות תוך התייחסות ספציפית לקונפליקט הערבי-יהודי. הקבוצה תורכב מתלמידים יהודים וערבים ממחלקות שונות שיעבדו כקבוצת התנסות ולימוד. הקורס יכלול התנסות בתהליך בין קבוצתי מתמשך והרצאות בנושאים הבאים: קונפליקטים בין קבוצות, שנוי עמדות וסטריאוטיפים, עיבוד אינפורמציה, תהליכים אמוציונליים וקוגניטיביים של קונפליקט.
הקורס יועבר ע"י צוות מרצים מהחוג לפסיכולוגיה וצמד מנחים - יהודי וערבי מנווה שלום.

 

1071.4981.01 אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם
הקורס יציג עקרונות אתיים ונהלים מקצועיים למחקר פסיכולוגי עם בני אדם. הנושאים שיידונו בקורס יכללו: מחקרי מעבדה לעומת מחקרי שדה; שימוש בהטעיית נבדקים במחקר; גיוס נבדקים למחקר; הסכמה מדעת; בטחון מידע פרטי וסודיות; סוגיות אתיות במחקר באינטרנט; ביצוע מחקר בקרב אוכלוסיות פגיעות; אתיקה בדיווח תוצאות מחקר; ניגודי עניינים פוטנציאליים; סוגיות של קניין רוחני.
 

1071.4967.01  התפתחות חברתית
השיעור יסקור תאוריות של התפתחות חברתית, כולל פרויד, פיאז'ה, קולברג, ניאו-קולברגיאנים, למידה חברתית, והגישה שלי. כמו כן נתמקד בתחומי התוכן הבאים: מוסר ושליטה עצמית, תוקפנות ואלטרויזם, זהות מגדרית, והבנת הזולת.
​משך השבועות הראשונים, תהינה הרצאות פרונטליות. בשבועות לאחר מכן, סטודנטים יציגו וינהלו דיונים על נושאים שונים בין תחומי תוכן אלה, וזאת בתאום עם המרצה.  

 

1071.4968.01 יחסים ותהליכים בין קבוצתיים
הקורס יעסוק בנושאים הקשורים ביחסים חברתיים בין קבוצות, תוך דגש על הדינמיקה של יחסי רוב-מיעוט (כלומר, קבוצות שיחסי הכוחות ביניהם אינם שוויוניים). הקורס יסקור תיאוריות ומודלים מרכזיים בתחום כגון השערת המגע, תיאוריית הזהות החברתית ותיאוריית הדומיננטיות החברתית, וינסה להבין כיצד אנשים חושבים, מרגישים ומתנהגים כלפי אחרים בהתבסס על חברותם בקבוצה מסוימת, מהם הגורמים המפריעים או מקלים על קיומם של יחסים בין קבוצתיים קונסטרוקטיביים, וכיצד ניתן לקדם פיוס בין קבוצות השרויות בקונפליקט. מבחינת הדוגמאות שייסקרו במהלך הקורס, בנוסף ליחסים בין קבוצות גזעיות ואתניות שונות (שחורים ולבנים בארה"ב, מזרחים ואשכנזים בישראל, יהודים וגרמנים וכיו"ב) נקדיש מקום גם ליחסים בין המינים ובין קבוצות בארגון. הציון בקורס יתבסס על הצגה של מאמר בכיתה (רפרט) ועל הגשת הצעת מחקר (עיונית או אמפירית) בהתבסס על החומר הנלמד.


1071.4929.01 אוריינטציה קוגניטיבית בטיפול: בריאות ומחלה
האוריינטציה הקוגניטיבית היא תיאוריה כוללת של מוטיבציה קוגניטיבית המבוססת על התיזה העיקרית שתכנים קוגניטיביים מכוונים התנהגות ותורמים בצורה משמעותית גם להתנהגויות פתולוגיות שונות ולמצבי בריאות וחולי פיזיים. ההנחה - שאושרה בהרבה מחקרים - היא שהתכנים הקוגניטיביים שמונחים ביסוד כל התנהגות או הפרעה הם ספציפיים לאותה התנהגות או הפרעה וכן לאדם.
השיטה מבוססת על זיהוי התכנים הקוגניטיביים הרלבנטיים להתנהגות או המצב המסויימים ועל בנייה שיטתית של תכנים קוגניטיביים שתומכים בקו ההתנהגותי הרצוי.האורינטציה הקוגניטיבית כוללת מערכת הנחות תיאורטיות, שיטה מובניית לניבוי התנהגויות בתחומים רבים, ושיטה מובניית להתערבות ולשינוי התנהגויות. השיטה היא אמפירית ועשרות מחקרים תומכים בהיבטים שונים שלה.
השיעור יוקדש להקנית הכרות עם התיאוריה, ועם הכלים המחקריים וההתערבותיים שפותחו במסגרתה. יוצגו דוגמאות מתחומים שונים, למשל, זוגיות, הפרעות אכילה ודפרסיה. הקנית הכלים תהיה תיאורטית ומעשית ומלווה בהדרכה.

1071.4766.01 הנחיית קבוצות בנושאי מין ומגדר: צפייה וניתוח 
הקורס מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה ובלימודי מגדר, שלמדו את הקורס "ורוד/כחול..." או לומדים אותו השנה. הרישום מותנה באישור המרצה. עדיפות לבעלות רקע בנושא מגדר ובהנחיית קבוצות.
מטרת הקורס ללמוד להנחות קבוצות בנושאי מין מגדר בגישה המשלבת טכניקות עבודה בקבוצות קונפליקט, בקבוצות להעלאת מודעות ובקבוצות דינמיות. הקורס כולל צפייה בקבוצה מעין זו בהנחית מורת הקורס (2 ש"ס) ולאחריה ניתוח התהליכים שהתרחשו בקבוצה בה צפיתן/ם (2 ש"ס).
הקבוצה בה תצפו היא קבוצת תרגול של תלמידי/ות תואר ראשון שניתנת במסגרת הקורס "ורוד/כחול זה צבע של בנות? סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר". מטרת קבוצת התרגול היא לאפשר לתלמידות התואר הראשון לדון ברגשות, בתהיות ובמחשבות שיעלו בהן בעקבות החשיפה לסוגיות הקשורות במין ובמגדר במסגרת הקורס "ורוד/כחול...".
 

1071.4654.01 פסיכולוגיה חברתית בשירות הבריאות
במסגרת הקורס יוצגו בפני התלמידים סוגיות נבחרות מתחום הפסיכולוגיה הבריאותית, כגון: תפיסת סיכונים בריאותיים; התנהגות בריאותית; קוגניציות בריאות וחולי; החלטות בריאותיות; התמודדות עם איומים בריאותיים ועם טכנולוגיות ובדיקות רפואיות חדישות. יוצגו מודלים תיאורטיים ומחקרים, וייבחנו יישומים שלהם. המשתתפים יתבקשו לקרוא מאמרים ולהציגם בכתה. בסיום הקורס תוגש עבודה עיונית (ניתן להחליף לעבודה אמפירית בתיאום עם המרצה).

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף