תיאור הקורסים

החוג ללימודי עבודה

תואר ראשון

  • קורסי חובה
  • קורסי בחירה
  • סמינרים
קורסי חובה

שנה א'

1009.1102.01 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

מטרת הקורס היא להציג את העקרונות הבסיסיים של החשיבה הכלכלית. בין היתר יידונו בקורס הנושאים הבאים:

  • מושגים חשובים בחשיבה הכלכלית.
  • מסחר בין לאומי ויתרון יחסי.
  • ביקוש, היצע וקביעת מחירי השוק בשווקים תחרותיים.
  • התערבות הממשלה במשק
  • כשלי שוק


1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בניתוח כמותי של נתונים: תאור, ניתוח והסקה סטטיסטית, תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש במחשב.
משך הקורס 3 שעות הרצאה 2 שעות תרגול (בחדרי המחשב)
דרישות הקורס/מטלות: מידי שבוע יינתן, בשעת התרגול, תרגיל אותו יש להגיש בשבוע העוקב.
הרכב הציון הסופי:
1) בחינה מסכמת בסוף הסמסטר - 80%;
2) בוחן SPSS בחדר מחשבים בסוף הסמסטר - 15%; לבוחן אין מועד ב' ואין עליו ערעור
3) הגשת תרגילים אשר כוללים שאלות ב- SPSS ושאלות פרונטאליות - 5%;
הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:
· תלמיד שמגיש בין 0 ל- 3 תרגילים מקבל 0 נקודות עבור הגשת התרגילים
· תלמיד שמגיש 4 תרגילים ויותר מקבל נקודה אחת עבור כל תרגיל מוגש (עד למקסימום של 5 נקודות
. חלק מהתרגילים כוללים שאלות שיש לבצע ב-SPSS. תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS (אם ניתנו כאלה)
לא יירשם כהוגש.
 

1009.1881.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א' – סמסטר א'
קורס זה מפגיש את הסטודנטים עם סוגיות יסוד העומדות בבסיס ההגות של מדעי החברה ועם ציוני דרך מרכזיים בתולדות החשיבה המערבית. הדגש יושם על תפישות שונות של הטבע האנושי, החברה, צדק, חוק, כוח וריבונות, כאשר המטרה היא לבחון את האידיאות העיקריות שעיצבו את תודעת האדם המודרני ואת התנאים המקדימים להתפתחותם של תחומי הידע השונים במדעי החברה. הקורס מבוסס על פרספקטיבות משלימות של המרצים תוך שהוא מאפשר חיתוכים בין הפרספקטיבות השונות. חלקו הראשון של הקורס יעסוק בפרויקט המודרנה כבסיס לכינון מדעי החברה.
 

1009.1882.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב' – סמסטר ב'
קורס זה מפגיש את הסטודנטים עם סוגיות יסוד העומדות בבסיס ההגות של מדעי החברה ועם ציוני דרך מרכזיים בתולדות החשיבה המערבית. הדגש יושם על תפישות שונות של הטבע האנושי, החברה, צדק, חוק, כוח וריבונות, כאשר המטרה היא לבחון את האידיאות העיקריות שעיצבו את תודעת האדם המודרני ואת התנאים המקדימים להתפתחותם של תחומי הידע השונים במדעי החברה. הקורס מבוסס על פרספקטיבות משלימות של המרצים תוך שהוא מאפשר חיתוכים בין הפרספקטיבות השונות. חלקו השני של הקורס יעסוק בביקורת המודרנה ובביקורת מדעי החברה כחלק ממנה.
דרישה מוקדמת לחלק ב': זכאות להיבחן בחלק א'

 

1051.4010.01 התנהגות ארגונית
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים ידע, הבנה וכלים לניתוח ההתנהגות האנושית ברמת הפרט (העובד בארגון), ברמת הקבוצה (יחידות בארגון), וברמת הארגון (הארגון כישות הפועלת בסביבה המשפיעה עליו ומושפעת ממנו). הקורס יעסוק בהבנת תהליכים והשפעתם על איכות הניהול ועל התוצאות העסקיות של הארגון.
במסגרת הקורס יוצגו מושגים, תאוריות ומודלים מדיסצפלינות שונות במדעי ההתנהגות: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, שיעוגנו במחקרים ובממצאים אמפיריים, ויידון יישומם בתחום הניהול והארגון.

 

1051.1102.01 על העבודה
מטרת הקורס היא להעניק היכרות ראשונית עם תפישת מושג העבודה, על דרך של עיון באופן שתחומי חשיבה שונים מתייחסים לעבודה. במסגרת הקורס נקרא טקטסים קלאסיים על העבודה מתחומים שונים – סוציולוגיה, כלכלה, פסיכולוגיה, מדע המדינה, משפטים וגם טקסטים ספרותיים ואומנותיים. דרך טקסטים אלה נחשוב על הרבדים השונים של מושג העבודה והאופן שבו הם מתחברים או מתחרים זה בזה. בנוסף נעשה שימוש בטקסטים הקלאסיים על מנת לחשוב על סוגיות אקטואליות בעולם העבודה ולראות כיצד התפתחות המחשבה על העבודה רלוונטית לאופן שבו אנחנו מנתחים את המציאות מסביבנו.

 

1051.4009.01 שוק העבודה
מטרת הקורס היא להורות ולפתח ידע והבנה של התהליכים הבסיסיים המתרחשים בשווקי העבודה של מדינות מפותחות. תהליכים אלו יוסברו באמצעות ניתוח מודלים כלכליים ניאו-קלאסיים ומודלים מוסדיים מתחום שוק העבודה. כמו כן, הקורס ידון באספקטים תיאורטיים ואמפיריים וכן בשאלות של מדיניות, קיימת ורצויה כאחד. התהליכים העיקריים שיילמדו: מגמות בשיעורי השתתפות בכוח העבודה, אבטלה, היצע וביקוש לעבודה, הון אנושי והשכלה, קביעת שכר ואי שוויון בשכר, שוקי עבודה מפוצלים, איגודים מקצועיים, סגרגציה מקצועית, אפליה, ומהגרים בשוק העבודה.

 

שנה ב'

1051.4040.01 דיני עבודה
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים נקודת מבט רחבה על דיני העבודה בישראל. בתחילת הקורס יוצגו שאלות תיאורטיות שילוו את הדיון במהלך הקורס כולו: מדוע נדרשת רגולציה בתחום העבודה? מה ייחודו של חוזה העבודה לעומת חוזה מסחרי? כיצד מתמודדים דיני העבודה עם השינויים בעולם העבודה? בהמשך הקורס יוצגו בהרחבה תתי הענפים של משפט העבודה: משפט העבודה הפרטי, משפט העבודה הקיבוצי ודיני איסור אפליה בתעסוקה. במהלך השיעורים נעסוק בסוגיות המשפטיות אשר עומדות במרכז דיני העבודה בישראל ובמסגרתן, בין היתר, יחסי עובד מעביד (השאלות: "מי הוא עובד?" "מי הוא מעביד?"), שעות עבודה ומנוחה, התארגנות עובדים, הסכמים קיבוציים, זכות השביתה, סיום יחסי עבודה, פנסיה ופרישה.
 

1051.2100.01 מבוא ליחסי עבודה
בשיעור נדון במושגים בסיסיים של המחקר המדעי ביחסי עבודה ובתאוריות המשמשות את התחום; ננתח את התנהגותם של המרכיבים העיקריים במערכת יחסי העבודה בישראל - עובדים, מעסיקים וממשלה, ונתמקד בתהליכי המו"מ הקיבוצי ובסכסוכי עבודה.
 

1051.4030.01 ניהול משאבי אנוש
מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע בסיסי וסקירה ראשונית של הנושאים המרכזיים הנכללים בניהול משאבי אנוש. הקורס יפתח במטרות אותן מנסה ניהול זה להשיג, ובהמשך חלקו העיקרי יוקדש לאמצעים בהם עושה ניהול משאבי אנוש שימוש לשם השגתן של מטרות אלו. אמצעים אלו כוללים, בין השאר, מדיניות שכר, ברירת עובדים, הערכת ביצועים וכו'. חלקם הגדול של נושאים אלו נדון בהרחבה בקורסים מתקדמים במסגרת התכנית.

 

1051.2001.01 שיטות מחקר איכותניות
מטרת הקורס היא היכרות עם שיטות מחקר איכותניות ויישומן בתחום חקר העבודה. נסקור שיטות איכותניות והיסטוריות, שהמאפיין המשותף להן הינו מחקר אינדוקטיבי, השם את הדגש על יצירת קטגוריות תיאורטיות מתוך החומר האמפירי. החלק הראשון של הקורס יתמקד בראיונות עומק ובמחקר אתנוגרפי והחלק השני יעסוק במחקר היסטוריוגרפי. הקורס ייתן רקע לשיטות וליישומיהן, ויקנה כלים בסיסיים למחקר אינדוקטיבי, דוגמת ראיון, תצפית וניתוח מסמכים ארכיונים. הקורס הינו מתודולוגי ועל כן יתייחס לכל הליך תכנון המחקר, איסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבתם. ההיבט היישומי-מחקרי יתורגל בין השאר על דרך של עריכת תצפיות, ראיונות, חיפוש ארכיוני וניתוחי תוכן תוך הדרכה ודיון ביקורתי.

 

1051.2002.01 שיטות מחקר כמותיות
מטרת השיעור היא לספק לתלמיד כלים הנחוצים לשם הערכת מחקר הנעשה בידי אחרים. השיעור יפתח בחזרה על נושא הרגרסיה. לאחר מכן יידונו בהרחבה הנושאים הבאים: משתנים וסולמות מדידה, אוכלוסיות, מדגמים והסקת מסקנות בהתבסס על מדגמים; תקפות ומהימנות; מערכי מחקר; איסוף נתונים; ניתוח נתונים; הצגת נתונים.

 

שנה ג'

1051.4548.01 היסטוריה של עובדים
​היסטוריה של עובדים (Labor History) הוא תחום מחקר רחב שעוסק בהיסטוריה חברתית, פוליטית ותרבותית של עובדים ועובדות, בהתנסויות שלהם בעבודה, בפעולה הקולקטיבית שלהם בשוק העבודה, במקומות העבודה ובפוליטיקה, ובחייהם שמחוץ לעבודה. מטרת הקורס להכיר מושגי יסוד ותהליכים בהיסטוריה מודרנית של תחומי עניין אלה, את אופני חקירתם ואת הכתיבה ההיסטוריוגרפית עליהם. 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף