קול קורא יוני 2022

 

 

מרכז אלרום לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל באוניברסיטת תל אביב מציע לחוקרים באוניברסיטת תל אביב בפקולטות ״המזרחיות״ מענקים לצורך מחקר אקדמי אשר יקדם את הידע התיאורטי והידע היישומי בסוגיות אוויר וחלל.

נושאי המחקר כוללים, אך אינם מוגבלים, לתחומים הבאים:

 • חלל:
  • טכנולוגיות חדשות בחלל;
  • כיווני התפתחות של שימושים אזרחיים וצבאיים בחלל;
  • רתימת ממד החלל לקידום טכנולוגי של ישראל;
  • מיצוי משאבים בחלל;
 • המרחב האווירי:
  • טכנולוגיות משבשות משנות מציאות בממד;
  • חיזוי טכנולוגי על עיצוב המרחב האווירי בעתיד;
  • שילוב אדם ומכונה במרחב האווירי;
  • מהפכת הבינה המלאכותית והשימוש בתווך האווירי
 • אלו דוגמאות לתחומי מחקר, אך נשמח לקבל הצעות נוספות החורגות מתחומים אלו, העולות בקנה אחד עם מטרות המרכז (להלן) ויכולות להשפיע על הגישה הישראלית בנוגע לתחומי האוויר והחלל.
 • ועדת הקבלה תשקול בחיוב הצעות אינטרדיסציפלינריות הרלוונטיות לתחומי הבטחון והאסטרטגיה.

על המרכז

אוניברסיטת תל אביב הקימה את מרכז אלרום לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל בשיתוף עם חיל האוויר על-מנת לרתום את תחומי המחקר האקדמיים לקידום ופיתוח תשתית מחקרית אינטרדיסציפלינרית בתחומי אוויר וחלל. המרכז מקדם מחקר תיאורטי ויישומי עם חוקרים מהדיסציפלינות האקדמיות השונות, כמו גם עם חוקרים ממערכת הביטחון בכלל וחיל האוויר בפרט. מטרותיו העיקריות של המרכז הן להוות מרכז למידה ומחקר לחוקרים ותלמידים מהפקולטות השונות העוסקים בתחומי אוויר וחלל; למסד בישראל עיסוק אקדמי שיטתי ובר קיימא בתחומי מחקר אלו; ופיתוח עתודה של חוקרים ואנשי אקדמיה בכירים, שמחקרם מכסה היבטים שונים של מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל על מנת לקדם יצירת גוף ידע רלוונטי לעולמות התוכן הרלוונטיים.

 

 

 

רשאים להגיש הצעות:

סגל אקדמי בכיר מדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל אביב

 

מענקי המחקר

 • מענקי המחקר יהיו בסך 80,000-200,000 שקל כל אחד, ותלויים בהיקף המחקר ובאורכו.
 • המחקרים יכולים להימשך בין שנה לשנתיים.
 • בכל שנה ייערך כנס (סמינר) מדעי בו יוצגו העבודות שקיבלו מענק מחקר ממרכז אלרום לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל שהושלמו במשך השנה החולפת.  
 • בתום כל שנה נדרש יהיה להגיש דוח מדעי וכספי. בהתאם להתקדמות המחקר יוחלט על המשך המחקר לשנה שניה.
 • ההצעות הן חלק מהזמנה שהתקבלה ע"י משרד הביטחון הקניין הרוחני הוא של משרד הביטחון ונדרש אישור של משרד הביטחון לפני כל פרסום.
 • בקשות למענקי מחקר יכללו:

(1) הצעת מחקר בהיקף של עד שלושה עמודים הכוללת:

 • תקציר (עד חצי עמוד);
 • תיאור המחקר המוצע, עם דגש על רציונל, מטרות, התרומה המדעית התיאורטית ו/או היישומית של המחקר, השערות המחקר ואופן ביצוע המחקר המוצע (כולל מערך המחקר);
 • לוחות זמנים ותקציב נדרש לביצוע המחקר;

 

(2)   קורות חיים של מגיש(י) ההצעה. 

מועד ההגשה: עד תאריך 28/09/2023

 

 • כל ההגשות תיבחנה על ידי צוות השיפוט של המרכז.
 • קבלת המענק מותנת בהמלצת הוועדה המדעית למרכז ובכפוף לאישור ראש המרכז.
 • הודעות בנוגע לקבלת או אי-קבלת המענק תתקבלנה במהלך חודש נובמבר.
 • הקריטריונים הבולטים להענקת המענקים הינם: איכות ההצעה; רלוונטיות ההצעה לתחומים שבהם עוסק המרכז
 • המרכז לא נותן עדיפות לפקולטה מסוימת. ההצעות שתבחרנה תהיינה במגוון רחב של תחומים ולא תתמקדנה בהכרח בנושא אחד או בפקולטה אחת.
 • המרכז מעודד תחרות הוגנת בין מועמדים בכל הדרגות האקדמיות. מענקי המחקר יינתנו לחוקרים מנוסים כמו גם לחוקרים צעירים.

 

כתובת דוא"ל להגשה ולפרטים נוספים: airspace@tauex.tau.ac.il

 

 

מרכז אלרום לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל באוניברסיטת תל אביב מציע לחוקרים באוניברסיטת תל אביב בפקולטות ״המערביות״ מענקים לצורך מחקר אקדמי אשר יקדם את הידע התיאורטי והידע היישומי בסוגיות אוויר וחלל.

נושאי המחקר כוללים, אך אינם מוגבלים, לתחומים הבאים:

 • חלל:
  • רגולציה גלובלית להסדרת הפעולות בחלל;
  • כיווני התפתחות של שימושים אזרחיים וצבאיים בחלל;
  • התחרות הבין מעצמתית בחלל;
  • רתימת ממד החלל לקידום כלכלי-חברתי של ישראל;
  • מיצוי משאבים בחלל;
  • שימושים דואליים בחלל – צבאי ואזרחי
 • המרחב האווירי:
  • השפעת שינויים באקלים על עתיד השימוש במרחב האווירי;
  • שיתופי פעולה בינלאומיים והשפעתם על הסדר במרחב האווירי;
  • שילוב אדם ומכונה במערכים של כלי טיס;
  • מודל כלכלי למערכים לא מאוישים;
  • מהפכת הבינה המלאכותית והשימוש בתווך האווירי
 • אלו דוגמאות לתחומי מחקר, אך נשמח לקבל הצעות נוספות החורגות מתחומים אלו, העולות בקנה אחד עם מטרות המרכז (להלן) ויכולות להשפיע על הגישה הישראלית בנוגע לתחומי האוויר והחלל.
 • ועדת הקבלה תשקול בחיוב הצעות אינטרדיסציפלינריות הרלוונטיות לתחומי הבטחון והאסטרטגיה.

על המרכז

אוניברסיטת תל אביב הקימה את מרכז אלרום לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל בשיתוף עם חיל האוויר על-מנת לרתום את תחומי המחקר האקדמיים לקידום ופיתוח תשתית מחקרית אינטרדיסציפלינרית בתחומי אוויר וחלל. המרכז מקדם מחקר תיאורטי ויישומי עם חוקרים מהדיסציפלינות האקדמיות השונות, כמו גם עם חוקרים ממערכת הביטחון בכלל וחיל האוויר בפרט. מטרותיו העיקריות של המרכז הן להוות מרכז למידה ומחקר לחוקרים ותלמידים מהפקולטות השונות העוסקים בתחומי אוויר וחלל; למסד בישראל עיסוק אקדמי שיטתי ובר קיימא בתחומי מחקר אלו; ופיתוח עתודה של חוקרים ואנשי אקדמיה בכירים, שמחקרם מכסה היבטים שונים של מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל על מנת לקדם יצירת גוף ידע רלוונטי לעולמות התוכן הרלוונטיים.

 

 

 

רשאים להגיש הצעות:

סגל אקדמי בכיר באוניברסיטת תל אביב

 

מענקי המחקר

 • מענקי המחקר יהיו בסך 80,000-200,000 שקל כל אחד, ותלויים בהיקף המחקר ובאורכו.
 • המחקרים יכולים להימשך בין שנה לשנתיים.
 • בכל שנה ייערך כנס (סמינר) מדעי בו יוצגו העבודות שקיבלו מענק מחקר ממרכז אלרום לחקר מדיניות ואסטרטגיית אוויר וחלל שהושלמו במשך השנה החולפת.  
 • בתום כל שנה נדרש יהיה להגיש דוח מדעי וכספי. בהתאם להתקדמות המחקר יוחלט על המשך המחקר לשנה שניה.
 • ההצעות הן חלק מהזמנה שהתקבלה ע"י משרד הביטחון הקניין הרוחני הוא של משרד הביטחון ונדרש אישור של משרד הביטחון לפני כל פרסום.
 • בקשות למענקי מחקר יכללו:

(1) הצעת מחקר בהיקף של עד שלושה עמודים הכוללת:

 • תקציר (עד חצי עמוד);
 • תיאור המחקר המוצע, עם דגש על רציונל, מטרות, התרומה המדעית התיאורטית ו/או היישומית של המחקר, השערות המחקר ואופן ביצוע המחקר המוצע (כולל מערך המחקר);
 • לוחות זמנים ותקציב נדרש לביצוע המחקר;

 

(2)   קורות חיים של מגיש(י) ההצעה. 

מועד ההגשה: עד תאריך 28/09/2023

 

 • כל ההגשות תיבחנה על ידי צוות השיפוט של המרכז.
 • קבלת המענק מותנת בהמלצת הוועדה המדעית למרכז ובכפוף לאישור ראש המרכז.
 • הודעות בנוגע לקבלת או אי-קבלת המענק תתקבלנה במהלך חודש נובמבר.
 • הקריטריונים הבולטים להענקת המענקים הינם: איכות ההצעה; רלוונטיות ההצעה לתחומים שבהם עוסק המרכז
 • המרכז לא נותן עדיפות לפקולטה מסוימת. ההצעות שתבחרנה תהיינה במגוון רחב של תחומים ולא תתמקדנה בהכרח בנושא אחד או בפקולטה אחת.
 • המרכז מעודד תחרות הוגנת בין מועמדים בכל הדרגות האקדמיות. מענקי המחקר יינתנו לחוקרים מנוסים כמו גם לחוקרים צעירים.

 

 

כתובת דוא"ל להגשה ולפרטים נוספים: airspace@tauex.tau.ac.il

יצירת קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף