תקנון תלמידי מחקר פקולטטי

הרחב הכל
המסלול הרגיל

הפקולטה למדעי החברה מקיימת תכנית מחקר לדוקטורט. הכתובת להרשמה ולטיפול בקבלה היא בחוגים השונים.

מסלול לימודי התואר השלישי נחלק לשני שלבים:
תלמיד מחקר שלב א' - השלמות לימודים, בחינת כשירות (אם קיימת בחוג הלימודים) , מינוי מנחה, אישור תכנית לימודים, אישור הרכב ועדה מלווה (אם הנוהל קיים בחוג הלימודים)  והכנת הצעת המחקר לעבודת הדוקטור.
תלמיד מחקר שלב ב' – מחקר וכתיבת עבודת הדוקטור (דיסרטציה).

תלמיד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי יפנה אל הוועדה לתלמידי מחקר בחוגו. ועדה זו ממליצה על אישור קבלת תלמידי מחקר, הרכב תכנית לימודיהם, מינוי המנחה/ים, והרכב הוועדה המלווה. כמו כן, ממליצה ועדה זו על אישור הצעת המחקר עם תום שלב א'.
הוועדה החוגית ממליצה על קבלה לשלב א' ו-ב'. המלצות הוועדה החוגית עוברות לאישור הוועדה היחידתית ואם אין ערעור עליהן – היא ממליצה על אישור בפני הוועדה האוניברסיטאית. הוועדה האוניברסיטאית מאשרת את הקבלה לשלב א' ו-ב'.  

הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, שולחת לתלמידים אישורי קבלה וסיום רשמיים בשלבים השונים ללימודי התואר.

קיימים שני מסלולי לימוד לתואר השלישי: המסלול הרגיל והמסלול הישיר. נוהל ועדה מלווה חל בשני המסלולים.

מסלול הרגיל

1. תנאי קבלת התלמיד לשלב א'
    רשאי להגיש מועמדות:
  1.1 בעל תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בציון משוקלל של "טוב מאד" (85) לפחות, והכין עבודת גמר שציונה הוא 85 לפחות. בחלק מן החוגים תנאי הקבלה הם מחמירים יותר.
  1.2 בעל תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, או באוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו"ל, שקיבל את התואר בציון משוקלל של "טוב מאד" (85) לפחות, אך ללא עבודת גמר, יוכל להיות תלמיד רק לאחר שימלא את המטלות שיוטלו עליו על-ידי הוועדה החוגית. מטלות אלו יכללו, בכל מקרה, עבודת מחקר השקולה ברמתה לעבודת גמר.
  1.3 תלמיד העומד בתנאי הקבלה לדוקטורט, אך סיים לימודי תואר שני בתחום דסציפלינרי אחר, ימלא תכנית השלמה על פי הנחיות הוועדה החוגית.
2. חובות תלמיד שלב א'
התלמיד יהיה חייב לעמוד בשנה הראשונה בהתחייבויות הבאות: לעמוד בלימודי חובה, שהם 9-8 ש"ס, וכן השלמות דיסציפלינריות, במקרים הנדרשים, כפי שיוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית. בחוגים מסוימים על התלמיד גם לעבור בחינת כשירות. על התלמיד להשיג ממוצע ציונים של 85 לפחות, וכן להגיש תכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד.
במקרים מיוחדים תאושר ארכה של עד שנה נוספת ע"י הוועדה היחידתית ובהמלצת הוועדה החוגית..
 

חובות תלמיד מחקר - שלב ב'

3.     סדרי ההנחיה

        תלמיד יהיה חייב לפעול בהתאם לסדרי ההנחיה שיותוו ע"י המנחה.

4.     דו"ח התקדמות שנתי
    

תלמיד יגיש למנחה אחת לשנה, דו"ח התקדמות. המנחה יאשר הדו"ח בחתימתו ויעבירו לוועדה היחידתית.

5.     משך הלימודים והמחקר

על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך חמש שנים אקדמיות מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א' כולל תלמידי שלב א' על תנאי. כל חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור הוועדה היחידתית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור הצעת המחקר, אלא אם כן המליצה הוועדה היחידתית אחרת והוועדה הכלל-אוניברסיטאית אישרה ההמלצה.

6.     פרסום חלקי

תלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה, לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת המחקר.

7.     שפת ההגשה

עבודת הדוקטור תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר בשפה האנגלית, באורך של כ-5% מהיקפה. הוועדה היחידתית רשאית לאשר הגשת עבודת הדוקטור בשפה לועזית.
במקרה זה תכלול תקציר בשפה העברית, באורך של כ-5% מהיקפה.

8.     הצגה פרונטאלית של הצעת המחקר ושל העבודה הסופית

כדי להעשיר את הדיון האקדמי, הוועדה החוגית תעודד את הדוקטורנט להציג את הצעת המחקר ואת עבודת המחקר הסופית בפורומים פתוחים, כגון סמינר מחלקתי.

 

מסלול ישיר ומסלול ישיר על תנאי

דוקטורט במסלול ישיר הינו יוצא דופן ומופעל רק בחלק מן החוגים.

9. תנאי הקבלה כתלמיד שלב א' על-תנאי
  9.1 רשאים לפנות לוועדה היחידתית, באמצעות הוועדה החוגית, בבקשה להתקבל למסלול זה תלמידים מצטיינים בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג, בציון משוקלל של 90 לפחות.
תלמיד אשר עומד בתנאים הנ"ל ולא הגיש מועמדות למסלול הישיר רשאי לעשות זאת במהלך השנה הראשונה ללימודי ה מ.א.
  9.2

בנוסף, זכאים להציג מועמדותם למסלול הישיר תלמידים מצטיינים אשר בתום השנה הראשונה ללימודי המ.א. השלימו לפחות מחצית מכלל חובות השמיעה של לימודי ה מ.א. ובהם קורסי החובה של השנה הראשונה בממוצע ציונים של 90 לפחות. הוועדה היחידתית תהיה רשאית לאשר בקשה להתקבל למסלול הישיר או לדחותה, לפי שיקול דעתה.

10 חובות תלמיד המסלול הישיר ותלמיד שלב א' על-תנאי
  10.1 מכסת הלימודים
מכסת שעות הלימוד של תלמיד במסלול הישיר הוא לפחות שני שליש מסכום מכסות הלימודים הנדרשות לתואר שני ולתואר שלישי, המכסה המדויקת תוגדר על ידי החוג. על התלמיד ללמוד לפחות מחצית משעות הלימוד עד תום שלב א' על תנאי ואת יתרת החובות עד תום השנה השלישית ללימודי הדוקטורט.
  10.2 תלמיד המסלול הישיר חייב בציון 85 לפחות בכל קורס.
  10.3 לקראת סוף השנה השנייה ללימודיו תבחן הוועדה החוגית את הישגיו וכשירותו של התלמיד ותאשר המשך שילובו במסלול הישיר על סמך הצטיינות בלימודים.
  10.4 מועד הגשת הצעת המחקר
    10.4.1 תלמידים שהתקבלו למסלול הישיר ע"פ סעיף 9.1 חייבים בהגשת הצעת המחקר תוך שלוש שנים מתחילת לימודיהם.
    10.4.2 תלמידים שהתקבלו למסלול הישיר ע"פ סעיף 9.2 חייבים בהגשת הצעת המחקר תוך שנה מתחילת לימודיהם.
  10.5 בחינת כשירות: תלמיד שלב א' על תנאי, שהשלים את לימודי ההשלמה לשביעות רצון הוועדה היחידתית, יהיה חייב לעמוד ב"בחינת כשירות" לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו בעבודה מחקרית עצמאית. מועד הבחינה, היקפה, תוכנה, צורתה והרכב הבוחנים בה ייקבעו ע"י הוועדה החוגית.
11. מהלך אישור הצעת המחקר
  11.1 עם קבלת חוות הדעת על ההצעה מהשופטים:
    11.1.1 המלצת הוועדה החוגית תועבר לאישור הוועדה היחידתית, אם לא נדרשים תיקונים בהצעה.
    11.1.2

אם נדרשים תיקונים, ידווח על כך לוועדה היחידתית ותינתן לתלמיד תקופה של ארבעה חודשים לתיקון ההצעה. 

החוג יעביר לוועדה היחידתית את ההצעה בתוספת המלצה לאשרה או לדחותה, תוך שנה מיום מסירת העבודה לתלמיד לצורך תיקונים.

    11.1.3

בסיום הליך השיפוט תועבר ההצעה לוועדה היחידתית, בשני עותקים בלווית כל מכתבי השיפוט שנכתבו על נוסח ההצעה שהוגשה לוועדה החוגית.
​הוועדה היחידתית תבדוק באיזו מידה חוות הדעת מספיקות. במקרה הצורך תשלח הוועדה את ההצעה לשיפוט נוסף, לשופט פנימי או חיצוני.

    11.1.4
תנאי לדחיית הצעת מחקר
לא תדחה ועדת יחידתית הצעת מחקר מבלי שתאפשר למנחה המיועד לחוות דעתו לגבי הנימוקים שהועלו כנגד הצעת המחקר.
 לאחר אישור הצעת המחקר ועמידה בתנאים נוספים המפורטים בכל חוג,  מוענק תואר שני במסגרת הלימודים במסלול הישיר לתלמידי החוגים.
 
ועדה מלווה לתלמידי דוקטורט

נוהל ועדה מלווה (ראה מטה) מיושם בפקולטה החל מחודש מרץ 2009 בחוגים הבאים: פסיכולוגיה, מדע המדינה, סוציולוגיה, כלכלה, לימודי עבודה, מדיניות ציבורית ותקשורת.

הגדרות: ועדה מלווה – כהגדרתה בסעיף 12.4. להלן. 

12. חובות התלמיד בשלב א' והקמת הוועדה המלווה
  12.1 עם קבלת התלמיד למסלול לימוד לתואר שלישי, או מוקדם ככל האפשר במהלך השנה הראשונה לאחר מכן, ייקבע לתלמיד מנחה/ים על ידי הוועדה החוגית. על המנחה להיות חבר סגל במסלול הרגיל, בדרגת מרצה בכיר לפחות, בחוג בו לומד התלמיד.
  12.2 תלמיד שלב א' יהיה חייב תוך שנה לעמוד בלימודי חובה בהיקף של 8 ש"ס לפחות, בנוסף להשלמות דיסציפלינאריות, ודרישות נוספות של החוג (כמו למשל בחינת כשירות). תכנית הלימודים של התלמיד תאושר על ידי הוועדה החוגית.
  12.3 עם מינוי המנחה, כאמור בס' 12.1, ולכל המאוחר בעת כתיבת הצעת המחקר, ימליץ המנחה, בהתייעצות עם התלמיד והוועדה החוגית, על הרכב הוועדה המלווה. המנחה יעמוד בראש הוועדה המלווה, והרכבה הסופי של הוועדה יאושר על ידי הוועדה החוגית והוועדה היחידתית.
  12.4 הוועדה המלווה תמנה, פרט למנחה או המנחים, בין שניים לארבעה חברים. מספר החברים ייקבע ע"י ראש הוועדה על פי הצורך ומגוון הנושאים בהם תעסוק עבודת המחקר. במינוי חברי הוועדה המלווה יש להבטיח כי:
    א. חברי הוועדה יהיו חברי סגל באוניברסיטת ת"א או אוניברסיטה מחקרית אחרת בעלת מוניטין אקדמי דומה (או גבוה יותר) בארץ או בחו"ל.
    ב. לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה חבר סגל במחלקה אחרת או באוניברסיטה אחרת.
    ג. כל חברי הוועדה יהיו בדרגת מרצה בכיר לפחות, ובמסלול תקני.
    ד. באישור הוועדה היחידתית יכול חבר ועדה אחד להיות בדרגת מרצה במסלול הרגיל, או בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול המקביל או הנלווה. כמו כן ניתן למנות גם במסגרת קבוצה זו מרצים ממוסדות אקדמיים אחרים בישראל או בחו"ל. הדיווח לוועדה האוניברסיטאית בנושא זה ייעשה באמצעות פרוטוקול הוועדה היחידתית.
    ה. הוועדה החוגית תאשר את הרכב הוועדה המלווה בהתאם לכללים הנ"ל, וההרכב יובא לאישור הוועדה היחידתית.
    ו. לצורך המינוי יצהיר כל חבר ועדה (בטופס סטנדרטי) כי אינו קרוב משפחה או חבר אישי של הדוקטורנט ואין לו אינטרס לא אקדמי ביחס לעבודת הדוקטורט או לדוקטורנט. כמו כן, תכלול ההצהרה התחייבות להיות שותף פעיל בעבודת הוועדה, כפי שמתחייב מהנוהל.
13. נוהל אישור הצעת המחקר
  13.1 התלמיד יגבש עם המנחה תכנית מחקר תוך התייעצות עם כלל חברי הוועדה המלווה ויגיש את ההצעה הכתובה לוועדה. במהלך גיבוש ההצעה, ולפני פגישת הוועדה, ייפגש התלמיד לפחות פעם אחת ללא נוכחות המנחה עם כל אחד מחברי הוועדה (אשר נמצא בארץ).
הוועדה המלווה תתכנס, ותבחן את התלמיד .לפחות שלושה מבין חברי הוועדה המלווה ישתתפו בבחינה זו.  אם יעדר חבר וועדה מהבחינה, הוא יעביר חוות דעת כתובה על הצעת הדוקטורט בהתאם לנקודות שלהלן עד למועד הבחינה. בתום הבחינה יסכמו חברי הוועדה המלווה את מסקנותיהם ויחליטו אם:
    * שליטתו של התלמיד בנושא המחקר ובנושאים הקרובים - הולמת.
    * שליטתו של התלמיד בכלים מחקריים ושיטות מחקר רלוונטיות - נאותה.
    * תכנית המחקר המוצעת מתאימה לתואר השלישי.
    * התלמיד מתאים לביצוע עבודה מחקרית ברמה הנדרשת.
    * לאשר את המשך לימודי התלמיד ואת עבודת המחקר לפי התוכנית המוצעת.
    * לאשר את המשך עבודת המחקר, לאחר מילוי התנאים המבוקשים והמפורטים בחוות דעתם.
    * להורות על הגשת תכנית חדשה ועריכת בחינה שנייה.
    * להפסיק את לימודי התלמיד לקראת התואר השלישי במסגרת זו.
  13.2 לאחר עריכת תיקונים שיידרשו על ידי חברי הוועדה המלווה, מומלץ כי הדוקטורנט יציג את הצעת המחקר בסמינר מחלקתי או פורום אקדמי פתוח אחר (בפסיכולוגיה חלה חובה כזאת במסגרת סמינר דוקטורנטים).
  13.3 עם אישורה הסופי של תכנית המחקר על ידי הוועדה המלווה, יעביר הדוקטורנט עותק מתכנית המחקר לוועדה החוגית. להצעת המחקר יצרף המנחה את חוות דעת הוועדה בדבר התאמת ההצעה לעבודת מחקר, ויסכם את אופן עבודת הוועדה המלווה עד שלב זה (הערותיה, התייחסות הדוקטורנט, והשינויים שנערכו). חברי הוועדה המלווה יחתמו על חוות דעת זו, ואם חבר הוועדה המלווה יהיה מעוניין בכך, הוא יוכל לצרף גם חוות דעת נפרדת. הוועדה החוגית תאשר את הצעת המחקר, תוודא כי התלמיד השלים את חובותיו כאמור בס' 12.3 ו-13.2. ותעביר העתק של תכנית המחקר ודו"ח ראש הוועדה המלווה לידיעת הוועדה היחידתית, יחד עם המלצה לאשר או לדחות סיום שלב א'. הוועדה היחידתית תבחן החומר ותחליט אם לאשר את סיום שלב א', ותעבירו לאישורה הסופי של הוועדה האוניברסיטאית. 
  13.4 פרק הזמן המוקצב לסיום שלב א' הוא שנה במסלול הרגיל, ושנתיים במסלול הישיר לדוקטורט  ביחס לדוקטורט ישיר. במידת הצורך תאושר אורכה של עד שנה נוספת ע"י הוועדה היחידתית בהמלצת הוועדה החוגית. עם סיום תהליך אישור הצעת המחקר יעבור התלמיד לשלב ב'.
 
חובות תלמיד מחקר שלב ב', והערכת עבודת הדוקטורט

14.

המנחה והוועדה המלווה ילוו את עבודתו של התלמיד במהלך המחקר וכתיבת עבודת המחקר. התלמיד יפעל בהתאם לסדרי ההנחיה שיותוו לו.

15.

כל שינוי בהרכב הוועדה יקבל את אישור הוועדה החוגית והוועדה היחידתית. בעת מינוי חבר ועדה חדש יש לשמור על כללי הרכב הוועדה כמפורט בסעיף 12.4.

16.

התלמיד יגיש לוועדה דו"ח ביניים כתוב, שמטרתו לידע את חברי הוועדה לגבי התקדמותה של העבודה או הבעיות שעלו במהלך ביצועה. דו"ח זה יוגש לא יאוחר משנתיים לאחר אישור ההצעה. הוועדה תאשר את הדו"ח ותעבירו לוועדה היחידתית. בנוסף, לפי בקשת מי מחברי הוועדה, יתקיים דיון לגבי התקדמות המחקר, והוועדה המלווה תעביר דו"ח המפרט מסקנותיה והשינויים המומלצים.  חברי הוועדה מצופים להעלות הסתייגויות או דרכי פעולה חלופיות מוקדם ככל האפשר. היה והוועדה המלווה תהיה חלוקה לגבי התאמתה ואיכותה של עבודת המחקר ולא תוכל להגיע להסכמות על שינויים המקובלים על כל חבריה, יובאו חילוקי דעות אלה לדיון בוועדה היחידתית. הוועדה היחידתית תחליט כיצד לנהוג בכל מקרה ומקרה. ללא קשר לדו"ח הביניים הנ"ל, יקוים נוהל מעקב שנתי בכל חוג, ובו גם יאשר מנחה הדוקטורנט את המשכה התקין של העבודה. עותק מדו"ח זה יועבר גם לכל חברי הוועדה המלווה.

17.

על התלמיד להגיש את עבודת המחקר תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור הוועדה היחידתית. משך הזמן המינימאלי להגשת עבודת המחקר הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר, אלא אם כן המליצה הוועדה החוגית על הגשה תוך זמן קצר יותר והמלצה זו אושרה על ידי הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית.

18.

ככל שההתקדמות האקדמית תאפשר, יפרסם התלמיד במהלך הדוקטורט בכתבי עת מוכרים (peer-reviewed journals) חלקים נרחבים ממחקריו. בנוסף, הוועדה והתלמיד ישאפו לכך שעבודת הדוקטורט תכיל קובץ מאמרים, בהתאם להנחיות ודרישות הנוהל האוניברסיטאי הקיים, או שתיכתב במתכונת המתאימה לפרסום אקדמי. יחד עם זאת, אי פרסומה של העבודה לא יפחית מהערכתה האקדמית כעבודה המזכה את מחברה בתואר דוקטור.

19.

בהתאם להתקדמות והתפתחות המחקר וליעדים שנקבעו מראש, תגדיר הוועדה המלווה לדוקטורנט מתי הוא יכול לסיים את עבודתו. הוועדה תוכל להמליץ על מועד הגשת עבודת המחקר כבר לאחר הגשת דו"ח הביניים, אך לא יאוחר מחמש שנים מתחילת הדוקטורט.

20.

עבודת המחקר תיכתב בשפה העברית. הוועדה היחידתית רשאית לאשר הגשת עבודת המחקר בשפה אחרת. העבודה תכלול תקציר בשפה העברית ובשפה האנגלית (או בשפה אחרת בה נכתבה העבודה) בהיקף של עד 5 אחוזים מהיקף העבודה.

21.

עם סיום כתיבת עבודת המחקר ובאישור המנחה, תוגש העבודה לכל חברי הוועדה המלווה וייקבע מועד בו יציג ויגן הדוקטורנט על עבודתו (להלן הגנה). ככלל, יו"ר הוועדה המלווה, יוודא לפני מועד ההגנה, ע"י חתימת חברי הוועדה המלווה על גבי טופס, כי כל אחד מהם קרא את הנוסח הסופי של העבודה, מאשר את סיום הפרק המחקרי, ומעריך כי העבודה ראויה לשמש באופן עקרוני (לאחר תיקונים ושינויים נדרשים) כעבודת דוקטורט. בנוסף עד למועד ההגנה על העבודה יצרף כל אחד מחברי הוועדה לטופס זה חוות דעת כתובה על העבודה. לאחר מכן תוגש העבודה לוועדה היחידתית וזו תשלח את העבודה לשופט חיצוני אחד (חיצוני לאוניברסיטה, לפי הנוהל האוניברסיטאי לוועדה מלווה) שלא היה מעורב בתהליך ההנחיה. השופט ישמור על אנונימיות ויגיש את הערכתו בכתב לוועדה היחידתית עד למועד ההגנה. מאידך, יוזמן השופט גם לקחת חלק בהגנה אם יביע את נכונותו. השופט יקבל התראה מראש על שליחת העבודה ועל תאריך ההגנה, ויאשר את יכולתו לעמוד בלוח הזמנים. הערות השופט החיצוני תועברנה לתלמיד ולמנחה לפני ההגנה, והתלמיד והוועדה יתייחסו אליהן במהלך ההגנה.

 

א.

בהגנה יהיו נוכחים לפחות שלושה מחברי הוועדה המלווה (חבר אשר לא יהיה נוכח יעביר דו"ח כתוב לראש הוועדה). הודעה על מועד ההגנה תימסר לוועדה היחידתית שתוכל גם לשלוח משקיף מטעמה. לאחר הצגת המחקר יסכמו חברי הוועדה המלווה את מסקנותיהם:

 

 

*

לאשר את העבודה כפי שהוצגה ונכתבה.

 

 

*

להורות על עריכת מחקר נוסף או תיקונים בכתיבת העבודה אשר לא יחייבו הגשה נוספת אלא אישור המנחה בלבד.

 

 

*

לקיים הגנה נוספת לאחר שיפור העבודה.

 

 

*

לסיים את לימודי התלמיד ללא מתן תואר שלישי.

 

ב.

לאחר עריכת תיקונים שיידרשו על ידי חברי הוועדה המלווה, תאשר הוועדה את עבודת הדוקטורט ע"י חתימה אישית של כל אחד מחבריה על דף שייכלל בראשית העבודה ויבהיר את עמידת העבודה בקריטריונים אקדמיים המצדיקים תואר דוקטור. חבר ועדה  אשר לא יהיה נוכח בהגנה יעביר הערכה כתובה של העבודה לראש הוועדה עד למועד ההגנה ויחתום אף הוא על האישור הסופי לאחר אישור התיקונים.

 

ג.

ראש הוועדה יעביר עותק מעבודת המחקר לוועדה היחידתית. ראש הוועדה יצרף לעבודה סיכום של התייחסות הוועדה לעבודה עצמה, להגנה, ולשינויים שנערכו בהתאם להתייחסויות של הוועדה המלווה. סיכום זה יאושר בחתימה ע"י כל חברי הוועדה.

 

ד.

תיקונים שהתבקשו ע"י השופט החיצוני ייעשו במקביל ויקבלו את אישורו של ראש הוועדה המלווה. מודגש שנוהל עבודתו של השופט החיצוני זהה לנוהל האוניברסיטאי בו אפשר לשמור על חיסיונו של השופט והוא מעביר את הערכתו לוועדה היחידתית ובודק שוב את העבודה במידת הצורך.

 

ה.

הוועדה היחידתית תחליט אם לאשר את העבודה לאחר שתבחן את סיכומי הוועדה המלווה והשופט החיצוני, ותעביר את העבודה לאישור הוועדה האוניברסיטאית.

 

ו.

לאחר אישור העבודה ע"י הוועדה היחידתית תוצג העבודה ע"י הדוקטורנט בסמינר מחלקתי או בכל פורום אחר שייקבע על ידי הוועדה החוגית. הודעה על הצגה זאת תישלח לכלל הסגל ולכלל תלמידי המחקר בפקולטה.

22.

על פי החלטת הסנאט החל מ-1.2.10 לא יינתן לעבודת דוקטור ציון מעולה.

 
 

 

 
 
הנחיות להגשת עבודת דוקטורט
23. הנחיות להגשת עבודת דוקטור
  תלמידי מחקר יוכלו לקבל פרטים בנושא השתתפות בדמי הדפסה ושכפול עבודות דוקטור, במזכירות האקדמית – מדור תלמידי מחקר – טל' 6408161.
עבודת הדוקטור תוגש לוועדה היחידתית לתלמידי מחקר ב-4 עותקים מודפסים. יחד עם זאת שיפוט עבודת הדוקטורט שנעשה עפ"י נוהל ועדה מלווה, יוגשו לוועדה היחידתית 2 עותקים מודפסים של עבודת הדוקטורט. העבודה תהיה כרוכה בכריכה זמנית שתאפשר הכנסת תיקונים, אם יהיה צורך בכך.
עבודת הדוקטור בתחום מדעי החברה תכיל לא יותר מ-100,000 מילה כולל ביבליוגרפיה. קיימת אפשרות להדפיס העבודה משני צידי הנייר בתנאי שהנייר יהיה מספיק עבה.
עבודת הדוקטור תכלול תקציר בשפה העברית ותקציר בשפה האנגלית. התקציר לא יעלה על 5% ממספר העמודים של עבודת הדוקטור.
  המסמכים הבאים:
  א. תמצית של העבודה בעברית ובאנגלית יוגשו בשני עותקים. יש להחתים את המנחה/מנחים על עותק אחד של התמצית. אורך התמצית לא יעלה על 3 עמודים. בראש העמוד יש לציין את שם התלמיד ונושא עבודת הדוקטור. 
  ב. רשימת פרסומים.
  ג. קורות חיים.
  ד. על התלמיד/ה לוודא כי בתיקו/ה נמצאים אישורים על לימודי החובה.

 לאחר שסנאט האוניברסיטה יאשר את הענקת התואר "דוקטור לפילוסופיה", יהיה על תלמיד/ת המחקר להגיש את עבודת הדוקטור ב-2 עותקים נוספים כרוכים ובצירוף תקליטור.

הוראות לעריכת סופית של עבודת הדוקטורט לתואר שלישי
1. דף הכריכה העברי
בשורה העליונה במרכז יופיע: אוניברסיטת תל-אביב. מתחת לשורה זו במרכז יופיע, הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, ושוב מתחת לשורה זו ובצורה ממורכזת,  
החוג ל-..., במרווח של 10 שורות מתחת לכותרות הללו תופיע כותרת העבודה, ממורכזת ובהבלטה. בשתי שורות רווח מתחת לכותרת העבודה יופיע שמו של התלמיד, שוב ממורכז. בתחתית העמוד ובצורה ממורכזת יופיע: "העבודה מוגשת לסנאט של אוניברסיטת תל-אביב כחלק ממילוי הדרישות לקבלת תואר שלישי". בתחתית העמוד, בצד ימין יופיע תאריך ההגשה בפירוט של חודש או תקופת השנה (כמו אוגוסט 2002 או אביב 2003).
2. העמוד הראשון של העבודה הוא עותק מדויק של דף הכריכה.
3. בעמוד הבא, בחלק העליון ברווח של 10 שורות מקצהו העליון של העמוד, יופיע שמו של מנחה העבודה בנוסח הבא: "העבודה הנוכחית בוצעה בהנחייתו של פרופסור פלוני אלמוני". מתחת לשם המנחה יופיעו שמותיהם של חברי הוועדה המלווה בנוסח הבא: "שמות חברי הוועדה המלווה:"
4. העמוד הבא הוא אופציונלי, מוקדש לתודות.
5. העמודים הבאים הם אופציונליים. הם מוקדשים לרשימת השמות של הטבלאות המופיעות בעבודה בציון מספר העמוד בו מופיעה כל טבלה.
6. העמודים הבאים הם אופציונליים ומוקדשים לרשימת השמות של האיורים המופיעים בעבודה בציון מספר העמוד בו מופיע כל איור.
7. בעמוד הבא מופיע תוכן העניינים. הכניסות הראשיות הן כמובן תקציר, מבוא, שיטה, תוצאות ודיון. ניתן לפרט יותר תחת כל כותרת ראשית כזאת. כל ניסוי נפרד יופיע אף הוא בתוכן העניינים.
8. התקציר ייכתב בעברית ובאנגלית ויסכם בצורה תמציתית את טענות העבודה ואת מסקנות המחקר. התקציר ימוספר באופן נפרד ע"י אותיות עבריות או ע"י ספרות רומיות. מספור העמודים התקני יתחיל עם המבוא.
9. בגוף העבודה יש להקפיד: כותרת של טבלה מופיעה מעל לטבלה, כותרת איור מופיעה מתחת לאיור.
10. המקורות ברשימה הביבליוגרפית ובגוף העבודה יירשמו עפ"י הדיסציפלינה החוגית.
11. הדף האחורי של העבודה מופיע באנגלית והוא תמונת ראי של דף הכותרת העברי.
12. העמוד האחרון של העבודה הוא העתק של הדף האחורי.
13. העמוד לפני האחרון כולל את שם המנחה באנגלית בנוסח האנגלי של סעיף 3.
14. כאשר התזה כתובה באנגלית (לאחר שאושרה להיכתב באנגלית) אזי העבודה היא תמונת ראי של התזה הכתובה בעברית. רק השער האחורי, העמוד לפני האחרון הכולל את שם המנחה, ותקציר ייכתבו בעברית.
15. אין לשלב מאמר כמות שהוא כפרק בעבודה. ניתן לצרף מאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום רק בנספח לעבודה.
16. אם תוצאות המחקר מוצגות בכמה פרקים, אין לחזור ולתאר את שיטות המחקר בכל פרק ופרק. כמו כן, אין לצרף רשימה ביבליוגרפית בסוף כל פרק, אלא יש לרכזה בסוף העבודה.

תנאים להגשת הבקשה

1. פורסמו או התקבלו לפרסום לפחות שלשה מאמרים מחקריים מקוריים (לא מאמרי סקירה) בכתבי עת מובילים בתחום, המקיימים הליכי שיפוט.
2. לתלמיד תרומה מכרעת במאמרים. הוא מופיע כמחבר ראשון במאמרים אלה (להוציא מקרים שבהם סדר הופעת המחברים הוא אלפאביתי, או מקרים בהם המנחה מופיע ראשון).
3. ניתן לכלול בעבודת דוקטור מורכבת ממאמרים מאמר אחד בלבד שבו תרומת התלמיד מצוינת כ-Equal contribution.
4. מאמר שבין מחבריו מספר תלמידי מחקר יוכל להופיע בעבודות הדוקטור של שני תלמידים בלבד, ובתנאי שלתלמידים אלה הייתה תרומה ייחודית וחשובה - Equal contribution.
5. יובאו בחשבון אך ורק מאמרים שהתקבלו לפרסום או פורסמו לאחר קבלת התלמיד כ"תלמיד מחקר שלב א'" וקשורים לנושא עבודת הדוקטור כפי שאושר בהצעת המחקר.
 

הגשת הבקשה

הבקשה להגשת עבודה המורכבת ממאמרים תכלול מכתבי הסבר מאת התלמיד והמנחה בצירוף עותק של המאמרים.
1. מכתב התלמיד יתייחס לנושאים הבאים:
  א. פירוט המאמרים והיכן פורסמו או התקבלו לפרסום. (במאמרים שעדיין לא פורסמו יש לצרף אישור שהתקבלו לפרסום ממערכת כתב העת).
  ב. סדר הופעת המאמרים בעבודת המחקר: כיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני ועונים על הנושא שנחקר.
  ג. פרקים נוספים של תוצאות שלא נכנסו למאמרים ואמורים להיכלל בעבודת המחקר.
2. מכתב המנחה יכלול התייחסות למאמרים ולחלקו של התלמיד בכל מאמר לפי הפירוט הבא:
  א. תרומת התלמיד לעבודת המחקר וכתיבת המאמר.
  ב. התייחסות לתרומה הייחודית של התלמיד למאמר כאשר התלמיד מבקש לכלול בעבודה מאמר שבו יש לו תרומה שווה עם מחבר נוסף - Equal contribution.
  ג. איכות כתבי העת בהם פורסמו המאמרים. בנוסף, יש לציין מהו דירוג כתב העת ומה ה"אימפקט פקטור" שלו לפי ה-Web of Science.
3. המלצה הוועדה היחידתית – הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר תשקול את בקשת התלמיד והמנחה, ובמידה שתחליט להיענות לבקשה, תמליץ לפני הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר לאשר הגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים. הוועדה היחידתית תתייחס במכתבה גם לאיכות כתבי העת בהם פורסמו המאמרים.
 

מבנה עבודת דוקטור מורכבת ממאמרים

עם סיום הלימודים והמחקר יגיש התלמיד לוועדה היחידתית עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים לפי המתכונת הבאה:
1. מבוא שיכלול התייחסות לנושאים אלה:
 
  • סקירה נרחבת ועדכנית של תחום המחקר הכללי והצגת מטרות המחקר.
 
  • סקירה כללית של המאמרים והתרומה של העבודה המוצגת בהם לתחום המחקר הכללי, הקשר ביניהם וכיצד הם יוצרים מבנה המשכי והגיוני.
 
  • אם מדובר בעבודה ניסויית, תיאור שיטות המחקר שאינן מתוארות במאמרים, ובמידת הצורך תיאור מפורט יותר של שיטות העבודה, כולל אלו המופיעות במאמרים. יש לשים דגש בעיקר על שיטות שפותחו במהלך העבודה.
2. המאמרים פרק זה יכלול את המאמרים, שיסודרו לפי רצף התקדמות המחקר, כאשר הם מהווים מחקר אינטגרטיבי אחד.
3. תוצאות נוספות ניתן לשלב פרק נוסף שיכלול ממצאים נוספים רלבנטיים לעבודה שהושגו על ידי התלמיד במהלך המחקר.
4. דיון וסיכום, כנהוג בתחום, שיכלול:
 
  • דיון כללי נרחב בתוצאות המחקר ובמשמעותן.
 
  • משמעות התוצאות שהוצגו במאמרים.
 
  • הבלטת החידושים ותרומתם לתחום.
5. רשימת מקורות למבוא ולסיכום וכאלה שאינם מופיעים במאמרים
 

שפת העבודה

עבודת הדוקטור המורכבת ממאמרים תיכתב כולה באותה שפה. אופן ההגשה כפוף לסעיף 76 בתקנון האוניברסיטאי. במקרה שהעבודה מוגשת בשפה האנגלית יצורף, כנדרש, גם תקציר בשפה העברית.

שיפוט העבודה

הליכי השיפוט של עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים יהיו ההליכים הרגילים בהתאם לסעיף 77 בתקנון האוניברסיטאי. יחד עם זאת, כיוון שמדובר בעבודה שהוגשה במתכונת מיוחדת, יצורף מכתב הסבר כללי לשופטים בנושא. כמו-כן, יצורף לעבודה הנשלחת לשיפוט מכתבו של המנחה המתייחס בפירוט למאמרים ולחלקו של התלמיד בהם.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף