תקנות בית הספר

ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

תואר ראשון
 

משך הלימודים

הלימודים לתואר ראשון נמשכים שלוש שנים.

תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה היחידתית. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל, לכל היותר, ארכה לשנה אחת נוספת.

חריגה ממבנה תכנית הלימודים ודחיית קורסי חובה המהווים דרישת קדם לקורסים מתקדמים תגרום לדחיית סיום הלימודים.
 

פטור מקורסים על סמך לימודים אקדמיים קודמים

היקף הפטור על סמך לימודים אקדמיים קודמים, לא יעלה על 1/3 מסך היקף השעות לתואר בכלכלה. תלמיד שיקבל פטור מעל 1/3 יחוייב בהשלמת השעות בקורסי בחירה.
בקשות לפטור על סמך לימודים אקדמים קודמים, יוגשו למזכירות בית הספר לכלכלה עם קבלת הודעת הקבלה. טופס בקשה ניתן לקבל במזכירות ביה"ס לכלכלה בשעות הקבלה או באמצעות "טופס בקשה לפטור, בקישור טפסים שבאתר בית הספר לכלכלה יש לצרף אישור ציונים רשמי וסילבוס מפורט. אישור הפטור לקורסים יהיה תקף רק לאחר אישור מזכירת סטודנטים וחטיבות בפקולטה. החלטות לגבי פטורים, ניתן לראות ב"מידע אישי לתלמיד", ברשימת הקורסים של התלמיד.
​​חשוב לסיים את תהליך הבקשה לפטור לפני תחילת הרישום לקורסים, על מנת לאפשר לתלמיד להירשם לקורסים המתקדמים.

 

דרישות מוקדמות לקורסים
דרישות מוקדמות לקורסים מטרתן להבטיח שהתלמיד שולט בחומר שעליו מתבסס הקורס. אי עמידה בדרישות המוקדמות פוגעת בהצלחה בקורס. תלמיד אינו רשאי להשתתף בקורס אם לא עמד בדרישות המוקדמות לקורס. חובה לעמוד בדרישות המוקדמות לפני תחילת הקורס גם אם עומד לרשותו מועד ב'. הדרישות המוקדמות ייבדקו בתום הרישום המאוחר. בכל שלב בו יימצא שהתלמיד אינו עומד בדרישות יבוטל הרישום לקורס.


רישום לקורסים
הרישום לקורסים נעשה בשיטת המכרז (בידינג)  בכל סמסטר. תאריכי הרישום מתפרסמים בסמוך למועדי הרישום באתר ביה"ס לכלכלה. תיאור השיטה ופרטים ברישום לקורסים.
חלוקת נקודות למכרז:

אופן לימוד סמסטר ראשון סמסטר שני סמסטר שלישי סמסטר רביעי סמסטר חמישי סמסטר שישי
חד חוגי 100 100 200 200 620 620
ניהול 100 100 200 200 360 360
חשבונאות 100 100 200 200 360 360
מדעי המחשב 100 100 200 200 460 460
משפטים 100 100 200 200 260 260
סטטיסטיקה 100 100 200 200 560 560
מתמטיקה 100 100 200 200 400 400
דו-חוגי רגיל 100 100 200 200 360 360
חטיבה 100 100 100 100 180 180
תואר שני 600 600 600 600 600 600
שנת השלמות 500 500 500 500 500 500


ציונים

 

תקנון ציונים
בכל אחד מהקורסים הנלמדים בבית הספר נקבע טווח עבור ממוצע הציונים הסופיים בקורס (ראש תכנית התואר הראשון רשאי לאשר ממוצע גבוה או נמוך יותר) ציון נכשל לא ייכלל בממוצע.
מטרת התקנון היא ליצור ציונים הוגנים ע"י ביטול או צמצום פערים הנובעים מרמות קושי שונות של בחינות ו/או הבדלים בקביעת הציונים.
טווחי ממוצעי הציונים נקבעו לפי הממוצע ההיסטורי של ממוצעי הציונים בבית הספר לכלכלה. תקנון הציונים מתייחס לציון הסופי בקורס (כולל תרגילים, עבודות וכו') התקנון יחול על מועד א' בלבד.
חובת התקנון לא תחול על קורסים קטנים שבהם פחות מ-40 תלמידים.


ממוצעי הציונים בקורסי החובה בשנה א':
יסודות הכלכלה ומיקרו כלכלה א' - 72 ל-78.
מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב' ומתמטיקה לכלכלנים א'+ב' - 76 ל-82.


ממוצע הציונים בקורסי החובה בשנה ב'
מיקרו כלכלה ב'+ג', מאקרו כלכלה א'+ב' ומבוא לאקונומטריקה - 74 ל-80.


ממוצעי הציונים בקורסי הבחירה 80 ל-86.

 

כשלון בקורס חובה
תלמיד שנכשל 4 פעמים באותו קורס חובה יופסקו לימודיו.


שיפור ציון חיובי
תלמיד רשאי לשפר ציון חיובי אם עומד לרשותו מועד ב'. ציון הבחינה האחרון הוא הקובע.
בקורס "יסודות הכלכלה" לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר קבלת ציון עובר במיקרו כלכלה א'.
רישום לבחינה לשיפור ציון חיובי ייעשה במידע אישי לתלמיד לא יאוחר מחודש לפני הבחינה.
רישום לקורס חוזר לשם שיפור ציון מחייב עמידה בחובות הקורס.


​בחינות


מועדי בחינות
לוח בחינות לשנה"ל הנוכחית מתפרסם בפרק "לוח בחינות".
בקורסי תואר ראשון מתקיימים שני מועדי בחינה בתום כל סמסטר. בשני המועדים חייב התלמיד להיבחן בבחינת המרצה אליו נרשם.אופן הבחינה הוא אחיד בשני המועדים בשום מקרה לא ניתן להיבחן יותר מפעמיים בגין רישום אחד ויותר מארבע פעמים בקורס אחד על כל רישומיו.
בקורסים "יסודות הכלכלה", "מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'", ו"מתמטיקה לכלכלנים א'" בלבד, זכאים התלמידים לשלושה מועדים עוקבים.


מועד בחינה נוסף
בקשות למועד בחינה נוסף יופנו למזכירות ביה"ס לכלכלה. מקרים חריגים יועברו להחלטת ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החברה.
תלמיד שלא ניגש למועד א' מסיבה לא מוצדקת חייב לקחת בחשבון כי אם לא יוכל להיבחן במועד ב' מסיבה לא מוצדקת על פי תקנות ועדת ההוראה כמפורסם בידיעון יהיה חייב להירשם לקורס פעם נוספת.


סריקת מחברת בחינה
מחברות הבחינה בכל הקורסים נסרקות בתום הבדיקה. תלמיד המבקש לעיין במחברת ובשאלון בחינה שבה השתתף יוכל לצפות בבחינת הסריקה  באמצעות "מידע אישי לתלמיד".


ערעורים
תלמיד רשאי להגיש ערעור תוך 5 ימים מיום פרסום הציון. יש לעיין בבחינה הסרוקה לפני הגשת ערעור. הערעור יוגש באמצעות טופס ערעור למזכירות בקישור טפסים שבאתר ביה"ס. תוצאות הערעור יעודכנו ברשימת הציונים של התלמיד.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף