מלגאים משנים קודמות

הרחב הכל
יעל נבון

 

תלמידה לדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל-אביב

yeelnav2@post.tau.ac.il

שם העבודה: אחאים והישגים לימודיים – קשר סיבתי או מדומה?

תקציר

לאור החשיבות שמיוחסת להשכלה בחברה המודרנית, תהליך ההישג ההשכלתי והמשתנים המשפיעים עליו מהווים מזה עשרות שנים מוקדי עניין מרכזיים לחוקרי מדעי החברה, ובפרט בקרב סוציולוגים וכלכלנים. לאור ממצאי העבר אנו יודעים כי השכלה אינה נרכשת בחלל ריק, וכי לרקע המשפחתי השפעה רבה על הישגיהם ההשכלתיים של ילדים ומבוגרים. במסגרת משתני הרקע המשפחתי, תשומת לב רבה מוקדשת למאפייני אחאים, ובפרט למספרם (מספר הילדים). על אף הסכמה רחבה לגבי קשר שלילי בין מספר האחאים והישגי השכלה, לפחות במדינות מפותחות, עדיין קיימת מחלוקת לגבי המנגנונים העומדים בבסיס קשר זה, ובפרט לגבי סיבתיות הקשר. עד כה, ממצאי מחקרים המשתמשים בשיטות ניתוח מתקדמות לבחינת סיבתיות אינם עקביים. היעדר העקביות עשוי לנבוע מהשימוש בשיטות ניתוח שונות שבבסיסן הנחות שונות, מההתבססות על מדגמים שונים הממוקמים בהקשרים כלכליים-חברתיים שונים, וההבדלים בין מדדי השכלה מגוונים. מטרת מחקר זה לבחון את האופן בו גורמים אלו עשויים לתרום לחוסר העקביות, ולהציע אופנים לגישור בין ממצאים שונים. זאת באמצעות קובץ נתונים ייחודי ועשיר, המאפשר שימוש בשיטות שונות ופיקוח על משתנים מתערבים אפשריים, והכולל קבוצות חברתיות שונות ביניהן הבדלים במאפיינים רלוונטיים – בפרט ערבים, יהודים בחינוך הממלכתי ויהודים בחינוך הממלכתי-דתי.

המנגנונים הסיבתיים ככלל וסוגיית הסיבתיות בפרט מעסיקים חוקרים ותיאורטיקנים, אולם גם קובעי מדיניות – כך, למשל, משרד החינוך הישראלי הכליל את משתנה מספר האחאים במדד הטיפוח לתקצוב בתי ספר, אולם לאור המחלוקת בעניין סיבתיות הקשר הוסר גורם מספר האחאים מנוסחת מדד הטיפוח בשנים האחרונות.

מחקר זה יעסוק בסיבתיות הקשר בין מספר אחאים ובין הישגים לימודיים בילדות בהקשר ישראלי עכשווי, בקרב ילידי שנות ה-90 וה-2000, ובכך עשוי לתרום גם במישור המעשי, בגיבוש ופיתוח מדיניות חינוך לצמצום פערים השכלתיים בישראל.

תלמידה לדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל-אביב

yeelnav2@post.tau.ac.il

שם העבודה: אחאים והישגים לימודיים – קשר סיבתי או מדומה?

תקציר

לאור החשיבות שמיוחסת להשכלה בחברה המודרנית, תהליך ההישג ההשכלתי והמשתנים המשפיעים עליו מהווים מזה עשרות שנים מוקדי עניין מרכזיים לחוקרי מדעי החברה, ובפרט בקרב סוציולוגים וכלכלנים. לאור ממצאי העבר אנו יודעים כי השכלה אינה נרכשת בחלל ריק, וכי לרקע המשפחתי השפעה רבה על הישגיהם ההשכלתיים של ילדים ומבוגרים. במסגרת משתני הרקע המשפחתי, תשומת לב רבה מוקדשת למאפייני אחאים, ובפרט למספרם (מספר הילדים). על אף הסכמה רחבה לגבי קשר שלילי בין מספר האחאים והישגי השכלה, לפחות במדינות מפותחות, עדיין קיימת מחלוקת לגבי המנגנונים העומדים בבסיס קשר זה, ובפרט לגבי סיבתיות הקשר. עד כה, ממצאי מחקרים המשתמשים בשיטות ניתוח מתקדמות לבחינת סיבתיות אינם עקביים. היעדר העקביות עשוי לנבוע מהשימוש בשיטות ניתוח שונות שבבסיסן הנחות שונות, מההתבססות על מדגמים שונים הממוקמים בהקשרים כלכליים-חברתיים שונים, וההבדלים בין מדדי השכלה מגוונים. מטרת מחקר זה לבחון את האופן בו גורמים אלו עשויים לתרום לחוסר העקביות, ולהציע אופנים לגישור בין ממצאים שונים. זאת באמצעות קובץ נתונים ייחודי ועשיר, המאפשר שימוש בשיטות שונות ופיקוח על משתנים מתערבים אפשריים, והכולל קבוצות חברתיות שונות ביניהן הבדלים במאפיינים רלוונטיים – בפרט ערבים, יהודים בחינוך הממלכתי ויהודים בחינוך הממלכתי-דתי.

המנגנונים הסיבתיים ככלל וסוגיית הסיבתיות בפרט מעסיקים חוקרים ותיאורטיקנים, אולם גם קובעי מדיניות – כך, למשל, משרד החינוך הישראלי הכליל את משתנה מספר האחאים במדד הטיפוח לתקצוב בתי ספר, אולם לאור המחלוקת בעניין סיבתיות הקשר הוסר גורם מספר האחאים מנוסחת מדד הטיפוח בשנים האחרונות.

מחקר זה יעסוק בסיבתיות הקשר בין מספר אחאים ובין הישגים לימודיים בילדות בהקשר ישראלי עכשווי, בקרב ילידי שנות ה-90 וה-2000, ובכך עשוי לתרום גם במישור המעשי, בגיבוש ופיתוח מדיניות חינוך לצמצום פערים השכלתיים בישראל.

ריבי גיליס

ריבי גיליס, תלמידה לדוקטורט בחוג ללימודי עבודה

אוניברסיטת תל אביב

rivi.gillis@gmail.com

 

פיתוח וזהות: הכשרה ישראלית של אפריקאים בשנים 1980-1958

 

עשור שנות השישים של המאה העשרים נתפס בשיח המחקרי והציבורי כעשור של תהליכי דה-קולוניזציה מואצים וכעשור של “פיתוח” (Development). סימונו של עשור זה ככזה מתאר מעבר מהתקופה הקולוניאלית לתפיסה של פיתוח ומייצר הבחנה טמפורלית בין קולוניאליזם לפוסט-קולוניאליזם. מחקרי יצטרף לשורה של מחקרים ויתמקם בשדות תיאורטיים הבוחנים את תקפותה, גבולותיה ומגבלותיה של ההבחנה הזו באמצעות חקירה היסטורית של הכשרת כוח אדם אפריקאי על ידי ישראל בעשורי שנות השישים והשבעים. מחקרי מתמקד בשניים ממרכזי ההדרכה בהם הוכשרו האפריקאים: המכון האפרו-אסייני ומרכז כרמל. אתרי ההכשרה הללו יפוענחו כטקסט ויהוו בסיס אמפירי לשאלת מקומה וייחודה של ישראל בפעולות הפיתוח באפריקה. המחקר יציע קריאה כפולה, הן של הקשר הגלובלי והן של זה המקומי דרך סליל כפול של זמן ושל מרחב. דרך צירופים שונים של מקטעים תיאורטיים והיסטוריים הן בזמן והן במרחב אני מבקשת לפענח את הקודים הקונטינגנטיים של סיפור הכשרת האפריקאים על ידי ישראל. דרכם אבקש לטעון כי סיפור ההכשרה איננו סיפור חד כיווני, בו ישראל מפתחת את אפריקה ובו ישראלים מכשירים את האפריקאים. לא פחות מכך, ישראל מפתחת את עצמה, מכשירה את אנשיה היא ומכשירה את זהותה שלה.

 

אריז` סבאע`-ח`ורי

אריז’ סבאע’-ח’ורי

תלמידה לדןקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל-אביב

areejsabbagh@gmail.com

 

שם העבודה: מבנים ריבונות קולוניאלית: ארכיון, כלכלה פוליטית וזיכרון קולקטיבי בקרב קיבוצי השומר הצעיר בעמק יזרעאל 1936-1956

 

הדוקטורט בוחן כיצד השומר הצעיר, כתנועה פוליטית ותנועת התיישבות, הרואה את עצמה כתנועת שמאל סוציאליסטית, מנהלת ומיישבת את “הסתירה”, או הסתירה לכאורה, בין הצהרותיה על אחוות עמים לבין תפקידה המרכזי בכלכלה הפוליטית של הריבונות היהודית באמצעות התיישבות על קרקעות “נטושות” של פלסטינים. הדוקטורט יתמקד בשלושה מופעים של ריבונות: בנוסף להגדרה הטריטוריאלית המקובלת של ריבונות, אבקש להראות כיצד “הארכיון” ו”הבניית :הזיכרון הקולקטיבי” מאפשרים לייצר את הריבונות ולספק לה לגיטימציה בעיני חברי תנועת השומר הצעיר. הדוקטורט מאורגן סביב שלושה פרקים מרכזיים

 

הפרק הראשון עוסק בארכיון הקיבוצי כפרקטיקה של יצירת ריבונות. למרות הכמות הענפה של מחקרים שנכתבו בישראל תוך שימוש בארכיון זה ובארכיונים אחרים וניתוח החומרים שבהם, הארכיון לרוב לא הפך לשדה מחקר כשלעצמו. בפרק אעסוקבהיסטוריה של כינון הארכיון,ובאופן שבו הוא מארגן את המציאות לפי קטיגוריות, אנסה לערער עלמוסכמותיוועלהנרטיבשהוא מבנה דרך הקטיגוריות השונות. בנוסף אני מבקשת לחשוף את המתחים, הפערים והסתירות באופן שבו הוא מאורגן.הנחת העבודה שלי היא שהארכיוןלא רק חושף קטיגוריות רווחות אלא בה בעת מבנה קטיגוריות פוליטיות וחברתיות. אבל בו בזמן, הארכיון משמר את מה שהוא גם רוצה להשתיק – את זכרונם של הכפרים שעל אדמותיהם השתלטו הקיבוצים. בנוסף לניתוח הקטגוריות השונות בארכיון אבקש להראות כיצד למעשה הארכיון מהווה היבט ממשלי של יצירת ריבונות.

 

הפרק השני עוסק בריבונות במונחים של טריטוריה, ניהול אוכלוסין ומטלטלין. תנועת השומר הצעיר הייתה שותפה לתהליך השליטה מתחילת הפרויקט הציוני ועד שנת 1948 על ידי עקירת הערבים מאדמותיהם (גם אם התהליך נעשה בחלקו באופן חוקי על ידי קניית אדמות). ב”מלחמת 1948″ ואחריה התהליך התרחש ע”י שלושה מרכיבים: שליטה על אדמות של פליטים ועקורים, שליטה על הרכוש הפלסטיני וניהול אוכלוסין.

 

הפרק השלישי עוסק ב”הבניית הזיכרון הקולקטיבי” שמאפשר את מימוש הריבונות באופן רציף בעיני נתיניה בתקופה שבין 1936- 1956. העבודה תתחקה אחרי התהליך המתמשך של הבניית הזיכרון והתודעה של התנועה כקבוצה שמאלית שדוגלת באחוות עמים. בתקופה זו אעסוק בפרקטיקות הדיסקורסיביות של התנועה באשר לשליטה על רכוש ואדמות הפליטים והעקורים נוכח הדיסוננס בין סוציאליזם לאחוות עמים במקביל להשתתפות הפעילה בהשתלטות על המרחב והפקעת האדמות. בנוסף אנסה לבדוק איזה זיכרונות נשארים מלפני 1948 ואלו נמחקים; איך הקיבוצים מתייחסים להיעלמותם של הכפרים הפלסטינים, ולפלסטינים שהיו איתם בקשרי שכנות. אראה איך, בנוסף לפרקטיקות של כינון ארכיון ושל כלכלה פוליטית, “הבניית הזיכרון הקולקטיבי” מעצבת את הריבונות במובן הגרמשיני של עיצוב ההגמוניה, כי ריבונות בחברה דמוקרטית צריכה להיות מוסרית כדי להתקבל בעיני נתיניה, במקרה זה חברי השומר הצעיר.

סיגל שלח

Sigal Shelach

email: sigal@post.tau.ac.il

Abstract

 Rates of return migration from the US are high; estimates range from 30% to 50%. This study will focus on selectivity in return migration. A review of the literature on self-selection in return migration leads to five major conclusions. First, the few theories available, which are not mutually exclusive, allow for almost any type of self-selection in return migration. Second, empirical findings of self-selection in return migration are inconclusive. Third, rates of return migration vary significantly across groups of migrants from different countries of origin. Fourth, studies employing income as an indicator for returning migrants” skill levels are scarce. Fifth, selectivity in return migration is critical for estimating immigrants” assimilation rates. Drawing on these conclusions, this study will empirically examine self-selection of returning migrants from the US to their countries of origin. Immigrants” income in the US will serve as the major indicator of their skills.

The analyses will be conducted with data from the 1980 and 1990 US Public Use Microdata Sample (PUMS). The study will focus on immigrants who arrived in the US during 1970-1979 from 35 sending countries. The origin countries vary in their migration-related characteristics, such as their distance from the US and their economic and political attractiveness in comparison to the US. The type of self-selection among returning migrants will be inferred from the differences in relevant characteristics of synthetic migrant cohorts observed in the 1980 and 1990 PUMS. First, rates of return migration will be estimated. Second, demographic indicators such as sex ratios and age distributions will be analyzed to detect any possible self-selection of returnees. The final analysis, which lies at the core of this study, will focus on education and income to determine the nature of the returnees” self-selection (i.e., positive, negative or random)

דנה רוזן

דנה רוזן, תלמידה לדוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל-אביב

בהנחיית פרופ’ חיה שטייר וד”ר ניסים מזרחי

rosendan@post.tau.ac.il

הורות: מודלים תרבותיים, הגיונות ודילמות מוסריות

רשימת הצרכים של ילדים הולכת ומתארכת בעשורים האחרונים ובהתאמה מתרבות גם הדרישות מ”הורות ראויה”. התהליך של העמדת הילד וצרכיו במרכז, מתרחש על רקע מעבר ממודל משפחתי של גבר מפרנס ואישה מטפלת בילדים ובמשפחה, למודל של משפחות כפולות קריירה. למרות חששות כי יציאתן של אימהות לעבודה תפגע בטיפול בילדים, ממצאים מראים כי משך הטיפול האימהי לא השתנה ואפילו עלה במעט ובנוסף עלה גם משך הטיפול האבהי, כך שמשך הטיפול ההורי הכולל עלה. באופן פראדוקסלי, בלא קשר למשך הזמן הממשי שהורים מבלים עם ילדיהם, רבים מהם חווים תחושות מצוקה ומחסור שכן לדעתם זמן זה מועט מידי.

במחקר זה, אבקש לנסות ולהבין את הפרדוקס באמצעות שלוש שאלות. הראשונה, מה הם המודלים התרבותיים העכשוויים של גידול ילדים – כיצד תופסים הורים את הצרכים של ילדיהם ואת תפקידם במילוי הצרכים הללו והאם קיימים הבדלים בתפיסות הללו בין קטגוריות חברתיות שונות. מיפוי התפיסות ההוריות יהווה את הבסיס לשאלה השנייה באמצעותה אבקש לבחון כיצד מתמודדים הורים, בעלי מאפיינים חברתיים שונים, עם דילמות הוריות המתעוררות כתוצאה מהתנגשויות בין הצרכים הנתפסים של ילדיהם לבין הרצונות והצרכים שלהם. בשאלה השלישית אבחן מהם הגורמים הקשורים לתחושת הרווחה הנפשית של הורים כפועל יוצא מהדילמות ההוריות.

המחקר הנוכחי עשוי לתרום להבנת האופנים בהם אנשים מקטגוריות חברתיות שונות תופסים מודלים תרבותיים ומבנים לעצמם הגיונות תרבותיים כמו גם קווי פעולה. נקודת המבט הסוציולוגית אותה אני מציעה, תאפשר בחינה והבנה של עיבוד ויצור תפיסות הוריות מנקודת המבט של פעלנים אינדיבידואלים ולא רק התייחסות לאינדיבידואלים כמגיבים וכמופעלים על ידי אידיאולוגיות.

תמר פרוש

Management Consultants and the Dissemination of Management Knowledge:

The Case of Israeli Consultancy

 Supervised by Prof. Gideon Kunda and Prof. Yehouda Shenhav

Abstract

 The management consultancy industry – in Israel and in many other advanced economies – has witnessed spectacular growth during the 1980s and the 1990s. And yet, the academic research of management consultancy lags behind the rapid growth of this field. This study aims at enhancing our understanding of management consultancy, and more specifically – of the role that consultants play in the dissemination of management knowledge. Based on various qualitative methods – ethnographic interviews with consultants, textual analysis, and if possible also participant observations – the research will examine consultants’ role as creators, disseminators and mediators of management knowledge. How do consultants act to promote new models of management (i.e. new “management fashions” and “management ideologies”)? How and why do they learn and create new models, how do they “package” them, and how do they market them to clients? How do they mediate between the academy and the practical world of managers? How do they “translate” new models and adjust them to their own needs and to the local contingencies of client organizations?

 The study will give particular emphasis to the analysis of management texts. A major medium through which management knowledge is disseminated is written texts: popular and academic management books, journal articles, promotional brochures, conference lectures, workshop materials, and other texts that introduce particular models of management. By analyzing various texts produced by consultants, the study will trace consultants′ contribution to the “inter-textual chains” that develop around new models of management, and further illuminate consultants′ role in the dissemination of these models.

The research site for the proposed research is the Israeli consultancy industry. The unique Israeli field will therefore serve as a case study, through which the general topic of consultants as knowledge-brokers will be explored. Accordingly, the research will also illuminate some of the unique features of Israeli consultancy, and especially Israeli consultants’ role in importing foreign and global managerial models, and adjusting them to the local Israeli circumstances.

חגי בועז

 

The Value of Altruism – The Political Economy of Organ Transplantations

Supervised by:Prof′ Yehouda Shenhav, Prof′ Hanna Herzog

 Organ transplantations provide end-stage patients with hope for significant improvement in their life. The pharmacological advances of the last 25 years enabled the prolonging of the graft′s life expectancy and turned transplantations to the savior of hundreds of thousands around the world. Yet, organ transplantations face a grave crisis in the supply of organs. As this practice requires the co-operation of a third party, the donor, it no longer remains exclusively as a medical technique, but rather stands at the doors of the convoluted kingdom of social behavior. The supply of organs for transplantations is merely a question of matching blood types and genetic compatibility; finding a donor is rooted in a social maze of normative, cultural and political patterns.

 This study focuses on the different routes in which solid organs are supplied for transplantations. Specifically speaking, it constructs a sociological framework to understand the ways in which kidneys are channeled. Thus the sociological framing is composed of two divisions: the source of the organ and the social norm motivating the donation. Kidneys can be transplanted from a living individual or from a cadaver. These are the only two options for the source of the kidney. Yet, the ways in which the kidney is channeled for transplantation are differentiated by distinct social meanings and practices. Authorized health agencies insist on what is called “an altruistic motive” for a donation. The kidney (or for that matter, any organ) should be donated without receiving any materialistic reward of any kind. However, a chronic scarcity in cadaveric donations proves this route as problematic. Kidney patients then have an alternative: obtaining kidneys from living donors. These can be relatives, often share the same blood type and genetic composition; or non relative individuals, sharing the same blood type, and close enough for genetic matching. This alternative way for obtaining an organ opens the door to another social world of organs supply in which private considerations such as utilitarianism and self-profit prevail. Thus, two models of organ supply for transplantations are introduced: “The Altruistic Model” and “The Utilitarian Model”. In relation to the source of the organ – living or cadaveric – these two models create a universal sociological framing indicating different social arenas with distinct features in which organs are procured for transplantation.

  The question of organ supply is perceived in this study as having an economic nature. Not only we can speak here of a market, consumption, mediators, regulation and suppliers, but we are also witnessing to a competition between the two models mentioned above. The question now turns to a Weberian one: the entrance of a prevailing economy into history. However, these economies circulate around a strange commodity: human organs. This compels them to engage not only as competing economies but also as competing ideologies. The sociological framing constructed earlier serves here as a tool for analyzing the competition between the two economies. In a specific social setting, the question then raised, what are the chances of the competition between the two? The answer is not definite, but according to selected criteria, it can be speculated. The competition between the “altruistic model” and “the utilitarian model” is the gist of this study. Understanding its features may help to clarify the reasons and perhaps the solution for the ongoing social crisis in the supply of organs for transplantations.

 

The Value of Altruism – The Political Economy of Organ Transplantations

Supervised by:Prof′ Yehouda Shenhav, Prof′ Hanna Herzog

 Organ transplantations provide end-stage patients with hope for significant improvement in their life. The pharmacological advances of the last 25 years enabled the prolonging of the graft′s life expectancy and turned transplantations to the savior of hundreds of thousands around the world. Yet, organ transplantations face a grave crisis in the supply of organs. As this practice requires the co-operation of a third party, the donor, it no longer remains exclusively as a medical technique, but rather stands at the doors of the convoluted kingdom of social behavior. The supply of organs for transplantations is merely a question of matching blood types and genetic compatibility; finding a donor is rooted in a social maze of normative, cultural and political patterns.

 This study focuses on the different routes in which solid organs are supplied for transplantations. Specifically speaking, it constructs a sociological framework to understand the ways in which kidneys are channeled. Thus the sociological framing is composed of two divisions: the source of the organ and the social norm motivating the donation. Kidneys can be transplanted from a living individual or from a cadaver. These are the only two options for the source of the kidney. Yet, the ways in which the kidney is channeled for transplantation are differentiated by distinct social meanings and practices. Authorized health agencies insist on what is called “an altruistic motive” for a donation. The kidney (or for that matter, any organ) should be donated without receiving any materialistic reward of any kind. However, a chronic scarcity in cadaveric donations proves this route as problematic. Kidney patients then have an alternative: obtaining kidneys from living donors. These can be relatives, often share the same blood type and genetic composition; or non relative individuals, sharing the same blood type, and close enough for genetic matching. This alternative way for obtaining an organ opens the door to another social world of organs supply in which private considerations such as utilitarianism and self-profit prevail. Thus, two models of organ supply for transplantations are introduced: “The Altruistic Model” and “The Utilitarian Model”. In relation to the source of the organ – living or cadaveric – these two models create a universal sociological framing indicating different social arenas with distinct features in which organs are procured for transplantation.

  The question of organ supply is perceived in this study as having an economic nature. Not only we can speak here of a market, consumption, mediators, regulation and suppliers, but we are also witnessing to a competition between the two models mentioned above. The question now turns to a Weberian one: the entrance of a prevailing economy into history. However, these economies circulate around a strange commodity: human organs. This compels them to engage not only as competing economies but also as competing ideologies. The sociological framing constructed earlier serves here as a tool for analyzing the competition between the two economies. In a specific social setting, the question then raised, what are the chances of the competition between the two? The answer is not definite, but according to selected criteria, it can be speculated. The competition between the “altruistic model” and “the utilitarian model” is the gist of this study. Understanding its features may help to clarify the reasons and perhaps the solution for the ongoing social crisis in the supply of organs for transplantations.

 

יעל השילוני

 

email: hashi@zoot.tau.ac.il

 Abstract

 Now that the human genome has been successfully mapped, this outstanding scientific achievement raises high hopes, as well as deep fears. My research focuses on the largest current use of medical genetic technology, namely prenatal diagnosis (PND). This new technology does not enable us to “cure” genetically ill embryos; instead its remedy usually takes the form of what became known as “selective” abortions. Former research in the field of prenatal diagnosis has revealed that the use made of the same medical genetic knowledge and technologies in different cultures is dramatically different.

This research compares the way PND is practiced in two different nations: Germany and Israel. Those two countries were chosen on the basis of preliminary statistics, which show them to be extremely diverse in their geneticists” ethical attitudes and practice; Israeli genetic counselors were found to implement much more selective abortions than German counselors, in most cases of genetic problems.

 This study will try to understand the logic of justification for different choices in the field of medical genetics. By doing that it could teach us about what categories such as; “genetic problem”, “life worth living” or “wrongful life”, mean in different cultural contexts. Furthermore, it will illuminate the level of tolerance in different nations toward imperfection and diversity among human beings.

 Previous research done in the field of PND is scarce and mostly quantitative. The few studies that exist do not provide information about the cultural myths built around PND in different nations. By in depth interviews, data collected by a 20 questions questionnaire, textual analysis and participant observations, this study contributes to furthering the knowledge in that field, and to explaining the dramatic differences found between geneticists” ethical positions, in the two studied nations.

 Since science is advancing faster than the public and moral talk surrounding it, the implementation of new scientific practices is often uncontrolled. Therefore, studying genetic management in different nations is nowadays highly relevant, as it could contribute to the public debate about genetics. Moreover, this study could contribute to understanding the effects of the very problematic medical genetic history, and to different sociological perspectives such as; the sociology of culture, of morality, of the body, and of knowledge.

email: hashi@zoot.tau.ac.il

 Abstract

 Now that the human genome has been successfully mapped, this outstanding scientific achievement raises high hopes, as well as deep fears. My research focuses on the largest current use of medical genetic technology, namely prenatal diagnosis (PND). This new technology does not enable us to “cure” genetically ill embryos; instead its remedy usually takes the form of what became known as “selective” abortions. Former research in the field of prenatal diagnosis has revealed that the use made of the same medical genetic knowledge and technologies in different cultures is dramatically different.

This research compares the way PND is practiced in two different nations: Germany and Israel. Those two countries were chosen on the basis of preliminary statistics, which show them to be extremely diverse in their geneticists” ethical attitudes and practice; Israeli genetic counselors were found to implement much more selective abortions than German counselors, in most cases of genetic problems.

 This study will try to understand the logic of justification for different choices in the field of medical genetics. By doing that it could teach us about what categories such as; “genetic problem”, “life worth living” or “wrongful life”, mean in different cultural contexts. Furthermore, it will illuminate the level of tolerance in different nations toward imperfection and diversity among human beings.

 Previous research done in the field of PND is scarce and mostly quantitative. The few studies that exist do not provide information about the cultural myths built around PND in different nations. By in depth interviews, data collected by a 20 questions questionnaire, textual analysis and participant observations, this study contributes to furthering the knowledge in that field, and to explaining the dramatic differences found between geneticists” ethical positions, in the two studied nations.

 Since science is advancing faster than the public and moral talk surrounding it, the implementation of new scientific practices is often uncontrolled. Therefore, studying genetic management in different nations is nowadays highly relevant, as it could contribute to the public debate about genetics. Moreover, this study could contribute to understanding the effects of the very problematic medical genetic history, and to different sociological perspectives such as; the sociology of culture, of morality, of the body, and of knowledge.

שני בר-און

שני בר-און

 

היסטוריה חברתית של עובדים באופקים, 1955-2000

מטרתה של העבודה המוצעת היא לתאר ולנתח את ההתנסויות הכלכליות, החברתיות והארגוניות של עובדים בעיר אופקים מעת הקמתה של העיר באמצע שנות החמישים ועד לסוף המאה העשרים. נקודת המוצא של העבודה היא שהמחקר שעסק בהיסטוריה ובסוציולוגיה של עיירות הפיתוח בארץ התמקד באידיאולוגיה, מוסדות ותכנון עירוני, והזניח במידת מה את זווית המבט של היסטוריה חברתית ושל העובדים עצמם. הפרספקטיבה של היסטוריה חברתית ומקומית שתינקט במחקר זה מבקשת להראות שורה של אסטרטגיות חשיבה ופעולה של העובדים, שהגיבו לתהליכים המבניים של בניין מדינה ושל תיעוש אזורי, ושהשפיעו על תהליכים אלה. הסטת מוקד הדיון ממבט מוסדי ′מלמעלה′ ל′מבט מלמטה′ מאפשרת לבחון התנסויות של העובדים בתנודות הכלכליות והקהילתיות שפקדו את העיר לאורך זמן, ביחסיהם עם המעסיקים המקומיים, בהתארגנות הקולקטיבית שלהם, ובאמצעי ההתנגדות בהם השתמשו.

שיטת העבודה מבוססת על ההיסטוריוגרפיה והמתודולוגיה של היסטוריה של עבודה ועובדים (Labor History). סוגי החומרים שישמשו במחקר מגוונים – כלכליים, דמוגראפיים, ארגוניים ותרבותיים. החומר האמפירי ייאסף מארכיונים מקומיים וארציים, מראיונות עם עובדים ונציגי ציבור תושבי אופקים בעבר ובהווה, מעיתונות מקומית וארצית, מביוגרפיות ומספרות משנית.

קרין עמית

קרין עמית

 

The Binary Ethnic Classification and the Economic Assimilation of First and Second Generation Immigrants in the Israeli Labor Market

 Karin Amit

email: karin@post.tau.ac.il

 Abstract

 This study attempts to test whether the commonly used binary ethnic classification of the Jewish Israeli society, into Mizrahim (originating in Asia or Africa) and Ashkenazim (originating in Europe), is the suitable one to describe the socioeconomic gap among first and second generation of immigrants in the Israeli labor market. The socioeconomic characteristics (education, occupation and earnings) and the economic assimilation of the immigrants and their children are examined using three alternative ethnic classifications: the binary ethnic classification, continent of origin, and specific country of origin.

 Based on immigration theory, my main hypothesis is that estimating the socioeconomic gaps among the first and second generation of immigrants in Israel will be more reliable using the country of origin classification rather than the binary ethnic classification used in most stratification studies in Israel. According to immigration theory three variables can influence the assimilation of immigrants and their children into the destination country: time of arrival in the destination country, level of economic development of the country of origin, and the level of human capital the immigrants arrived with. These three variables were tested in attempt to point out the most relevant form of ethnic classification among immigrants in Israel. The analysis reveals that ethnic differences among immigrants are distributed by specific country of origin and not by the commonly used binary classification. Immigrants originating in countries that are classified in the same binary ethnic group arrived to Israel in different periods of time from countries with different development levels possessing distinct levels of human capital (for example: Romania and Germany in the Ahkenazim category, Iraq and Morocco in the Mizrahim category). The ethnic classification among the immigrant′s children is expected, according to immigration theory, to follow the same pattern. The present study attempts to empirically test this argument in the Israeli context.

 This study uses data from three Israeli censuses (1972, 1983, 1995). The analysis of the first generation of immigrants is conducted on the 1972 Israeli census. The analysis of the second generation is conducted on two data sets, 1983 and 1995 Israeli censuses, in order to detect changes in the socioeconomic gap among the Israeli-born and test the validity of the alternative ethnic classifications in different periods of time.

אירית אדלר

אירית אדלר

 

Ethno-National Stratification System in a Colonial-Democratic Welfare Regime – The case of the Housing Policy in Israel

  Irit Adler

email: adler123@netvision.net.il

 Abstract

 Since its foundation, Israel had to face its dialectic nature: a democracy on one hand and a Jewish state on the other. This dialectic had shaped the nature of the welfare policy and the stratification system that had been contracted by it. The present study examines the nature of the Israeli welfare regime and the constriction of its stratification system via Housing.

Many scholars have argued that beside differential earning capacities in the labor market, ethnic stratification is also affected by housing. Accessibility to housing resources do not only reflect the social and economic situation of individuals and social groups, but it is a major factor in constructing their social and economic life chances (by the accessibility to health, education, occupation etc). State involvement in production, allocation and consumption effect the accessibility to housing resources of different groups. Hence, housing policy is an important factor in shaping and perpetuating social and economic inequality.

Using 1983 and 1995 census data combined with mortgage entitlement data from Hosing and Construction Ministry, I shell try to understand whether housing policy constructs more equal division of housing resources, and whether housing policy helps to reduce, perpetuate or even to widen housing differences.

ארד ניר

ארד ניר

 

A cognitive dissonance dynamic of cycles and growth

 Arad Nir

email: arad@post.tau.ac.il

 Abstract

 Cognitive dissonance causes people to rationalize their actions under certain circumstances. When individuals′ actual consumption is a random variable distributed around their optimal consumption, they might rationalize their utility function so that their optimal consumption equals their actual consumption. This essay investigates the consequences of a flexible utility function that alters via rationalization when individuals receive positive utility from consumption and negative utility from work. The main results are: 1) Individuals′ optimal consumption will be unstable and scatter in time. 2) A cognitive dissonance reaction and a subjective minimum consumption constraint will cause growth. 3) When individuals are conformists, have a cognitive dissonance reaction and a subjective minimum consumption constraint consumption will grow in a cycle path. 4) Cognitive dissonance and conformity are positively correlated to growth. The model, with similar results, can be transformed to a model where individuals care about status rather than conformity or to a model where individuals rationalize their work hours instead of their consumption level. The model can also be used to explain consumption behavior during retirement.

 

הדס מנדל

הדס מנדל

The Implication of Welfare State on Gender Inequality

Hadas Mandel

email: hadasm@post.tau.ac.il

Abstract

The present study focuses on the role of the welfare state in producing gender inequalities across the labor markets of 19 industrial states. The study examines whether and to what extent the roles of the state as a legislator and as an employer, affect the following three aspects of gender-linked inequality: rate of female labor force participation, gender occupational segregation, and earnings disparities. Using data at both the individual and state level multi-level hierarchical linear models are estimated to test theoretical propositions regarding the ways that the welfare state affects gender economic inequality. Specifically, the analysis tests the theoretical propositions that welfare policies are likely to increase female labor force participation but at the same time to increase gender?based occupational segregation as well as gender income inequality. The analysis will also examine the extent to which the shape of the income distribution mediates the relationship between welfare policies and gender economic inequality.

נלי אליאס

נלי אליאס

 

The role of mass media in the process of social and cultural integration of Russian immigrants in Israel and Germany

 Nelly Elias

email: nell@post.tau.ac.il

 Abstract

 The role of the mass media in the adaptation process of new immigrants has been widely investigated by various social scientists. Most of the research found that the mass media are one of the main factors in the process of social and cultural integration of immigrants. On the one hand, the mass media in general, and specifically the mass media of the host country, fulfill the role of a socialization agent and information source for the newcomers by teaching them about their new society and helping them adjust to its norms and demands. On the other hand, the mass media in the language of the immigrants may contribute to ethnic cohesion and the cultural maintenance of the immigrant community.

 However, the subject least studied in this area is that of the role of the mass media in the integration process of immigrants of a very special kind, namely, immigrants returning to their historic homeland (Returning Diasporas). In such cases, cultural, ethnic or religious criteria grant the right of entry and entitle automatic citizenship as well as several economic and social benefits.

In the beginning of the 21st century, two countries ? Israel and Germany ? provide a fertile ground for examining the role of mass media in the process of adaptation and acculturation of such immigrants. During the 1990?s, these countries have absorbed very large wave of immigrants from the former USSR ? ethnic Jews and Germans who decided to return to their respective historic homelands.

 This unique situation provides a good opportunity for conducting a comparative study on the role of the host and Russian-language mass media in the process of immigrant integration in the new society. The study focuses on the question of which mass media contribute to the adaptation of the dominant culture and to the sense of belonging to the host society as well as which mass media maintain the culture of the country of origin and the in-group solidarity.

תמי סגיב-שיפטר

תמי סגיב-שיפטר

 

Quality in Medicine: A Case Study of the Medical Profession in Israel

 Tammy Sagiv-Schifter

email: Tamas@post.tau.ac.il

 Abstract

  This study examines the debate on quality of medical care as a case study of the internal and external challenges facing the medical profession, and the methods the profession employs in order to preserve the high status it achieved.

 Quality of medical care is directly linked to central characteristics of the medical profession: autonomy, internal control over task performance of colleagues, and the freedom to decide the appropriate course of treatment for patients. Measurement of quality of medical care requires definitions of various criteria and the development of methods for measuring and evaluating medical services, treatments and outcomes. When this occours the opportunity arisrs for extensive external control over medical work. This poses challenges to the medical professions′ jurisdiction from insurers, employers (hospitals, sick funds), patients and the state.

 While these developments strain relationships between the profession and external stakeholders, they also underscore the importance of internal relationships, and especially the cohesion and solidarity of professionals with their profession.

 The central proposition of this study is that in order to understand the challenges facing the profession and the methods it employs to confront them, there is a need to examine both the dynamic relationship between the medical profession and external actors and the relationships among groups within the medical profession.

 Thus, the reaserch question is: Whether and to what extent the medical professions′ management of quality of care issues is influenced by its relationships with external stakeholders (the state) and by its internal relationships (among physicians), and what are the implications of these relationships on the professions′ status?

 The time frame of the study is: 1990-2000 and data will be collected on the various actors including the state (the ministry of health); the medical profession (IMA- Israely Medical Association); the professionals (practicing physicians).

 In-depth interviews will be conducted with the heads of quality assurance departments in the ministry of health and in IMA and with leading figures in the field of medical quality assurance in Israel.

 Content analysis of the IMA′s journal “Michtav La′chaver” will be carried out in order to collect information concerning IMA′s activities in the field of quality assurance, to learn of the centrality of the subject and of the information and attitudes delivered to the physicians.

 A survey of a random sample of practicing physicians in Israel will also be conducted in order to collect data on their knowledge, attitudes, concerns, and activities regarding quality of medical care.

רונית נדיב

רונית נדיב

Diversified employment:the internal labor market of external workers

Ronit Nadiv

email: nadiv@post.tau.ac.il

Abstract

The present study deals with the Israeli labor market, and more specifically with a main pattern of alternative work arrangement in Israel the employment by temporary help service (THS) organizations. Unlike traditional employment arrangements based on a dual relationship between employers and employees, employment by THS organizations are based on triangular employment relationship which involve: THS organization, employees employed by THS organizations and firms which use THS employees. The subject of this study is triangular employment relationship and the employment practices that characterize them.

Most studies dealing with alternative work arrangements apply standard employment relationship (SER) as a base of comparison. And mainly emphasize the SER as an internal employment vs. external employment. From these studies arises a dichotomist understanding of work organization: internal vs. external employment. The present study suggests a new typology for organization of work based on three components: the legal base of employment relationship, the extent of attachment between the employer and the employee and the employment practice toward the employees. Unlike the dichotomist perception of work organization, the present study assumes a diversified work organization that enables the possibility of variation between these three components.

The purpose of the present study is two fold: describing the 3 parties involved in triangular employment relationship in Israeli labor market. In the light of a growing tendency of using external employment generally and employment by THS firms particularly this information might shed light on the three parties involved in THS work and hint on inequality in Israel. Second, the present study presents a new typology for work organization. In this aspect using this typology I?ll explore whether there is a variation in the employment practice deployed to THS employees and what affects this variation.

איילת הראל

איילת הראל

 

Deeply Divided Societies as a Challenge to the Survivability of Democracy – India and Israel as Case Studies

Ayelet Harel

email: Yulah11@hotmail.com

Abstract

The current study aims to analyze public policy and governmental features in procedurally democratic states within ethnically and religiously divided societies. The main research question is as follows: Can a political formula be found that illuminates how procedural democracies govern and survive in religiously and ethnically divided societies? More specifically, what are the public policies and governmental features that help non-consociational democratic regimes survive in plural societies? These questions are being analyzed carefully by a systematic comparison between two core case studies, India and Israel. These are the only two countries that have managed to sustain democratic regimes within plural societies for a period longer than fifty years, although they do not implement consociational means for governance as in Switzerland, Belgium or Canada. Theoretically, the proposed study introduces a unique explanatory variable? state mechanism of patriotism?construed as a public and governmental factor contributing to the survivability of democratic regimes. I attempt to trace the criteria by which dominant groups in plural societies categorize various communities in terms of their societal contribution, loyalty and patriotism. My main research hypotheses are as follows: 1) State mechanism of patriotism, which categorizes citizens according to the ideological narratives and ethoses of each state, is a central variable that explains democratic survivability in ethnically and religiously plural states. 2) In spite of differences between the control mechanisms of Israel?s ethnic democracy and India?s mixed democratic regime, both states control deeply divided societies through the creation of a patriotism mechanism, which forms an integral part of their respective public policie

דפנה כספי דרור

דפנה כספי דרור

 

Poverty and Social Problems in Urban Ecological Units

Supervised by: prof. Haya Stier

Submitted by: Dafna Caspi-Dror

Ph.D. student, Department of Sociology and Anthropology, Tel-Aviv University.

e-mail: caspifam@netvision.net.il

 Abstract

 The high rates and growing extent of poverty during the last two decades in Israel, as a consequence of economic and social processes, led to a growth in academic studies and public interest in Israel regarding poverty and its varieties of aspects. In some studies the approach is that poverty is a phenomenon that characterizes individuals, households, and specific population groups (e.g. children, elderly, ultra-orthodox), while other researches examine poverty as a social-economic national phenomenon. The current study seeks to explore an additional aspect of poverty and to examine it in an urban-structural perspective. In particular, this research focuses on the implications of various dimensions of neighborhood disadvantage combined with different levels of community resources on the emergence of social problems in urban-neighborhoods. Such social problems (e.g. school drop-out, violence, crime rates, drug usage) affect the life chances of the inhabitants of those neighborhoods.

The unit of analysis used in this study is urban-neighborhood that represents an ecological-unit, which is much more from a simple aggregation of its inhabitants characteristics.

The methodology of this research is mainly based on data from Israel’s Central Bureau of Statistics and interviews of inhabitants of two main metropolitans in Israel.

The theoretical scientific contribution of this research is in the developing of a structural model that deals with distinction between the independent and combined ties of various levels of economic capital and community resources on the dimensions of social problems in ecological urban units. The empirical contribution refers to the attempt to develop a general measure for variety of social problems.

 

נוגה גלעד

נוגה גלעד

Biographies in crisis: Israeli settlers in the ′West Bank′ and the Oslo Accords

 Noga Gilad

email: giladn@post.tau.ac.il

 Abstract

 My work explores how the struggle lead by the ideological settlers (?the Jewish settlers?) to appropriate Yesha (the West Bank and Gaza strip) into the Israeli State and society is affected by the Oslo peace process (with the subsequent Intifada). Theories about social construction of reality in crisis situations and concepts of Biography and Public Discourse shall direct my research. I shall compare biographical accounts of settlers with the public discourse reconstructed from the settlers? local media.

 The struggle to appropriate “Yesha” is generally associated with the ′hard core′ of the settlers, known as the ideological settlers or “the Jewish settlers”. They present themselves as pioneers of a messianic project that aims at a more “Jewish” – that means religiously observant – society and state. Most of the “hard core” settlements are located close to densely Palestinian populated areas. Local media established by the ideological settlers helps distribute a public discourse that facilitates the appropriation struggle. Ideological settlers comprise approximately 20%-30% of the Israeli residents in “Yesha” of which “non-ideological settlers” comprise the majority. The latter are referred to as pragmatic and apolitical residents who reside “on the other side” of the Green Line out of economic considerations. Their active or passive contribution to the appropriation struggle shall be examined as well. Since messianic ideology rejects Palestinian sovereignty over the territory, the influence of the Oslo Accords and Palestinian uprising shall be examined regarding public discourse and both types of biographies.

ליהיא להט

ליהיא להט

 

Perceptions of Elite Groups in Israel of the Sources of Poverty and its Solutions

 Submitted by: Lihi Lahat

Advisors: Professor Joseph Katan, Dr. Gila Menahem

 Abstract of Dissertation Proposal for a PhD in Public Policy

 The state of Israel is defined as a welfare state by the research literature and is perceived as such by most citizens and decision makers. One of the central aims of a welfare state is the prevention of poverty .Yet, the past few decades have been characterized by a growth in social inequality. At the dawn of the 21st century, more than a million Israelis live under the poverty line. In light of this reality, the issue of the perceptions of poverty in Israel, its sources, and its solutions deserves a prominent place on the research agenda.

 A gap may be discerned between the public policy approaches and the bulk of existing studies of perceptions of poverty that is based on the general population. The public policy approaches suggest that policy derives from the perceptions of members of policy networks, epistemic communities and advocacy coalitions, addressed in the literature as types of professional, political or business elites. The present research will focus on this gap by addressing the following questions: What are the perceptions of various elite groups regarding poverty, its sources, and its solutions? Do the various elite groups vary in terms of their perceptions of poverty and what is the source of this variance? Is it possible to identify policy coalitions among elite groups that are characterized by particular core beliefs and policy approaches to poverty?

 The methodology of the present research is based on interviews, in accordance with standard approaches to the study of attitudes on poverty. The elite groups will include (1) politician decision-makers, (2) high-level bureaucrats, (3) members of the economic elite, (4) professionals, and (5) media figures.

 The expected scientific contribution of the proposed research is primarily to strengthen the explanatory framework of how social policy is shaped and to advance theoretical understanding of the relationship between the perceptions of elite groups and the development of a system of perceptions regarding solutions to social problems.

ליאוניד אזרנרט

לאוניד אזרנרט

 

Abstract

 As world population reached 6 billion with projections of 10 to 12 billion by mid-century, concern for the consequences of population growth is increasing. Because population growth is concentrated in developing countries, they are mostly the focus of attention in demography-related study. At the same time, with the majority of the world population living in relatively poor countries, generating sustained economic growth to reduce poverty and improve the quality of life in developing world has became one of the most pressing challenges in global development.

  Large aid flows from advanced economies to the poor have long been viewed as necessary to stimulate capital formation and promote economic growth in developing world. In some countries, particularly in Sub-Saharan Africa, yearly foreign assistance has long averaged over 10% of the recipient’s GNI. The benefits of foreign aid, however, have been recently under severe scrutiny. The first chapter of this dissertation analyzes the effect of foreign aid on population growth and human capital accumulation. The study shows that foreign aid may work against its stated goal of alleviating poverty and promoting growth in recipient countries. The model demonstrates that aid fosters population growth, adversely affects the recipients’ incentive to invest in human capital, and postpones the onset of demographic transition. An empirical part of this thesis demonstrates a positive effect of foreign aid on population growth in Sub-Saharan Africa over the period 1961 – 2000 in a formal panel regression framework. It also shows a strong positive association between foreign aid and two directly fertility-related variables – total fertility rate and crude birth rate.

  The study also investigates the dynamic interactions between early child mortality, fertility, and human capital accumulation in a model with endogenized child survival probability. Consistent with a classical explanation in demographic theory, the model shows the role of increase in the cost of childbearing, as a consequence of child mortality reduction, in decreasing fertility. It demonstrates the role of parental human capital in reducing child mortality and sheds new light on the effect of public health measures to reduce early child mortality on human capital accumulation and economic growth.

טלי קריסטל

טלי קריסטל

 

Class Struggle and Labor’s Share of National Income in Israel, 1952-2001

 Tali Kristal

 Department of Labor Studies

Tel Aviv University

Supervised by Prof. Yinon Cohen

 Abstract

 How the national income is divided between the two broadly dominant classes in society – between capitalists’ profits and workers’ compensation – is a central question in the analysis of the political economies of advanced societies that has not yet been studied in Israel. In contrast to the nearly universal decline in labors′ share of national income in Europe and the US since the 1980s, labor’s share in Israel has gradually risen since the mid-1970s. The proposed thesis will explore the processes affecting labor’s share in Israel. Unlike most previous research that considered only the effects of macro economic factors, I will focus on the struggle between labor and capital as an additional central explanation for explaining variations in labor’s share in Israel. To this end I will analyze the effects of class struggle indicators and macro economic factors on labor’s share in the aggregate economy of Israel, as well as within economic branches, between the years 1952 and 2001.

  The first part of the empirical analysis will provide a historical description of trends in labor’s share and in indicators of the class struggle (unionization, strike activity, etc.) and macro economic factors (unemployment, inflation, output growth, etc.) during the last half-century. The second part will present time series models to estimate the effects of class struggle indicators and macro economic factors on labor’s share. The third part of the empirical analysis will present similar models for 40 economic branches.

ורדה לבנון

ורדה לבנון

 

Employment History, Pensions and Economic Well-Being of the Elderly in Israel

 Abstract

  In the current research I examine the factors which lead to inequalities among the aged population in Israel. I aim at analyzing the combined effects of life-course characteristics and welfare policy patterns in explaining and in predicting inequality at old age, both among the elderly of different social groups, as well as among the elderly of different time periods.

 Three main hypotheses were suggested regarding inequality at old age. The first hypothesis assumes status maintenance, and accordingly, predicts similarities between the structures of inequalities throughout the life-course. The second hypothesis claims that accumulated advantages along the life course will result in increasing inequalities during old age, and the third hypothesis predicts that social gaps will decrease at old age as a result of state mechanisms which compensate members of weaker social groups.

 In my work I will try to examine these three hypotheses and to suggest a combined model which could describe under which conditions and to which elderly group these hypotheses apply. My main assumption is that accumulated advantages during labor market activity on the one hand, and compensation mechanisms of the welfare state on the other hand combine, direct one′s life course and affect her or his relative position at old age. Moreover, I also assume that the welfare policy, although it is aimed at narrowing social gaps and at correcting inequality caused by the labor market, simultaneously maintains practices from which certain social groups benefit more than others. Therefore, I would like to compare inequality patterns at old age between men and women, Jews and non-Jews and veterans and immigrants.

 My research is based on the “Sixty years old and over” survey conducted by the Israeli CBS twice – in 1985 and in 1997. The surveys contain information regarding housing conditions, household management, the medical condition of the respondent, family and social ties, leisure activity, and most importantly, detailed data regarding employment history of both respondent and spouse and their various income sources. The 1985 sample includes 5,705 respondents, aged 60 and over, who reside in Israel in urban households, and in the 1997 sample 5,055 respondents were included.

 In the empirical aspect, the current research will document the economic well-being of the elderly in Israel, and more specifically, their income resources and their patterns of economic well-being. A comparison between the two time points will allow to trace the main trends in the economic well-being and to examine the effects of different employment paths and the changes in welfare policies towards the various elderly groups. Of particular interest will be the immigrant population, which is characterized by a unique life course influenced by pre-immigration life experiences. My theoretical aim is to understand the unique characteristics and components of the economic well-being at old age, from a perspective which takes into account long lasting processes of resources and assets accumulations. Suggesting a typology of life courses and examining the different consequences at old age will enable to predict the elderly life chances at this latter part of the life cycle.

 Although most research in the field of stratification tends to emphasize the importance of the employment patterns in constructing social inequality, in my work I will show how the employment pattern is constantly influenced by the state interference, which creates a structural framework within which it should be understood. Moreover, I will show the relevance of employment history at old age, despite the fact that the elderly are retired and do not accumulate assets any longer. My claim is that it is important to combine the three hypotheses when examining the consistency of inequality throughout the life course. Accordingly, I will attempt to show how maintenance mechanisms, accumulation mechanisms and leveling mechanisms coexist and differentially influence members of different social groups at old age. Life course dynamics, and especially the employment path, together with social policies are at the heart of the current research and through them the issue of inequality at old age is extensively examined.

ירדנה אוסקר

ירדנה אוסקר

 

Oscar Yardena, Department of Labor Study

Tel Aviv University

oxcaryar@post.tau.ac.il

 Abstract- Including Transnational Motherhood: Expending The Social Basis of Motherhood Concept

 Although it is true that transnational motherhood is not a new phenomenon, it has grown significantly due to global capitalism and to the extent that mothers and children are now separated by nations, seas and even continents. Mothers from third world countries leave their children in their countries of origin and immigrate to western countries in order to work as nannies, housekeepers and carers of eldery people in order to support their families back home.

 This research recognizes the influence of historical, economic and racial factors on the concept of motherhood and therefore seeks to understand the unique context within which transnational mothers live and act. I will examine the influence of: (a) the separation of mothers from their children by time and distance, (b) the gap between the traditional motherhood concept and the way, in practice, immigrant mothers take on their new economic role, (c) the cultural encounter with the host country, (d) unique occupational characteristics. I will then analyze how the above factors influence the way motherhood is conceived and practiced by transnational mothers. By including these concepts from such marginal groups in society will allow us to extend the social platform upon which motherhood is based and will enable us to rethink the apriori relationship between motherhood and child raising and between motherhood and gender.

 This research will encompass the experiences and commentaries of transnational mothers in Israel from the Philippines and India concerning motherhood and its characteristics. The research will be based on in- depth interviews, observations and my personal experience as an elderly caregive

דני הלמן

דני הלמן

 

Danny Helman

Ph.D. Student, Department of Psychology, Tel Aviv University.

E-mail: dhelman@freud.tau.ac.il

Abstract

The National Lottery – Cognitive Aspects

The national lottery as a showground for cognitive research stands at the center of this project. Various aspects of gambling choice and the game perception are considered. The revealed preferences of mass lottery participants, uncovered with real-world archival data, are utilized as research material for the study of theoretic psychological questions. Evidence of potential fallacies in perceived probability is discussed.

Main themes:

*Applying psychology to lottery: Popularity of number combinations in lottery play.

*Control-seeking and the stakes involved: Manual vs. automated selection of lottery numbers for gambles of differing magnitude.

*Time-dependent lottery gambling: Changes in sale rates and venture sums as a function of time remaining to the draw.

*Elusive odds: National lottery evidence for diversions of subjective probability from normative chance calculus.

עמית קפלן

עמית קפלן

 

Economic Resources and Family Behavior: Institutional Arrangements in Cross-National Perspective

 Supervised by: Prof′ Haya Stier

  Amit Kaplan

Ph.D. Student, Department of Sociology & Anthropology, Tel Aviv University.

e-mail: amitka@post.tau.ac.il

 Abstract

 The research focuses on the institutional arrangements of the relationships between economic and family behavior in late capitalist societies. The current academic debate, concerning the relationships between economic and family behavior, refers mainly to the micro level. However, the premise of the current research is that institutional arrangements, which constitute the production and allocation of welfare resources through state-market-family, shape the patterns of the relationships between economic and family behavior at the individual level. As such, the objective is to identify systematic differences among countries, in the relationships between economic and family behavior, and to relate them to their institutional context, or to their welfare regimes.

 The empirical research is a cross-national comparison of the relationships between individuals′ economic and family behavior among eight capitalist societies, which belong to four welfare regimes, using life course analysis.

The theoretical scientific significant of the research stems from the micro-macro theoretical approach suggested in understanding economic aspects of family behavior. The empirical scientific significant derives from using life course microanalysis in cross-national context.

תמר ברקאי

תמר ברקאי

 

Market as Civil Society: On the Construction of a Multinational Corporation as a Socio-Political Actor – The Case of Coca-Cola Israel

Supervised by: Prof′ Ronen Shamir

Tamar Barkay

Department of Sociology & Anthropology, Tel Aviv University.

email: barkayta@post.tau.ac.il

Abstract

The idea of corporate social responsibility (CSR) is a product of transformations in the relationship between market, state and society. The unprecedented powers of corporations on the one hand, and the retreat of the welfare state on the other hand, characteristic of the current capitalist order, have led to the evolvement of new forms of social expectations from corporations – holding them accountable for issues traditionally handled by the state. Corporations responded with assertions of ‘responsibility’ and ‘corporate citizenship’.

In this study, I look at the concrete ways through which a multinational corporation adopts a social orientation and examine how it fits into neo-liberal modes of governance. In particular, I focus on practices and processes of meaning constructions of CSR occurring in three inter-related dimensions: 1. Internal stakeholders – employees; 2. External stakeholders – community, local & national government, civic groups and consumers; and 3. Corporate governance. The suggested bottom-up empirical examination, focusing on internal and external stakeholders’ experiences in relation to the corporate social policy, aims at a better understanding of the socio-political implications of corporate power.

 

נלי כפיר

נלי כפיר, תלמידת דוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל-אביב

nellykfi@post.tau.ac.il

החייםהחברתייםשלזכויותמהגרים: מהגריעבודהבישראלובסינגפור

 מחקר השוואתי זה מבקש להתחקות אחר “החיים החברתיים” של זכויות מהגרי עבודה בישראל ובסינגפור. השימוש במונח “חיים חברתיים של זכויות” נסמך על וילסון (Wilson, 2006) ואנתרופולוגים אחרים, החוקרים את היחסים בין ניסוחים פורמליים ומשפטיים של זכויות אשר במונופול המדינה, לבין תצורות חברתיות הצומחות ב”שטח” כתגובה ונחבאות בצילו של התהליך הפוליטי הרשמי. המחקר מתבונן על החברה האזרחית כזירה מרכזית בה מתרחש המאבק על ניסוח והענקת התוכן לזכויות באופן המאתגר את משטר ההגירה.באופן כללי, הספרות המסתמכת על ההבחנה האנליטית בין “מדינות הגירה” ו”מדינות לא-הגירה” מניחה כי באלו האחרונות דוגמת ישראל וסינגפור, גורמים מוסדיים ואידיאולוגיים יביאו לחסימת הגישה לזכויות ולערוצי השתלבות בפני מהגרים לא אתניים. אולם, בחירתי בשני מקרי החקר האלה הסתמכה על השערת מחקר אחרת והיא כי במדינות אשר המשטרים שלהן מציבים באופן פורמלי תנאים מדירים ביותר למהגרים הלא אתניים, ניתן לבחון מקרוב את “עבודת הזכויות” המכוונת לשינוי משטר ההגירה. שנית, השערתי היא כי ההבדל בין “מדינות הגירה” ל”לא-הגירה” אינו המאפיין הבלעדי המכריע יצירת זכויות של מהגרים, כי אם תפיסות שונות של חברה אזרחית ומושגים שונים של זכויות ((Dallmayr,2002 הם המתווכים של תהליכים אלו ויכולים להסבירם טוב יותר. המבט האנתרופולוגי על זכויות דרך השדה של החברה האזרחית אשר מחקר זה מציע, יכול לתרום לגופי הידע הקיימים במספר אופנים: (א) לערוך פרובלמטיזציה של טיפולוגיות קוטביות של סוגי משטר (הגירה-לא הגירה) (ב) לעגון בשדה האתנוגרפי דפוסים המיוחסים בספרות לחברה האזרחית כבסיס לפיתוח כלים אנליטיים (ג) לנתח תהליכי תרגום ולבחון את המתח האפשרי בין “אתיקה מעוגנת מקום” לבין תפיסות אתיות טרנסלאומיות של זכויות מהגרים.

סיגל עוזרי רוייטברג

סיגל עוזרי רוייטברג

 

סיגל עוזרי רוייטברג, תלמידה לדוקטוראט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל אביב

Sigal_ozery@yahoo.com

“סוציאל דמוקרטיה” גרסה מקומית- מפלגת העבודה הישראלית

מחקר זה מבוסס על עבודת שדה אתנוגראפית שנערכה במסגרת מפלגת העבודה הישראלית במהלך הכנסת ה-17. עבודה רב זירתית זו תיעדה את פעילותם של מוסדות המפלגה המרכזיים, אך התמקדה בעיקר בקבוצות וביחידים שהגדירו עצמם במונחים “אידיאולוגים”/”סוציאל דמוקראטיים” וייצרו פעילות פוליטית- מפלגתית ברוח זו.

הספרות המחקרית וממצאים אתנוגראפיים ראשוניים העידו כי קיומם של פעילים/קבוצות אלו במסגרת מפלגת העבודה של ימינו הוא בעייתי. הביקורת האקדמית והציבורית שספגה מפלגת העבודה הישראלית על אי הלימתה את זהותה הסוציאל-דמוקרטית, הן על הפן הסוציאלי והן על הפן הדמוקרטי שבה; ייתורה של האידיאולוגיה בעידן הפוסט מודרני; משבר האידיאולוגיה הסוציאל- דמוקרטית בחברה הפוסט-תעשייתית; ומשבר השמאל הציוני – הם רק חלק מן הגורמים המזינים את הבעייתיות האמורה.

העיון בקיום המורכב והפרובלמאטי של פעילים אלו במסגרת מפלגת העבודה הישראלית, וההתחקות אחר ניסיונם הפוליטי לייצר אלטרנטיבה סוציאל-דמוקרטית במפלגה – הוא עניינו המרכזי של מחקרי. דרך עיון זה, אבקש לחלץ תובנות מחקריות שנוגעות למקרה הישראלי הספציפי: על אפיוניה של אותה סוציאל דמוקרטיה מקומית לאור עברה ולאור ההווה הפוליטי בתוכו היא מתהווה; ועל המשבר האידיאולוגי שעברה ועוברת מפלגת העבודה הישראלית בפרט והשמאל הציוני ככלל. בנוסף לכך, אבקש לחלץ ממחקרי תובנות כלליות יותר שנוגעות לאופן בו מדברים אידיאולוגיה, עושים ‘פוליטיקה’ [‘פוליטיקה גדולה’ להבדיל מתת-פוליטיקה (Beck 1994)] וחושבים ‘סוציאל-דמוקרטיה’, במאה ה-21.

מירב אהרון

מירב אהרון

 

לתכנן ולחיות את עיר הלאום המודרנית

על גבולות ומגבלות האזרחות בישראל של שנות ה2000

מירב אהרון – גוטמן

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב

 תקציר

מחקר זה עוסק בחווית האזרחות בישראל של תחילת האלף השלישי המתהווה בטווח שנפרש בין האידיאולוגיה המודרניסטית-לאומית לבין חברת המהגרים במה שאני מכנה “עיר הלאום המודרנית”, אשדוד: עיר לאום מתוכננת במיטב התכנון המודרני ומיושבת במהגרים ממדינות העולם השני והשלישי. במפגש בין השניים נוצרות תפיסות של אזרחות שמתבררות במחקר זה על סמך המחקר אתנוגרפיה בעיר, בתזמורת האנדלוסית הישראלית-אשדוד ובסניף הליכוד המקומי.

תחילתו של חיבור זה בהבטחה ממסדית כלפי מהגרים וסופו במאבק בין האליטות המדינתיות לקבוצות מהגריה על הכרה וקיום. הממצא המשותף לאתנוגרפיה של העיר, התזמורת האנדלוסית וסניף הליכוד באשדוד, הוא נוכחותם וכוחם המחולל של מודלים “ראויים”. מודלים אלה הם “קידמת הבמה”, חזית הסדר שהחברה הישראלית מציעה כדגם מכובד ולגיטימי בו מציגים הצגה ל”קהלים ראויים”. “מפלגה”, “תזמורת מערבית גדולה” ו”עיר לאום מודרנית” – הם מבנים לגטימציונים אשר פעילות במסגרתם הופכת גם אותך לראוי ואולי אף לשותף. ניתוח דיאלקטי אשר אינו מחזיק את המטבעות “מרכז” ו”פריפריה” כעובדות חברתיות אלא מצביע על העובדה הפרדוקסאלית כי אימוץ המודל המוחזק כ”תו תקן” והשאיפה לחקותו, מאשרים את מעמדו כמרכז ואת מעמדם שלהם כ”שוליים”. כך יוצא שדווקא התביעה להכרה, אשר לרוב לא הצליחה לייצר שפה אלטרנטיבית לשפה הנאו ליברלית, שפת המרכז, מגדירה ומנסחת את יחסי המרכז והפריפריה ובמידה רבה ממציאה אותם מחדש.

לימור גבאי-אגוזי

לימור גבאי-אגוזי

 

Rational Choice Model of Education: The Stratification of Educational Choices across Social Groups?

Submitted by: Limor Gabay-Egozi, The Department of Sociology and Anthropology, Tel-Aviv University. e-mail: gabaylim@post.tau.ac.il

Supervised by: Prof. Yossi Shavit and Dr. Meir Yaish

 Abstract

With the intention of equalizing educational opportunities, many societies have changed their education systems in recent years. The most notable change in these societies concerns educational choice-policy, such as de-tracking, increasing parental choice of school and the implementation of voucher systems. Nevertheless, as argued by some, choice could be a stratifying rather than an equalizing mechanism in the educational attainment process.

 Rational choice models of education operated under the assumption that individuals are not only governed by familial resources and characteristics of the educational system, but also affected by costs-benefit calculations. Accordingly, choice among educational options is affected by students’ perceptions of risk, their failure expectations in each option, by the information they hold, their motivation to avoid downward social mobility, as well as their utility considerations and future goals. Therefore, the implications of educational choice for educational stratification merit a study

 My work addresses the role of educational choice in the educational attainment process with respect to class and gender inequality. This issue is examined by analyzing two sets of data. First, I conducted in-depth interviews with families that are faced with the decision of choosing middle-school. In addition, I collected data from a purpose-designed survey of Tel Aviv-Jaffa high school students, who were about to select school subjects at an advanced level for their matriculation examinations. This study will provide a better understanding of the implications of educational choice for educational inequality between individuals from different socio-economic background as well as for gender inequality.

 

 

מיכל לרון

Michal Laron

Department of Sociology and Anthropology

Tel-Aviv University

Email: sf_laron@bezeqint.net

The Emergence of “The Green” – Israeli Environmental Activism in a Neo-Liberal Environment.

 The problem concerning the state of the environment in Israel has grown rapidly in recent decades. Namely, since the mid-eighties, a growing number of NGOs, political parties, industries, academic programs, and communications media has taken part in the widening environmental discourse in Israeli society.

The present study focuses on the emerging field of non-governmental environmental organizations in Israel. It seeks to describe and analyze trends and styles of activism that are occurring and have occurred in the Israeli civil society within the specific political context of the last two decades. The premise is that the environmental NGOs’ ideologies (such as “environmental economy”) and practices (such as professionalization) are strongly attached to state regulation and to business managerial theories. By elaborating on concrete environmental campaigns, I wish to inquire into the process of change in Israeli activism in light of the changing relations between the state, market, and civil society. My thesis is that Israeli environmental NGOs are adapting to a neo-liberal environment in ways that impact their strategies, vocabulary, and modes of mobilization. The questions of “social change” in general and that of “change from below” in particular are therefore problematized, and will be evaluated in light of social movements’ theory and research.

 

טל ספלטר-קרמר

טל ספלטר-קרמר

 

Continuity and Change of Social Capital in Later Life

Tal Spalter

talspalt@gmail.com

Supervised by: Prof. Noah Lewin-Epstein and Prof. Ariela Lowenstein

 The purpose of the current study is threefold: to map the types of social capital of the elderly in Israel, to examine the factors that affect their patterns of continuity and change, and to probe whether changes in the subjective well-being of the elderly are influenced by those types and patterns. The research is based on the first two waves of the CALAS (Cross-Sectional and Longitudinal Aging Study) representative panel study, which was aimed at providing a comprehensive description of physical, cognitive and mental health, of daily functioning, and of the social status of people aged 75 and up in multi-ethnic Israel. The first research hypothesis is that differences in the types of social capital will be found, and that distinctions of gender, ethnic background and family status will have different effects on the changing patterns of social capital in later life. The second hypothesis is that the above distinctions and changing patterns of social capital will influence four types of subjective well-being – satisfaction from life, psychological well-being, self-rated health, subjective economic well-being – and their respective changing patterns in later life. The results of the study will be discussed in the light of the complexity of Social Capital as an intrinsic concept and also integrated with gerontological late-life theories. The study’s innovation lies in its focus on longitudinal examination of the social capital of the elderly during later life – a period that embraces patterns of continuity and of adaptation to changes.

מינה בן דוד

מינה בן-דוד, תלמידת דוקטורט בחוג ללימודי עבודה

אוניברסיטת תל-אביב

minab@post.tau.ac.il

אמידת היצע העבודה של זוגות נשואים

מטרת המחקר הינה לבחון את קשרי הגומלין בין היצע העבודה של בני-זוג נשואים, על מנת לאמוד את ההשפעות ההדדיות של שעות ושכר העבודה של כל אחד מבני הזוג על רעהו, וכן לבחון השפעת כלי מדיניות מעודדי-תעסוקה, על היצע העבודה של זוגות נשואים. לשם כך, יערך מחקר השוואתי, שיבחן הבדלים בהיצע העבודה המשותף שלהם, בהסתמך על המדיניות הנהוגה במספר מדינות. בשל מגמות הגידול בשיעורי השתתפות נשים ובהיצע העבודה שלהן שהתרחשו בעשורים האחרונים, יושם הדגש בעבודה על מידת ההשפעה של היצע העבודה והשתכרות הבעל על היצע העבודה של בנות זוגם. הניתוח האמפירי ייעשה במסגרת משוואות סימולטאניות, על סמך נתוני פאנל של פרטים ומשקי בית במדינות האיחוד האירופי לשנים 1995-2001. המחקר מבקש לשלב בין המחקרים הכלכליים (האומדים את היצע העבודה של נשים על סמך משתנים ברמת הפרט ומשק הבית) למחקרים הסוציולוגיים (הבוחנים את השפעתם של גורמים ברמת המדינה על היצע העבודה של נשים), באמצעות בחינת ההקשר המוסדי והשפעתו על היצע העבודה של נשים נשואות. מערך כזה יאפשר לאמוד את הגורמים לשוני בהיצע עבודת נשים נשואות במדינות השונות, ולבחון את ההשלכות הפוטנציאליות של כלי מדיניות שונים ביחס לתעסוקת נשים בכלל ושל נשים נשואות בפרט. המחקר יבחן 3 מודלים כלכליים לאמידת היצע עבודה של זוגות נשואים, וינסה לברר איזה מהם מתאים למשטרי הרווחה השונים שיבחנו. לממצאי המחקר עשויות להיות השלכות מדיניות חשובות ביחס לתעסוקת נשים. כדוגמא, למדיניות המס יש השפעה לא מבוטלת על היצע עבודת נשים. הבנה טובה יותר של קשרי הגומלין בין היצע העבודה והשכר מעבודה של בני זוג נשואים עשויה להוביל למדיניות מס שתעודד תעסוקת נשים ותגדיל את היצע העבודה שלהן.

סמדר שרון

 

סמדר שרון תלמידה לדוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

המחלקה למדעי החברה

אוניברסיטת תל-אביב

smadish@post.tau.ac.il

עיצוב המרחב ומתיישביו: המקרה של חבל לכיש

העבודה עוסקת בפרויקט ההתיישבות היהודית בלכיש מאמצע שנות ה-50 כמקרה מבחן לניסיון מודרניסטי לשנות ‘מלמעלה’ את הסביבה הפיזית והאנושית גם יחד בשטחים שרוקנו מתושביהם הערבים במהלך מלחמת 1948. ביצוע השלב הראשון של פרוייקט לכיש היה מהיר: תוך מספר חודשים בין השנים 1954 ל-1955 עסקו בתכנון מפורט של החבל קבוצות של מומחים מתחומים שונים; במהלך כשנה וחצי הוקמו בלכיש 22 יישובים, ביניהם בעיקר מושבי עולים אך גם מושבים שיתופיים, קיבוצים, מרכזים בין-כפריים, והעיר קריית-גת. מלבד יישובי הקבע הוקמו בחבל עצמו מעברות לצורך קליטה זמנית של עולים.

תהליך קליטת העלייה שכוונה להתיישבות בחבל היווה נדבך מרכזי של פרויקט לכיש. לצורך המשימה של הכשרת המהגרים לדפוסי החיים המקומיים, שהוגדרו ‘מודרניים’, גויסו בעלי תפקידים שונים: מורים, עובדים סוציאליים, אחיות, מדריכים חקלאים, מדריכים חברתיים ומדריכות למשק בית. המחקר מדגיש את האופנים המשולבים שבהם התנהלו תהליכי התירבות: באמצעות עיצוב המרחב לצד תכנון כלכלי, חברתי ותרבותי.

פרויקט לכיש היה פרי יוזמה של בכירי הפוליטיקאים של התקופה מטעם הממשלה והסוכנות היהודית, והיווה את ‘פרויקט הדגל’ של מפעל ההתיישבות וקליטת העלייה באמצע שנות ה-50. המודל שפותח בו יוצא שנים ספורות לאחר מכן למדינות שונות בעולם השלישי.

העבודה בוחנת מחדש מושגים שגורים כמו “קליטת עליה”, “יישוב הספר/פיזור אוכלוסיה” ו”בינוי אומה” באמצעות חידוד הקשר בין תהליכי הגירה שכללו סלקציה ועבודה מאומצת של שליחים בצפון אפריקה לאיתור “החומר האנושי” (בשפת התקופה) המתאים להתיישבות חקלאית, תכנון התיישבותי שלקח בחשבון את המוצא האתני של המהגרים, ופעילותם של המוסדות הקולטים השונים לצד סוכנים פרופסיונלים. ההתמקדות באזור גיאוגרפי מוגדר מאפשרת לבחון לעומק את מערכת היחסים המורכבת והדינאמית בין המדינה ומוסדותיה, מומחים שונים, מודלים מקצועיים שהם ייבאו ופיתחו, וקבוצות חברתיות שאותן בקשו המדינה והמומחים לנהל ולחנך.

המחקר מתבסס על מקורות ראשוניים מגוונים, הכוללים מסמכים, מפות ויומנים אישיים מתוך ארכיונים שונים; כתביהם של אנשי מפתח מהתקופה בתחומי התכנון והביצוע כמו גם של סוציולוגים ואנתרופולוגים שעסקו במחקר מטעם הסוכנות; קטעי עיתונות. מקור נוסף יהוו ראיונות עם אנשים שלקחו חלק בפרויקט של חבל לכיש, הן כמתכננים ומבצעים הן כמתיישבים.

 

סמדר שרון תלמידה לדוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

המחלקה למדעי החברה

אוניברסיטת תל-אביב

smadish@post.tau.ac.il

עיצוב המרחב ומתיישביו: המקרה של חבל לכיש

העבודה עוסקת בפרויקט ההתיישבות היהודית בלכיש מאמצע שנות ה-50 כמקרה מבחן לניסיון מודרניסטי לשנות ‘מלמעלה’ את הסביבה הפיזית והאנושית גם יחד בשטחים שרוקנו מתושביהם הערבים במהלך מלחמת 1948. ביצוע השלב הראשון של פרוייקט לכיש היה מהיר: תוך מספר חודשים בין השנים 1954 ל-1955 עסקו בתכנון מפורט של החבל קבוצות של מומחים מתחומים שונים; במהלך כשנה וחצי הוקמו בלכיש 22 יישובים, ביניהם בעיקר מושבי עולים אך גם מושבים שיתופיים, קיבוצים, מרכזים בין-כפריים, והעיר קריית-גת. מלבד יישובי הקבע הוקמו בחבל עצמו מעברות לצורך קליטה זמנית של עולים.

תהליך קליטת העלייה שכוונה להתיישבות בחבל היווה נדבך מרכזי של פרויקט לכיש. לצורך המשימה של הכשרת המהגרים לדפוסי החיים המקומיים, שהוגדרו ‘מודרניים’, גויסו בעלי תפקידים שונים: מורים, עובדים סוציאליים, אחיות, מדריכים חקלאים, מדריכים חברתיים ומדריכות למשק בית. המחקר מדגיש את האופנים המשולבים שבהם התנהלו תהליכי התירבות: באמצעות עיצוב המרחב לצד תכנון כלכלי, חברתי ותרבותי.

פרויקט לכיש היה פרי יוזמה של בכירי הפוליטיקאים של התקופה מטעם הממשלה והסוכנות היהודית, והיווה את ‘פרויקט הדגל’ של מפעל ההתיישבות וקליטת העלייה באמצע שנות ה-50. המודל שפותח בו יוצא שנים ספורות לאחר מכן למדינות שונות בעולם השלישי.

העבודה בוחנת מחדש מושגים שגורים כמו “קליטת עליה”, “יישוב הספר/פיזור אוכלוסיה” ו”בינוי אומה” באמצעות חידוד הקשר בין תהליכי הגירה שכללו סלקציה ועבודה מאומצת של שליחים בצפון אפריקה לאיתור “החומר האנושי” (בשפת התקופה) המתאים להתיישבות חקלאית, תכנון התיישבותי שלקח בחשבון את המוצא האתני של המהגרים, ופעילותם של המוסדות הקולטים השונים לצד סוכנים פרופסיונלים. ההתמקדות באזור גיאוגרפי מוגדר מאפשרת לבחון לעומק את מערכת היחסים המורכבת והדינאמית בין המדינה ומוסדותיה, מומחים שונים, מודלים מקצועיים שהם ייבאו ופיתחו, וקבוצות חברתיות שאותן בקשו המדינה והמומחים לנהל ולחנך.

המחקר מתבסס על מקורות ראשוניים מגוונים, הכוללים מסמכים, מפות ויומנים אישיים מתוך ארכיונים שונים; כתביהם של אנשי מפתח מהתקופה בתחומי התכנון והביצוע כמו גם של סוציולוגים ואנתרופולוגים שעסקו במחקר מטעם הסוכנות; קטעי עיתונות. מקור נוסף יהוו ראיונות עם אנשים שלקחו חלק בפרויקט של חבל לכיש, הן כמתכננים ומבצעים הן כמתיישבים.

 

כרמל בלנק

כרמל בלנק, תלמידת דוקטורט בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל אביב

blankcar@post.tau.ac.il

שם העבודה: על משמעת, אקלים בית ספרי והישגים במערכת החינוך בישראל

המשמעת הבית ספרית נמצאת במרכז השיח הציבורי, הפוליטי והאקדמי בישראל ובעולם. למרות זאת, קשה לשרטט תמונה ברורה שתסביר הבדלים בין תלמידים או בין בתי ספר ברמות המשמעת, וקשה אף יותר להבין כיצד קשורים אקלים בית ספרי ומשמעת ברמת הפרט להישגים לימודיים. המחקרים בנושא נבדלים אלו מאלו בכך שכל אחד מתמקד בהיבט מצומצם ושונה של התופעה ומודד אותו בצורה שונה, בדרך כלל ברמת ניתוח יחידה (פרט, כתה או בית ספר). בנוסף, מרבית המחקרים מתבססים על נתוני חתך, ולכן סדר הזמנים בין משמעת להישגים איננו ברור.

המחקר הנוכחי מבקש להבחין בין שתי צורות שונות של משמעת, לבחון את הגורמים המשפיעים על כל צורה ובהמשך לחקור את השפעתה על ההישגים. זאת תוך שימוש בנתוני פאנל ובחינת סדר הזמנים בין משמעת להישגים. צורת המשמעת הראשונה, “משמעת מוסרית”, מתבססת על התיאוריה של דירקהיים (Durkheim, 1925), הרואה במשמעת חלק מהחינוך למוסר שעובר התלמיד בבית הספר, ובהתנהגות ממושמעת חלק מהפנמת נורמות חברתיות ולימודיות נרחבות יותר. במקביל, קיימים תלמידים בעלי “משמעת התנהגותית”. צורה זו של משמעת שאובה ממושג הריטואליזם שטבע מרטון (Merton, 1968), ומתייחסת להתנהגות צייתנית שנובעת מרצון להימנע מענישה, ולאו דווקא מהפנמת כללי בית הספר. תלמידים כאלו יתנהגו כראוי, אך לא ישאפו להצליח בלימודיהם. שתי צורות המשמעת צפויות לתרום חיובית להישגי התלמיד (בהשוואה לחוסר משמעת), אך עוצמת ההשפעה ואופן ההשפעה לאורך זמן יהיו שונים. רקע התלמיד (מעמד, השתייכות אתנית ומגדר) צפוי להשפיע על סוג המשמעת אותו יאמץ, וכן על הקשר בין משמעת להישגים. ברמת בית הספר, מבחין המודל בין צורות שונות של אקלים משמעתי בית ספרי (אקלים מעודד למידה לעומת אקלים מעודד ציות), וקושר אותן לסוג המשמעת אותו יאמץ הפרט ולהישגיו.

שאלות המחקר בהן אתמקד הן: (1) האם ניתן לזהות שני סוגי משמעת – מוסרית והתנהגותית – בקרב תלמידים? (2) האם ניתן לזהות בקרב כתות ובתי ספר שני סוגים של מדיניות משמעתית – כזו המדגישה חינוך לנורמות לימודיות לעומת כזו המדגישה ציות? (3) אילו משתנים מסבירים את רמת המשמעת ואת סוג מדיניות המשמעת בכתות ובבתי ספר? (4) כיצד רמת המשמעת וסוג מדיניות המשמעת בכתות ובבתי הספר, קשורים לרמת המשמעת של הפרט ולסוג המשמעת שיאמץ, תוך פיקוח על משתני רקע של התלמיד? (5) כיצד קשורים שני סוגי המשמעת ברמת הפרט ומדיניות המשמעת בבית הספר להישגי התלמידים לאורך זמן?

המתודולוגיה בה אעשה שימוש היא ניתוח היררכי של נתוני המיצ”ב ושאלוני האקלים הבית ספרי לשנים 2002 -2009. בעזרת חיבור קבצי המיצ”ב משנים שונות אמדוד את התלמידים בשתי נקודות זמן – בכיתה ה’ ובכיתה ח’, וכך תתאפשר בחינת הקשר בין הישגים ומשמעת לאורך זמן.

המחקר הנוכחי מאפשר להעמיד למבחן תיאוריות מרכזיות מתחום הסוציולוגיה של החינוך והריבוד החברתי, ולהציע הסבר לאופנים השונים בהם קשורה משמעת להישגים לימודיים. בנוסף, המחקר יכול לשמש כבסיס לקביעת מדיניות וככלי ליצירת מדידה והערכה טובים יותר של האקלים המשמעתי הבית ספרי.

לירון שני

לירון שני, סטודנט לדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל אביב

lironsh@mail.tau.ac.il

בין סביבה, אדמה ומדינה – ההתיישבות והסביבה במאבק על ‘השטחים הפתוחים’ בישראל

מחקר זה מתמקד במתח בין פיתוח לשימור בישראל כפי שבא לידי ביטוי במאבקים עכשווים בין מקדמי ההתיישבות לתומכי הסביבה בדרום הארץ. היחס לטבע ולסביבה הינם מרכיבים תרבותיים מרכזיים בחברות רבות, אך טווח הפרשנות שניתן להם הוא רחב ומגוון ביותר. בישראל מתקיימים כיום מאבקים על אופני הפרשנות לטבע כמרחב לאומי, סמלי, כלכלי ופוליטי. היחס לטבע כ’אדמה’ הינו מרכזי בתפיסה הציונית. עם זאת, בשנים האחרונות חל שינוי במרכזיותה של פרקטיקת ההתיישבות מצד שחקנים שונים בחברה הישראלית ובמערכת השלטונית, המקדמים תפיסות המאתגרות את הלאומיות ויוצקות פרשנות שונה לטבע וליחס אליו.

מגמה זו מצטרפת אל מגמות שונות בספרות המנסות לאתגר את הראיה המסרותית של הקשר בין טבע ותרבות באנתרופולוגיה בכלל ובמדעי החברה בפרט, ובכך, את הבנת היחסים בינהם. בצורה גסה ניתן לטעון שהמשותף לגישות אלו הינו ההנחה שהטבע והחברה קשורים ומשפעים זה על זה ושלא קיים רק טבע אחד, סטטי ומנותק, אלא שלפרטים ולקבוצות שונות קיימות תפיסות ואופני פרשנות מגוונים לטבע וליחסים בינו לבין החברה או התרבות.

בהמשך למגמות אלו, המחקר יתבצע בשתי רמות מקבילות. בראשונה, יתמקד המחקר בניסיון לחלץ ולמפות את פרשנויות הטבע של השחקנים השונים, ואילו בשניה, יבחן המחקר מה הם יחסי הכוחות הנוצרים בשדה, מה הן מבנה הקואלציות הנוצרות וינסה לחלץ את הפער בין השיח המודבר למתרחש בפועל.

באמצעות מחקר אתנוגרפי מתמקד המחקר במרחב המשולש שבין פעילי הסביבה, מתיישבים וסוכנויות המדינה בשלוש בשלוש זירות מרכזיות: הרחבת שטחים חקלאים בערבה, הקמת ישובים חדשים בנגב וחוות הבודדים.

המתח הקיים בין הסביבה להתיישבות ‘בשטחים הפתוחים’ מעניין, מאחר רוב השחקנים בזירות השונות רואים עצמם כמחוברים לטבע ובעלי שליחות אידיאולוגית הקוראת להגנת ‘השטחים הפתוחים’ בישראל. אך הפרשנות שהם נותנים למה זה בדיוק טבע, ואיך צריך לשמור עליו (ומפני מי) היא שונה. המתח הקיים משקף לא רק מחלוקת על נושאי הסביבה, אלא מאבק רחב יותר על אידיאולוגיות שונות ובעיקר על פרשנות שונה של המציאות החברתית בישראל. מתח זה יוצר, אם כן, כר פורה לבחינת משמעות המושגים: “טבע”, “התיישבות”, “מדינה”, לאומיות ו”סביבה” בישראל בתחילת העשור השני של שנות האלפיים.

חגית סופר-פורמן

חגית סופר-פורמן, תלמידה לדוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל-אביב

hagitsof@post.tau.ac.il

מנחות: פרופ’ חיה שטייר וד”ר עליזה לוין

שילוב קבוצת מיעוט בשוק העבודה: המקרה של החרדים בישראל

המחקר מתמקד בהשתלבות האוכלוסיה החרדית בשוק העבודה בישראל, כמקרה בוחן ייחודי להשתלבות קבוצת מיעוט בשוק העבודה. גוף הידע העוסק בהשתלבות קבוצות מיעוט בשוק העבודה מתמקד בקבוצות מיעוט מופלות ובשאלה האם עבודה במסגרת הכלכלה הפנימית של קבוצת המיעוט מספקת לקבוצת המיעוט הגנה בפני אפליה ותגמולים כלכליים גבוהים יותר, או שמא עבודה במסגרת שוק העבודה הכללי מניבה תגמולים כלכליים גבוהים יותר. בספרות זו חסר דגש על כך שהתבדלותן של חלק מקבוצות המיעוט בשוק העבודה נעשית מתוך שאיפה לשמר את מאפייניהן התרבותיים ו/או הדתיים הייחודיים ולאו דווקא בשל אפליה או שיקולים כלכליים. העבודה מוסיפה לספרות זו את היבט ה”היבדלות מרצון” המאפיין קבוצות מיעוט מסוימות, באמצעות בחינה של האוכלוסיה החרדית בישראל. במסגרת העבודה נבחנות טענות המועלות בספרות לגבי הכלכלה הנבדלת של האוכלוסיה החרדית. נעשית השוואה בין איכות המשרות בהן משתלבת האוכלוסיה החרדית במסגרת השוק החרדי לבין איכות המשרות בהן משתלבת אוכלוסיה זו בשוק הכללי, על-פי קריטריונים שונים, אובייקטיביים וסובייקטיביים. כמו כן נבחנת הסלקציה של האוכלוסיה החרדית לתוך הכלכלה החרדית ולתוך שוק העבודה הכללי ומאופיינות הקבוצות המשתלבות בכל אחד משווקים אלו.

אוכלוסיית המחקר כוללת את המשתתפים בתוכנית הכוונה והשמה בתעסוקה המיועדת לאוכלוסיה החרדית (נשים וגברים) במהלך השנים 2009-2007 ומספר קבוצות השוואה של אוכלוסיה חרדית.

תרומתו המשוערת של המחקר היא בתחומים של חקר החברה החרדית, חקר השתלבות קבוצות מיעוט בשוק העבודה וחקר תכניות חברתיות. בנוסף, למחקר תרומה יישומית משוערת לקביעת מדיניות הנוגעת לשילוב האוכלוסיה החרדית בשוק העבודה.

דינה משכילייסון

דינה משכילייסון

 

The David Horowitz Research Institute on Society and Economy

 

Dina Maskileyson

Labor Studies Department, Tel-Aviv University

Email: dinamask@post.tau.ac.il

Title: Immigrant Health Convergence Patterns in the United States

Abstract: Scholars of immigration and health worldwide note the so-called “healthy immigrant effect”. They argued that despite the lower socioeconomic status, experiences of discrimination and lower access to the healthcare system upon arrival immigrants tend to be healthier comparatively to the native-born population. However, over time this health advantage is frequently observed to deteriorate. While most studies focus on particular immigrant groups, there is no coherent evidence whether “healthy immigrant effect” is uniform across immigrant groups from different countries of origin. The present study aims to provide a systematic examination of health status and health convergence patterns of different immigrant groups in the United States. Specifically, drawing on individual and state levels data the study uses multi-level hierarchical linear models to test whether and to what extent health status and health convergence of immigrants vary across countries of origin.

גיא שני

גיא שני

 

תהליך בחירת אזור מגורים וקניית דירה בקרב המעמד הבינוני בשני מרחבים עירוניים בישראל

guyshani@post.tau.ac.il

בימים אלה אין צורך להכביר במילים על חשיבות הדיור וקניית דירה לציבוריות הישראלית בכלל ולמעמד הבינוני בפרט. מפרספקטיבה סוציולוגית, התהליך בו מתמיינים משקי בית אל אזורי מגורים שונים מהווה בה בעת שיקוף של המבנה החברתי וחלק מרכזי במנגנון המשעתק ומשנה אותו. עד כה התהליך הממושך והמורכב של חיפוש ובחירת אזור מגורים ורכישת הדירה זכו להתייחסות מועטה במחקר הקיים.  בהמשך לכך מחקר זה יתמקד בתהליכי הבחירה אשר הובילו משקי בית בני המעמד הבינוני לבחור להשתקע באזורים שונים של הערים באר-שבע ותל אביב-יפו.

באמצעות ראיונות עומק עם משקי בית באזורים שונים בערים אלה, מחקר זה מבקש להשיג מספר מטרות: ראשית המחקר שואף לתאר קבוצות חברתיות שונות בתוך המעמד הבינוני, מאפייניהם, מסלולי חייהן ועולמות המשמעות והערך הקשורים לבחירות מגוריהם. שנית, המחקר מבקש להצביע על המנגנונים באמצעותם נוצר קשר בין משקי בית בעלי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים שונים לבין אזורי מגורים שונים. תהליכים אלה עומדים בלב הקשר שבין מבנה חברתי, פעילות כלכלית וחיי היום יום, ויש בהם בכדי לתרום לחוקרים וקובעי מדיניות אשר עוסקים בדיור, במעמד הבינוני וביחסי פריפריה מרכז בישראל.

 

אפרת הרצברג-דרוקר

אפרת הרצברג-דרוקר

משפחה ואי שוויון: השפעת שינויים דמוגרפיים בדפוסי משפחה על העלייה באי השוויון בהכנסות

אפרת הרצברג-דרוקר

החוג ללימודי עבודה

efrather@post.tau.ac.il

העלייה ברמות אי השוויון ברוב המדינות המתועשות מפנה את תשומת הלב המחקרית לתהליכים החברתיים והכלכליים הקשורים לשינויים באי השוויון בהכנסות. מרבית המחקרים העוסקים בתהליכים שתורמים להתרחבות אי השוויון בהכנסות, מתמקדים בשינויים מבניים ושינויים בהתפלגות השכר. מעטים יחסית, הם המחקרים שעוסקים בקשר שבין השינויים הדמוגרפים המשמעותיים שחלו בעשורים האחרונים במבנה המשפחה, לבין רמות אי השוויון בהכנסות משקי הבית. במטרה למלא חלל זה, מתמקד המחקר הנוכחי  בשינויים דמוגרפיים שחלו בישראל בעשורים האחרונים ובתרומתם להתרחבות אי השוויון בחברה הישראלית. באמצעות ניתוח נתוני מפקדי אוכלוסין מהשנים 1983, 1995 ו-2008 שם לו מחקר זה מספר מטרות. ראשית, לתאר ולתעד את השינויים שחלו בעשורים האחרונים ברמות ההשכלה של ראשי משק הבית, ברמות ההשתתפות בכח העבודה וברמות הילודה. באמצעות תיעוד שינויים דמוגרפיים משותפים למשל, שינויים ברמות הילודה יחד עם שינויים ברמות ההשכלה של ראשי משקי הבית, מנסה המחקר לבחון האם חל שינוי בדפוסי הילודה על בסיס רמות ההשכלה. שנית, מבקש המחקר לתאר את השינויים ברמות אי השוויון בהכנסות משקי הבית שחלו בעשורים האחרונים. ושלישית, לבחון האם שינויים אלו תרמו להרחבות המשמעותית שחלה בעשורים האחרונים באי השוויון בהכנסות משקי הבית בישראל.

 
 
 
 
אור רביב

אור רביב

‘חברת הצריכה, חובות וריבוד חברתי של משקי בית צעירים’
אור רביב, דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוניברסיטת תל-אביב
Orlika100@gmail.com

במהלך המאה ה-20 וה-21 הוצעו תאוריות רבות שעסקו ב’חברת הצריכה’. חוקרים שונים התחקו אחר המנגנונים המשרתים והמעצימים אותה. אף על פי כן, ניכר כי עד כה הסוציולוגיה של הצריכה החמיצה את הקישור בין צריכה וריבוד חברתי לבין חובות ואת בחינתו באופן אמפירי. נדמה כי מתוך המחקרים שכן עסקו בשילוב הזה, הוקדשה לנושא זה התייחסות מעטה. זאת בעוד שהתופעה של עלית חובות משקי בית תופחת.

במחקר הנוכחי תבחן תופעת עליית החובות של משקי בית צעירים בישראל, והאופן הדיפרנציאלי לפיו חובות מתפלגים בהתאם למעמדות השונים במערכת הריבוד החברתית. ביאור התופעה יעשה באמצעות שתי תאוריות מרכזיות העוסקות ב’סוציולוגיה של הצריכה’: תיאורית ‘הצריכה התחרותית’ (Schor 1998) שבאמצעותה יוסברו חובות צרכניים ותאוריית ה’דיפוזיה של משכנתאות’ (Redmond 2004), דרכה תטופל סוגית החובות ממשכנתאות. המחקר יוצא מתוך נקודת הנחה שהתאוריות הללו מצויות בהקשר של כלכלה פוליטית ניאו-ליברלית חזקה ומתאפשרות גם בזכות התהליך של “הדמוקרטיזציה של האשראי”. במחקר יתבצעו ניתוחים של רגרסיות לוגיסטיות והוא יתבצע בשלוש רמות: א. תערך השוואה בין חובות של משקי בית צעירים של הדור הנוכחי (2012) בהשוואה לאלו של דומיהם בדור הקודם (דור הוריהם) בשנות ה-80′. ב. יבחנו הבדלים בחובות של משקי בית צעירים בהשוואה תוך דורית. ג. תערך השוואה בינלאומית של חובות משקי בית צעירים בקרב מדינות אירופה.

יערה בוקסבאום

 

יערה בוקסבאום, תלמידת דוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל אביב

buksbaum@post.tau.ac.il

מדיניות גילית והתהוותם של מהלכי-חיים-כלכליים נורמטיביים ונחווים: המקרה של גיל הפרישה לנשים בישראל

מנחה: פרופ’ אדריאנה קמפ

בעשור האחרון מתנהל בישראל דיון ציבורי ער בסוגיית העלאת גיל הפרישה לנשים. תומכים ומתנגדים למהלך מנמקים את עמדתם לאור היבטים כלכליים, תעסוקתיים, דמוגרפיים ופוליטיים הנקשרים בו. בדיון זה בולט חסרונו של מימד מהותי אחד – הגיל עצמו; וליתר דיוק, משמעותו התרבותית והחברתית של הגיל, המהווה הן מנגנון ממשלי המארגן מהלכי-חיים-נורמטיביים, והן יסוד חוויתי המתעצב לאורם של מנגנוני משילות.

מחקר זה מתחקה אם כן אחר הדיון על גיל הפרישה לנשים בישראל, מתוך פרספקטיבה הרואה פרישה כמנגנון המתווך בין מדיניות לבין מהלכי-החיים של א/נשים. הוא מתבסס על ניתוח תוכן של ועדות ציבוריות שעסקו בגיל הפרישה בישראל בין השנים 1967-2011, קבוצות מיקוד וראיונות עומק עם נשים מעוטות הכנסה בגילאים שונים. באופן זה אני מבקשת לזהות את מהלכי-החיים-הכלכליים הנורמטיביים ואת הציפיות הגיליות הכרוכים במדיניות הפרישה בישראל, לעקוב אחר השתנותם לאורך השנים, ולבחון את תרגומם ואת ביטוייהם בחיי היומיום של מי שחייהן מצויים בפער מתמיד מהנורמטיבי והמצופה – נשים מעוטות הכנסה.

בחינת הקשר בין מהלכי-החיים הנורמטיביים הגלומים במדיניות הפרישה לבין מהלכי-החיים הנחווים של נשים מעוטות הכנסה, נועדה לתרום להבנת הקשר ההדדי בין מדיניות חברתית-כלכלית לבין מהלכי החיים של א/נשים, ולהבנת השימוש העכשווי בגיל כרונולוגי כאמצעי להבנייה של אזרחות כלכלית של נשים. לצד זאת, הציפייה היא כי מחקר זה יאפשר לאתגר ולהרחיב את המחקר, הדיון והפרקטיקה העוסקים בפרישה בפרט, ובהיערכות המדינית, הכלכלית והחברתית לעלייה בתוחלת החיים ולהזדקנות האוכלוסיה בכלל.

אלעד בן אלול

Elad Ben Elul, The Department of Sociology and Anthropology.

Tel Aviv University

eladu86@gmail.com

Title: Building a digital home: privacy and technology in urban Ghana

This ethnographic study describes how middle class urban Ghanaians navigate between public and private spaces as they construct their identity and relationships in a rapidly evolving environment. Issues of privacy, visibility, fears and reputation are examined and described in various landscapes: domestic life (houses), darkness/electric instability (known as “Dumsor”) and digital spaces (social media).

The city of Tema is a fertile ground for the exploration of these cultural themes as it brings together the fascinating network of African urbanism- a space full of tensions and contradictions between tradition and modernity, poverty and social mobility, darkness and light, digitization and power crisis.

The African middle class became a type of “buzz word” in Academy and in commercial sectors but is mostly defined by statistical and quantitative data. This study offers an intimate and detailed account of the daily life of Ghana’s middle class and suggests that privacy and visibility are essential to their social, financial and cultural worlds.

יהודית חסידה

יהודית חסידה, דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל אביב

 

chassida@012.net.il

השתתפות נשים חרדיות בשוק העבודה, מעקב אחר שינויים בקהילה

תהליך השתתפותן של נשים בשוק העבודה נקשר בשינויים שחלו במשפחה המערבית. שינויים אלו כוללים דחיית גיל נישואין, ירידה ביציבות הנישואין ובשיעורי הילודה. החברה החרדית בישראל מהווה מקרה בוחן ייחודי לבחינת הקשרים הללו; כחברה מסורתית המקיימת אורח חיים דתי המוכתב על פי ההלכה, מצופה מנשים למלא תפקידן כאחראיות למשק הבית. עם זאת, מבנה הקהילה לפיו גברים ממשיכים בלימודיהם גם אחרי הנישואין, מחייב את הנשים לשאת בעול פרנסת הבית, ושיעורן בשוק העבודה הולך וגדל. עד כה העיסוק ביציאת נשים חרדיות לעבודה לא אמד את היקף השלכותיה של מגמה זו במישור המשפחתי – חברתי. במחקר זה, אבחן שינויים דמוגרפיים לאורך זמן הקשורים ביחסי עבודה ומשפחה תוך ניתוח נתונים כמותי אשר יאפשר ללמוד על היקף התופעה.

באמצעות ניתוח נתוני מפקדי אוכלוסין מהשנים 1983, 1995 ו – 2008, המחקר ישרטט תמונה חברתית קוהרנטית ורחבת יריעה על מגמת השתתפותן של נשים חרדיות בשוק העבודה לאורך העשורים האחרונים. תיעוד הנתונים הללו, יאפשר לבחון כיצד מתקשרת מגמה זו עם גיל הנישואין  ועם שיעורי הילודה בקרב נשות הקהילה החרדית, והאם חלו שינויים לאורך זמן בקשרים אלו. נתוני המחקר נועדו לתרום להבנת המתחולל בקהילה בעלת מאפיינים ייחודיים המשלבים בין חברה מסורתית לחברה מערבית ועל היחסים המתקיימים בין עבודה ומשפחה גם בקבוצות שאינן נמנות עם הכלל.

כנרת שדה

כנרת שדה, תלמידה לדוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל אביב

kineretsadeh@gmail.com

החינוך החרדי-מזרחי והאתגר של חיים יחד עם אחרים: מבט פוסט-ליברלי על חינוך דתי בפעולה

מחקרה של כנרת עוסק בדרכים שבאמצעותן מתמודדים אנשי חינוך חרדים-מזרחים עם האתגר של חינוך תלמידיהם (ולפעמים גם של עצמם) לחיות יחד עם אחרים, ובתגובות שלהם לציווי הדמוקרטי-ליברלי לייצר מסגרת פוליטית רחבה לחיים משותפים. המחקר יוצא מתוך נקודת הנחה, המבוססת על היכרות עם מספר דמויות חינוכיות מרכזיות הפועלות בשטח, כי החינוך החרדי-מזרחי אינו רק זירה שבה ניתן להתחקות אחר הקושי לקבל את האחר, כי אם גם שדה פורה לאיתור הפרקטיקות המאפשרות התמודדות עמו. השאלה שמנחה את המחקר היא: כיצד מתמודדים שחקנים חברתיים הפועלים בשדה חינוך דתי לא ליברלי (החינוך החרדי-מזרחי) עם הצורך הממשי, כמו גם עם תביעות ואילוצים (מוסדיים או אחרים), לטפל בשאלת היחס לאחר במדינה הדמוקרטית, ובפרט מהם הרכיבים התרבותיים והפרקטיקות שמאפשרים להם לכונן מסגרת שכזו? המחקר מתבסס על מגוון זירות ושיטות מחקר, ביניהן תצפית משתתפת, ניתוח חומרים חינוכיים, ראיונות עם אנשי חינוך הפועלים ב”שטח” וסקר דעת קהל. מתוך כך מקווה המחקר הנוכחי לתרום לספרות המחקרית העוסקת בחינוך הדתי במדינה הדמוקרטית, לאנתרופולוגיה של ליברליזם, לכתיבה התאורטית-חברתית על פוסט-ליברליזם ולמחקר העוסק בש”ס וברשת מעיין החינוך התורני. מעבר לכך, המחקר מבקש להציע התבוננות סוציולוגית רעננה, כזו המעמידה באור ביקורתי את המחשבה הסוציולוגית עצמה, על אחת מהשאלות הפוליטיות הבוערות ביותר עבור חברות מגוונת ומרובות תרבויות כמו החברה בישראל.

תוייב מג'דוב

Towibah Majdoob

 PhD Candidate-The Department of Sociology and Anthropology

 Tel Aviv University

towibahteza@gmail.com

“Late Singlehood Among Palestinian Women and Men in Israel”

The sociology of singlehood deals with the way this ever-increasing phenomenon is structured as a universal social category. In both traditional and modern societies there exists a significant overlap between family and marriage, which were a key element in establishing the desired social order.  In this context, therefore, singlehood was marked as a deviation that was to be avoided. This cultural value system has not changed whatsoever despite the rapid growth of capitalism, along with the institutional separation between the private and public domains. This distinction is integral to the global perspective that marriage and childbearing are crucial to women’s fulfillment in life.   This belief also holds true in contemporary society, and is seen as a central principle of building and maintaining social order. Feminist criticism and social change can teach us that singlehood as a social category will become the arena of struggle to find its place and its significance.

My theoretical starting point is not to engage in the general definition of social categories, but rather to deal with targeted social contexts and in different locations formed by socio-political and gender intersections. Therefore, my research will shed light on the different ways in which Arab singlehood becomes the battleground for endless negotiations in an attempt to defend individual and socio-political identities.

נטלי לוי

נטלי לוי, תלמידה לדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

                                                         Levy.natalie@gmail.com

 

יהודים, ערבים ומה שביניהם: על זהויות, ערכים וסגנונות חיים של תלמידים
יהודים וערבים בבתי ספר מעורבים בישראל

במדינת ישראל מתקיימת הפרדה במערכות החינוך בין יהודים וערבים, אשר באה לידי ביטוי בישובי  מגורים סגרגטיבים, בהיכרויות מועטות ובהתעצמותה של איבה בין יהודים לערבים (רכס 1989, 1998).

אולם, בכמה עשרות בתי ספר מתקיים בכל זאת עירוב יהודי-ערבי במידה זו או אחרת (שביט ושוויד, 2015). מרבית בתי הספר הללו הם ממלכתיים עבריים, ורוב רובם מצוי בערים מעורבות. בתי ספר אלה מכונים לצרכי מחקר זה “נסיבתיים” (לוי ושביט, 2015), שכן לא אידיאולוגיה אלא נסיבות הובילו לעירוב היהודי-ערבי הקיים בהם בשני העשורים האחרונים. פרט לבתי הספר ה”נסיבתיים”, שבעה מתוך בתי הספר המעורבים הינם מוסדות רב תרבותיים ודו-לשוניים שהוקמו כיוזמות פרטיות, המחויבים לדו קיום שוויוני, ושואפים לייצר איזון מספרי בין התלמידים וצוות ההוראה משני הלאומים, כמו גם מבחינת הקוריקולום ולוח השנה.

במחקרי אני משווה בין תפישת הזהות הלאומית, הערכים וסגנונות חיים של תלמידים יהודים וערבים הלומדים בבתי ספר מעורבים מסוגים שונים (נסיבתיים ודו לשוניים)  וסגרגטיבים  – יהודיים וערביים. אני בוחנת כיצד משפיעה אידיאולוגיה חינוכית כלשהי (רב תרבותית, סגרגטיבית או אסימילטיבית), על תפישת הזהות, והאם קיים קשר בינה לבין דפוסי תרבות, סגנונות חיים וערכים בקרב יהודים וערבים בישראל. שיטות המחקר בהן אני משתמשת הינן מגוונות וכוללות שאלונים, ראיונות, ניתוח טקסטים ותצפיות.

המחקר תורם להעמקת ההבנה של יחסי יהודים-ערבים בישראל בזירה החינוכית ולהבנתם של מקבלי ההחלטות בישראל את הסוגיות הכרוכות בשילוב בין תלמידים המשתייכים לקהילות מוצא, זהות ושפה שונות, שעל פי רוב היחסים ביניהן מרוחקים ומתוחים. שנית, המחקר יתרום, הן מבחינה מתודולוגית והן מבחינה תיאורטית, לגוף המחקרי הנרחב שעוסק בזהותם המורכבת של יהודים וערבים בישראל, ולהקשר הקונקרטי והלעומתי בו הן מתפתחות.  

מאיה ולנשטיין

מיה ולנשטין, תלמידת דוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת תל אביב

Mayatrip2004@yahoo.com

שינוי הזהות המקצועית של מעצבים גרפיים בעידן הדיגיטלי

המחקר מתמקד בחיי היומיום של העובדים והעובדות בעיצוב גרפי ובשיטות בהן הם מתמודדים עם איומים כגון אוטומציה של תחום עבודתם ומיקור חוץ. הגישה המחקרית היא זו של הבניה חברתית של טכנולוגיה, כאשר שאלת העל היא כיצד סוכנים חברתיים מפרשים ומאמצים טכנולוגיה חדשה, זאת בהתמקדות בעולם העבודה והעובדים/ות.

סוציולוגים פוסט מודרניים הצהירו על “מות העבודה”, כתוצאה משינויים מסיביים בשוק העבודה בעידן הפוסט תעשייתי. תכונות כגון פלואידיות של שוק העבודה, ארעיות מקומות התעסוקה ועבודה מהבית או מרחוק (Bauman, 2007; Beck, 2000; Castells, 1996) הביאו לכך שחוקרים אלו סברו כי עובדים כבר לא מזדהים עם מקומות העבודה שלהם וכתוצאה מכך הם חסרי זהות תעסוקתית.

אולם, מחקרים נוספים, אתנוגרפיים ברובם, מהשנים האחרונות, מראים כי עבודה ממשיכה להיות חלק גדול מאד מהעצמי, וחלק חשוב מחייהם של אנשים. אנו מבלים זמן רב מחיינו בעבודה והיא הופכת לבית לערכים, להזדהות ולחלק חשוב מהגדרת העצמי שלנו ומניהול הרושם שלנו מול אחרים (Spyridakis, 2016; Adler, 2017; Gilmore & Kenny 2015; Morgan & Nelligan 2013).

עבודת מחקר זו תתרכז בסוגיות של זהות מקצועית, השראה יצירתית, מוניטין מקצועי ועומס, וכיצד אלו השתנו בעידן של טכנולוגיה מואצת. זאת תוך תיאור מפורט של עולמם המקצועי-תרבותי של המעצבים הגרפיים בישראל.

איתי ארצי

איתי ארצי

תלמיד דוקטורט בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

אוניברסיטת תל-אביב

 

 

מנחים: פרופ' ניסים מזרחי וד"ר יריב פניגר

itaiartzi@mail.tau.ac.il  

 

בחירת הורים, גבולות חברתיים וחיים משותפים בבתי ספר אינטגרטיביים לחילונים ודתיים בחירת הורים, גבולות חברתיים וחיים משותפים בבתי ספר אינטגרטיביים לחילונים ודתיים

 

מחקר זה בוחן את המאפיינים, הדילמות והאתגרים העומדים בפני האינטגרציה בין תלמידים חילונים ודתיים בבתי ספר משלבים בהם תלמידים דתיים וחילונים לומדים יחד. בתי הספר המשלבים מציעים מקרה בוחן ייחודי לבחינת אתגר ה'חיים יחד עם אחרים' כסוגיה קונקרטית בחיי היומיום בשיח ובפרקטיקה של אנשי הצוות החינוכי, התלמידים והוריהם.

 

המחקר מציע בחינה מקיפה של שלושה בתי ספר משלבים הפועלים לאור חזונות נבדלים של שילוב: רב תרבותיות, אנתרופוסופיה ו'כלל ישראל' המזוהה עם הממלכתיות של הציונות הדתית. בכל אחד מבתי הספר אתחקה אחר ההגיונות התרבותיים המקנים פשר ומשמעות לשילוב בין דתיים לחילונים בכלל ובשדה החינוך בפרט.

 

לאור זאת, המחקר מבקש להשיב על שלוש שאלות מרכזיות: (1) מהן הציפיות והמטרות של הורים הכרוכות בבחירה בבתי הספר המשלבים? (2) מהי הדינמיקה של עבודת הגבולות המבוצעת על ידי תלמידים, הורים ומורים? (3) מהן האסטרטגיות החינוכיות והמשאבים התרבותיים באמצעותן אנשי צוות חינוכי מייצרים מרחב חינוכי משותף ומכיל לכלל התלמידים?

 

שאלות אלה ייענו בעזרת מערך מחקר מקיף הכולל תצפית משתתפת בשיעורי יהדות, ראיונות עם אנשי צוות חינוכי והורים וניתוח תוכן של תכניות לימודים. בעזרת מערך מחקר זה, אציע מבט ברמת המיקרו על האידיאולוגיות והפרקטיקות של המפגש המתקיים הלכה למעשה בין חילוניות, דתיות ומסורתיות. בתקופה שבה רבים חוששים מהקיטוב הפוליטי והאידאולוגי ההולך ומעמיק בין חילונים ודתיים ומהקושי לקיים מרחב אזרחי משותף ומכיל לקבוצות אלה, החינוך המשלב עשוי ללמד על התנאים והנסיבות המאפשרים קיום משותף בחברה שסועה.

 

אומיימה דיאב

שם: אומיימה דיאבּ

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת תל-אביב

umaymadiab@gmail.com

 

שם העבודה: שיח ופרקטיקה של יצירת בית “Home-Making” - יצירת הבית כאקט של התנגדות בקרב הפלסטינים בישראל

 

תקציר:

המחקר בוחן שיח ופרקטיקה של יצרית בית בקרב הפלסטינים בישראל בקונטקסט של מדיניות מתמשכת המערערת את הביטחון האונטולוגי שלהם בבית האישי בפרט, והקולקטיבי בכלל. הנחת יסוד במחקר זה היא שבאמצעות למידת פרקטיקות תהליך יצירת הבית והשיח סביבן, ניתן ללמוד על משמעות הבית ועל המתח והניגוד הקיים בין עצם הקיום במצב של חוסר יציבות לבין ההשקעה המתמדת של הפלסטינים בבית ובביתיות. ההגיון אומר כי אנשים לא ישקיעו במקום שבו הם מרגישים חוסר יציבות קיומית. אנשים משקיעים יותר בבית או במקום קיומן כאשר הם מרגישים כי זה המקום הקבוע והיציב שלהם.

 

יתר על כן, למידת פרקטיקות יצירת הבית יש בה כדי לאפשר לנו להבין האם פרקטיקות יצירת הבית במרחב הפרטי מהוות, אם בכלל, אסטרטגיה שדרכה מנסים הפלסטינים לפצות על אובדן הבית הקולקטיבי, קרי המולדת וחוסר השליטה על המרחב הציבורי.

 

תופעת יצירת הבית בהקשר של חוסר יציבות והיעדר בטחון אונטולוגי טרם נחקרה לעומק בספרות המחקרית. לכן חקר המקרה הפלסטיני בישראל מהווה מקרה מבחן שיש בו כדי לתרום להבנת לא רק הייחודיות של המקרה, אלא גם לתרום לספרות המחקרית על יצירת הבית והביתיות בכלל, ובקרב מיעוטים ילידים בפרט. כמו כן, המקרה הנחקר עומד בלב מערכת היחסים בין יהודים וערבים בישראל. כך שקיום משותף אינו מתאפשר בלי הבטחת עצם הקיום של שני הצדדים. לכן, הבנה מעמיקה של משמעות הבית ופרקטיקות של יצירת בית בקרב הפלסטינים בישראל מהווה חלון להבנת מורכבות מערכת היחסים בין שני הצדדים. 

 

 

שם: אומיימה דיאבּ

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת תל-אביב

umaymadiab@gmail.com

 

שם העבודה: שיח ופרקטיקה של יצירת בית “Home-Making” - יצירת הבית כאקט של התנגדות בקרב הפלסטינים בישראל

 

תקציר:

המחקר בוחן שיח ופרקטיקה של יצרית בית בקרב הפלסטינים בישראל בקונטקסט של מדיניות מתמשכת המערערת את הביטחון האונטולוגי שלהם בבית האישי בפרט, והקולקטיבי בכלל. הנחת יסוד במחקר זה היא שבאמצעות למידת פרקטיקות תהליך יצירת הבית והשיח סביבן, ניתן ללמוד על משמעות הבית ועל המתח והניגוד הקיים בין עצם הקיום במצב של חוסר יציבות לבין ההשקעה המתמדת של הפלסטינים בבית ובביתיות. ההגיון אומר כי אנשים לא ישקיעו במקום שבו הם מרגישים חוסר יציבות קיומית. אנשים משקיעים יותר בבית או במקום קיומן כאשר הם מרגישים כי זה המקום הקבוע והיציב שלהם.

 

יתר על כן, למידת פרקטיקות יצירת הבית יש בה כדי לאפשר לנו להבין האם פרקטיקות יצירת הבית במרחב הפרטי מהוות, אם בכלל, אסטרטגיה שדרכה מנסים הפלסטינים לפצות על אובדן הבית הקולקטיבי, קרי המולדת וחוסר השליטה על המרחב הציבורי.

 

תופעת יצירת הבית בהקשר של חוסר יציבות והיעדר בטחון אונטולוגי טרם נחקרה לעומק בספרות המחקרית. לכן חקר המקרה הפלסטיני בישראל מהווה מקרה מבחן שיש בו כדי לתרום להבנת לא רק הייחודיות של המקרה, אלא גם לתרום לספרות המחקרית על יצירת הבית והביתיות בכלל, ובקרב מיעוטים ילידים בפרט. כמו כן, המקרה הנחקר עומד בלב מערכת היחסים בין יהודים וערבים בישראל. כך שקיום משותף אינו מתאפשר בלי הבטחת עצם הקיום של שני הצדדים. לכן, הבנה מעמיקה של משמעות הבית ופרקטיקות של יצירת בית בקרב הפלסטינים בישראל מהווה חלון להבנת מורכבות מערכת היחסים בין שני הצדדים. 

 

עמית לוונטל

עמית לוונטל, תלמיד לדוקטורט בחוג למדיניות ציבורית

אוניברסיטת תל אביב

amit.loewe@gmail.com

הכלכלה הפוליטית של הסכסוך הישראלי-פלסטיני

עבודה זו עוסקת בשתי סוגיות חשובות בתחום הכלכלה הפוליטית של סכסוכים: האם מצבו הכלכלי של האדם משפיע של תמיכתו בהמשך הסכסוך ובסיעות פוליטיות התומכות בכך? מהן ההשפעות הכלכליות של סכסוך פוליטי אלים, והאם הם שונים בין גברים לנשים? אני בוחן סוגיות אלה בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומשתמש בגדה המערבית וברצועת עזה כמקרי בוחן. עבודתי תורמת להבנת הסיבות, התוצאות והעלויות של סכסוכים וכן לגיבוש מדיניות שנועדה להרגיע ולמנוע אותם. אני בוחן שני גורמים להקצנה פוליטית של פלסטינים שטרם נחקרו: אי שוויון בשכר ותמיכה כלכלית של ארגוני צדקה המשויכים לסיעות פוליטיות. אני בוחן גם כיצד הסכסוך השפיע על פער השכר המגדרי– היבט חשוב של שוק העבודה שטרם נחקר בהקשר זה.

בהתבסס על תיאוריות של נבדלות יחסית, נמצא קשר בין אי שוויון בשכר לבין תמיכה בסיעות קיצוניות, אך לא עם רמת אדיקות דתית. בהתבסס על התיאוריה הכלכלית אודות התנהגות ארגונים דתיים המספקים טובין ציבורי-למחצה, נמצא קשר בין תמיכה מארגוני צדקה לבין תמיכה בסיעות קיצוניות. כמו כן, נמצא קשר בין סיוע ממשלתי לבין תמיכה בסיעה השלטת בממשלה ובין סיוע של ארגונים בין לאומיים לתמיכה בסיעות מתונות. התוצאות מצביעות גם על קשר בין אלימות פוליטית לבין צמצום פער השכר המגדרי וגידול בתעסוקת נשים במשלחי יד בהם קיים כבר שיעור גדול שלהן. קשר זה הגיע משינויים בביקוש לעבודה.

לאור הממצאים, על מדינות מסייעות וארגונים הומניטריים לקחת בחשבון את עלות ההקצנה והאלימות שיגיעו מהסתמכותם של משקי בית על סיוע מארגוני צדקה המשויכים לסיעות קיצוניות, והתועלת מהקצאת משאבים ליצירת עבודות במגזר הפרטי, במיוחד בענפים מרובי נשים עובדות.

נורה מייסנר

Nora Meissner, Doctoral student in the Department of Sociology and Anthropology

Tel Aviv University

norameissner@mail.tau.ac.il

High-Skilled Migration in Unsettled Times: Context and Meaning in Migration Among Israeli and Turkish Millennials in Berlin

This research tells the untold stories of young people struggling to establish their lives, and the role of migration for them in the contemporary moment. In light of the global socio-political and socio-economic changes that unsettle taken-for-granted principles of liberal democracy, meritocracy, and social cohesion, it is of crucial importance to develop in-depth understandings of the points in time and space at which highly skilled women and men make the decision to leave their places of origin or to stay as well as of the meanings they attribute to migration. I use Tel Aviv, Istanbul, and Berlin as particular local destinations of migration to examine the following questions: What are the structural configurations at which some decide to move and others to stay put? How do both movers and non-movers make sense of their decisions at those conjunctures? What are the perspectives on migration of those that can be considered young, social elites? Drawing on the idea of shared understandings within a generational class this research links the local with the national and the global; illustrates how social changes manifest in individual lives; and emphasises how choices shape and are shaped by someone’s generational, gender and class position.

 

ליאור שחר

ליאור שחר, תלמידה לדוקטורט במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב

דוא"ל: leeor.shachar@gmail.com

ידע רפואי בספק: התמודדותם של רופאים עם מטופלים משתמשי מרשתת

בעשורים האחרונים, עם הופעת האינטרנט והפיכתו לנגיש ליותר ויותר אנשים, שינה הידע הרפואי את מעמדו. הרופאים אינם מחזיקים עוד במונופול על הידע, ובתפקיד בלעדי בדלייתו ובמסירתו, אלא המטופלים מגיעים לרופאים כשהם כבר אוחזים בידע שדלו בכוחות עצמם בעזרת המרשתת. מצב עניינים זה שינה באופן דרמטי את האינטראקציה בחדר הטיפול, ועל כך נכתב לא מעט בספרות הסוציולוגית, בעיקר מנקודת מבטם של המטופלים.

פחות נכתב עד כה על פרספקטיבת הרופאים ועל האופן שבו הם מבינים את תפקידם החדש במציאות זו. עד כמה הם רואים באינטרנט איום על סמכותם המקצועית והאפיסטמית, וכיצד הם מגיבים למטופלים הידענים אשר מגיעים למפגש הרפואי. שאלות אלו עומדות במוקד עבודת דוקטורט זו. העבודה משווה בין רופאים מתחומי התמחות שונים – רפואת משפחה, קרדיולוגיה, אונקולוגיה וכירורגיה. מבחינה מתודולוגית, העבודה מורכבת משני שלבים, כאשר הראשון מבוסס על ראיונות עומק עם רופאים מכל אחת מהקבוצות, והשני מבוסס על סקר שמועבר לקבוצה גדולה של רופאים מכל דיסציפלינה. הסקר נבנה על סמך הספרות כמו גם על סמך התמות שעלו בראיונות.

תרומת המחקר היא בהבנת האופן שבו תפוצת הידע משנה את תפקיד הרופא, לפי הפשר שמעניקים לו הרופאים עצמם, וכיצד הבנת תפקיד זה עשויה להשתנות בין תחומים שונים ברפואה, בין מגדרים, שלבים שונים בוותק, ומשתנים נוספים. עשויה להיות למחקר זה גם תרומה יישומית לעוסקים במקצועות הרפואה ובחינוך רפואי.

מיטל פלג מזרחי

מיטל פלג מזרחי, בית הספר למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב.

כתובת e-mail: meitalpeleg@gmail.com

שם העבודה: קידום אופנה בת קיימא באמצעי מדיניות ציבורית –  בחינת ההשפעות של רגולציה כלכלית ואדריכלות בחירה על צריכה וייצור של אופנה בת קיימא

משבר האקלים מהווה את המשבר המשמעותי והמאיים ביותר אתו האנושות מתמודדת כיום. הגורם המרכזי לשינוי האקלים הוא פעילות אנושית, בדגש על פעילות צרכנית מוגברת. קטגורית הצריכה בה נרשמה העלייה הגדולה ביותר בעשורים האחרונים היא אופנה. משנות ה-80 ועד היום ייצור הבגדים צמח ב-400 אחוזים ובמקביל ההוצאה הביתית על בגדים פחתה בעשרות אחוזים, מה שמעיד על עלייתה של האופנה המהירה- אופנת המונים המיוצרת באופן זהה, מוסדר וגלובלי במטרה למקסם רווחים, תוך קיצוץ מרבי בעלויות הייצור ופגיעה נרחבת בסביבה ובזכויות עובדים. מחקר זה עוסק בעידוד ייצור וצריכה של אופנה בת קיימא, המהווה את האלטרנטיבה לאופנה מהירה,  באמצעי מדיניות ציבורית כלכלית כגון רגולציה, מיסוי ואדריכלות בחירה מבוססת כלכלה התנהגותית.

המחקר בוחן את ההשפעות של אדריכלות בחירה על צרכני אופנה, בעזרת סדרת ניסויי שטח, בשיתוף עם מרכז הקניות דיזנגוף סנטר. הניסויים בוחנים את השפעת דחיפות ירוקות (NUDGE) העוסקות במתן מידע אודות תעשיית האופנה, הנגשת אלטרנטיבות מתחום האופנה בת קיימא ושימוש בנורמות חברתיות.  חלקו השני של המחקר סוקר ומציע יוזמות ורגולציות כלכליות לקידום אופנה בת קיימא וזאת באמצעות סקירה השוואתית של מדיניות בין לאומית בתחום האופנה, וקבוצת מומחים אשר הורכבה מחוקרי רגולציה, כלכלה וסביבה, בעלי עסקים בתחום האופנה בת קיימא ומקבלי החלטות בדרג ממשלתי. מטרת המחקר לאתר חסמים וזרזים לעידוד צריכת אופנה בת קיימא בישראל ובעולם ולתרגם אותם לכדי מדיניות ציבורית בתחום.  

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף