תקנות בית הספר

ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
תואר ראשון

משך הלימודים

הלימודים לתואר ראשון נמשכים שלוש שנים.

תלמיד יורשה להאריך את משך לימודיו לתואר בשנה נוספת באישור ועדת ההוראה היחידתית. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל, לכל היותר, ארכה לשנה אחת נוספת.

חריגה ממבנה תכנית הלימודים ודחיית קורסי חובה המהווים דרישת קדם לקורסים מתקדמים תגרום לדחיית סיום הלימודים.

 

חובת לימוד קורס בחירה באנגלית

תלמיד חייב בלימוד קורס אחד לפחות מתכנית הלימודים בשפה האנגלית. היקף הקורס יהיה 2 ש"ס לפחות. והבחינה בו תהיה באנגלית.
תלמיד חד-חוגי ילמד את הקורס במסגרת תכנית הלימודים בכלכלה.
תלמיד דו-חוגי רשאי לבחור את הקורס באחד החוגים שבמסלול לימודיו.
 

היקף הפטור על סמך לימודים אקדמיים קודמים:

 • תלמיד שהתקבל ע"ס לימודים אקדמיים קודמים  ואינו בעל תואר, היקף הפטור לא יעלה על 1/3 מסך היקף השעות לתואר בכלכלה. תלמיד שיקבל פטור מעל 1/3 מהיקף השעות לתואר יחויב בהשלמת השעות בקורסי בחירה.
 • תלמיד שהתקבל לחוג לאחר תואר רשאי לקבל פטור עד 1/4 מהיקף השעות לתואר בכלכלה.
   

בקשות לפטור על סמך לימודים אקדמים קודמים, יוגשו למזכירות בית הספר לכלכלה עם קבלת הודעת הקבלה.  ל"טופס בקשה לפטור" יש לצרף אישור ציונים רשמי וסילבוס מפורט. אישור הפטור לקורסים יהיה תקף רק לאחר אישור מזכירת סטודנטים וחטיבות בפקולטה. החלטות לגבי פטורים, ניתן לראות ב"מידע אישי לתלמיד", ברשימת הקורסים של התלמיד.
​​חשוב לסיים את תהליך הבקשה לפטור לפני תחילת הרישום לקורסים, על מנת לאפשר לתלמיד להירשם לקורסים המתקדמים.

פטור מקורסי חובה חופפים שנלמדו באוניברסיטת תל-אביב​

רשימת קורסים הנלמדים בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת ת"א המקנים פטור מקורסי מתמטיקה וסטטיסטיקה לכלכלנים.

הפטור הינו פטור עם ציון.

 

שם הקורס

היקף השעות

מס' הקורס

פטור

פטור בש"ס

חדו"א 1 ב'

6

0366.1121

מתמטיקה לכלכלנים א'

4

חדו"א 2 ב'

6

0366.1122

מתמטיקה לכלכלנים ב'

4

מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

4

0365.1101

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

4

מבוא לסטטיסטיקה

5

0365.1813

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

4

חדו"א 1 א'

7

0366.1101

מתמטיקה לכלכלנים א'

4

חדו"א 2 א'

7

0366.1102

מתמטיקה לכלכלנים ב'

4

מבוא להסתברות

5

0366.2010

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

5

הסתברות למתמטיקאים

4

0366.3098

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

4

הסתברות וסטטיסטיקה

4

0368.2002

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

4

 


דרישות מוקדמות לקורסים

דרישות מוקדמות לקורסים מטרתן להבטיח שהתלמיד שולט בחומר שעליו מתבסס הקורס. אי עמידה בדרישות המוקדמות פוגעת בהצלחת הקורס. תלמיד אינו רשאי להשתתף בקורס אם לא עמד בדרישות המוקדמות לקורס. חובה לעמוד בדרישות המוקדמות לא יאוחר ממועד ב'.  
הדרישות המוקדמות ייבדקו בתום הרישום המאוחר. בכל שלב בו יימצא שהתלמיד אינו עומד בדרישות, יבוטל הרישום לקורס.


רישום לקורסים

הרישום לקורסים נעשה בשיטת המכרז (בידינג)  בכל סמסטר. תאריכי הרישום מתפרסמים בסמוך למועדי הרישום באתר ביה"ס לכלכלה. תיאור השיטה ופרטים ברישום לקורסים.


ציונים

תקנון ציונים​

בכל אחד מהקורסים הנלמדים בבית הספר נקבע טווח עבור ממוצע הציונים הסופיים בקורס (ראש תכנית התואר הראשון רשאי לאשר ממוצע גבוה או נמוך יותר). מטרת התקנון היא ליצור ציונים הוגנים ע"י ביטול או צמצום פערים הנובעים מרמות קושי שונות של בחינות ו/או הבדלים בקביעת הציונים. טווחי ממוצעי הציונים נקבעו לפי הממוצע ההיסטורי של ממוצעי הציונים בבית הספר לכלכלה.

תקנון הציונים מחושב על פי הוצאת הציונים הנמוכים ביותר (למשל הממוצע להוציא 10% עם הציונים הנמוכים). לפיכך, התקנון יכול להתבצע במקרים מסוימים על קבוצה הכוללת נכשלים או במקרים אחרים על קבוצה שאינה כוללת ציונים עוברים נמוכים ואינו מבוסס על קבוצת העוברים.

בקורסים:

 • יסודות הכלכלה
 • מיקרו כלכלה א'
 • המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית

  טווח ממוצע הציונים יהיה 70-75 כאשר 10% מהציונים הנמוכים לא יכללו בממוצע.

 
בקורסים:

 • מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב'
 • מתמטיקה לכלכלנים א'+ב' 
 • מיקרו כלכלה ב'+ג'
 • מאקרו כלכלה א'+ב'
 • מבוא לאקונומטריקה

טווח ממוצע הציונים יהיה 73-78 כאשר 10% מהציונים הנמוכים לא יכללו בממוצע.​​בקורסי הבחירה :

טווח ממוצע הציונים יהיה 80-85 כאשר 5% מהציונים הנמוכים לא יכללו בממוצע.


​הערות:

 1. התקנון יחול על מועד א' בלבד.
 2. חובת התקנון לא תחול על קורסים קטנים שבהם פחות מ-40 תלמידים.
 3. תקנון הציונים מתייחס לציון הסופי בקורס (כולל תרגילים, עבודות וכו').
 4. ראש תכנית התואר הראשון רשאי לאשר ממוצע גבוה או נמוך יותר.

כשלון בקורס חובה

תלמיד שנכשל 4 פעמים באותו קורס חובה יופסקו לימודיו.


שיפור ציון חיובי

תלמיד רשאי לשפר ציון חיובי אם עומד לרשותו מועד ב'. ציון הבחינה האחרון הוא הקובע.
בקורס "יסודות הכלכלה" לא ניתן לשפר ציון חיובי לאחר קבלת ציון עובר במיקרו כלכלה א'.
רישום לבחינה לשיפור ציון חיובי ייעשה במידע אישי עד שבוע מפרסום הציונים.
רישום לקורס חוזר לשם שיפור ציון מחייב עמידה בחובות הקורס.


​בחינות

מועדי בחינות
לוח בחינות לשנה"ל הנוכחית מתפרסם בפרק "לוח בחינות".
בקורסי תואר ראשון מתקיימים שני מועדי בחינה בתום כל סמסטר. בשני המועדים חייב התלמיד להיבחן בבחינת המרצה אליו נרשם.אופן הבחינה הוא אחיד בשני המועדים בשום מקרה לא ניתן להיבחן יותר מפעמיים בגין רישום אחד ויותר מארבע פעמים בקורס אחד על כל רישומיו.


מועד בחינה נוסף

בקשות למועד בחינה נוסף ניתן להגיש ב"מידע אישי לתלמיד", לאחר פרסום הציונים הסופיים של מועד ב' ולא יאוחר מחודש לאחר פרסומם.
מקרים חריגים יועברו להחלטת ועדת ההוראה של הפקולטה למדעי החברה.

תלמיד שלא ניגש למועד א' מסיבה לא מוצדקת חייב לקחת בחשבון כי אם לא יוכל להיבחן במועד ב' יהיה חייב להירשם לקורס פעם נוספת.


זכאות למועד בחינה נוסף

תלמיד שנבצר ממנו להיבחן, במועד א' או במועד ב' זכאי להגיש בקשה למועד נוסף במקרים הבאים:

 • חפיפה במועדי א' או ב' של הבחינות בקורסי חובה. (בחינות בהפרש של 24 שעות או פחות מכך)
 • מחלה  במועד א' או  ב' של  הבחינות, בכפוף לאישורים שהונפקו במהלך ימי המחלה.
 • שירות מילואים פעיל, במועד א' או ב' של הבחינות, בכפוף לאישור מילואים. תלמיד בסמסטר האחרון ללימודיו אשר לא ניגש לבחינה עקב שירות מילואים, זכאי למועד מיוחד/נוסף .
  (הטפסים שיוכרו כאסמכתא לשירות מילואים הינם טופס 3021  או טופס 3010 או טופס 510 בצירוף צו התייצבות).
 • לידה תלמידה שילדה ועקב הלידה נעדרה מבחינות שהתקיימו שלושה שבועות מיום הלידה.
 • פטירת קרוב משפחה תלמיד שנעדר מבחינה בתקופה של עד שבועיים מפטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת).

המועד שיאושר הינו מועד א' של הסמסטר העוקב.
חובת ההתעדכנות בחומר הבחינה לתלמיד שאושר לו מועד נוסף, חלה על התלמיד.     

 

מועד מיוחד: הוראות האוניברסיטה:

​  https://www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/12-008.pdf  


סריקת מחברת בחינה

מחברות הבחינה בכל הקורסים נסרקות בתום הבדיקה. תלמיד המבקש לעיין במחברת ובשאלון בחינה שבה השתתף יוכל לצפות בבחינת הסריקה  באמצעות "מידע אישי לתלמיד".


ערעורים
תלמיד רשאי להגיש ערעור תוך 5 ימים מיום פרסום הציון. יש לעיין בבחינה הסרוקה לפני הגשת ערעור. הערעור יוגש באמצעות"מידע אישי לתלמיד". תוצאות הערעור יעודכנו ברשימת הציונים של התלמיד.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף