המגמה קלינית-מחקרית

ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני
 


 

 

תיאור הקורסים


1071.4346.01 שיטות מחקר וסטטיסטיקה

הקורס יעסוק במודלים שונים של ניתוחים סטטיסטיים רב-משתנים: ניתוחי שונות עם מספר משתנים תלויים ומפוקחים (MANOVA, MANCOVA), רגרסיה מרובה, בחינת מיתון ותיווך, ניתוח נתיבים וניתוח גורמים. דגש יושם על הבנת הבסיס התיאורטי, השוואה בין שיטות שונות, שימוש בתוכנות סטטיסטיות וכתיבה מדעית של הממצאים.

 

1071.5600.01 אבחון והערכה
מטרת הקורס היא לימוד שיטות באבחון והערכת אינטליגנציה ואישיות של ילדים ומבוגרים באמצעות שימוש במבחנים פסיכולוגיים למטרה זו. הקורס יתמקד בלימוד עקרונות העברה, ניתוח, ופירוש של כל אחד מהמבחנים תוך מתן דגש על שילוב בין ממצאי המבחנים השונים ותרומתם לחוות דעת אינטגרטיבית ולכתיבת דוח מסכם. יינתן מקום לדיון הנוגע למשותף והשונה בין המבחנים ולהערכת משקלם היחסי בבטריה הכוללת. ההוראה תשלב אספקטים תיאורטים עם הדרכה ואימון מעשיים. סטודנטים יידרשו לכתוב דוחות וכן מבחן סופי.

 

1071.5601.01 פסיכופתולוגיה פנומנולוגית
הקורס יעסוק באחד מאבני היסוד של עולם הפסיכולוגיה הקלינית – תחום הפסיכופתולוגיה. במהלך הקורס נבצע היכרות מעמיקה עם הפתולוגיות השונות תוך התמקדות בהבדלים ובנקודות הדימיון שבין הפנומנולוגיה של ההפרעות השונות בילדות לזו שבבגרות. מטרת הקורס היא להוות דלת כניסה לקלינאי המתחיל את דרכו בעולם הטיפולי והמחקרי ולהוות בסיס נרחב של ידע לקראת המשך ההכשרה בתחום הפסיכולוגיה הקלינית.

 

1071.5602.01 מבוא לתאוריות פסיכודינמיות
הקורס יתייחס לדרכי הטיפול היחודיות במפגש עם ילדים ונוער. ניתן מקום להכרת והבנת טיפול במשחק כחלק משמעותי מתהליך הטיפול בילדים. נתייחס גם למאפייני טיפול במתבגרים.
נסקור 3 פריזמות עיקריות להבנת טיפול בילדים ונוער: 1. המודל הפרויידיאני, 2. המודל הקלייניאני, 3. המודל הביוניאני. נתייחס למושגים משמעותיים בטיפול בילדים ונוער כגון: סטינג טיפולי, טרנספרנס, הזדהות השלכתית, סיומי טיפול ועוד. נתאר מודלים להדרכה והתערבויות עם הורים.
הקורס יתייחס הן לתיאורייה והן לדוגמאות קליניות.

 

1071.6103.01 הדרכה בפסיכותרפיה א' - ילדים
ההדרכה בפסיכותרפיה תעסוק בתהליך האישי של אימוץ זהות מקצועית, תהליכי העברה והעברה נגדית בסביבה הטיפולית, התמודדות עם אבחון וטיפול בילדים בעלי פתולוגיה וכן הדרכת הורים. ההדרכה תתמקד ביישום הגישות הטיפוליות תוך כדי דיון במקרים מהפרקטיקום שיוצגו ע"י התלמידים. מטרת הקורס הינה ללוות את הפרקטיקום הקליני.

 

1071.4135.01 הדרכה בפסיכותרפיה א' - מבוגרים
הקורס מיועד למשתתפים בפרקטיקום הקליני של שנה א' במגמה הקלינית. כל משתתף מביא מקרים הנמצאים בטיפולו להדרכה בקבוצה. בהדרכה עולים נושאים שונים הקשורים בתהליך הפסיכותרפויטי, כגון גיבוש העמדה הטיפולית, תכנון הטיפול, יחסי מטפל-מטופל, דילמות תיאורטיות ואישיות של המטפל, שלבים שונים במהלך הטיפול וסיומו, ושאלות אתיות. עולים גם נושאים של השתלבות המשתתפים בצוות הטיפולי במקום הפרקטיקום ושל קבלת ההדרכה המקצועית במקום.1071.4617.01 אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קלינית
מטרת הקורס לקדם הבנה מעמיקה של האתיקה המקצועית בפסיכולוגיה, מקורותיה החברתיים-תרבותיים והפסיכולוגיים והקשר שלה לעבודה מקצועית נכונה בכל תחומי הפסיכולוגיה.
נכיר את החוקים, הסטנדרטים והקודים האתיים הרלוונטיים לעבודת הפסיכולוג, תוך דיון במקרים שיוצגו על ידי המרצה או באלה שיובאו מתוך ההתנסות של התלמידים. כמו כן נעסוק בחשיבה האתית המתפתחת בשירותי הבריאות ומקצועות העזרה האחרים.

 

1071.4306.01 הדרכה קלינית בריאיון ילדים
הקורס יכלול התנסות מעשית בראיון ילדים הנמצאים בשלבי התפתחות שונים. במסגרת הקורס נדון בתיאוריות שונות של טיפול במשחק, בחשיבות המשחק ככלי ביטוי עבור הילד, בתהליכי העברה והעברה נגדית המתרחשים בחדר הטיפולים, וביכולת להבין את עולמו הפנימי המורכב של כל ילד באמצעות המשחק. כל אחד מהתלמידים יראיין ילד ולאחר מכן יערך ניתוח בכיתה תוך קבלת משוב אישי והדרכה מהמרצה. דגש מיוחד יושם על פיתוח היכולת להבין את שפתו ואת דרכי התקשורת של הילד.

 

1071.4568.01 מושגי יסוד בפסיכותרפיה דינאמית
חלק א' של הקורס יקרא את כתביו הטכניים של פרויד וידון בהם בכיתה באופן ביקורתי. הקורס יפתח מסקירה היסטורית של התיאוריה הפרוידיאנית וימשיך עם מאמרים שעוסקים במושגי יסוד כמו אסוציאציות חופשיות, פירוש, התנגדות, העברה, התחלה וסיום אנליזה ועוד. חלק ב של הקורס יעסוק בהרחבות של קליין, פרנצי וויניקוט, ובסוף יתרכז בתיאוריה הלאקניאנית. הוא יעסוק במושגים כמו הזדהות, פיצול, הזדהות השלכתית, סימבוליות ועוד.
ספרי הטקסט של הקורס הם:(1) פרויד, הכתבים הטכניים (עברית); (2) מיטשל ובלאק, פרויד ומעבר (עברית); (3) מלקולם בואי: לאקאן (עברית).

 

1071.4380.01 הראיון הקליני - מבוגרים
שאלה מרכזית העולה ביחס לראיון, היא האם ראיון קליני הוא אומנות או מיומנות. בקורס זה ננסה לענות יחד על שאלה זו, תוך התייחסות הן להיבטים טכניים הניתנים ללמידה ותרגול, והן להיבטים תיאורטיים הנוגעים לאופן בו אנו חושבים וממשיגים את הסוגיות המרכזיות העולות בראיון. אנו רואים את הראיון הקליני כהתערבות טיפולית ראשונה בעלת חשיבות מכרעת. נקודה זו, נוגעת להיות המראיין פסיכולוג ולתרומתו והבנתו הייחודית את תהליך הראיון ואת נפש האדם. ראיונות קליניים משמשים למטרות שונות, דוגמת אבחון, הערכה לפני טיפול ועוד. בקורס נכיר את המטרות השונות ואת השפעתן על הדגשים ואופי הראיון. בה בעת, יודגש המשותף בין כל סוגי הראיונות והאופן בו המראיין מתמקם בחדר אל מול המרואיין. דרך ההתנסויות והתרגול במהלך הקורס, יוכל כל משתתף להיחשף לאופי הראיון שלו ולסגנונות ראיון נוספים, תוך כדי חשיבה משותפת ודיון. תהליך למידה זה יועשר על ידי קריאה תיאורטית מגוונת, המציגה זרמים וגישות שונות. הלמידה תתבצע במליאה, לצד תרגול בקבוצות קטנות.

 

1071.5604.01  קולוקויום - א'
בסמינר תוצג סדרת הרצאות של מומחים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית. כמו כן, יוצגו עבודות של תלמידי מחקר מתקדמים ויתנהל דיון בנושאים הקשורים לפסיכופתולוגיה והתפתחות תקינה. ההשתתפות לתלמידי המגמה הינה חובה. הסמינר לא נכלל במניין השעות לתואר.

 

1071.4698.01 עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות
 הסמינר מציג פרדיגמה מחקרית לבחינת ההשפעות של חסך, טראומה ואלימות פוליטית על ילדים וכן לחקר גורמי העמידות המחזקים את יכולת התמודדותם. במסגרת הסמינר יוצגו שיטות התערבות חדשניות שמטרתן שיפור עמידותם של ילדים אשר נחשפו לאירועי חיים לוחצים.
הסמינר יתחלק לשני שלבים. בשלב ראשון תוצג סקירה תיאורטית והיכרות עם תחום המחקר, ובשלב שני יערוך כל סטודנט מחקר עצמאי שיהווה בסיס לעבודת הגמר.
 

 

1071.4691.01 הפרעה אובססיבית קומפולסיבית: תיאוריה ומחקר
הקורס יעסוק במודלים קוגניטיביים של הפרעה אובססיבית קומפולסיבית. נסקור תיאוריות חברתיות-קוגניטיביות בתחום של שליטה והערכת שליטה, ביטחון וביטחון יתר, מערכות שליטה מבוססות – פידבק, אוטומטיות, רמות של עיבוד קוגניטיבי. הקורס יבחן את הקשרים של תיאוריות אלה להפרעה אובססיבית-קומפולסיבית ויפתח דרכים לבחינה אמפירית של קשרים אלה.

 

1071.5700.01 מחקרים על התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדים
הסמינר יעסוק בהתערבויות למניעת אלימות ופעולות הרסניות של ילדים ונוער במסגרת הבית ובית הספר. 


1071.3627.01 פסיכואנליזה ומעורבות חברתית
הקורס יסקור מגוון תוצאות פסיכולוגיות של כיבוש בכלל ובשטחים בפרט והשפעתו על הכובשים והנכבשים. הוא יכלול את הנושאים הבאים: זהות וניכור (אישית ולאומית); דפוסי שיח במפגש כובש-נכבש; תפיסת הזולת והגישות לסבל; מעמד הילד כסובייקט.
 

 

1071.4543.01 להיות פסיכולוג קליני - זהות אישית ומקצועית
קורס זה ילווה את הצעדים הראשונים בדרך להתהוות כפסיכולוג קליני, זהות המקפלת בתוכה היבטים מקצועיים לצד היבטים אישיים ואישיותיים. כניסה אל תוך עולם זה הינה תהליך מורכב בעל רבדים רבים, הנוגעים לקבוצת הלמידה ולפרט, על נטיותיו האישיותיות וההיסטוריה שלו. קורס זה יהווה הזדמנות לחקירת אספקטים אלה בתוך קונטקסט קבוצתי של תלמידי המגמה. נתמודד עם שאלות הנוגעות לבחירת המקצוע, לאופן בו אנו מתמקמים בתוכו, נקודות ההשקה בין הזהות האישית לזהות המקצועית ועוד, זאת תוך בחינת הדינמיקה התוך נפשית לצד הדינמיקה הקבוצתית במגמה ויחסי הגומלין ביניהן.

 

1071.4482.01 הקונפליקט היהודי-ערבי
קורס מיוחד המשלב התנסות ותיאוריה בהתמודדות והבנת קונפליקטים בין קבוצות תוך התייחסות ספציפית לקונפליקט הערבי-יהודי. הקבוצה תורכב מתלמידים יהודים וערבים ממחלקות שונות שיעבדו כקבוצת התנסות ולימוד. הקורס יכלול התנסות בתהליך בין קבוצתי מתמשך והרצאות בנושאים הבאים: קונפליקטים בין קבוצות, שינוי עמדות וסטריאוטיפים, עיבוד אינפורמציה, תהליכים אמוציונליים וקוגניטיביים של קונפליקט.
הקורס יועבר ע"י צוות מרצים מהחוג לפסיכולוגיה וצמד מנחים - יהודי וערבי מנווה שלום.

 

1071.4766.01 הנחיית קבוצות בנושאי מין ומגדר: צפייה וניתוח
הקורס מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה ובלימודי מגדר, שלמדו את הקורס "ורוד/כחול..." או לומדים אותו השנה. הרישום מותנה באישור המרצה. עדיפות לבעלות רקע בנושא מגדר ובהנחיית קבוצות.
מטרת הקורס ללמוד להנחות קבוצות בנושאי מין מגדר בגישה המשלבת טכניקות עבודה בקבוצות קונפליקט, בקבוצות להעלאת מודעות ובקבוצות דינמיות. הקורס כולל צפייה בקבוצה מעין זו בהנחית מורת הקורס (2 ש"ס) ולאחריה ניתוח התהליכים שהתרחשו בקבוצה בה צפיתן/ם (2 ש"ס).
הקבוצה בה תצפו היא קבוצת תרגול של תלמידי/ות תואר ראשון שניתנת במסגרת הקורס "ורוד/כחול זה צבע של בנות? סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר". מטרת קבוצת התרגול היא לאפשר לתלמידות התואר הראשון לדון ברגשות, בתהיות ובמחשבות שיעלו בהן בעקבות החשיפה לסוגיות הקשורות במין ובמגדר במסגרת הקורס "ורוד/כחול...".


1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי
הקורס יוקדש ללמידה בנושאי הנחיה קבוצתית. הוא יועבר בצורה התנסותית שבה המשתתפים יתנסו בהנחיה ויערך ניתוח של התהליך ושל הדפוסים האישיים של המנחים.
הרישום מותנה באישור המרצה.


1071.5942.01 טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT)
טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT) הוא טיפול אינטגרטיבי השייך לגל השלישי של ה-CBT. הטיפול מיועד להפרעה בויסות רגשי וחוסר יציבות, ויעיל במיוחד בהפרעת אישיות גבולית והתנהגות אובדנית כרונית. גישה טיפולית זאת פותחה ע"י הפסיכולוגית האמריקאית פרופ' מרשה לינהן ונמצאה יעילה ע"פ מספר רב של מחקרים מבוקרים.
הטיפול מציע הוליזם וסינתיזה. המאפיין הייחודי של השיטה הוא החלק הדיאלקטי שמשמעותו קירוב בין ניגודים תוך תהליך מתמשך של סינתיזה. הדיאלקטיקה העיקרית היא הצורך ליצור קונטקסט של ולידציה וקבלת המטופלת כמו שהיא תוך ניסיון בלתי נלאה להביא לשינוי. הדגש על קבלה כבסיס לשינוי, מקורו באינטגרציה בין תפיסה של תורת הזן-בודהיזם לבין תפיסות פסיכולוגיות מערביות ובעיקר הגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.
DBT כולל טיפול פרטני, קבוצה ללימוד מיומנויות, קשר בין הפגישות וקבוצת הדרכה ותמיכה למטפלים. הטיפול הפרטני ניתן במספר שלבים כאשר המטרות הראשוניות הן: הפחתת התנהגויות אובדניות, הפחתת התנהגויות המפריעות לטיפול, הפחתת התנהגויות הפוגמות באיכות החיים ושיפור כישורי חיים. בקבוצת המיומנויות נלמדות מיומנויות של קשיבות (mindfulness) , ויסות רגשי, יעילות בינאישית ועמידות במצוקה.
בקורס נתייחס בקצרה לקונספטים של אישיות גבולית והפרעה בויסות רגשי מבחינה פסיכולוגית ונוירוביולוגית, נסביר את הרציונל והרקע התיאורטי של שיטת  ה-DBT, נתייחס לפילוסופיה הדיאלקטית ונלמד את האלמנטים השונים של הגישה הטיפולית.
במהלך הקורס נציג סרטוני הדגמה של אסטרטגיות טיפוליות: חוזה טיפולי, ולידציה, אנליזה פונקציונלית ופתרון בעיות. במידה והזמן יאפשר, יערכו תרגולים בנושאים אלה.


1071.4397.01 הדרכה בפסיכותרפיה ב' - ילדים
היבט היסטורי של פסיכותרפיה. התפתחות החשיבה בפסיכותרפיה אנליטית - הרעיונות המרכזיים. הסוגיות התיאורטיות והקליניות המטופלות דרכם. התייחסות להיבטים השונים והמשלימים בתיאוריות והטכניקות הטיפוליות שנגזרות מכך. קריאת מאמרים של תיאורטיקנים במקור, תוך דיון וחיבור לדילמות תיאורטיות וקליניות אקטואליות.

 

1071.4121.01 הדרכה בפסיכותרפיה ב' - מבוגרים
הקורס מיועד למשתתפים בפרקטיקום קליני של שנה ב'. כל משתתף יביא מקרים הנמצאים בטיפולו להדרכה בקבוצה. נושאים שונים הקשורים בתהליך הפסיכותרפויטי כגון תכנון טיפול, יחסי מטפל-מטופל וכו'. יובאו לדיון גם כן.

 

1071.5606.01 אבחון והערכה 2 (תרגיל)
הדרכה קבוצתית בדיאגנוסטיקה - עיבוד וניתוח מערכת מבחני אינטליגנציה ואישיות בעיקר של ילדים ונוער. תרגיל המשלב הדרכה אינדיבידואלית כקבוצה קטנה. (למסיימי הקורס אבחון והערכה 1071.4304.01).

 

1071.4877.01 פסיכותרפיה דינאמית
היבט היסטורי על פסיכותרפיה. התפתחות החשיבה בפסיכותרפיה אנליטית - הרעיונות המרכזיים, הסוגיות התיאורטיות והקליניות המטופלות דרכם. התייחסות להיבטים השונים והמשלימים בתיאוריות והטכניקות הטיפוליות שנגזרות מכך. קריאת מאמרים של תיאורטיקנים במקור, תוך דיון וחיבור לדילמות תיאורטיות וקליניות אקטואליות.

 

1071.4279.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית
הקורס מתמקד בהפרעות אישיותיות בפריסה רחבה מההיבט של המודל הפסיכיאטרי רפואי ועד למודלים פסיכודינמיים. מהות המושג הפרעת אישיות נבדק תוך התייחסות לתיאוריות שונות ובעיקר התיאוריות של קרנברג וקוהוט.

 

1071.4306.01 הדרכה קלינית בריאיון ילדים
הקורס יכלול התנסות מעשית בראיון ילדים הנמצאים בשלבי התפתחות שונים. במסגרת הקורס נדון בתיאוריות שונות של טיפול במשחק, בחשיבות המשחק ככלי ביטוי עבור הילד, בתהליכי העברה והעברה נגדית המתרחשים בחדר הטיפולים, וביכולת להבין את עולמו הפנימי המורכב של כל ילד באמצעות המשחק. כל אחד מהתלמידים יראיין ילד ולאחר מכן יערך ניתוח בכיתה תוך קבלת משוב אישי והדרכה מהמרצה. דגש מיוחד יושם על פיתוח היכולת להבין את שפתו ואת דרכי התקשורת של הילד.


1071.4593.01 טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים: היבטים תאורטיים
השיעור יסקור שיטות טיפוליות שונות המצייגות את הטיפולים הקוגניטיביים-התנהגותיים. אלה כוללות את הגישה ההתנהגותית, הטיפול הקוגניטיבי ה"קלאסי", ושיטות חדשות המתבססות על הגישה המטא-קוגניטיבית לפסיכופתולוגיה. החומר יכלול קריאת מאמרים, צפייה בסרטי וידאו והרצאות אורח של מטפלים שיציגו את גישתם האישית לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי.
 

1071.5613.01  קולוקויום ב'
בסמינר תוצג סדרת הרצאות של מומחים בתחום הפסיכולוגיה הקלינית. כמו כן, יוצגו עבודות של תלמידי מחקר מתקדמים ויתנהל דיון בנושאים הקשורים לפסיכופתולוגיה והתפתחות תקינה. ההשתתפות לתלמידי המגמה הינה חובה. הסמינר לא נכלל במניין השעות לתואר.

 

1071.4879.01 עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב'  
הסמינר מציג פרדיגמה מחקרית לבחינת ההשפעות של חסך, טראומה ואלימות פוליטית על ילדים וכן לחקר גורמי העמידות המחזקים את יכולת התמודדותם.
במסגרת הסמינר יוצגו שיטות התערבות חדשניות שמטרתן שיפור עמידותם של ילדים אשר נחשפו לאירועי חיים לוחצים.הסמינר יתחלק לשני שלבים. בשלב ראשון תוצג סקירה תיאורטית והיכרות עם תחום המחקר, ובשלב שני יערוך כל סטודנט מחקר עצמאי שיהווה בסיס לעבודת הגמר.

 

1071.5609.01 ויסות רגשי ושליטה עצמית
כיצד אנשים מווסתים את הרגשות שלהם? אילו אסטרטגיות לוויסות רגשות נחשבות יעילות? עבור מי? מתי? ולמה? מה הקשר בין קשיים בוויסות רגשות לפסיכופתולוגיות שונות? בסמינר אמפירי זה נסקור מודלים תיאורטיים וממצאים אמפיריים העוסקים בשאלות אלו. בנוסף ובאופן מעשי יותר סטודנטים יתבקשו לתכנן ולבצע מחקר המתייחס לאחד מנושאים אלו.

 

1071.5610.01 חרדה והפרעות חרדה
הקורס פתוח לתלמידי תואר שני ושלישי במגמה הקלינית מחקרית
בקורס ידונו סוגיות נבחרות בתיאוריה ובפרקטיקה של המחקר הקליני בפסיכופתולוגיה עם דגש על הפרעות חרדה ודחק. עיקר הזמן בקורס יוקדש לקריאת מאמרים עדכניים ודיון בסוגיות מתודולוגיות. כן נעסוק בבחינת נתונים ממחקרים הנערכים בארץ ובחו"ל ושעדיין לא פורסמו. דרישות הקורס הן: נוכחות חובה, הצגת וקריאת מאמרים, תכנון מחקר בתחום הפסיכופתולוגיה הקלינית.


1071.4482.01 הקונפליקט היהודי-ערבי
קורס מיוחד המשלב התנסות ותיאוריה בהתמודדות והבנת קונפליקטים בין קבוצות תוך התייחסות ספציפית לקונפליקט הערבי-יהודי. הקבוצה תורכב מתלמידים יהודים וערבים ממחלקות שונות שיעבדו כקבוצת התנסות ולימוד. הקורס יכלול התנסות בתהליך בין קבוצתי מתמשך והרצאות בנושאים הבאים: קונפליקטים בין קבוצות, שינוי עמדות וסטריאוטיפים, עיבוד אינפורמציה, תהליכים אמוציונליים וקוגניטיביים של קונפליקט.
הקורס יועבר ע"י צוות מרצים מהחוג לפסיכולוגיה וצמד מנחים - יהודי וערבי מנווה שלום.

 

1071.4766.01 הנחיית קבוצות בנושאי מין ומגדר: צפייה וניתוח
הקורס מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה ובלימודי מגדר, שלמדו את הקורס "ורוד/כחול..." או לומדים אותו השנה. הרישום מותנה באישור המרצה. עדיפות לבעלות רקע בנושא מגדר ובהנחיית קבוצות.
מטרת הקורס ללמוד להנחות קבוצות בנושאי מין מגדר בגישה המשלבת טכניקות עבודה בקבוצות קונפליקט, בקבוצות להעלאת מודעות ובקבוצות דינמיות. הקורס כולל צפייה בקבוצה מעין זו בהנחית מורת הקורס (2 ש"ס) ולאחריה ניתוח התהליכים שהתרחשו בקבוצה בה צפיתן/ם (2 ש"ס).
הקבוצה בה תצפו היא קבוצת תרגול של תלמידי/ות תואר ראשון שניתנת במסגרת הקורס "ורוד/כחול זה צבע של בנות? סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר". מטרת קבוצת התרגול היא לאפשר לתלמידות התואר הראשון לדון ברגשות, בתהיות ובמחשבות שיעלו בהן בעקבות החשיפה לסוגיות הקשורות במין ובמגדר במסגרת הקורס "ורוד/כחול...".


​1071.4981.01 אתיקה במחקר פסיכולוגי עם בני אדם
הקורס יציג עקרונות אתיים ונהלים מקצועיים למחקר פסיכולוגי עם בני אדם. הנושאים שיידונו בקורס יכללו: מחקרי מעבדה לעומת מחקרי שדה; שימוש בהטעיית נבדקים במחקר; גיוס נבדקים למחקר; הסכמה מדעת; בטחון מידע פרטי וסודיות; סוגיות אתיות במחקר באינטרנט; ביצוע מחקר בקרב אוכלוסיות פגיעות; אתיקה בדיווח תוצאות מחקר; ניגודי עניינים פוטנציאליים; סוגיות של קניין רוחני.


1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי
הקורס יוקדש ללמידה בנושאי הנחיה קבוצתית. הוא יועבר בצורה התנסותית שבה המשתתפים יתנסו בהנחיה ויערך ניתוח של התהליך ושל הדפוסים האישיים של המנחים.
הרישום מותנה באישור המרצה.


1071.5941.01  מיינדפולנס: המהפכה השקטה
קורס זה מפגיש את המשתתפים עם גישת הקשיבות (מיינדפולנס) כפרקטיקה טיפולית, תוך הכרות עם ההיבטים התרגולים, התיאורטיים והמחקריים המרכזיים בתחום כיום. הקורס מתמקד במרכיבים אקטיביים מהותיים בפרקטיקה של פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס, תוך הדגמת האופן שבו אילו באים לכדי ביטוי במרחבים האישיים, הבינאישיים והטיפוליים.


1071.4858.01 פסיכואנליזה התייחסותית
 


1071.4568.01 מושגי יסוד בטיפול הדינאמי
לטיפול הדינאמי מבנה ברור ומוגדר ומסכת טכנית המסייעת לנו לרכוש בהדרגה את מיומנויות הטיפול. הקורס עוסק במבנהו של הטיפול הדינאמי, תוך הצגת אחדים ממושגי היסוד הבסיסיים שלו ותוך הדגשת ההיבטים הטכניים של הטיפול.
הקורס יפתח בשאלת מהותו וייחודו של הטיפול הדינאמי, בעקרונות הליבה שלו, עליהם מושתת הטיפול. נעסוק במושג ה'לא-מודע' (הפרוידיאני) ובפירוש כדגם מופתי להנהגת השעה הטיפולית. עוד נעסוק ב'חוזה הטיפולי'; ב'הקשבה הדינאמית'; במושגים כגון 'חומר', 'כלים', התערבויות טיפוליות' ו'תיקוף התערבויות'.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף