תואר שלישי

בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

לאתר בית הספר

תואר שלישי

הרחב הכל
מטרת הלימודים

להכשיר חוקרים עצמאיים בנושאי כלכלה על מנת שיוכלו להשתלב במסגרות אקדמיות ולא אקדמיות. 

לימודי דוקטורט לבעלי תואר שני

 

הגשת מועמדות

רשאים להגיש מועמדות לתואר שלישי בביה"ס לכלכלה:

תלמידים בעלי תואר מוסמך בכלכלה (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג,  במסלול עם עבודת גמר, בציון משוקלל של 85 לפחות וציון עבודת הגמר 85 לפחות.
תלמידים בעלי תואר מוסמך בכלכלה (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג,  במסלול ללא עבודת גמר בציון משוקלל של 85 לפחות. תלמידים אלו יידרשו בתכנית השלמות, הכפופה להחלטת הוועדה לתארים מתקדמים. תכנית ההשלמות תכלול את חובות המסלול המחקרי לתואר מוסמך וכן עבודה השקולה לעבודת גמר.
תלמידים בעלי תואר מוסמך (תואר שני) ממוסד אקדמי מוכר ע"י המ"לג  במסלול עם עבודת גמר מתחום דיסציפלינרי אחר בציון משוקלל של 85 לפחות, וציון עבודת גמר 85 לפחות. תלמידים אלו יידרשו ללמוד את כל קורסי החובה במסלול המחקרי ולהשיג ציון ממוצע של 85 לפחות. תלמידים שאינם מתחום המתמטיקה ידרשו ללמוד גם את הקורס שיטות מתמטיות בכלכלה. 

 

נוהל קבלת תלמידי מחקר

תלמידים המבקשים להתקבל ללימודי תואר שלישי יפנו אל הוועדה לתארים מתקדמים בבית הספר לכלכלה. ועדה זו אחראית לאישור מועמדות התלמיד ולקביעת תכנית לימודיו. הוועדה ממליצה בפני ועדת תלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה על קבלת התלמיד לשלב א'.הוועדה האוניברסיטאית שולחת לתלמידים אישור קבלה רשמי.
לצורך הגשת מועמדות ללימודי תואר שלישי יש להגיש למזכירות תארים מתקדמים בבית הספר לכלכלה את המסמכים הבאים:

מכתב פנייה לוועדה הכולל הצהרת כוונות
קורות חיים מעודכנים
גליונות ציונים מקוריים ואישורי זכאות לתואר ראשון ותואר שני
העתק של עבודת הגמר
שתי המלצות ממרצים (אחת מהן המלצה מהמנחה לעבודת הגמר)
מכתב של חבר סגל של ביה"ס המוכן להיות מנחה הדוקטורט 

מסלול הלימודים

 

תלמיד שהתקבל לתכנית הלימודים לתואר שלישי, הינו "תלמיד מחקר שלב א".

חובות תלמיד מחקר שלב א'

 1.  ללמוד קורסים בהיקף של 8 ש"ס לפחות, לא כולל סדנאות, (אלא אם הוועדה לתארים מתקדמים קבעה מכסה  גבוהה יותר) לפי הנחיית המנחה. על התלמיד לקבל ציון 80 לפחות בכל אחד מהקורסים וציון ממוצע 85 בכל הקורסים.
 2. להשתתף באופן מלא בסדנת הדוקטורנטים, ולהציג את מחקרו פעם אחת בשנה לכל הפחות.
 3. להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנה אחת בתחום המחקר.
 4. להגיש למנחה דו"ח התקדמות אחת לשנה.
 5. להגיש עד תום שנה מקבלתו לתכנית, ולאחר שסיים את הלימודים שהוטלו עליו, הצעת מחקר חתומה ע"י המנחה המיועד. הארכת תקופה זו טעונה המלצת המנחה, אישור של הוועדה לתארים מתקדמים ואישור של הוועדה הפקולטטית לתואר שלישי.
 6. הוועדה לתארים מתקדמים של ביה"ס רשאית לדרוש מתלמידים השתתפות בקורסים, סדנאות וכדומה בנוסף לאמור לעיל.

 

על תלמידים, שהתקבלו לדוקטורט החל מסמסטר א' תש"ע, יחול נוהל אשור הצעת המחקר, הכלול בנוהל ועדה מלווה של תלמידי מחקר בפקולטה למדעי החברה.
במהלך גיבוש הצעת המחקר ולפני הגשתה לוועדה המלווה ייפגש התלמיד לפחות פעם אחת ללא נוכחות המנחה עם כל אחד מחברי הוועדה הנמצא בארץ.
התלמיד יגיש את הצעת המחקר לחברי הוועדה המלווה, ויציג אותה בפני חברי הוועדה המלווה.
לאחר אישור הצעת המחקר, התלמיד עובר למעמד של "תלמיד מחקר שלב ב".

חובות תלמיד מחקר שלב ב'

 

 1. להגיש לוועדה המלווה דו"ח ביניים כתוב לא יאוחר משנתיים לאחר אישור הצעת המחקר. מטרת הדו"ח ליידע את חברי הוועדה לגבי ההתקדמות בעבודת המחקר, או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודה.
 2. להשתתף באופן מלא בסדנת הדוקטורנטים ולהציג את המחקר פעם אחת בשנה לכל הפחות. להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנה אחת בתחום המחקר לפחות. להשלים קורסים עד להיקף של 12 ש"ס לפחות.
 3. על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל לשלב א', כל חריגה מפרק זמן זה טעונה המלצת ועדת הפקולטה ואישור הוועדה האוניברסיטאית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר, אלא אם כן המליצה ועדת הפקולטה אחרת והוועדה האוניברסיטאית אישרה ההמלצה.
 4. התלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה וועדת הפקולטה, לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת המחקר.
 5. עבודת הדוקטורט תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר בשפה האנגלית, באורך של 5% מהיקפה. ועדת הפקולטה זכאית לאשר הגשת עבודת הדוקטורט בשפה האנגלית. במקרה זה תכלול העבודה תקציר בשפה העברית, באורך של 5% מהיקפה.

 

 

מסלול ישיר לדוקטורט

1. תנאי הקבלה כתלמיד שלב א' על תנאי

 

1.1

 

רשאים להגיש מועמדות למסלול  בוגרי תואר ראשון בכלכלה, מאוניברסיטאות מחקר  בציון משוקלל 93 לפחות. תלמיד אשר עומד בתנאים הנ"ל , ולא הגיש מועמדות למסלול הישיר, רשאי לעשות זאת במהלך השנה הראשונה ללימודי התואר השני.

1.2

בנוסף, זכאים להציג מועמדותם למסלול הישיר תלמידים מצטיינים אשר בתום השנה הראשונה ללימודי התואר השני השלימו לפחות 20 ש"ס ממכסת שעות הלימודים לתואר, ובהם קורסי החובה של השנה הראשונה , בממוצע ציונים של 90 לפחות.

הוועדה של בית הספר רשאית לאשר בקשה להתקבל למסלול הישיר או לדחותה, לפי שיקול דעתה.

החליטה הוועדה של בית הספר לאשר את הבקשה, תמליץ בפני ועדת תלמידי מחקר של הפקולטה למדעי החברה על קבלת התלמיד לשלב א' על תנאי. הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר שולחת לתלמידים אישור קבלה רשמי.

לצורך הגשת מועמדות למסלול הישיר לדוקטורט, יש להגיש למזכירות תארים מתקדמים בביה"ס לכלכלה את המסמכים האלו:

 • מכתב פנייה לוועדה, הכולל הצהרת כוונות
 • קורות חיים מעודכנים
 • גליון ציונים מקורי ואישור זכאות לתואר ראשון
 • שתי המלצות אקדמיות.

על המבקשים להתקבל לפי סעיף 1.1 לעיל לשנת הלימודים תשע"ח, להגיש את כל המסמכים עד ל 31 במאי 2017.

מומלץ לאלו השוקלים להירשם לתואר שני, אם לא יתקבלו למסלול הישיר, להגיש את כל המסמכים עד ל-15 באפריל 2017.

 

2. חובות תלמיד המסלול הישיר ותלמיד שלב א' על תנאי

 

2.1

מכסת שעות הלימוד

היקף השעות הכולל 48 ש"ס.

 

2.1.1

תלמיד שהתקבל לפי סעיף 1.1 לעיל צריך ללמוד 40 ש"ס בשנתיים הראשונות ולסיים עד תחילת השנה השלישית.

 

2.1.2

תלמיד שהתקבל לפי סעיף 1.2 לעיל, צריך לסיים את יתרת שעות הלימוד, עד למכסה של 40 ש"ס, עד לסוף השנה הראשונה שלו בתכנית.

2.2

תלמיד המסלול חייב בציון 85 לפחות בכל קורס.

2.3

תלמיד המסלול נדרש להגיש למזכירות תארים מתקדמים בביה"ס לכלכלה, מכתב של חבר  סגל של ביה"ס המוכן להיות מנחה הדוקטורט, עד בחינת הכשירות.

2.4

בחינת כשירות

תלמיד שלב א' על תנאי,  יהיה חייב לעמוד ב"בחינת כשירות" לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו בעבודה מחקרית עצמאית. תלמיד שעבר את בחינת הכשירות, וקיבל הסכמה של חבר סגל להנחותו בדוקטורט  יעבור למעמד תלמיד דוקטורט שלב א' מן המניין.

בחינת הכשירות תהיה כתיבת עבודה, השקולה לעבודת תזה.

 

2.4.1

לתלמיד שהתקבל לפי סעיף 1.1 לעיל תיערך בחינת הכשירות בתום השנה השנייה בתכנית.

 

2.4.2

לתלמיד שהתקבל לפי סעיף 1.2 לעיל, תיערך בחינת הכשירות בתום השנה הראשונה בתכנית.

2.5

מועד הגשת הצעת המחקר

 

2.5.1

תלמיד שהתקבל למסלול הישיר ע"פ סעיף 1.1 חייב בהגשת הצעת המחקר תוך שלוש שנים מתחילת לימודיו.

 

2.5.2

תלמיד שהתקבל למסלול הישיר ע"פ סעיף 1.2 חייב בהגשת הצעת המחקר תוך שנתיים מתחילת לימודיו.

על תלמידי המסלול חל נוהל אישור הצעת מחקר, הכלול בנוהל ועדה מלווה של תלמידי מחקר בפקולטה למדעי החברה.

במהלך גיבוש הצעת המחקר ולפני הגשתה לוועדה המלווה , ייפגש התלמיד לפחות פעם אחת , ללא נוכחות המנחה, עם כל אחד מחברי הוועדה המלווה, הנמצא בארץ.

 

3. תכנית הלימודים

שנתיים ראשונות 40 ש"ס

קורסי חובה של התואר השני – 28 ש"ס
קורסי בחירה של התואר השני – 10 ש"ס
סדנה בתחום המחקר – 2 ש"ס

החל מהשנה השנייה גם השתתפות קבועה בסדנת דוקטורט, ומהשנה השלישית סדנה בתחום המחקר וסמינר מחלקתי, כנדרש בתכנית הדוקטורט.

שנה שלישית
קורסי בחירה – 8 ש"ס
השתתפות קבועה בסדנת דוקטורט, סמינר מחלקתי, סדנה בתחום המחקר.

4. הענקת תואר שני במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט

התואר יוענק לתלמיד שסיים קורסים בהיקף של 40 ש"ס, מתוכם 28 ש"ס קורסי חובה, ושעבר בהצלחה את מבחן הכשירות, ושהצעת המחקר שלו אושרה.

 

5. חובות תלמיד מחקר שלב ב'

5.1

להגיש לוועדה המלווה דו"ח ביניים כתוב לא יאוחר משנתיים לאחר אישור הצעת המחקר. מטרת הדו"ח ליידע את חברי הוועדה לגבי ההתקדמות בעבודת המחקר, או בעיות שעלו במהלך ביצוע העבודה.

5.2

להשתתף באופן מלא בסדנת הדוקטורנטים ולהציג את המחקר פעם אחת בשנה לכל הפחות. להשתתף בסמינר המחלקתי ובסדנה אחת בתחום המחקר לפחות. להשלים קורסים עד להיקף הנדרש במסלול, 48 ש"ס לפחות.

5.3

על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל לשלב א', כל חריגה מפרק זמן זה טעונה המלצת ועדת הפקולטה ואישור הוועדה האוניברסיטאית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר, אלא אם כן המליצה ועדת הפקולטה אחרת והוועדה האוניברסיטאית אישרה ההמלצה.

5.4

התלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה ועדת הפקולטה, לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת המחקר.

5.5

עבודת הדוקטורט תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר בשפה האנגלית, באורך של 5% מהיקפה. ועדת הפקולטה זכאית לאשר הגשת עבודת הדוקטורט בשפה האנגלית. במקרה זה תכלול העבודה תקציר בשפה העברית, באורך של 5% מהיקפה.

 
 

 

חובות נוספות לתלמידי מחקר בשלב א' ובשלב ב'

ביה"ס מצפה מתלמיד מחקר להשתתף:

 • בקורסים הניתנים ע"י מרצים אורחים בסמסטר א' ו-ב'.
 • בכנסים מדעיים המתקיימים במהלך השנה בארץ ובחו"ל.
מלגות לתלמידי תואר שלישי ולתלמידי שלב א' על תנאי
 • תלמידי מחקר המקדישים "זמן מלא" ללימודים יקבלו מלגת קיום.
 • תלמידי שלב א' על תנאי יקבלו מלגות של תלמידי תואר שני.
 • היקף המלגות לתלמידי השלמות ייקבע מדי שנה.
 • מדי שנה (בתום שנת הלימודים), תוגשנה בקשות למלגה לשנה הבאה. כל תלמיד יתבקש להצהיר האם בכוונתו להקדיש "זמן מלא" או "זמן חלקי" ויתחייב להודיע על כל שינוי במעמדו.
 • המלגה לתלמידי דוקטורט מן המניין מוגבלת ל-4 שנים ומותנת בהתקדמות התלמיד.
 • הענקת מלגה לתלמיד שלב א' בשנה השניה ללימודיו, תבחן לאור התקדמותו ובכפוף להמלצת המנחה.
 • המלגה לתלמיד שלב א' מוגבלת לשנתיים.
 • הארכת המלגה לשנה חמישית, תאושר במקרים חריגים בלבד.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
לראש הדף