פרופ' נירה ליברמן

סגל אקדמי בכיר בביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר
ניווט מהיר:
פרופ' נירה ליברמן
טלפון פנימי: 03-6406388
פקס: 03-6409547
משרד: שרת, 155

Short Biography

Prof. Nira Liberman received her Ph.D. in social psychology from Tel Aviv University in 1997. She had a post-doctoral position at Columbia University, NYC during 1996-1999, and an assistant professor position at Indiana University, Bloomington during 2000-2001. Prof. Liberman is presently at the social psychology program at the Department of Psychology, where she has been a faculty member since 2001.

Fields of Interest

Psychological distance, social cognition, decision making, motivation, goal striving, self-regulation, Obsessive-Compulsive Disorder.

Selected Publications in Peer-Reviewed Journals

2017-2018

Ram, H., Struyf, D., Vervliet, B., Menahem, G., & Liberman, N. (in press). The Effect of outcome probability on generalization in predictive learning. Experimental Psychology,

Soref, A., Liberman, N., Abramovitch, A., & Dar, R. (2018). Explicit instructions facilitate performance of ocd participants but impair performance of non-ocd participants on a serial reaction time task. Journal of Anxiety Disorders. Advance online publication.

http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2018.02.003

Higgins, E. T., & Liberman, N. (2018). The loss of loss aversion: Paying attention to reference points. Journal of Consumer Psychology, 28(3), 523-532.

http://dx.doi.org/10.1002/jcpy.1045

Liberman, N., & Dar, R. (2018). Obsessive-compulsive tendencies are related to seeking proxies for internal states in everyday life. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 61, 164-171.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jbtep.2018.08.002

Katzir, M., Hoffmann, M., & Liberman, N. (2018). Disgust as an essentialist emotion that signals nonviolent outgrouping with potentially low social costs. Emotion. Advance online publication.

http://dx.doi.org/10.1037/emo0000480

Oren, E., Liberman, N., & Dar, R. (2018). Obsessive-compulsive tendencies are Related to a maximization strategy in making decisions. Frontiers in Psychology, 9, 778-790.

Kogut, T., Ritov, I., Rubaltelli, E., & Liberman (2018). How far is the suffering? The role of psychological distance and victims’ identifiability in donation decisions. Judgment and Decision Making, 13, 458-466.

Yudkin, D. A., Pick, R. Hur, Y., Liberman, N., & Trope, Y. (2018). Psychological distance promotes exploration. Personality and Social Psychology Bulletin. https://doi.org/10.1177/0146167218799309

Halamish, V., Borovoi, L., & Liberman, N. (2017). The antecedents and consequences of a beyond-choice view of decision situations: A construal level theory perspective. Acta Psychologica, 173, 41-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.actpsy.2016.12.002

Halamish, V, Liberman, N. (2017). How much information to sample before making a decision? It is a matter of psychological distance. Journal of Experimental Social Psychology, 71, 111-116.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2017.03.004

 

2015-2016

Gilead, M., Katzir, M., Eyal, T., & Liberman, N. (2016). Neural correlates of processing “self-conscious” vs. “basic” emotions. Neuropsychologia, 81, 207-218. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.12.009

Kalkstein, D. A., Kleiman, T., Wakslak, C. J., Liberman, N., & Trope, Y. (2016). Social learning across psychological distance. Journal of Personality and Social Psychology, 110(1), 1-19. http://dx.doi.org/10.1037/pspa0000042

Dar, R., Lazarov, A., & Liberman, N. (2016). How can I know what I'm feeling? Obsessive-compulsive tendencies and induced doubt are related to reduced access to emotional states. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 52, 128-137. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbtep.2016.04.004

Gilead, M., Liberman, N., & Maril, A. (2016). The effects of an action's “age-of-acquisition” on action-sentence processing. NeuroImage, 141, 341-349.

Lazarov, A., Cohen, T., Liberman, N., & Dar, R. (2015). Can doubt attenuate access to internal states? Implications for obsessive-compulsive disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 49(Part B), 150-156. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbtep.2014.11.003

Nissan, T., Shapira, O., & Liberman, N. (2015). Effects of power on mental rotation and emotion recognition in women. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(10), 1425-1437. http://dx.doi.org/10.1177/0146167215598748

Ledgerwood, A., Trope, Y., & Liberman, N. (2015). Construal Level Theory and Regulatory Scope. Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences

 

Journal articles 2013-2014

Lazarov, A., Liberman, N., Hermesh, H., & Dar, R. (2014). Seeking proxies for internal states in obsessive–compulsive disorder. Journal of Abnormal Psychology, 123(4), 695-704. http://dx.doi.org/10.1037/abn0000004

Pick‐Alony, R., Liberman, N., & Trope, Y. (2014). High level of construal and psychological distance reduce melioration.Journal of Behavioral Decision Making, 27(4), 291-300.

Gilead, M., & Liberman, N. (2014). We take care of our own: Caregiving salience increases out-group bias in response to out-group threat. Psychological Science, 25(7), 1380-1387. http://dx.doi.org/10.1177/0956797614531439

Gilead, M., Liberman, N., & Maril, A. (2014). “I remember thinking …”: Neural activity associated with subsequent memory for stimulus-evoked internal mentations. Social Neuroscience, 9(4), 387-399.http://dx.doi.org/10.1080/17470919.2014.902862

Liberman, N., & Trope, Y. (2014). Traversing psychological distance. Trends in Cognitive Sciences, 18(7), 364-369.http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2014.03.001

Gilead, M., Liberman, N., & Maril, A. (2014). From mind to matter: Neural correlates of abstract and concrete mindsets.Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9(5), 638-645. http://dx.doi.org/10.1093/scan/nst031

Reuven, O., Liberman, N., & Dar, R. (2014). The effect of physical cleaning on threatened morality in individuals with obsessive-compulsive disorder. Clinical Psychological Science, 2(2), 224-229.http://dx.doi.org/10.1177/2167702613485565

Shapira, O., Gundar-Goshen, A., Liberman, N., & Dar, R. (2013). An ironic effect of monitoring closeness. Cognition and Emotion, 27(8), 1495-1503.

Maglio, S. J., Trope, Y., & Liberman, N. (2013). The common currency of psychological distance. Current Directions in Psychological Science, 22(4), 278-282. http://dx.doi.org/10.1177/0963721413480172

Maglio, S. J., Trope, Y., & Liberman, N. (2013). Distance from a distance: Psychological distance reduces sensitivity to any further psychological distance. Journal of Experimental Psychology: General, 142(3), 644-657.http://dx.doi.org/10.1037/a0030258

Gilead, M., Liberman, N., & Maril, A. (2013). The language of future-thought: An fMRI study of embodiment and tense processing. NeuroImage, 65, 267-279. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.09.073

Journal articles  2010-2012

Lazarov, A., Dar, R., Liberman, N., & Oded, Y. (2012). Obsessive–compulsive tendencies may be associated with attenuated access to internal states: Evidence from a biofeedback-aided muscle tensing task. Consciousness and Cognition: An International Journal, 21(3), 1401-1409. http://dx.doi.org/10.1016/j.concog.2012.07.002

Gilead, M., Liberman, N., & Maril, A. (2012). Construing counterfactual worlds: The role of abstraction. European Journal of Social Psychology, 42(3), 391-397. http://dx.doi.org/10.1002/ejsp.1862

Liberman, N., Polack, O., Hameiri, B., & Blumenfeld, M. (2012). Priming of spatial distance enhances children's creative performance. Journal of Experimental Child Psychology, 111(4), 663-670. http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2011.09.007

Lazarov, A., Dar, R., Liberman, N., & Oded, Y. (2012). Obsessive-compulsive tendencies and undermined confidence are related to reliance on proxies for internal states in a false feedback paradigm. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43(1), 556-564. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbtep.2011.07.007

Sarig, S., Dar, R., & Liberman, N. (2012). Obsessive-compulsive tendencies are related to indecisiveness and reliance on feedback in a neutral color judgment task. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 43(1), 692-697.http://dx.doi.org/10.1016/j.jbtep.2011.09.012

Stephan, E., Liberman, N., & Trope, Y. (2011). The effects of time perspective and level of construal on social distance.Journal of Experimental Social Psychology, 47(2), 397-402. http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2010.11.001

Denzler, M., Förster, J., Liberman, N., & Rozenman, M. (2010). Aggressive, funny, and thirsty: A motivational inference model (MIMO) approach to behavioral rebound. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(10), 1385-1396.http://dx.doi.org/10.1177/0146167210382663

Lazarov, A., Dar, R., Oded, Y., & Liberman, N. (2010). Are obsessive–compulsive tendencies related to reliance on external proxies for internal states? Evidence from biofeedback-aided relaxation studies. Behaviour Research and Therapy, 48(6), 516-523. http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2010.02.007

Borovoi, L., Liberman, N., & Trope, Y. (2010). The effects of attractive but unattainable alternatives on the attractiveness of near and distant future menus. Judgment and Decision Making, 5(2), 102-109.

Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. Psychological Review, 117(2), 440-463. http://dx.doi.org/10.1037/a0018963

Stephan, E., Liberman, N., & Trope, Y. (2010). Politeness and psychological distance: A construal level perspective.Journal of Personality and Social Psychology, 98(2), 268-280. http://dx.doi.org/10.1037/a0016960

Journal articles 2007-2009

Liberman, N., & Förster, J. (2009). The effect of psychological distance on perceptual level of construal. Cognitive Science, 33(7), 1330-1341. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-6709.2009.01061.x

Förster, J., Liberman, N., & Shapira, O. (2009). Preparing for novel versus familiar events: Shifts in global and local processing. Journal of Experimental Psychology: General, 138(3), 383-399. http://dx.doi.org/10.1037/a0015748

Liberman, N., & Förster, J. (2009). Distancing from experienced self: How global-versus-local perception affects estimation of psychological distance. Journal of Personality and Social Psychology, 97(2), 203-216.http://dx.doi.org/10.1037/a0015671

Reuven-Magril, O., Rosenman, M., Liberman, N., & Dar, R. (2009). Manipulating meta-cognitive beliefs about the difficulty to suppress scratching: Implications for obsessive-compulsive disorder. International Journal of Cognitive Therapy, 2(2), 143-151. http://dx.doi.org/10.1521/ijct.2009.2.2.143

Denzler, M., Förster, J., & Liberman, N. (2009). How goal-fulfillment decreases aggression. Journal of Experimental Social Psychology, 45(1), 90-100. http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2008.08.021

Eyal, T., Sagristano, M. D., Trope, Y., Liberman, N., & Chaiken, S. (2009). When values matter: Expressing values in behavioral intentions for the near vs. distant future. Journal of Experimental Social Psychology, 45(1), 35-43.http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2008.07.023

McCrea, S. M., Liberman, N., Trope, Y., & Sherman, S. J. (2008). Construal level and procrastination. Psychological Science, 19(12), 1308-1314. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02240.x

Halamish, V., Liberman, N., Higgins, E. T., & Idson, L. C. (2008). Regulatory focus effects on discounting over uncertainty for losses vs. gains. Journal of Economic Psychology, 29(5), 654-666.http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2007.09.002

Liberman, N., & Trope, Y. (2008). The psychology of transcending the here and now. Science, 322(5905), 1201-1205.http://dx.doi.org/10.1126/science.1161958

Liberman, N., & Förster, J. (2008). Expectancy, value and psychological distance: A new look at goal gradients. Social Cognition, 26(5), 515-533. http://dx.doi.org/10.1521/soco.2008.26.5.515

Wakslak, C. J., Nussbaum, S., Liberman, N., & Trope, Y. (2008). Representations of the self in the near and distant future. Journal of Personality and Social Psychology, 95(4), 757-773. http://dx.doi.org/10.1037/a0012939

Liviatan, I., Trope, Y., & Liberman, N. (2008). Interpersonal similarity as a social distance dimension: Implications for perception of others' actions. Journal of Experimental Social Psychology, 44(5), 1256-1269.http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2008.04.007

Eyal, T., Liberman, N., & Trope, Y. (2008). Judging near and distant virtue and vice. Journal of Experimental Social Psychology, 44(4), 1204-1209. http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2008.03.012

Fujita, K., Eyal, T., Chaiken, S., Trope, Y., & Liberman, N. (2008). Influencing attitudes toward near and distant objects.Journal of Experimental Social Psychology, 44(3), 562-572. http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2007.10.005

Reuven-Magril, O., Dar, R., & Liberman, N. (2008). Illusion of control and behavioral control attempts in obsessive-compulsive disorder. Journal of Abnormal Psychology, 117(2), 334-341. http://dx.doi.org/10.1037/0021-843X.117.2.334

Förster, J., Liberman, N., & Kuschel, S. (2008). The effect of global versus local processing styles on assimilation versus contrast in social judgment. Journal of Personality and Social Psychology, 94(4), 579-599.http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.94.4.579

Bar-Anan, Y., Liberman, N., Trope, Y., & Algom, D. (2007). Automatic processing of psychological distance: Evidence from a Stroop task. Journal of Experimental Psychology: General, 136(4), 610-622. http://dx.doi.org/10.1037/0096-3445.136.4.610

Förster, J., Liberman, N., & Friedman, R. S. (2007). Seven principles of goal activation: A systematic approach to distinguishing goal priming from priming of non-goal constructs. Personality and Social Psychology Review, 11(3), 211-233. http://dx.doi.org/10.1177/1088868307303029

Liberman, N., Förster, J., & Higgins, E. T. (2007). Completed vs. interrupted priming: Reduced accessibility from post-fulfillment inhibition. Journal of Experimental Social Psychology, 43(2), 258-264.http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2006.01.006

Liberman, N., Trope, Y., McCrea, S. M., & Sherman, S. J. (2007). The effect of level of construal on the temporal distance of activity enactment. Journal of Experimental Social Psychology, 43(1), 143-149.http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2005.12.009

Liberman, N., Trope, Y., & Wakslak, C. (2007). Construal level theory and consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 17(2), 113-117. http://dx.doi.org/10.1016/S1057-7408(07)70017-7

Trope, Y., Liberman, N., & Wakslak, C. (2007). Construal levels and psychological distance: Effects on representation, prediction, evaluation, and behavior. Journal of Consumer Psychology, 17(2), 83-95. http://dx.doi.org/10.1016/S1057-7408(07)70013-X

Journal articles 2004-2006

Bar-Anan, Y., Liberman, N., & Trope, Y. (2006). The association between psychological distance and construal level: Evidence from an implicit association test. Journal of Experimental Psychology: General, 135(4), 609-622.http://dx.doi.org/10.1037/0096-3445.135.4.609

Henderson, M. D., Fujita, K., Trope, Y., & Liberman, N. (2006). Transcending the "Here": The Effect of Spatial Distance on Social Judgment. Journal of Personality and Social Psychology, 91(5), 845-856. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.91.5.845

Wakslak, C. J., Trope, Y., Liberman, N., & Alony, R. (2006). Seeing the forest when entry is unlikely: Probability and the mental representation of events. Journal of Experimental Psychology: General, 135(4), 641-653.http://dx.doi.org/10.1037/0096-3445.135.4.641

Liberman, N., & Förster, J. (2006). Inferences from decision difficulty. Journal of Experimental Social Psychology, 42(3), 290-301. http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2005.04.007

Nussbaum, S., Liberman, N., & Trope, Y. (2006). Predicting the near and distant future. Journal of Experimental Psychology: General, 135(2), 152-161. http://dx.doi.org/10.1037/0096-3445.135.2.152

Fujita, K., Henderson, M. D., Eng, J., Trope, Y., & Liberman, N. (2006). Spatial Distance and Mental Construal of Social Events. Psychological Science, 17(4), 278-282. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01698.x

Fujita, K., Trope, Y., Liberman, N., & Levin-Sagi, M. (2006). Construal levels and self-control. Journal of Personality and Social Psychology, 90(3), 351-367. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.90.3.351

Liberman, N., Idson, L. C., & Higgins, E. T. (2005). Predicting the intensity of losses vs. non-gains and non-losses vs. gains in judging fairness and value: A test of the loss aversion explanation. Journal of Experimental Social Psychology,41(5), 527-534. http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2004.06.007

Förster, J., Liberman, N., & Higgins, E. T. (2005). Accessibility from active and fulfilled goals. Journal of Experimental Social Psychology, 41(3), 220-239. http://dx.doi.org/10.1016/j.jesp.2004.06.009

Förster, J., Friedman, R. S., & Liberman, N. (2004). Temporal Construal Effects on Abstract and Concrete Thinking: Consequences for Insight and Creative Cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 87(2), 177-189.http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.87.2.177

Idson, L. C., Liberman, N., & Higgins, E. T. (2004). Imagining how you'd feel: The role of motivational experiences from regulatory fit. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(7), 926-937. http://dx.doi.org/10.1177/0146167204264334

Eyal, T., Liberman, N., Trope, Y., & Walther, E. (2004). The Pros and Cons of Temporally Near and Distant Action.Journal of Personality and Social Psychology, 86(6), 781-795. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.86.6.781

Förster, J., & Liberman, N. (2004). A motivational model of post-suppressional rebound. European Review of Social Psychology, 15, 1-32. http://dx.doi.org/10.1080/10463280340000081

Journal articles 2003 and earlier

Trope, Y., & Liberman, N. (2003). Temporal construal. Psychological Review, 110(3), 403-421.http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.110.3.403

Nussbaum, S., Trope, Y., & Liberman, N. (2003). Creeping dispositionism: The temporal dynamics of behavior prediction. Journal of Personality and Social Psychology, 84(3), 485-497. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.84.3.485

Liberman, N., Sagristano, M. D., & Trope, Y. (2002). The effect of temporal distance on level of mental construal.Journal of Experimental Social Psychology, 38(6), 523-534. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-1031(02)00535-8

Sagristano, M. D., Trope, Y., & Liberman, N. (2002). Time-dependent gambling: Odds now, money later. Journal of Experimental Psychology: General, 131(3), 364-376. http://dx.doi.org/10.1037/0096-3445.131.3.364

Freitas, A. L., Liberman, N., & Higgins, E. T. (2002). Regulatory fit and resisting temptation during goal pursuit. Journal of Experimental Social Psychology, 38(3), 291-298. http://dx.doi.org/10.1006/jesp.2001.1504

Freitas, A. L., Liberman, N., Salovey, P., & Higgins, E. T. (2002). When to begin? Regulatory focus and initiating goal pursuit. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(1), 121-130. http://dx.doi.org/10.1177/0146167202281011

Förster, J., & Liberman, N. (2001). The role of attribution of motivation in producing postsuppressional rebound. Journal of Personality and Social Psychology, 81(3), 377-390. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.81.3.377

Freitas, A. L., Salovey, P., & Liberman, N. (2001). Abstract and concrete self-evaluative goals. Journal of Personality and Social Psychology, 80(3), 410-424. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.80.3.410

Liberman, N., Molden, D. C., Idson, L. C., & Higgins, E. T. (2001). Promotion and prevention focus on alternative hypotheses: Implications for attributional functions. Journal of Personality and Social Psychology, 80(1), 5-18.http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.80.1.5

Trope, Y., & Liberman, N. (2000). Temporal construal and time-dependent changes in preference. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 876-889. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.79.6.876

Liberman, N., & Förster, J. (2000). Expression after suppression: A motivational explanation of postsuppressional rebound. Journal of Personality and Social Psychology, 79(2), 190-203. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.79.2.190

Idson, L. C., Liberman, N., & Higgins, E. T. (2000). Distinguishing gains from nonlosses and losses from nongains: A regulatory focus perspective on hedonic intensity. Journal of Experimental Social Psychology, 36(3), 252-274.http://dx.doi.org/10.1006/jesp.1999.1402

Liberman, N., Idson, L. C., Camacho, C. J., & Higgins, E. T. (1999). Promotion and prevention choices between stability and change. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1135-1145. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1135

Liberman, N., & Trope, Y. (1998). The role of feasibility and desirability considerations in near and distant future decisions: A test of temporal construal theory. Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 5-18.http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.75.1.5

Liberman, N., & Klar, Y. (1996). Hypothesis testing in Wason's selection task: Social exchange cheating detection or task understanding. Cognition, 58(1), 127-156. http://dx.doi.org/10.1016/0010-0277(95)00677-X

Selected Chapters in Edited Volumes

Maglio, S. J., Trope, Y., & Liberman, N. (2015). From time perspective to psychological distance (and back). In M. Stolarski, N. Fieulaine, & W. van Beek (Eds.), Time perspective theory; Review, research and application: Essays in honor of Philip G. Zimbardo (pp. 143-154). http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-07368-2_9

Förster, J., & Liberman, N. (2014). Beyond control versus automaticity: Psychological processes driving postsuppressional rebound. In J. W. Sherman, B. Gawronski, & Y. Trope (Eds.), Dual-process theories of the social mind (pp. 439-453). New York: Guilford Press.

Fujita, K., Trope, Y., Cunningham, W. A., & Liberman, N. (2014). What is control?: A conceptual analysis. In J. W. Sherman, B. Gawronski, & Y. Trope (Eds.), Dual-process theories of the social mind (pp. 50-65). New York: Guilford Press.

Rim, S., Trope, Y., Liberman, N., & Shapira, O. (2013). The highs and lows of mental representation: A construal level perspective on the structure of knowledge. In D. E. Carlston (Ed.), Oxford library of psychology. The Oxford handbook of social cognition (pp. 194-219). New York: Oxford University Press.

Bullens, L., Förster, J., Harreveld, F. v., & Liberman, N. (2012). Self-produced decisional conflict due to incorrect metacognitions. In B. Gawronski & F. Strack (Eds.), Cognitive consistency: A fundamental principle in social cognition(pp. 285-304). New York: Guilford Press.

Eyal, T., & Liberman, N. (2012). Morality and psychological distance: A construal level theory perspective. In M. Mikulincer & P. R. Shaver (Eds.), Herzliya series on personality and social psychology. The social psychology of morality: Exploring the causes of good and evil (pp. 185-202). http://dx.doi.org/10.1037/13091-010

Liberman, N., & Förster, J. (2012). Goal gradients, expectancy, and value. In H. Aarts & A. J. Elliot (Eds.), Frontiers of social psychology. Goal-directed behavior (pp. 151-173). New York: Psychology Press.

Trope, Y., & Liberman, N. (2012). Construal level theory. In P. A. M. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), Handbook of theories of social psychology (Vol. 1, pp. 118-134). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Liberman, N., Trope, Y., & Rim, S. Y. (2011). Prediction: A construal-level theory perspective. In M. Bar (Ed.),Predictions in the brain: Using our past to generate a future (pp. 144-158).http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195395518.003.0053

Fujita, K., Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Seeing the big picture: A construal level analysis of self-control. In R. R. Hassin, K. N. Ochsner, & Y. Trope (Eds.), Oxford series in social cognition and social neuroscience. Self control in society, mind, and brain (pp. 408-427). http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195391381.003.0022

Ledgerwood, A., Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Flexibility and consistency in evaluative responding: The function of construal level. In M. P. Zanna & J. M. Olson (Eds.), Advances in experimental social psychology. Advances in experimental social psychology, Vol. 43, pp. 257-295). http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2601(10)43006-3

Amit, E., Algom, D., Trope, Y., & Liberman, N. (2009). "Thou shalt not make unto thee any graven image": The distance dependence of representation. In K. D. Markman, W. M. P. Klein, & J. A. Suhr (Eds.), Handbook of imagination and mental simulation (pp. 53-68). New York: Psychology Press.

Eyal, T., Liberman, N., & Trope, Y. (2009). Psychological distance and consumer behavior: A construal level theory perspective. In M. Wänke (Ed.), Frontiers of social psychology. Social psychology of consumer behavior (pp. 65-87). New York: Psychology Press.

Förster, J., & Liberman, N. (2009). Goal gradients: Challenges to a basic principle of motivation. In J. P. Forgas, R. F. Baumeister, & D. M. Tice (Eds.), The Sydney symposium of social psychology: Vol. 11. Psychology of self-regulation: Cognitive, affective, and motivational processes (pp. 147-162). New York: Psychology Press.

Förster, J., Liberman, N., & Friedman, R. S. (2009). What do we prime? On distinguishing between semantic priming, procedural priming, and goal priming. In E. Morsella, J. A. Bargh, & P. M. Gollwitzer (Eds.), Social cognition and social neuroscience. Oxford handbook of human action (pp. 173-192). New York: Oxford University Press.

Liberman, N., & Dar, R. (2009). Normal and pathological consequences of encountering difficulties in monitoring progress toward goals. In G. B. Moskowitz & H. Grant (Eds.), The psychology of goals (pp. 277-303). New York: Guilford Press.

Förster, J., & Liberman, N. (2007). Contrast Effects in Knowledge Activation: The Case of Inhibition Effects Due to Competing Constructs or Goal Fulfillment. In D. A. Stapel & J. Suls (Eds.), Assimilation and contrast in social psychology(pp. 269-287). New York: Psychology Press.

Förster, J., & Liberman, N. (2007). Knowledge activation. In A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.), Social psychology: Handbook of basic principles (2nd ed.) (pp. 201-231). New York: Guilford Press.

Liberman, N., Trope, Y., & Stephan, E. (2007). Psychological distance. In A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.), Social psychology: Handbook of basic principles (2nd ed.) (pp. 353-381). New York: Guilford Press.

Fujita, K., Trope, Y., & Liberman, N. (2006). The Role of Mental Construal in Self-Control. In D. De Cremer, M. Zeelenberg, & J. K. Murnighan (Eds.), Social psychology and economics (pp. 193-211). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Wakslak, C. J., Trope, Y., & Liberman, N. (2006). Transcending the Now: Time as a Dimension of Psychological Distance. In J. Glicksohn & M. S. Myslobodsky (Eds.), Timing the future: The case for a time-based prospective memory(pp. 171-189). River Edge, NJ: World Scientific.

Förster, J., & Liberman, N. (2005). How motivational inferences influence post-suppressional rebound. In S. P. Shohov (Ed.), Advances in psychology research, Vol. 34, pp. 141-165). Hauppauge, NY: Nova Science.

Liberman, N., & Förster, J. (2005). Motivation and construct accessibility. In J. P. Forgas, K. D. Williams, & S. M. Laham (Eds.), Social motivation: Conscious and unconscious processes (pp. 228-245). New York: Cambridge University Press.

Förster, J., & Liberman, N. (2004). A motivational model of post-suppressional rebound. In W. Stroebe & M. Hewstone (Eds.), European review of social psychology, Vol. 15, pp. 1-32). Hove, England: Psychology Press/Taylor & Francis (UK).

Liberman, N., & Trope, Y. (2003). Construal level theory of intertemporal judgment and decision. In G. Loewenstein, D. Read, & R. Baumeister (Eds.), Time and decision: Economic and psychological perspectives on intertemporal choice (pp. 245-276). New York: Russell Sage Foundation.


  •  
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>