תיאור הקורסים

החוג לסוציולוגיה

תואר ראשון

  • קורסי חובה
  • אשכול קורסי תשתית
  • אשכול קורסי בחירה
  • אשכול מחקר סמינרים

 1041.1102.01מבוא לסוציולוגיה
הסוציולוגיה הנה תחום ידע העוסק בחקר החברה האנושית ובמיקומו של האדם בתוכה. הקורס יציג את היסודות התאורטיים והמתודולוגיים של החשיבה הסוציולוגית בת ימינו. הקורס יתחלק למספר חטיבות, בהן נציג את עקרונות החשיבה הסוציולוגית ונדון בסוגיות חברתיות עכשוויות ממגוון נקודות מבט תאורטיות.

 

1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה
הקורס עוסק בבני אדם בהיותם בני ובנות תרבות. במהלך הקורס נספק היכרות ראשונית עם עולם המושגים ושאלות היסוד של האנתרופולוגיה החברתית-תרבותית, ונמקם את אלו בהקשרם ההיסטורי והחברתי. נעסוק באנתרופולוגיה כדיסציפלינה האמונה על הבנת התרבות האנושית מפרספקטיבות מדעיות והומאניסטיות. הקורס מבוסס על מהלך ארבע-שלבי, הכולל: הצגה של שאלות יסוד ואוצר המילים של הדיסציפלינה; הצגה של הפרספקטיבה האתנוגרפית - במחקר ובכתיבה - ושל הדילמות הכרוכות בה; מפת דרכים תיאורטית: התמקדות במסגרות תיאורטיות שהתפתחו באנתרופולוגיה לאורך המאה ה-20, ובהשפעות  של מסגרות אלו על מחקר עכשווי באנתרופולוגיה; ו"טעימה" מנושאים קאנונים שנמצאים במרכז המחקר האנתרופולוגי.
 

1041.1105.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואלים של מדעי החברה
הקורס מפגיש את הסטודנטים עם המקורות האינטלקטואלים וההיסטוריים שהצמיחו את ההגות והשיטות של מדעי החברה. המעטפת הכללית של הקורס היא המודרניות, כאשר הנחת היסוד היא שמדעי החברה צומחים בד בבד אתה. החל מתהליך הפיצול בין דת ומדע במאה ה-17, באמצעות ייתורו (או ייתורו לכאורה) של אלוהים, המשך בפילוסופיה של המדעים, ועד לצמיחת מושגי היסוד בכלכלה, פוליטיקה וחברה. ההלימה בין מדעי החברה ותודעת האדם המודרני, תיסדק בסופו של הקורס על ידי הסטת המבט להגות לא מערבית, ולביקורות של האנשים והכוחות "הלא מודרניים".

 

1041.1108.01 תיאוריות סוציולוגיות: מהתקופה הקלאסית ועד זמננו
הקורס מספק פנורמה של תיאוריות פורצות דרך מאז ראשית הסוציולוגיה המודרנית במאה ה-19 ועד לימינו. השיעורים הראשונים יעסקו באבות הסוציולוגיה, בבעיות היסוד שזיהו, ובפתרונות התיאורטיים שפיתחו. משם הקורס יתקדם מסוגיה לסוגיה ומתיאוריה לתיאוריה, ימתח קווים של שינוי והמשכיות בין תיאוריה סוציולוגית קלאסית למאוחרת, ויעמוד על איזורי התנגשות והסכמה בין הוגים והוגות. הקורס יעזור לנו לחשוב בצורה שיטתית, בין השאר, על יסודות הקיום החברתי, הקשר בין מבנה חברתי לבחירה חופשית, שיעתוק מול שינוי חברתי, אידאה מול מעשה, מודרניות וקפיטליזם, ועל עוצמה ושליטה בהקשרים מעמדיים, מגדריים ואתניים-גזעיים. דרישות הקורס הן נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים, כתיבת עבודת ביניים ועמידה במבחן מסכם. 

 

1041.1106.01 יסודות הכתיבה האקדמית
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלים לכתיבה אקדמית. הקורס יתמקד בעקרונות הכתיבה האקדמית: מה מייחד כתיבה אקדמית, מהם העקרונות שיש להקפיד עליהם בהצגת ההיגיון המחקרי, שימוש בספרות המחקר, שימוש בציטוטים, ניסוח טענות המחקר וכדומה. הקורס יתנהל במתכונת משולבת: הרצאות פרונטליות במליאה ותרגילים בקבוצות במתכונת סדנה. חובות הקורס: הגעה לשיעורים ולסדנאות, הגשת תרגילים והגשת תרגיל מסכם. 

 

1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בניתוח כמותי של נתונים: תאור, ניתוח והסקה סטטיסטית, תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש במחשב.
משך הקורס 3 שעות הרצאה 2 שעות תרגול (בחדרי המחשב)
דרישות הקורס/מטלות: מידי שבוע יינתן, בשעת התרגול, תרגיל אותו יש להגיש בשבוע העוקב.
הרכב הציון הסופי:
1)
בחינה מסכמת בסוף הסמסטר - 80%;
2)
בוחן SPSS בחדר מחשבים בסוף הסמסטר - 15%; לבוחן אין מועד ב' ואין עליו ערעור
3) הגשת תרגילים אשר כוללים שאלות ב- SPSS ושאלות פרונטאליות - 5%;
הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:
·
תלמיד שמגיש בין 0 ל- 3 תרגילים מקבל 0 נקודות עבור הגשת התרגילים
· תלמיד שמגיש 4 תרגילים ויותר מקבל נקודה אחת עבור כל תרגיל מוגש (עד למקסימום של 5 נקודות
. חלק מהתרגילים כוללים שאלות שיש לבצע ב-SPSS. תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS (אם ניתנו כאלה)
לא יירשם כהוגש.

 

1041.2209.01 יסודות המחקר החברתי
זהו קורס מבוא על שיטות מחקר המשמשות חוקרים במדעי החברה. לקורס שתי מטרות עיקריות: ללמד את התלמידים לקרוא ולהבין מחקרים אמפיריים ולתכנן ולכתוב עבודות סמינריוניות אמפיריות. הקורס עוסק בעקרונות ובמושגים בסיסיים של המחקר ובדרכים השונות שבאמצעותן ניתן לצבור ידע אמפירי. במסגרת הקורס נלמד כיצד לנסח שאלות מחקר, לתכנן מחקרים מסוגים שונים וכיצד לאסוף נתונים אמפיריים. הקורס עוסק בשיטות מחקר כמותיות ואיכותיות כאחד. הקורס עוסק בנושאים הבאים: סוגיות בסיסיות בפילוסופיה של המדע, הקשר שבין מחקר לתיאוריה, המשגה ומדידה, תוקף ומהימנות במחקר, קשר וסיבתיות, מערכי מחקר, שימוש במאגרי מידע ועוד. הקורס יתנהל כסדרת הרצאות. הנוכחות בהן היא חובה. כמו כן חובה להגיש תרגילים ולעבור את בחינת הסיום.

 

1041.3321.01 שיטות מחקר איכותניות
​הקורס הינו קורס מתודולוגי אשר מיועד להקנות רקע והכרות עם הפרדיגמה האיכותנית, ומיומנות יסוד בכלים שונים לאיסוף ולניתוח נתונים התואמים פרדיגמה זו. במסגרת הקורס נעסוק בתחומים הבאים: המחקר האתנוגרפי ותוצריו, תצפית משתתפת, ראיון העומק המחקרי, ניתוח טקסט, עקרונות הניתוח התמתי, אתיקה במחקר, רפלקסיביות ומקומו של החוקר ככלי המחקר.
הקורס ישלב בין סקירה עיונית-תיאורטית של שיטות מחקר איכותניות, לבין התנסות מעשית-חווייתית בעבודת האיסוף, התיעוד והניתוח הפרשני של נתונים איכותניים.

 

1041.3389.01 שיטות מחקר כמותיות
הקורס נועד להכיר לתלמידים עקרונות בסיסיים של ניתוח נתונים בהם משתמש המחקר הכמותני בסוציולוגיה. יילמדו בו מספר שיטות סטטיסטיות לאמידת סוגים שונים של קשרים בין משתנים (עם דגש על רגרסיה ליניארית רב משתנית), אשר באמצעותן ניתן לתאר תופעות ולבחון השערות תיאורטיות. הקורס מתמקד בנקודת המפגש של החוקר עם הנתונים, ובאופן בו הוא מעמיד תיאוריות בתחום הריבוד לבחינה אמפירית, במטרה להכשיר את התלמידים למחקר כמותני אישי בעתיד, ולקריאה מושכלת של עבודות מחקר העושות שימוש בנתונים כמותיים. הקורס מתנהל כסדרת הרצאות המלווה בהתנסות מעשית הכוללת ניתוח נתונים באמצעות תוכנת SPSS.

 

1041.1107.01 ריבוד ואי-שוויון
מטרתו העיקרית של הקורס לחשוף את התלמידים למגוון הגישות ומסורות המחקר הסוציולוגי בנושא אי-שוויון בחברה התעשייתית והפוסט-תעשייתית. במהלך הקורס נסקור היבטים שונים של תופעת אי-השוויון בחברה ונדון בתיאוריות המרכזיות של ריבוד חברתי. תיאוריות אלה יספקו מסגרות מושגיות לדיון בהיבטים שונים של ריבוד בחברה הישראלית.

 

1041.2290.01 תיאוריה באנתרופולוגיה
קורס זה מציג סוגיות מרכזיות בתיאוריה אנתרופולוגית ומיועד לתלמידים בעלי רקע בסיסי בדיסציפלינה. במהלך הקורס נעסוק בשאלות יסוד כגון היכולת להשוות בין תרבויות, גישות סמליות ומבניות ושאלות מוסריות, ונעמוד על יסודות האנתרופולוגיה במחקר האתנוגרפי והגזעי, על התאוריות הממשיכות ללוות אותה מאז לידתה ועל אלו שנעלמו, ועל הקשרים התיאורטיים בינה לבין דיסציפלינות משיקות כגון ביולוגיה, פסיכולוגיה, היסטוריה ופילוסופיה

  

1041.3100.01 תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו
​הקורס יציע דיון בסוגיות אנליטיות העומדות במוקד הספרות והמחקר הסוציולוגיים ובאופנים בהם גישות תיאורטיות שונות שפותחו מאמצע המאה ה-20 מתמודדות עמן. במסגרת הקורס נעסוק, בין השאר, בשאלת היחס בין תרבות, מבנה חברתי ופעולה אנושית; בתפיסות של סובייקטיביות ומקורה; בהמשגות של "החברתי"; ביחסי הגומלין בין כוח וידע ובשאלות של הכרה וייצוג. הדיון בסוגיות אלה ייערך מנקודות מבט תיאורטיות מרכזיות, כגון: אינדיבידואליות רפלקסיבית וקפיטליזם רגשי, אינטראקציוניזם, סוציולוגיה פנומנולוגית, ניאו-מרקסיזם, סטרוקטורליזם, פוסט-סטרוקטורליזם, פמיניזם ופוסט-הומניזם. חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובתרגילים, קריאת פריטי החובה בסילבוס הקורס, עמידה בבחינה המסכמת.

 

1041.3102.01 חברה בישראל
​הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר החברה בישראל. הנושאים שיידונו כוללים את הקונפליקט הערבי-ישראלי, הגירה ואתניות פנים-יהודית, דת וחילוניות, כלכלה וריבוד, וכן התגבשות מוסדות המדינה והאזרחות הישראלית. יושם דגש מיוחד על השינויים החברתיים, הפוליטיים והדמוגרפיים שחלו מאז שנות ה-90 ועל האופן שבו ישראל השתלבה בגלובליזציה והושפעה ממנה.  

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>