מסלולי לימוד לדוקטורט

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר שלישי

מסלול לימודים ישיר לדוקטורט (לבעלי תואר ראשון)

שלב ראשון - התואר השני (תכנית הלימודים בשנה הראשונה והשניה במסלול):

על התלמידים לבחור שני תחומי התמחות מרכזיים וללמוד את שני קורסי החובה הניתנים בהם (סה״כ ארבעה קורסי חובה), מתוך תחומי ההתמחות שלהלן:

 • פוליטיקה השוואתית וישראלית
 • יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
 • מחשבה מדינית

התלמידים רשאים לבקש ללמוד תחום אלטרנטיבי במסגרת הנושאים שנלמדים בביה"ס, כגון: כלכלה פוליטית, תקשורת פוליטית. התחום הנוסף ייקבע בין התלמיד/ה לבין היועץ לתלמידי מחקר, והמורים הרלוונטיים לתחום, ובהתאם ייקבעו הקורסים שילמדו.

 

קורסי החובה התחומיים (סה"כ 12 ש"ס)

 • פוליטיקה השוואתית וישראלית:
  עלייתם ונפילתם של ממשלות ומשטרים – 3 ש"ס.
  מוסדות חוקות ותרבות דמוקרטית – 3 ש"ס

   
 • יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה:
  המערכת הבינלאומית – 3 ש"ס
  כלכלה פוליטית בינלאומית – 3 ש"ס.
   
 • המחשבה המדינית:
  סוגיות אקטואליות בפילוסופיה הפוליטית – 3 ש"ס.
  מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית – 3 ש"ס.

 

קורסי חובה אותם ילמדו תלמידי כל התחומים (סה"כ 12 ש"ס):

 1. גישות ותיאוריות במדע המדינה לתלמידי מחקר – 3 ש"ס
 2. סטטיסטיקה למתקדמים – 3 ש"ס (לא ישוקלל)
  [ניתן לגשת לבחינת פטור בסטטיסטיקה - תנאי לקבלת ה"פטור" הוא ציון 70 לפחות בבחינה]
 3. שיטות מחקר לתלמידי מחקר – 3 ש"ס
 4. סדנת תכנון מחקר לדוקטורנטים – 3 ש"ס
  התלמידים ילמדו את הסדנה בשנה השניה  השני ללימודיהם בתכנית.
 5. סמינר מחלקתי/סדנת דוקטורנטים – נוכחות חובה (לא נכלל במנין השעות)
  סמינר זה הינו שנתי ומתקיים אחת לשבוע. תלמידי המחקר נדרשים להשתתף בו בכל שנות לימודיהם ומחקרם.

 

2 סמינרים בתחומים בהם למדו את קורסי החובה (סה"כ 6 ש"ס).

עבודת מחקר או מאמר בר-פרסום (בהיקף של כ- 10,000 מילים), שייכתב בהנחיית מרצה בכיר בביה"ס (ניתן לכתוב את המאמר על בסיס עבודת סמינר).


בחינת כשירות באחד מתחומי הלימוד 
תלמיד במסלול הישיר נדרש להיבחן בתום השנה השניה ללימודים, התלמיד יבחר להיבחן בתחום בו הוא מתכוון לכתוב את עבודת הדוקטורט (מתוך שלושת תחומי החובה).
הבחינה תערך כבחינת בית עם חומר פתוח ותימשך 72 שעות. מטרת הבחינה לבדוק את בקיאות התלמיד בספרות המרכזית בתחום (רשימת הקריאה תישלח במייל לנבחנים מספר חודשים לפני הבחינה).
הציון בבחינה יהיה עובר/ עובר בהצטיינות/ לא עובר.
לרשות התלמידים יהיו שני מועדים בלבד.


בשנה א' ישלימו התלמידים לפחות 15 ש"ס בלימודי השלמה וחובה. המעבר לשנה ב' מותנה בציון ממוצע של 90, כשהציון בכל קורס יהיה 85 לפחות, ובכפוף לאישורו של היועץ לתלמידי מחקר.
לפני המעבר לשנה ב' יפנו התלמידים אל אנשי סגל מתאימים בביה"ס כדי לאתר מנחה/מנחים לעבודת הדוקטורט.

 

סה"כ חובות המסלול הישיר לדוקטורט:
8 קורסי חובה: 24 ש"ס
2 סמינרים: 6 ש"ס

סמינר מחלקתי/סדנת דוקטורנטים
עבודת מחקר
בחינת כשירות
סה"כ 30 ש"ס.

 

שלב שני: לימודי מחקר (דוקטורט) שנה שלישית עד חמישית בתכנית.
בתום השלמת כל החובות שלעיל ואישור הוועדה החוגית, במהלך השנה השניה ללימודים, על התלמיד למצוא מנחה (מתוך חברי הסגל הבכיר בביה"ס) וועדה מלווה, ולהעביר את הרכבה לאישור הוועדה היחידתית (הפקולטתית).
במהלך השנה השלישית יש להגיש הצעת מחקר בתאום עם המנחה והוועדה המלווה, ולהציגה בפני סמינר בית הספר.
עם אישור ההצעה ע"י הוועדה החוגית, תועבר ההצעה לוועדה היחידתית, לאישור סופי ולמעבר לשלב ב', במהלכו ישלים התלמיד את כתיבת עבודת הדוקטורט בשנה הרביעית והחמישית ללימודים.

 

לימודי דוקטורט לבעלי תואר שני

תלמידים בעלי תואר שני ללא תזה יתקבלו לתכנית במעמד של מועמד לתלמיד מחקר על תנאי, עד להשלמת כתיבת עבודת תזה או מאמר  בר-פרסום (בהיקף של כ- 10,000 מילים), השקול ברמתו לעבודת גמר, בהנחיית מרצה בכיר בביה"ס. העבודה יכולה להיות חלק מעבודת הדוקטורט והתלמידים יתבקשו לשלוח אותה לפרסום בשנה הראשונה ללימודיהם בתכנית. מועמד לתלמיד מחקר יוכל לשהות במעמד זה עד שנתיים. בנוסף יהיה עליו ללמוד את תכנית הלימודים המתייחסת לבעלי תואר שני עם תזה.

תלמידים בעלי תואר שני עם תיזה, שיתקבלו לתכנית הדוקטורט ילמדו את תכנית הלימודים הבאה:*

 • 2 קורסי חובה תחומיים באחד התחומים – 6 ש"ס
 • גישות ותיאוריות במדע המדינה לתלמידי מחקר – 3 ש"ס
 • סטטיסטיקה למתקדמים – 3 ש"ס (לא ישוקלל)

[ניתן לגשת לבחינת פטור בסטטיסטיקה - תנאי לקבלת ה"פטור" הוא ציון 70 לפחות בבחינה]

 • שיטות מחקר לתלמידי מחקר – 3 ש"ס
 • סדנת תכנון מחקר לדוקטורנטים - 3 ש"ס
 • סמינר מחלקתי/סדנת דוקטורנטים – נוכחות חובה (לא נכלל במניין השעות)
  סמינר זה הינו שנתי ומתקיים אחת לשבוע. תלמידי המחקר נדרשים להשתתף בו בכל שנות לימודיהם ומחקרם.

          סה"כ 18 ש"ס

* תלמידים שלמדו קורסים מקבילים במסגרת התואר השני יוכלו לקבל פטור על קורסים אלה מיועץ הדוקטורט, אך בכל מקרה, על-פי חובה אוניברסיטאית, יהיה עליהם להשלים 8-9 ש"ס נוספות מתכנית הלימודים, בתיאום עם יועץ הדוקטורט.


על התלמידים להשלים את כל החובות שלעיל (להוציא סדנת תכנון מחקר) תוך שנה לכל היותר.
בשנה א' ישלימו התלמידים לפחות 15 ש"ס בלימודי השלמה וחובה. המעבר לשנה ב' מותנה בציון ממוצע של 90, כשהציון בכל קורס יהיה 85 לפחות, ובכפוף לאישורו של היועץ לתלמידי מחקר.
לפני המעבר לשנה ב' יפנו התלמידים אל אנשי סגל מתאימים בביה"ס כדי לאתר מנחה/מנחים לעבודת הדוקטורט.

בחינת כשירות בתחום ההתמחות:

תלמיד במסלול  זה נדרש להיבחן עד תום השנה הראשונה ללימודים, התלמיד יבחר להיבחן בתחום בו הוא מתכוון לכתוב את עבודת הדוקטורט (מתוך שלושת תחומי החובה).
הבחינה תערך כבחינת בית עם חומר פתוח ותימשך 72 שעות. מטרת הבחינה לבדוק את בקיאות התלמיד בספרות המרכזית בתחום (רשימת הקריאה תישלח במייל לנבחנים מספר חודשים לפני הבחינה).
הציון בבחינה יהיה עובר/ עובר בהצטיינות/ לא עובר.
לרשות התלמידים שני מועדים בלבד.

 

הצעת מחקר

במהלך השנה הראשונה, על התלמיד למצוא מנחה (מתוך חברי הסגל הבכיר בביה"ס) וועדה מלווה, ולהעביר את הרכבה לאישור הוועדה היחידתית (הפקולטתית).
במהלך השנה השניה  יש להגיש הצעת מחקר בתאום עם המנחה והוועדה המלווה, ולהציגה בפני סמינר הדוקטורנטים של ביה"ס.
​עם אישור ההצעה ע"י הוועדה החוגית, תועבר ההצעה לוועדה היחידתית, לאישור סופי ולמעבר לשלב ב', במהלכו ישלים התלמיד את כתיבת עבודת הדוקטורט, תוך 5 שנים לכל היותר מתחילת לימודיו. כל חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור של הוועדה החוגית והוועדה היחידתית.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive