תקנות החוג

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

תואר ראשון

 

 

 1. משך הלימודים לתואר ראשון הוא שלוש שנים (ששה סמסטרים). במקרים מיוחדים ניתן יהיה באישור היועץ לקבל אורכה של שנה אחת נוספת.
 2. תלמיד רשאי להודיע על ביטול השתתפות בקורס עד תום שבועיים מיום תחילת הסמסטר.
 3. תלמיד רשאי לערער על הציון תוך 5 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה.
 4. במסגרת שיעורי הבחירה, פרו"סים וסמינרים אין ללמוד יותר מקורס אחד אצל אותו מרצה אלא באישור המרצה.
 5. מועד אחרון להגשת עבודות סיום קורס:

  הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר א' תש"ף – יום א', 8.3.2020, י"ב באדר תש"ף
  הגשת עבודות סיום קורס בסמסטר ב' תש"ף - יום א', 9.8.2020, י"ט באב תש"ף

  אי הגשת עבודה או תרגיל במועד תגרור דיווח ציון "לא זכאי להיבחן" (סימול 240). ציון זה לא ייכלל בשקלול ציון הגמר, אך יירשם בגיליון הציונים.


  מועד אחרון להגשת עבודות פרוסמינריוניות וסמינריוניות:
  פרוסמינרים וסמינרים שיינתנו בסמסטר א' מועד ההגשה: יום א', 26.4.2020, ב' באייר תש"ף.
  פרוסמינרים וסמינרים שיינתנו בסמסטר ב' וסמינרים שנתיים מועד ההגשה: יום ה', 24.9.2020, ו' בתשרי תשפ"א.
  אין דחיות במועד הגשת הסמינרים. 
  על כל תלמיד להגיש עבודה סמינריונית עצמאית. לא ניתן בשום מקרה להגיש עבודה משותפת עם תלמיד/ים נוספים.

קורסים חופפים

תשומת לב התלמידים מופנית לאמור בנושא זה ב"תקנון".

תלמידים חד-חוגיים חייבים ללמוד 105 ש"ס.
​תלמידים דו-חוגיים חייבים ללמוד 58 ש"ס.

תלמידים שקיבלו פטור בגין קורסי חובה חופפים חייבים להשלים במסגרת החוג מכסה של 54 ש"ס לפחות. תלמידים שקיבלו פטור בגין קורסי חובה חופפים חייבים להשלים שעות לימוד כמספר שעות הפטור באותה יחידת לימוד בה קיבלו את הפטור. בהמשך ניתן למצוא טבלה המפרטת את הקורסים שבגינם יש לקבל פטור ומספר השעות שיש להשלים.

למדו התלמידים קורסים חופפים, יילקח בחשבון לצורך שקלול ציון הגמר רק אחד מהם.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive