• ראשי
 • תיאור הקורסים

  ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים
  תואר ראשון

  • קורסי חובה
  • פרוסמינרים
  • קורסי בחירה
  • סמינרים סמסטריאלים

  שנה א'

   

  1031.1100.01 קריאה וכתיבה במדע המדינה
  כיצד חוקרים את העולם הפוליטי באופן מדעי? מה מבחין ידע מבוסס ראיות על פוליטיקה מתחושות בטן ואנקדוטות? כיצד שואלים שאלות מחקריות על העולם הפוליטי, מוצאים תשובות ממחקרי עבר ובוחנים הסברים חדשים עבורן? הקורס יכיר לסטודנטים את תהליך המחקר האמפירי במדע המדינה, יספק כלים מעשיים לקריאה וכתיבה בהמשך התואר ויסייע לעבד מידע על פוליטיקה מהעולם סביבנו באופן מיודע, אנליטי וביקורתי. במהלך הקורס נבחן את המבנה הבסיסי של חקר הפוליטיקה ונתרגל קריאת מאמרים אקדמיים במדע המדינה באופן יעיל וביקורתי, מיפוי וסקירה של גוף מחקר קיים, גיבוש שאלות מחקר ותשובות משל עצמנו ובחירת האמצעים לבדיקת נכונותן.

   

  1031.1002.01 פוליטיקה ומשטר בישראל (סמסטר א') - פרופ' אמל ג'מאל
  קורס יסוד זה מיועד להקנות מסגרות תאורטיות וידע אמפירי לגבי נושאים מגוונים בפוליטיקה הישראלית, ביניהם: היסטוריה פוליטית של התפתחות מוסדות השלטון, יחסי אליטות וקבוצות בחברה, שסעים ומוקדי מתח חברתיים, ביטחון לאומי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני-ערבי, שאלת גבולות הקבע, זהות לאומית, דת-מדינה, המיעוט הערבי בישראל, זכויות הפרט, פוליטיקה ומשפט, בית המשפט העליון בישראל.


  1031.1002.08 פוליטיקה ומשטר בישראל (סמסטר ב') - ד"ר יעל שומר
  קורס מבוא זה מיועד להקנות לסטודנטים מסגרות תיאורטיות וידע אמפירי, היסטורי ועכשווי, לגבי נושאים מגוונים בפוליטיקה הישראלית. הקורס ייבחן את הפוליטיקה הישראלית בפרספקטיבה השוואתית בתוך הקונטקסט של תיאוריות פוליטיות. הקורס ידון בשלוש הגישות המרכזיות לניתוח פוליטיקה השוואתית (הגישה ההיסטורית, הגישה הסוציולוגית והגישה המוסדית) וייבחן את הפוליטיקה והחברה בישראל לאור גישות אלו. בקורס נדון, בין היתר, בנושאים הבאים: הפוליטיקה וההיסטוריה של מוסדות השלטון בישראל, שסעים ומוקדי מתח חברתיים, דת ומדינה, והמוסדות הפוליטיים בישראל (כגון: בחירות, מפלגות, בית המשפט העליון). 
   

  1031.1400.01 מבוא למחשבה פוליטית
  הקורס יסקור באמצעות מקורות ראשוניים את התפתחות המחשבה הפוליטית במערב החל מיוון הקלאסית במאה החמישית לפנה"ס ועד תחילת העת החדשה. במסגרת זו נתמקד בהגותם של פילוסופים פוליטיים מאפלטון ועד רוסו (אפלטון, אריסטו, מקיאוולי, הובס, לוק ורוסו). מטרת הקורס היא להקנות היכרות עם הטיעונים הפילוסופים המרכזיים בנוגע למדינה, לכוח, דמוקרטיה, צדק, זכויות וחובות פוליטיות, ציות לחוק, וכן להדגים ולהדגיש את השוני שבין הוגה להוגה בעניינים אלה תוך בחינת כוחם המשכנע של כל אחת מהתורות הנ"ל.

   

  1031.1800.01 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית
  בקורס זה נלמד אודות המבנה של רשויות ציבוריות (המינהל הציבורי) ואודות הניתוח של פעולותיהן (מדיניות ציבורית). הנושאים העיקריים בקורס כוללים: מודלים לפעולת המינהל הציבורי (מודל הביורוקרטיה של ובר והניהול הציבורי החדש);  מצוי ורצוי ביחסים בין הדרג המקצועי והדרג הפוליטי; מודלים של תהליך המדיניות ציבורית; כשלי שוק וכשלי ממשל; ההשפעה של גורמים אינטרסנטיים, תפיסות אידיאולוגיות, ומוסדות פוליטיים על המדיניות הציבורית בישראל ובעולם.

   

  1031.1900.01 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
  מלחמות-העולם, המלחמה הקרה, נפילת החומה ומגדלי-התאומים - אלה אך מעט מהתמורות והמהמורות שידעה הפוליטיקה העולמית במאה השנים האחרונות. בקורס מבוא זה נלמד מחשבה והיסטוריה, הלכה ומעשה של פוליטיקה חוצת-גבולות בעידן המודרני. מה מניע אנשים, עמים ומדינות לרדוף שלום או לצאת למלחמות? איזה תפקיד ממלאות פילוסופיה, אתיקה ודת בפוליטיקה העולמית? כיצד משנה הגלובליזציה הכלכלית והטכנולוגית את מלאכתו של המדינאי? האם מדינת-הלאום נופחת את נשמתה (או שמא מעולם כלל לא היתה)? מה חלקה של מדיניות-פנים בקביעת מדיניות-חוץ? כיצד משנה מושג ומוסד הביטחון את פניו? על שאלות אלה ורבות אחרות מבקשים לימודי היחסים הבינלאומיים לענות. אנו נתחקה אחר התשובות התיאורטיות, ונתקפן לאורם של תהליכים ומשברים פוליטיים, כלכליים וצבאיים. הקורס יבקש להקנות ידע בספרות-היסוד ובמחקרים עדכניים, לפתח כישורים של חשיבה וכתיבה ביקורתית ולסייע בהבנה מעמיקה של בעיות-השעה בפוליטיקה העולמית.

   

  1009.1555.01 מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
  מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בניתוח כמותי של נתונים: תאור, ניתוח והסקה סטטיסטית, תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש במחשב.
  משך הקורס 3 שעות הרצאה 2 שעות תירגול (בחדרי המחשב)
  דרישות הקורס/מטלות: מידי שבוע יינתן, בשעת התרגול, תרגיל אותו יש להגיש בשבוע העוקב.
  הרכב הציון הסופי:
  1) בחינה מסכמת בסוף הסמסטר - 80%;
  2) בוחן SPSS בחדר מחשבים בסוף הסמסטר - 15%; לבוחן אין מועד ב' ואין עליו ערעור
  3) הגשת תרגילים אשר כוללים שאלות ב- SPSS ושאלות פרונטאליות - 5%;
  הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:
  · תלמיד שמגיש בין 0 ל- 3 תרגילים מקבל 0 נקודות עבור הגשת התרגילים
  · תלמיד שמגיש 4 תרגילים ויותר מקבל נקודה אחת עבור כל תרגיל מוגש (עד למקסימום של 5 נקודות
  . חלק מהתרגילים כוללים שאלות שיש לבצע ב-SPSS. תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS (אם ניתנו כאלה)
  לא יירשם כהוגש.

   

  שנה ב'
   

  1031.2102.01 שיטות מחקר
  הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בשיטות מחקר כמותניות במדע המדינה במטרה לאפשר לתלמידים לקרוא בביקורתיות את הספרות המקצועית, ולתכנן ולבצע מחקרים אמפיריים משלהם. הנושאים העיקריים בהם נעסוק: מדדים תיאוריים, הסקה מטבלאות וגרפים; בעיות מדידה, מדגם, תוקף ומהימנות; סקרים ושיטות דגימה נוספות; בדיקת השערות, מבחני מובהקות ורווחי סמך; מדדים סטטיסטיים לאמידת קשר בין שני משתנים; רגרסיה דו-משתנית ורב-משתנית.
  חובה להשתתף בקורס מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים לפני הקורס שיטות מחקר.


  1031.2103.01 כלכלה פוליטית
  ​מבוא לכלכלה פוליטית, תחום העוסק בחקר קשרי הגומלין בין הכלכלה לפוליטיקה. בחלקו הראשון הקורס מציג את הכלכלה הפוליטית כהצלבה מתודולוגית (שימוש בשיטות רציונליות בניתוח סוגיות מדיניות, ושימוש במושגים ממדע המדינה בניתוח הקצאת משאבים). בין היתר מוצגות גישות ההכרעה הציבורית (public choice), תורת המשחקים, גישות המבוססות על יחסי עצמה, ואוטונומיה של המדינה. בחלקו השני הקורס מציג את הפרדיגמות והגישות העיקריות בכלכלה הפוליטית: ליברליזם קלאסי ונאו-קלאסי, הגישה המוסדית החדשה, מרקנטיליזם והגישה התועלתנית של המדינה לכלכלה, הגישה הסוציולוגית, גרסאות של קפיטליזם, מרקסיזם, קינסיאניזם, גישת השדולות לכלכלה, וגישות מוסריות.

  1031.2105.01 מחשבה מדינית בת זמננו (סמסטר א') - ד"ר גולן להט
  במהלך הסמסטר נעמוד על מאפייניה העיקריים של המחשבה המדינית בת זמננו, תוך כדי בחינת המושגים, הגישות והרעיונות אשר הוצעו על ידי פילוסופים פוליטיים בולטים בעת המודרנית. המחצית הראשונה של הסמסטר תוקדש לניתוח הרוח הפרומתאית שפשטה בעולם המערבי מאז ימי הנאורות, דרך הדיאלקטיקה ההגליאנית, התועלתיות הליברלית, המחשבה המרקסיסטית וכלה בהגות הטוטליטרית של אמצע המאה העשרים. המחצית השנייה של הקורס תדון במחשבה המדינית בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. תקופה, שבמהלכה נדמה הרוח הפרומתאית האמורה, ובמקומה צצו מגמות אקסיסטנציאליסטיות סיזיפיות, מחשבה רלטיביסטית פוסט מודרנית, וניסיונות להגדיר מהו צדק חברתי ופמיניזם בעידן של חברות רב תרבותיות.
   

  1031.2105.06 מחשבה מדינית בת זמננו (סמסטר ב') - פרופ' תמי מייזלס
  הקורס יעסוק בהגות מדינית מסוף המאה ה – 18 ועד ימינו. נפתח ברוסו ונתמקד בהוגים שעיצבו את הרעיונות הפוליטיים המרכזיים של העולם המערבי העכשווי – דמוקרטיה, ליברליזם, קומוניזם, מדינת הרווחה ומבקריו. כהמשך לקורס המבוא משנה א', נפתח בהגותו של ז'אן ז'אק רוסו, ומשם נעבור בסדר כרונולוגי לעסוק בתורת המוסר של עמנואל קאנט, בטיעונים הליברליים של ג'ון סטיוארט מיל ב"על החירות",ב"מניפסט הקומוניסטי" של מרקס ואנגלס, ב"תיאוריית הצדק" של ג'ון רולס, ונסיים בביקורת על רולס בספרו של רוברט נוזיק. במהלך הקורס נעלה סוגיות אקטואליות, ככל שניתן, וננתחם עפ"י תורות של ההוגים השונים שבהם נעסוק.


  1031.2106.01 פוליטיקה השוואתית
  קורס יסוד במדע המדינה שמטרתו להקנות לתלמידים מושגי יסוד לדיון באופיין של מערכות פוליטיות ובתפיסות שונות של הקשר שבין מדינה וחברה. הקורס יעסוק בניתוח השוואתי של משטרים פוליטיים ובגורמים להתפתחותם, בסוגיות של לאומיות, אתניות, וסכסוכים פנים-מדינתיים, בשאלות של דמוקרטיה ואזרחות, ובאתגרים החדשים שמציבה הגלובליזציה למדינה.

   

  1031.2108.01 אסטרטגיה בעידן המודרני
  קורס המשך לקורס מבוא ליחסים בינלאומיים. הקורס עוסק במושגי יסוד של קונפליקט ושיתוף פעולה בזירה הבינלאומית ומעמת נגזרות תאורטיות של הגישה הריאליסטית והליברלית. ההרצאות דנות בנושאים אסטרטגיים שונים, כגון: גיבוש אסטרטגיה, השימוש בכוח כופה, הרתעה, לחימה בחתרנות, הפתעה אסטרטגית, מהותו של הכוח הגרעיני, טרור והסדרי ביטחון, תוך התייחסות לבעיות ולאילוצים המשפיעים על מרחב התמרון של מעצמות ומדינות קטנות מהן, במערכת הבינלאומית.

   

  שנה ג'
   

  1031.3103.01 פרויקט שטח
  מטרת הפרויקט היא התנסות בחיבור בין תחומי מדע המדינה לבין קביעת מדיניות, תוך יישום כלים שנרכשו במהלך הלימודים. ראשית הסמסטר הראשון יוקדש להצגת תחומי מדע המדינה, מתודולוגיה ונושא הפרויקט. העבודה בקורס תיעשה במסגרת קבוצתית ובתום הפרויקט כל קבוצה תציג את עבודתה המשותפת.

   

  1031.3102.01 מדיניות ומדינאות מעשית
  הקורס נועד להפגיש את התלמידים עם מעצבי מדיניות בכירים (בעבר ובהווה) בתחומים שונים בחיי המדינה. הפגישות יוקדשו להרצאות תיאורטיות לחקר מדיניות ומדינאות ובעיקר להרצאות אורח מפיהם של אישים בעלי ניסיון מעשי בקביעת מדיניות ברמה הלאומית (כולל פוליטיקאים, פקידים בכירים ואנשי ביטחון), שממלאים/מילאו תפקידים מרכזיים בשטח הצבאי והמודיעיני, במשק ובכלכלה, במשפט, בנושאי חברה וחינוך, מנהל ציבורי, ומדיניות החוץ והדיפלומטיה. בכל שנה עוסקות ההרצאות בהיבטים שונים של נושא מרכזי כלשהו בחיי המדינה.

   

  1031.3100.01 התנהגות פוליטית בישראל
  ​הקורס עוסק באיפיון, ניתוח והסבר של דפוסי ההתנהגות הפוליטית בקרב קבוצות חברתיות שונות ובקרב שחקנים פוליטיים שונים בישראל. הקורס מתמקד באופן שבו משתנים מרכזיים בספרות ההתנהגות הפוליטית, בכללם משתנים סוציולוגיים, אידיאולוגיים ומוסדיים, מסבירים התנהגות פוליטית בישראל בהווה ואת התפתחותה לאורך זמן.

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive