תיאור הקורסים

החוג ללימודי עבודה

תואר שני

 

  • קורסי חובה
  • סמינרים

 

סמסטר א'

 

1051.6401.01 סוגיות מתקדמות בניהול משאבי אנוש א'
במסגרת הקורס נבחן סוגיות עכשוויות בעולם משאבי האנוש והייעוץ הארגוני. נדון גם בהיבטים מעשיים של תחומים אלו וגם בתאוריות פסיכולוגיות וסוציולוגיות רלוונטיות (למשל תאוריות על גלובליזציה, רשתות חברתיות, מיקור חוץ ודור המילניום). אנשי מקצוע מנוסים ומומחים בתחומים שונים יציגו את הפן המעשי ולאחר מכן ננתח את תוכן ההרצאות מנקודת מבט תאורטית. הסטודנטים יתבקשו לכתוב עבודה שמסכמת ספרות תאורטית באחד הנושאים שהוזכרו לעיל.

 

1051.6406.01 תיאוריה ארגונית א' - קבלת החלטות ותהליכי למידה
הקורס יציג לתלמידים נושאים נבחרים בתיאוריה ארגונית, בפרט: קבלת החלטות בארגונים, הבעת קול בארגונים (Exit & Voice), למידה ארגונית ורשתות חברתיות. התלמידים יידרשו לקרוא מאמרים תיאורטיים ואמפיריים לקראת כל שעור, להשתתף בדיונים אודותיהם במהלך השיעור, ולהגיש עבודה מסכמת בסופו.

 

1051.6402 שיטות מחקר – מיומנויות מחקר במשאבי אנוש
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים מתודולוגים לשם חקירה אמפירית של תופעות חברתיות. במהלך הקורס נתעמק ביסודות המחקר החברתי ונסקור שיטות מחקר נפוצות כגון סקר, ניסוי, וראיונות, וכלים סטטיסטיים לניתוח נתונים. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו ויישמו שיטות שונות בפרויקטים מקוריים.

 

1051.6404.01 נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגונים א'
מטרת הקורס היא לדון בסוגיות המשפטיות אשר עומדות במרכז דיני העבודה בישראל כיום. בקורס יושם דגש על משפט העבודה הפרטי, דיני איסור אפליה בעבודה ויחסי עובד מעסיק. במסגרת הקורס נדון בין היתר בשאלות מי הוא עובד? מי הוא מעסיק? כמו כן נדון בסוגיות הבאות: שעות עבודה ומנוחה, שכר מינימום, תניות אי תחרות, פרטיות בעבודה, הטרדה מינית, עבודת נשים, אפליה בעבודה וחובת השימוע. חומר הקריאה של הקורס יכלול חקיקה ופסיקה.

 

 1051.6403.01 נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש א'
מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים הכרות עם טכניקות וכלים החיוניים לניהול אפקטיבי של משאבי האנוש תוך כדי בחינת הרציונל והתיאוריות המשמשים את התחום כיום. לשם כך, הקורס יציג את התפקידים והפעילויות המרכזיות של פונקציית ניהול משאבי האנוש בארגון, תוך שימת דגש על שני נושאים: החשיבות של ניהול משאבי אנוש להשגת מטרות ארגוניות, והאינטגרציה הנדרשת בין פעולות שונות וקבלת החלטות בתחומים שונים של ניהול משאבי אנוש. תחומי הפעילות העיקריים של פונקציית ניהול משאבי אנוש יוצגו מנקודת מבט הכוללת הדגשת זיקת הגומלין עם האסטרטגיה העסקית והסביבה החברתית. ההנחה הבסיסית המלווה את הקורס היא כי הכרת והבנת היכולת הטמונה בניהול אפקטיבי של פונקציית משאבי האנוש ככלי להשגת מטרות הארגון תקדם הן את מעמדם של מ. משאבי אנוש והן את הצלחת הפירמה.
הקורס סוקר את המשימות העיקריות בניהול המשאב האנושי, כגון: גיוס ומיון עובדים; הדרכה ופיתוח הון אנושי; הערכת ביצוע ומשוב; מערך התגמולים ומוטיבציה; ניהול משאבי אנוש בארגון גלובלי. התפקיד האסטרטגי של פונקצית משאבי האנוש ידון לאור התפתחויות בעולם העבודה הכוללות, בין השאר, נפילת מחיצות תרבותיות וארגוניות, מגמות שינוי דמותו של העובד וצמיחתם של הסדרי עבודה אלטרנטיביים. למרות היתרונות הפוטנציאליים הטמונים בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, המציאות בשטח מראה כי עבור ארגונים רבים הקשר בין האסטרטגיה העסקית לאסטרטגיית משאבי האנוש עדיין אינו חזק דיו. בקורס נבחן את הסיבות למצב זה, נציג דוגמאות ואירועים שיסבירו ויבהירו גישות אפקטיביות לניהול משאבי אנוש, מצבים שבהם הוזנח הנושא והסיבות לכך.

 


1051.6416.01 תיאוריה ארגונית ב': גיוון תעסוקתי
קורס זה נועד לספק לסטודנטים הבנה של החשיבות הגוברת של גיוון ושונות בארגונים בעולם העבודה.  במהלך הקורס הסטודנטים יכירו את עולם הגיוון וההכלה וההתמודדות של ארגונים בניהול הגיוון בשוק התעסוקה בארץ ובעולם.
הקורס יאפשר לסטודנטים להבין את המתחים המתחרים של המאפיינים המוגנים בחקיקה בישראל ולבחון את הפרקטיקות והמיומנויות הנדרשות לניהול כוח עבודה מגוון.
דגש נוסף של הקורס הוא לאפשר לסטודנטים לפתח מודעות לנושא גיוון והכלה בארגונים  כמו גם את כישורי החשיבה והביקורתית שלהם.


 

1051.6405.01 פרקטיקום במיומנויות ניהול
במהלך הסדנה הסטודנטים/ות יתבקשו להגיש שתי עבודות, אחת בנושא "משוב אישי" והשנייה בנושא "חניכה". בסיום, יגישו עבודה מסכמת שמטרתה לערוך רפלקציה אישית שבה תיעשה אינטגרציה של הנושאים שנלמדו בסדנא.

 

סמסטר ב'

 

1051.6412.01 קורס נושאי: סוגיות מתקדמות בניהול משאבי אנוש - ב'; יחסי עבודה וקיבוצי
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים נקודת מבט רחבה על סוגיות מתקדמות בתחום יחסי העבודה ומשפט העבודה הקיבוצי. הקורס יעסוק במערכת היחסים המשולשת בין ארגוני עובדים, מעסיקים (לרבות ארגוני מעסיקים) והמדינה. הקורס יפתח בהצגת גישות תיאורטיות ליחסי עבודה ולמשפט העבודה הקיבוצי. בהמשך הקורס נדון, בין היתר, בסוגיות הבאות: התארגנות עובדים, זכות השביתה, סכסוכי עבודה, משאים ומתנים קיבוציים והסכמים קיבוציים.

 

1051.6407.01 קורס נושאי-נושאים נבחרים בשוק העבודה
להורות ולפתח ידע והבנה של התהליכים הבסיסיים המתרחשים בשווקי העבודה של מדינות מפותחות. תהליכים אלו יוסברו באמצעות ניתוח מודלים כלכליים ניאו-קלאסיים ומודלים מוסדיים מתחום שוק העבודה. כמו כןהקורס דן באספקטים תיאורטיים ואמפיריים וכן בשאלות של מדיניותקיימת ורצויה כאחד. התהליכים העיקריים שיילמדו: מגמות בשיעורי השתתפות בכוח העבודה, אבטלה, היצע וביקוש לעבודה, הון אנושי והשכלה, קביעת שכר ואי שוויון בשכר, שווקי עבודה מפוצלים, איגודים מקצועיים, סגרגציה מקצועית, אפליה, ומהגרים בשוק העבודה.

 

1051.6415.01 חברה, פוליטיקה וכלכלה בישראל א': אחריות תאגידית, ממשליות ועבודה
קורס מרוכז זה סוקר את עלייתן של צורות מופרטות לא-מדינתיות של ממשליות (governance) כלכלית-חברתית גלובלית בעשורים האחרונים, עם דגש על הקשר שלהן לגלובליזציה כלכלית, תאגידים רב-לאומיים, וההתפשטות הגלובלית של פרקטיקות של ״אחריות תאגידית״. בהמשך לסקירה הנ״ל, הקורס עובר להתחבט בשאלה האם אחריות תאגידית תורמת לפיקוח חברתי על תאגידים בשם ההגנה על זכויות עובדים וזכויות אדם, או לחילופין מסכלת אותו. לבסוף נבחן מספר היבטים של הקשר בין אחריות תאגידית לעבודה, וביניהם: אחריות תאגידית והממשליות של שרשרות אספקה טרנס-לאומיות, היחסים בין אחריות תאגידית וארגוני עובדים, והשימוש באחריות תאגידית לצורך שליטה בעובדים. הציון בקורס יינתן על סמך מטלת בית מסכמת.    

 

1051.6417.01 חברה, פוליטיקה וכלכלה בישראל ב': מבט היסטורי על פלשתינה המנדטורית
מטרת הקורס לדון ביחסים בין מדינה, מעסיקים ועובדים בפלשתינה/א"י בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת 1948. ייבחנו ההתפתחויות ביחסים אלה לאורך זמן, אתרים מרכזיים שעיצבו את היחסים הללו, וההשתקפות שלהם בפוליטיקה ובמרחב העירוני המנדטורי. בתום הקורס יגישו התלמידים עבודת גמר.
 


1051.6418.01 נושאים נבחרים בניהול משאבי אנוש ב'-עבודה וטכנולוגיה
בשנים האחרונות הטכנולוגיה משנה סדרי עבודה, גיוס וניהול עובדים.
הטכנולוגיה שוברת שרשראות ערך ומסיטה את כל מאזן הכוחות בתחום. כתוצאה מכך, תפקיד ניהול משאבי האנוש כיום כולל בתוכו הטמעה ושימוש בשירותים חדשים, יצירת שירותים ואינטראקציות חדשות עם עובדים ומועמדים.
בקורס זה נסקור ונבדוק חלק מהטכנולוגיות והשירותים הנ"ל, נבדוק איך הן מנסות לשפר וליצר סביבת עבודה אפקטיבית יותר, מיצוב שונה ויצירת יתרון על מתחרים.
​נבחן את ההשפעה על כלל המעורבים (העובדים, המעסיקים וגופי השמה) וכן נפגוש חברות הזנק בתחום.

 

1051.6419.01 נושאים נבחרים בדיני עבודה בארגונים ב': ניהול משא ומתן כבסיס ליישוב סכסוכים
במהלך הקורס ייחשפו המשתתפים למודל ניהול תהליך מו"מ, כבסיס ליישוב סכסוכים; ולמודל ניהול תהליכי התערבות במשאים ומתנים שכשלו. מודלים אלו, ישמשו את המשתתפים בתכנון וניהול קונפליקטים ו/או מו"מים קשים העומדים בפניהם.
בנוסף, ייבחנו הסיבות לכשל במו"מ ובניהול קונפליקט; ויוצעו כלים מעשיים להתמודדות עם הכשלים הללו.
בהמשך, יבחנו המשתתפים את רצף ה – A.D.R (חלופות משלימות ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי ביהמ"ש, על ידי התערבויות של צדדים שלישיים).
בחינת רצף ה – A.D.R תאפשר איתור והתאמה בין קונפליקט נתון לבין התהליך הנבחר ליישובו.
הקורס יכלול התנסות בתהליכים, על מנת שכל משתתף/ת, יוכל לדגום ולבחון את החיבור בין הפן התיאורטי, לבין זה המעשי, בכל הנוגע לתכנון, יישום ומעקב אחר תהליכים של יישוב סכסוכים.

 

סמסטר קיץ

 

1051.6413.01  תהליכים ארגוניים א' - גישות ומושגי יסוד בפיתוח וייעוץ ארגוני
מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם הרעיונות, הגישות והמושגים המרכזיים בשדה הפיתוח והייעוץ הארגוני, ועם הכלים התיאורטיים והפרקטיים שנעשה בהם שימוש בהתערבות ייעוצית בארגונים. מבין הנושאים הנכללים בקורס: אבחון ארגוני - שיטות, תהליכים ומודלים נבחרים; פתולוגיות ארגוניות; שינוי - ניהול השינוי והתנגדות לשינויים; היבטים לא מודעים בחיי הארגון; למידה ארגונית; הנסתר והגלוי בתהליכי הייעוץ; הייעוץ התהליכי; הגישה הדיאלוגית, ועוד. 

 

1051.6422.01 תהליכים ארגוניים ב': משאבי אנוש גלובאלי, עולם עבודה משתנה (קורס בשפה האנגלית)
קורס זה ינתן בשפה האנגלית ויחשוף את הסטודנטים לסוגיות הקשורות לשוק העבודה הגלובאלי בעולם משתנה. נבחן את תחום ניהול משאבי האנוש הבינלאומי מנקודת המבט של יחסי עבודה, ונכיר בפוטנציאל לסכסוכים הטמון ביחסים בין מעסיק לעובד, באי-השוויון האפשרי ברמת הכוח של שחקנים שונים, ובשאלות הפוליטיות שבבסיס הבעיות הכלכליות לכאורה.
הקורס תופש את השוק הגלובאלי כמרחב הנתון למאבקים, ומטיל ספק בהנחות היסוד שמתחת להחלטות "סטנדרטיות" בניהול משאבי אנוש. כמו כן, הקורס שואף להעלות את המודעות של הסטודנטים בנוגע לאתגרים מוסריים ולהחלטות קשות שאיתם ארגונים מתמודדים בזמן שהם מנהלים את עובדיהם בשוק העבודה הגלובאלי. כך הקורס מפנה את תשומת לבם של הסטודנטים לצד "האפל" יותר של הכלכלה העולמית, כגון חוסר היציבות התעסוקתית בקרב מהגרי עבודה, המשך קיומה של עבדות מודרנית, והאיום על זכויות עובדים וזכויות אזרחיות הטמון באזורים כלכליים מיוחדים.
לכן, בקורס נדון בחוויותיהם של עובדים פגיעים בכלכלה הגלובאלית ובמגוון אסטרטגיות להגנתם, כגון זכויות עובדים, הסדרים בינלאומיים, וסטנדרטים שארגונים שונים מנסים לקדם. הקורס בנוי סביב מגוון מסגרות לוויסות יחסי העבודה בהקשר הגלובאלי הזה, כולל רגולציה פרטית (למשל, corporate codes of conduct), רגולציה אזרחית (למשל, ארגוני החברה האזרחית), רגולציה משותפת (איגודים מקצועיים), ורגולציה על-לאומית (ארגון העבודה הבינלאומי). נשתמש במקרי בוחן ודיונים קבוצתיים רבים.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive