תיאור הקורסים

מדיניות ציבורית

התכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס

תואר שני

  • קורסי ליבה וחובה
  • קורסי בחירה
  • סמינרים

1084.4000.01 הדרכה במאגרי מידע ביישוב סכסוכים וגישור

כל תלמידי התכנית חייבים להשתתף בהדרכה חד פעמית בנושא שימוש במאגרי מידע. ההדרכה כוללת: הקניית עקרונות בסיסיים באוריינות מידע, הכרת משאבי המידע השונים (מאגרי מידע, כתבי עת אלקטרוניים, אתרי אינטרט) בלימודי יישוב סכסוכים, שלבים בתהליך איתור המידע.ההדרכה מתקיימת בכיתת המחשבים בספריית מדעי החברה.
 

1084.4002.01 ADR -  גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים - ד"ר מיכאל רוטנברג

בעשורים האחרונים החלו להתפתח בעולם - וגם בישראל - גישות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים (ADR - Alternative Dispute Resolution). במרוצת השנים גישות אלו הופכות לחלק אינטגרלי מהמערכת הרשמית ותופסות מקום מרכזי לצד הגישות המסורתיות (כמו מערכת המשפט). הקורס יציג את התפתחות תפיסת העולם של ה-ADR ואת המנעד הרחב של הגישות האלטרנטיבות ליישוב הסכסוכים. נעסוק בנושאים כגון סוגי בוררות, סוגי תיווך, סוגי גישור, צדק מאחה, תהליכי בניית קונצנזוס, מפגשים בין קבוצות, תפקידי צד שלישי, ועוד. נעסוק בעקרונות המנחים את הגישות והתפיסות השונות תוך דיון תיאורטי-עקרוני-ביקורתי בהן, ועל-סמך בחינת מקרי-מבחן.
 

1084.4003.01 גישות פסיכולוגיות-חברתיות לקונפליקטים ופתרונם - ד"ר נמרוד רוזלר

הקורס יתאר גישות פסיכולוגיות-חברתיות לקונפליקטים בין יחידים ובין קבוצות ותהליכי פתרון סכסוכים. במסגרת הקורס יידונו נושאים כמו קונפליקטים ודעות קדומות, סכסוכי אינטרסים וסיומם, מקומה של זהות חברתית בתהליכי קונפליקט ופתרונם.
 

1084.4004.01  גישות משפטיות ואתיקה ציבורית - ד"ר קרני פרלמן
הקורס עוסק בניהול ויישוב סכסוכים בהיבטים משפטיים מגוונים. נדון בשינוי שחל בירידת כוחה של גישה לעומתית (אדברסרית) בשיטת המשפט והתעצמותה של גישה שיתופית לניהול סכסוכים ויישובם. נסקור את השלכותיו של מהפך זה בדין, במערכות בתי המשפט ובתפקידיהם של מיישבי הסכסוכים. הקורס יסקור חלופות הקיימות כיום להליך השפיטה האדברסרי המסורתי. זאת הן מחוץ לכתלי בית משפט והן במערכת בתי המשפט, לדוגמה במסגרת שפיטה המכוונת ליצירת הסכמות או במסגרת בתי משפט מיוחדים הנוקטים בגישה שיקומית-טיפולית. דגש יינתן לחידושים במשפט הישראלי, לרבות חובת השתתפות בפגישות המהו"ת בסכסוכי משפחה והקמתם של בתי המשפט פותרי הבעיות הקהילתיים. הקורס יכלול גם התייחסות לנושא אתיקה מקצועית של מיישבי סכסוכים דוגמת המגשרים.

 

1084.4005.01  מבוא לגישות פוליטיות ומדיניות ציבורית בעניין יישוב סכסוכים - ד"ר אריה גרוניק
קורס זה נועד לסרטט מתווה כללי של ההתפתחויות בהגדרת המושג "קונפליקט" בהיבט הפוליטי ובהיבט של המנהל הציבורי, מקורותיו ניהולו ופתרונו. בהקשר זה יעסוק הדיון בהקשרים תרבותיים, אידיאולוגיים ופוליטיים שונים. בהתבסס על האמור, ינותחו גישות מהעבר וההוה לניהול/פתרון קונפליקטים, החל מאלה הכוחניות/מיליטריסטיות בצד האחד של הרצף, עבור דרך תפיסות של התנגדות לא אלימה וכלה בפילוסופיות הפציפיסטיות לסוגיהן הממוקמות בקצה השני של הרצף. כל זאת, הן במימד המדינתי והן במימד של היחסים הבינלאומיים – בכפוף לנושא.
 

1084.4103.01 גישות מיקרו כלכליות ליישוב סכסוכים – תורת המשחקים - ד"ר מיה דיאמנט
הקורס ידון בניתוח סכסוכים ויישובם מנקודת מבט של תורת המשחקים. תורת המשחקים עוסקת בקבלת החלטות בתנאים של אינטראקציה בין מספר מקבלי החלטות. לקבלת החלטות בתנאים כאלה מאפיינים ייחודיים, הנובעים מההשפעה שיש לכל החלטה של הפרט על כלל מקבלי ההחלטות.
במובן זה, כל סכסוך הוא "משחק". תוצאת הסכסוך תלויה בהחלטות ובפעולות שנוקט כל אחד מהצדדים המעורבים בסכסוך. ניתוח של סכסוך בכלים של תורת המשחקים עשוי לסייע לנו להבין כיצד ינהגו הצדדים לסכסוך, ולהגיע לתובנות לא שיגרתיות. ניתוח כזה עשוי להראות פעמים רבות שאין לסכסוך, במתכונתו הקיימת, פתרון "טוב". במקרה כזה, שימוש באותם כלים עצמם יאפשר לנו להציע דרכים לשינוי "כללי המשחק", באופן כזה שבמשחק החדש תביא הכרעתם הרציונלית וה"אנוכית" של המשתתפים לתוצאה רצויה.
 

1084.4007.01 ניהול מו"מ וניהול משברים - עו"ד נוי ארז
קורס זה עוסק בתחום חשיבת המשא ומתן. תחום המשא ומתן כבר מזמן קנה לו אחיזה כתחום העומד בפני עצמו ולא רק כתת תחום מדיסציפלינות אחרות. קיים פער בין לימוד תיאורטי של מיומנויות משא ומתן לבין מידת היישום בפועל של הגישות והתפיסות הנלמדות על ידי המשתתפים בפעילות. במהלך הקורס יידונו גישות Negotiation Awareness ו-NegoAssesment, לצד תהליכי התכוננות למשא ומתן, מוכנות, אלטרנטיבות, אינטרסים ומערכו ביחסים. במהלך הקורס יינתן דגש ל-Influence Factor, ליכולת ליצור טווח הסכמות, יצירת אופציות ולסגור עסקה. הקורס עצמו יכלול חלקים תיאורטיים ופרקטיים כאחד, וישלב גישות חדשניות בתחום המשא ומתן אשר שמות דגש על למידה מעשית.

 

1084.4211.01 גישות תרבותיות לקונפליקטים ציבוריים וכלכליים - מר זבדה מוחמד 
מטרת הקורס להכיר ולהקנות ידע על גישת התרבות האסלאמית לקונפליקטים ועל דרכי יישובם ופתרונם.
במסגרת הקורס תעשה סקירה כללית למקורות המשפט המוסלמי, נעמוד על עקרונות מרכזיים באסלאם ועל החובה הדתית והמוסרית להתערבות בפתרון קונפליקטים וסכסוכים לסוגיהם: ציבוריים, כלכליים, בינלאומיים, אזרחיים, פליליים, והמעמד האישי. נדון גם בכללי השפיטה, הבוררות, הסולחה, והפשרה על פי עקרונות התרבות האסלאמית והערבית.
​בשלב השני נכיר ונתייחס למוסדות הסולחה, הגישור, הפישור והבוררות הקיימים והמתקיימים בחברה הערבית בישראל על חלקיה: הבדואית, הכפרית, והעירונית. נדון בתפקיד בית הדין השרעי בתחום המעמד האישי, נפגש עם דמויות מרכזיות העוסקות ביישוב קונפליקטים וסכסוכים, ונלמד מהן על פועלן והצלחתן. לקראת סוף הקורס נקיים סיור לימודי שיכלול מפגש עם פעילים ביישוב קונפליקטים ציבוריים, כלכליים, מעמד אישי ועוד.


1084.4101.01 שיטות מחקר כמותיות בניהול סכסוכים וגישור - ד"ר תמר לרנטל
מטרות המחקר החברתי, בעיות קלאסיות במחקר אמפירי ומקורות הידע, תיאוריה ומחקר, תוקף המחקר, קשר וסיבתיות, מערכי מחקר: ניסויי ומתאמי, ממד הזמן במחקרים מתאמיים, יחידות מדידה ודגימה, איסוף נתונים: הסקר, התצפית,ניתוח תוכן.
 

1084.4102.01 שיטות מחקר איכותניות בניהול סכסוכים וגישור – ד"ר שרון רמר-ביאל
הקורס מציע הכרות עם מאפיינים בולטים של גישות המחקר האיכותניות במדעי החברה וכלי המחקר המשמשים אותם, דרך ארבעה אשנבים: הצגת המאפיינים הייחודיים של גישות מחקריות הנמנות עם הזרם האיכותני; סקירת שיטות לאיסוף נתונים ועיבודם; בחינת צורות לייצוג הידע המעובד; בעיות אתיות. יתרה מזאת, במסגרת הניסיון להקנות מיומנויות מתקדמות בשימוש בכלים אלו בתחומי העניין הנכללים תחת התוכנית ליישוב סכסוכים, יבחנו התרומות הייחודית של שיטות המחקר האיכותניות במקרים של חקר קונפליקטים ויישובם.
 

1084.4006.01 סדנת גישור (חובה)
מטרת הסדנה להקנות למשתתפים הבנה, כלי עבודה ומיומנויות לניהול תהליך של גישור בין בני פלוגתא על פי מודל של פתרון בעיות. הסדנה תעסוק בתפקיד המגשר כמסייע לצדדים להידבר, להגדיר לעצמם את האינטרסים, לזהות את מגוון הפתרונות העומדים לרשותם במטרה להגיע באופן רצוני ומושכל לפתרון הסכסוך המקובל עליהם. יתורגלו המיומנויות הנדרשות של המגשר בשלבים השונים של ההליך, לדוגמה: הקשבה אמפטית, שיקוף, הגדרה מחדש, מיקוד והגדרת סוגיות. כן יועלו דילמות ייחודיות לתפקיד המגשר.
התרגיל ייעשה בעזרת סימולציות, בקבוצות קטנות, אירועים מעולמות תוכן שונים.
דרישות הקורס:
השתתפות חובה בהיקף של 90% מההרצאות.
​השתתפות בסימולציות: כמגשר, כצד וכצופה.


1084.5555.01 עבודה מסכמת (במסלול ללא עבודת גמר)
התלמידים יקבלו את נושא העבודה המסכמת בסמסטר האחרון ללימודים (בשנתם השנייה).
העבודה המסכמת מורכבת משני חלקים:
חלק ראשון: דיון בשאלה תיאורטית
חלק שני: בחינת הדרכים ליישום השאלה
היקף העבודה: עד 15 עמודים
זמני הגשה: 30 יום מקבלת נושא העבודה.
ציון מעבר בעבודת הסיכום הוא 70 לפחות.
העבודה תיבדק על ידי אחד ממרצי התכנית.
​לתלמידים שיחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט, נושא עבודה מסכמת יינתן בתאריך  16.5.19 (יום ה') תוך  30 יום הגשה.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>