תקנון תלמידי מחקר

 בית הספר למדעי הפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב - תואר שלישי תקנון תלמידי מחקר

מסלול לימודי התואר השלישי מתחלק לשני שלבים:

תלמיד מחקר שלב א' - השלמות לימודים והכנת הצעת המחקר לעבודת הדוקטור.

תלמיד מחקר שלב ב' - הכנת עבודת הדוקטור.

ועדה מלווה לתלמידי דוקטורט: נוהל ועדה מלווה (ראה מטה) ייושם בכל חוג בפקולטה שיחליט לאמצו, ויחול על  כל הדוקטורנטים בחוג. נוהל זה הוא חלופה לסעיפים 2 ו 5-13 להלן. החל מחודש מרץ 2009, מחייב נוהל זה את כל תלמידי החוג לפסיכולוגיה. דוקטורנטים  שהתקבלו במהלך השנתיים שקדמו לאימוץ הנוהל, אך עדיין לא הגישו את הצעת  המחקר, יוכלו בהסכמת המנחה לבקש מהוועדה היחידתית להחיל עליהם את נוהל הוועדה המלווה, ובאם יתקבל אישורה של הוועדה היחידתית יוכלו לפעול על פיו.

תלמיד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי יפנה אל הוועדה לתלמידי מחקר בחוגו. ועדה זו אחראית לאישור תלמידי מחקר, קביעת תכנית לימודיהם, אישור המנחה/ים, ואישור הרכב הוועדה המלווה. כמו כן, ממליצה ועדה זו על אישור הצעת המחקר עם תום שלב א'.

הוועדה החוגית ממליצה על קבלה לשלב א' ו-ב'. הוועדה היחידתית בוחנת את המלצות הוועדה החוגית ואם אין ערעור עליהן - מאשרת אותן. תהליך אישור עבודת הדוקטור מנוהל ע"י הוועדה היחידתית.

הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, שולחת לתלמידים אישורי קבלה וסיום רשמיים בשלבים השונים ללימודי התואר.

קיימים שני מסלולי לימוד לתואר השלישי: המסלול הרגיל והמסלול הישיר. נוהל ועדה מלווה חל בשני המסלולים.

 נוהל ועדה מלווה (ראה מטה) ייושם בכל חוג בפקולטה שיחליט לאמצו, ויחול על  כל הדוקטורנטים בחוג. נוהל זה הוא חלופה לסעיפים 2 ו 5-13 להלן. החל מחודש מרץ 2009, מחייב נוהל זה את כל תלמידי החוג לפסיכולוגיה. דוקטורנטים  שהתקבלו במהלך השנתיים שקדמו לאימוץ הנוהל, אך עדיין לא הגישו את הצעת  המחקר, יוכלו בהסכמת המנחה לבקש מהוועדה היחידתית להחיל עליהם את נוהל הוועדה המלווה, ובאם יתקבל אישורה של הוועדה היחידתית יוכלו לפעול על פיו.

תלמיד המבקש להתקבל ללימודי תואר שלישי יפנה אל הוועדה לתלמידי מחקר בחוגו. ועדה זו אחראית לאישור תלמידי מחקר, קביעת תכנית לימודיהם, אישור המנחה/ים, ואישור הרכב הוועדה המלווה. כמו כן, ממליצה ועדה זו על אישור הצעת המחקר עם תום שלב א'.

הוועדה החוגית ממליצה על קבלה לשלב א' ו-ב'. הוועדה היחידתית בוחנת את המלצות הוועדה החוגית ואם אין ערעור עליהן - מאשרת אותן. תהליך אישור עבודת הדוקטור מנוהל ע"י הוועדה היחידתית.

הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר, שולחת לתלמידים אישורי קבלה וסיום רשמיים בשלבים השונים ללימודי התואר.

קיימים שני מסלולי לימוד לתואר השלישי: המסלול הרגיל והמסלול הישיר. נוהל ועדה מלווה חל בשני המסלולים.

המסלול הרגיל

1.    תנאי קבלת התלמיד לשלב א'

רשאי להגיש מועמדות:

1.1             מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" בציון משוקלל של "טוב מאד" (85) לפחות, והכין עבודת גמר שציונה הוא 85 לפחות. החוגים רשאים לקבוע כללי קבלה חמורים יותר.

 

1.2             במקרים של הישגים לימודיים או מחקריים מיוחדים תוכל ועדה יחידתית לאשר חריגה מן הציונים המינימליים הנקובים בסעיף 1.1.

 

1.3             בעל תואר מוסמך באוניברסיטה, או באוניברסיטה מוכרת אחרת בארץ או בחו"ל, שקיבל את התואר בציון משוקלל של "טוב מאד" (85) לפחות, אך ללא עבודת גמר, יוכל להיות תלמיד רק לאחר שימלא את המטלות שיוטלו עליו על-ידי הוועדה החוגית. מטלות אלו יכללו, בכל מקרה, עבודת מחקר השקולה ברמתה לעבודת גמר.

 

1.4             תלמיד העומד בתנאי הקבלה לדוקטורט, אך סיים לימודי תואר שני בתחום דסציפלינרי אחר, ימלא תכנית השלמה על פי הנחיות הוועדה החוגית.

 

2.    חובות תלמיד שלב א'

 

התלמיד יהיה חייב, תוך שנה אחת:

לעמוד בלימודי חובה, שהם 9-8 ש"ס, וכן השלמות דיסציפלינריות, במקרים הנדרשים, כפי שיוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית. על התלמיד להשיג ממוצע ציונים של 85 לפחות, וכן להגיש תכנית מחקר בחתימת המנחה המיועד.

במקרים מיוחדים תאושר ארכה של עד שנה נוספת ע"י הוועדה היחידתית ובהמלצת הוועדה החוגית.

 

המסלול הישיר - על תנאי והמסלול הישיר בחוג לפסיכולוגיה - מסלול ישיר ללא תנאי

* (בחוג לפסיכולוגיה נערכות בחינת הכשירות לפני הקבלה  למסלול הישיר).

 

3.    תנאי הקבלה כתלמיד שלב א' על-תנאי

 

3.1               רשאים לפנות לוועדה היחידתית, באמצעות הוועדה החוגית, בבקשה להתקבל למסלול זה תלמידים מצטיינים שקיבלו את התואר "בוגר אוניברסיטה" בציון משוקלל של 90 לפחות.

תלמיד אשר עומד בתנאים הנ"ל ושלא הגיש מועמדות למסלול הישיר רשאי לעשות זאת במהלך השנה הראשונה ללימודי ה מ.א.

 

3.2               בנוסף, זכאים להציג מועמדותם למסלול הישיר תלמידים מצטיינים אשר בתום השנה הראשונה ללימודי ה מ.א. השלימו לפחות מחצית מכלל חובות השמיעה של לימודי ה מ.א. ובהם קורסי החובה של השנה הראשונה בממוצע ציונים של 90 לפחות. הוועדה היחידתית תהיה רשאית לאשר בקשה להתקבל למסלול הישיר או לדחותה, לפי שיקול דעתה. בוגרי מכללה כלולים בקבוצה זאת.

 

4.    חובות תלמיד המסלול הישיר ותלמיד שלב א' על-תנאי

 

4.1               מכסת הלימודים

מכסת שעות הלימוד של תלמיד במסלול הישיר הוא לפחות שני שליש מסכום מכסות הלימודים הנדרשות לתואר שני ולתואר שלישי, המכסה המדויקת תוגדר על ידי החוג. על התלמיד ללמוד לפחות מחצית משעות הלימוד עד תום שלב א' על תנאי ואת יתרת החובות עד תום השנה השלישית ללימודי הדוקטורט.

 

4.2               תלמיד המסלול הישיר חייב בציון 85 לפחות בכל קורס.

 

4.3               לקראת סוף השנה השנייה ללימודיו תבחן הוועדה החוגית את הישגיו וכשירותו של התלמיד ותאשר המשך שילובו במסלול הישיר על סמך הצטיינות בלימודים.

 

4.4               מועד הגשת הצעת המחקר

 

4.4.1  תלמידים שהתקבלו למסלול הישיר ע"פ סעיף 3.1 חייבים בהגשת הצעת המחקר תוך שלוש שנים מתחילת לימודיהם.

 

4.4.2  תלמידים שהתקבלו למסלול הישיר ע"פ סעיף 3.2 חייבים בהגשת הצעת המחקר תוך שנה מתחילת לימודיהם.

5.    מהלך אישור הצעת המחקר

5.1               לפני הגשת הצעת המחקר לחוג על התלמיד להציגה בסמינר בנוכחות לפחות שלושה חברי סגל (כולל המנחה).

 

5.2               החוג יודיע לוועדה היחידתית מיד עם קבלתה של הצעת המחקר מהתלמיד/ה.

 

5.3               תוך שלושה שבועות מיום קבלת הצעת המחקר החוג יעבירה לשיפוט. לשופטים ינתנו חודשיים לכל היותר למתן חוות דעתם.

 

5.4               עם קבלת חוות הדעת מהשופטים:

 

5.4.1  במידה ולא נדרשים תיקונים המלצת הוועדה החוגית תועבר לוועדה היחידתית תוך חודש.

 

5.4.2  במידה ונדרשים תיקונים, ידווח על כך לוועדה היחידתית ותינתן לתלמיד תקופה של ארבעה חודשים לתיקון ההצעה. החוג יעביר לוועדה היחידתית את ההצעה בתוספת המלצה לאשרה או לדחותה, תוך שנה מיום מסירת העבודה לתלמיד לצורך תיקונים.

 

5.5               לאחר אישור הצעת המחקר ועמידה בתנאים נוספים המפורטים בכל חוג, מוענק תואר שני במסגרת הלימודים במסלול הישיר לתלמידי החוגים: פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, מדע המדינה, לימודי עבודה וביה"ס לכלכלה.

 

6.    תנאי הקבלה כתלמיד - שלב ב'

בסיום הליך השיפוט תועבר ההצעה לוועדה היחידתית, בשני עותקים בלווית כל מכתבי השיפוט שנכתבו על נוסח ההצעה שהוגשה לוועדה החוגית, הממליצים על אישורה. הוועדה היחידתית תבדוק באיזו מידה חוות הדעת מספיקות. במקרה הצורך תשלח הוועדה את ההצעה לשיפוט נוסף, לשופט פנימי או חיצוני.

 

7.    תנאי לדחיית הצעת מחקר

לא תדחה ועדת יחידתית הצעת מחקר מבלי שתאפשר למנחה המיועד לחוות דעתו לגבי הנימוקים שהועלו כנגדה.

חובות תלמיד מחקר - שלב ב'

8.    סדרי ההנחיה

תלמיד יהיה חייב לפעול בהתאם לסדרי ההנחיה שיותוו ע"י המנחה.

 

9.    דו"ח התקדמות שנתי

תלמיד יגיש למנחה אחת לשנה, דו"ח התקדמות. המנחה יאשר הדו"ח בחתימתו ויעבירו לוועדה היחידתית.

 

10.   משך הלימודים והמחקר

על התלמיד להגיש עבודת הדוקטור תוך חמש שנים אקדמיות מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א' כולל תלמידי שלב א' על תנאי. כל חריגה מפרק זמן זה טעונה המלצת הוועדה היחידתית. משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור הצעת המחקר, אלא אם כן המליצה הוועדה היחידתית אחרת והוועדה הכלל-אוניברסיטאית אישרה ההמלצה.

 

11.   פרסום חלקי

תלמיד יהיה רשאי, באישור המנחה, לפרסם חלק ממחקרו תוך כדי ביצוע עבודת המחקר.

 

 

12.   שפת ההגשה

עבודת הדוקטור תוגש בשפה העברית ותכלול תקציר בשפה האנגלית, באורך של כ-5% מהיקפה. הוועדה היחידתית זכאית לאשר הגשת עבודת הדוקטור בשפה לועזית.

במקרה זה תכלול תקציר בשפה העברית, באורך של כ-5% מהיקפה.

 

13.   הצגה פרונטאלית של הצעת המחקר ושל העבודה הסופית

כדי להעשיר את הדיון האקדמי, הוועדה החוגית תעודד את הדוקטורנט להציג את הצעת המחקר ואת עבודת המחקר הסופית בפורומים פתוחים, כגון סמינר מחלקתי.

נוהל ועדה מלווה לתלמידי מחקר בפקולטה למדעי החברה

והל זה הוא חלופה ל סעיפים 2 ו 5-13 לעיל.

 

הגדרות: ועדה מלווה – כהגדרתה בסעיף 2.4. להלן.

 

 

2.    חובות התלמיד בשלב א' והקמת הוועדה המלווה

 

2.1.  עם קבלת התלמיד למסלול לימוד לתואר שלישי, או מוקדם ככל האפשר במהלך השנה הראשונה לאחר מכן, יקבע לתלמיד מנחה/ים על ידי הוועדה החוגית. על המנחה להיות חבר סגל במסלול הרגיל, בדרגת מרצה בכיר לפחות, בחוג בו לומד התלמיד.

 

2.2. תלמיד שלב א' יהיה חייב תוך שנה לעמוד בלימודי חובה בהיקף של 8 ש"ס לפחות, בנוסף להשלמות דיסציפלינאריות, ודרישות נוספות של החוג. תכנית הלימודים של התלמיד תאושר על ידי הוועדה החוגית.

 

2.3.  עם מינוי המנחה, כאמור בס' 2.1, ולכל המאוחר בעת כתיבת הצעת המחקר, ימליץ המנחה, בהתייעצות עם התלמיד והוועדה החוגית, על הרכב הוועדה המלווה. המנחה יעמוד בראש הוועדה המלווה, והרכבה הסופי של הוועדה יאושר על ידי הוועדה החוגית והוועדה היחידתית.

 

2.4.  הוועדה המלווה תימנה, פרט למנחה או המנחים, בין שניים לארבעה חברים. מספר החברים יקבע ע"י ראש הוועדה על פי הצורך ומגוון הנושאים בהם תעסוק עבודת המחקר. במינוי חברי הוועדה המלווה יש להבטיח כי:

 

א.    ככלל חברי הוועדה יהיו חברי סגל באוניברסיטת ת"א או אוניברסיטה מחקרית אחרת בעלת מוניטין אקדמי דומה (או גבוה יותר) בארץ או בחו"ל.

ב.    לפחות אחד מחברי הוועדה יהיה חבר סגל במחלקה אחרת או באוניברסיטה אחרת.

ג.     כל חברי הוועדה יהיו בדרגת מרצה בכיר לפחות, ובמסלול תקני.

ד.    באישור הוועדה היחידתית יכול חבר ועדה אחד להיות בדרגת מרצה במסלול הרגיל, או בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול המקביל או הנלווה. כמו כן ניתן למנות גם במסגרת קבוצה זו מרצים ממוסדות אקדמיים אחרים בישראל או בחו"ל. הדיווח לוועדה האוניברסיטאית בנושא זה ייעשה באמצעות פרוטוקול הוועדה היחידתית.

ה.    הוועדה החוגית תאשר את הרכב הוועדה המלווה בהתאם לכללים הנ"ל, וההרכב יובא לאישור הוועדה היחידתית.

ו.     לצורך המינוי יצהיר כל חבר ועדה (בטופס סטנדרטי) כי אינו קרוב משפחה או חבר אישי של הדוקטורנט ואין לו אינטרס לא אקדמי ביחס לעבודת הדוקטורט או לדוקטורנט. כמו כן, תכלול ההצהרה התחייבות להיות שותף פעיל בעבודת הוועדה, כפי שמתחייב מהנוהל.

5.    נוהל אישור הצעת המחקר

 

5.1.  התלמיד יגבש עם המנחה תכנית מחקר תוך התייעצות עם כלל חברי הוועדה המלווה ויגיש את ההצעה הכתובה לוועדה. במהלך גיבוש ההצעה, ולפני פגישת הוועדה, ייפגש התלמיד לפחות פעם אחת ללא נוכחות המנחה עם כל אחד מחברי הוועדה (אשר נמצא בארץ).

 

הוועדה המלווה תתכנס, תבחן את התלמיד, ותחליט אם:

  • שליטתו של התלמיד בנושא המחקר ובנושאים הקרובים הולמת.
  • שליטתו של התלמיד בכלים מחקריים ושיטות מחקר רלוונטיות נאותה.
  • תכנית המחקר המוצעת מתאימה לתואר השלישי.
  • התלמיד מתאים לביצוע עבודה מחקרית ברמה הנדרשת.

 

לפחות שלושה מבין חברי הוועדה המלווה ישתתפו בבחינה זו. במידה ויעדר חבר ועדה מהבחינה, הוא יעביר חוות דעת כתובה על הצעת הדוקטורט בהתאם לנקודות אלו עד למועד הבחינה.

בתום הבחינה יסכמו חברי הוועדה המלווה את מסקנותיהם:

  • לאשר את המשך לימודי התלמיד ואת עבודת המחקר לפי התוכנית המוצעת.
  • לאשר את המשך עבודת המחקר, לאחר מילוי התנאים המבוקשים והמפורטים בחוות דעתם.
  • להורות על הגשת תכנית חדשה ועריכת בחינה שנייה.
  • להפסיק את לימודי התלמיד לקראת התואר השלישי במסגרת זו.

 

5.2.   לאחר עריכת תיקונים שידרשו על ידי חברי הוועדה המלווה, מומלץ כי הדוקטורנט יציג את הצעת המחקר בסמינר מחלקתי או פורום אקדמי פתוח אחר (בחוג לפסיכולוגיה חלה חובה כזאת במסגרת סמינר דוקטורנטים).

 

5.3. עם אישורה הסופי של תכנית המחקר על ידי הוועדה המלווה, יעביר הדוקטורנט עותק מתכנית המחקר לוועדה החוגית. להצעת המחקר יצרף המנחה את חוות דעת הוועדה בדבר התאמת ההצעה לעבודת מחקר, ויסכם את אופן עבודת הוועדה המלווה עד שלב זה (הערותיה, התייחסות הדוקטורנט, והשינויים שנערכו). חברי הוועדה המלווה יחתמו על חוות דעת זו, ובמידה וחבר הוועדה המלווה יהיה מעוניין בכך, הוא יוכל לצרף גם חוות דעת נפרדת. הוועדה החוגית תאשר את הצעת המחקר, תוודא כי התלמיד השלים את חובותיו כאמור בס' 2.2 ו 5.2 ותעביר העתק של תכנית המחקר ודו"ח ראש הוועדה המלווה לידיעת הוועדה היחידתית, יחד עם המלצה לאשר או לדחות סיום שלב א'. הוועדה היחידתית תבחן החומר ותחליט אם לאשר את סיום שלב א', ותעבירו לאישורה הסופי של הוועדה האוניברסיטאית.

 

5.4. פרק הזמן המוקצב לסיום שלב א' הוא שנה, ושנתיים ביחס לדוקטורט ישיר. במידת הצורך תאושר אורכה של עד שנה נוספת ע"י הוועדה היחידתית בהמלצת הוועדה החוגית. עם סיום תהליך אישור הצעת המחקר יעבור התלמיד לשלב ב'.

חובות תלמיד מחקר שלב ב', והערכת עבודת הדוקטורט

8.    המנחה והוועדה המלווה ילוו את עבודתו של התלמיד במהלך המחקר וכתיבת עבודת המחקר. התלמיד יפעל בהתאם לסדרי ההנחיה שיותוו לו.

 

9.    כל שינוי בהרכב הוועדה יקבל את אישור הוועדה החוגית והוועדה היחידתית. בעת מינוי חבר ועדה חדש יש לשמור על כללי הרכב הוועדה כמפורט בסעיף 2.4.

 

10.  התלמיד יגיש לוועדה דו"ח ביניים כתוב אחד, שמטרתו לידע את חברי הוועדה לגבי התקדמותה של העבודה או הבעיות שעלו במהלך ביצועה. דו"ח זה יוגש לא יאוחר משנתיים לאחר אישור ההצעה. הוועדה תאשר את הדו"ח ותעבירו לוועדה היחידתית. בנוסף, לפי בקשת מי מחברי הוועדה, יתקיים דיון לגבי התקדמות המחקר, והוועדה תעביר דו"ח המפרט מסקנותיה והשינויים המומלצים.  חברי הוועדה מצופים להעלות הסתייגויות או דרכי פעולה חלופיות מוקדם ככל האפשר. היה והוועדה המלווה תהיה חלוקה לגבי התאמתה ואיכותה של עבודת המחקר ולא תוכל להגיע להסכמות על שינויים המקובלים על כל חבריה, יובאו חילוקי דעות אלה לדיון בוועדה היחידתית. הוועדה היחידתית תחליט כיצד לנהוג בכל מקרה ומקרה. ללא קשר לדו"ח הביניים הנ"ל, יקוים נוהל מעקב שנתי בכל חוג, ובו גם יאשר מנחה הדוקטורנט את המשכה התקין של העבודה. עותק מדו"ח זה יועבר גם לכל חברי הוועדה המלווה.

 

11.   על התלמיד להגיש את עבודת המחקר תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבל כתלמיד שלב א'. כל חריגה מפרק זמן זה טעונה אישור הוועדה היחידתית. משך הזמן המינימאלי להגשת עבודת המחקר הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר, אלא אם כן המליצה הוועדה החוגית על הגשה תוך זמן קצר יותר והמלצה זו אושרה על ידי הוועדה היחידתית והוועדה האוניברסיטאית.

 

12.   ככל שההתקדמות האקדמית תאפשר, יפרסם התלמיד במהלך הדוקטורט בכתבי עת מוכרים (ועדיף ב peer-reviewed journals) חלקים נרחבים ממחקריו. בנוסף, הוועדה והתלמיד ישאפו לכך שעבודת הדוקטורט תכיל קובץ מאמרים, בהתאם להנחיות ודרישות הנוהל האוניברסיטאי הקיים, או שתכתב במתכונת המתאימה לפרסום אקדמי. יחד עם זאת, אי פרסומה של העבודה לא יפחית מהערכתה האקדמית כעבודה המזכה את מחברה בתואר דוקטור.

 

13.   בהתאם להתקדמות והתפתחות המחקר וליעדים שנקבעו מראש, תגדיר הוועדה המלווה לדוקטורנט מתי הוא יכול לסיים את עבודתו. הוועדה תוכל להמליץ על מועד הגשת עבודת המחקר כבר לאחר הגשת  דו"ח הביניים, אך לא מאוחר יותר מחמש שנים מתחילת הדוקטורט.

 

14.   עבודת המחקר תכתב בשפה העברית. הוועדה היחידתית רשאית לאשר הגשת עבודת המחקר בשפה אחרת. העבודה תכלול תקציר בשפה העברית ובשפה האנגלית (או בשפה אחרת בה נכתבה העבודה) בהיקף של עד 5 אחוזים מהיקף העבודה.

 

15.   עם סיום כתיבת עבודת המחקר ובאישור המנחה, תוגש העבודה לכל חברי הוועדה המלווה ויקבע מועד בו יציג ויגן הדוקטורנט על עבודתו (להלן הגנה). ככלל, ראש הוועדה יוודא לפני מועד ההגנה כי כל חברי הוועדה קראו את הנוסח הסופי של העבודה, מאשרים את סיום הפרק המחקרי, ומעריכים כי העבודה ראויה לשמש באופן עקרוני (לאחר תיקונים ושינויים נדרשים) כעבודת דוקטורט. בנוסף תשלח העבודה ע"י הוועדה היחידתית לשופט חיצוני אחד (חיצוני לאוניברסיטה, לפי הנוהל האוניברסיטאי לוועדה מלווה) שלא היה מעורב בתהליך ההנחיה. השופט ישמור על אנונימיות ויגיש את הערכתו בכתב לוועדה היחידתית עד למועד ההגנה. מאידך, יוזמן השופט גם לקחת חלק בהגנה אם יביע את נכונותו. השופט יקבל התראה מראש על שליחת העבודה ועל תאריך ההגנה, ויאשר את יכולתו לעמוד בלוח הזמנים. הערות השופט החיצוני תועברנה לתלמיד ולמנחה לפני ההגנה, והתלמיד והוועדה יתייחסו אליהן במהלך ההגנה.

 

א.      בהגנה יהיו נוכחים לפחות שלושה מחברי הוועדה המלווה (חבר אשר לא יהיה נוכח יעביר דו"ח כתוב לראש הוועדה). הודעה על מועד ההגנה תימסר לוועדה היחידתית שתוכל גם לשלוח משקיף מטעמה. לאחר הצגת המחקר יסכמו חברי הוועדה המלווה את מסקנותיהם:

לאשר את העבודה כפי שהוצגה ונכתבה.
להורות על עריכת מחקר נוסף או תיקונים בכתיבת העבודה אשר לא יחייבו הגשה נוספת אלא אישור המנחה בלבד.
לקיים בחינה שנייה לאחר שיפור העבודה.
לסיים את לימודי התלמיד ללא מתן תואר שלישי.

 

ב.       לאחר עריכת תיקונים שידרשו על ידי חברי הוועדה המלווה, תאשר הוועדה את עבודת הדוקטורט ע"י חתימה אישית של כל אחד מחבריה על דף שייכלל בראשית העבודה ויבהיר את עמידת העבודה בקריטריונים אקדמיים המצדיקים תואר דוקטור. חבר ועדה  אשר לא יהיה נוכח בהגנה יעביר הערכה כתובה של העבודה לראש הוועדה עד למועד ההגנה ויחתום אף הוא על האישור הסופי לאחר אישור התיקונים.

ג.        ראש הוועדה יעביר עותק מעבודת המחקר לוועדה היחידתית. ראש הוועדה יצרף לעבודה סיכום של התייחסות הוועדה לעבודה עצמה, להגנה, ולשינויים שנערכו בהתאם להתייחסויות של הוועדה המלווה. סיכום זה יאושר בחתימה ע"י כל חברי הוועדה.

ד.       תיקונים שהתבקשו ע"י השופט החיצוני יעשו במקביל ויקבלו את אישורו של ראש הוועדה המלווה. מודגש שנוהל עבודתו של השופט החיצוני זהה לנוהל האוניברסיטאי בו אפשר לשמור על חיסיונו של השופט והוא מעביר את הערכתו לוועדה היחידתית ובודק שוב את העבודה במידת הצורך.

ה.      הוועדה היחידתית תחליט אם לאשר את העבודה לאחר שתבחן את סיכומי הוועדה המלווה והשופט החיצוני, ותעביר את העבודה לאישור הוועדה האוניברסיטאית.

ו.        לאחר אישור העבודה ע"י הוועדה היחידתית תוצג העבודה ע"י הדוקטורנט בסמינר מחלקתי או בכל פורום אחר שייקבע על ידי הוועדה החוגית. הודעה על הצגה זאת תישלח לכלל הסגל ולכלל תלמידי המחקר בפקולטה.

 

16.   על פי החלטת הסנאט החל מ-1.2.10 לא יינתן לעבודת דוקטור ציון מעולה.

סטודנטים ללימודי דוקטורט

לימודי דוקטורט
נוהל ועדה מלווה
תקנון תלמידי מחקר
מלגות דוקטורט - קריטריונים
נוהל הגשת דוקטורט

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive