תקנות ונהלים

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב - תקנות ונהלים

תקנות ונהלים:


תנאי מעבר משנה לשנה בתואר ראשון הוא ציון חיובי (60 ומעלה) בכל קורסי החובה. במידה והסטודנט נכשל (קיבל ציון 59 ומטה) באחד מקורסי החובה, עליו לחזור וללמוד את הקורס שוב בשנה העוקבת.
התלמיד רשאי לגשת לאחד או לשני מועדי הבחינה בכל קורס. בכל מקרה, הציון האחרון הוא הקובע.
בקורסים להם יש דרישת קדם, לא ניתן ללמוד קורס המשך מבלי לעבור (לקבל ציון חיובי) את הקורס הראשוני. כך למשל, לא ניתן ללמוד פסיכולוגיה חברתית ב' מבלי לעבור קודם את הקורס פסיכולוגיה חברתית א'.
בקורסים מתודולוגיים, כגון סטטיסטיקה א'+ב', שיטות מחקר א' ותרגיל בשיטות מחקר וניתוח שונות ויישומי מחשב חובה על הסטודנט לעבור סטטיסטיקה א'+ב' כדי להירשם לשיטות מחקר ותרגיל בשיטות מחקר וכן לניתוח שונות ויישומי מחשב. על הסטודנט לקבל ציונים חיוביים בכל הקורסים המתודולוגיים כתנאי להרשמה לסמינריון האמפירי בשנה ג'.
ניתן לחזור וללמוד קורס חובה אחד במהלך התואר הראשון לשם שיפור ציון. זאת מלבד הקורסים המתודולוגיים סטטיסטיקה א 'ו-ב', שיטות מחקר א' ותרגיל בשיטות מחקר וניתוח שונות ויישומי מחשב שעליהם לא ניתן לחזור.
סטודנט אשר יצבור 3 כישלונות סופיים (נכשל במועד א' ו-ב', חזר על הקורס ונכשל שוב) לימודיו בבית הספר יופסקו.
תלמיד אשר למד קורסים בפסיכולוגיה במוסד אקדמי מוכר (אוניברסיטה או מכללה) ומעוניין לקבל עליהם פטור מתבקש להביא למזכירות בית הספר (בניין שרת, חדר 101 א') את המסמכים הבאים: גיליון ציונים רשמי (מקורי או עם חותמת נאמן למקור) וסילבוס של הקורס. ניתן להגיש בקשה לפטור רק על קורסים שהציון בהם הוא 85 ומעלה. מותר לקבל פטור על קורסים עד 20 ש"ס. תלמידים אשר יקבלו פטור העולה על 20 ש"ס יצטרכו להחזיר שעות לימוד באמצעות קורסי בחירה בבית הספר לפסיכולוגיה.
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive